» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sifat kimia tanah

Published on Mar 19 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
23/04/2008 (rabu)
Masa
:
9.20am-10.30am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.5 : sifat kimia tanah
eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      mentakrifkan pH tanah
2.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
3.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksa
naan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran mineral dalam tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah.selain dari itu pelajar juga telah belajar mengenai sifah pH dalam subjek kimia.
Set induksi
:
Guru menggunakan kaedah flash back iaitu dengan menanyakan beberapa soalan berkitan pH ( keasidan dan alkali) seperti yang telah dipelajari dalam subjek sains. Guru mengaitkan dengan pH tanah seperti yang akan di pelajari pada hari ini.

Langkah penyampaian

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
Catatan / ABM
Langkah 1
Sifat kimia
pH tanah
·      Merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmosfera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+

·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+

·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 3
Aktiviti Mikrob
Hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Kesimpulan
:
Guru membuat rumusan dengan menyenaraikan semula isi penting dengan penekanan kepada contoh-contoh soalan SPM terdahulu.
Penilaian
:
Teknik soal jawab akan digunakan dengan menggunakan penyoalan lisan bagi menguji kefahaman pelajar dan menentukan keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektif pengajaran
Tugasan
:
Jawab soalan muka surat    30   hingga 34
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
|nota sains pertanian tingkatan 4 bab 1eksperimen sains tingkatan 5sifat kimia tanahcontoh eksperimen kimia tingkatan 4eksperimen sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4soalan objektif sains pertanianbuku teks sains tingkatan 4soalan objektif sains tingkatan 2rph sains pertanian tingkatan 4soalan kimia tingkatan 4 bab 1soalan objektif sains tingkatan 5nota sains pertanian tingkatan 4 bab2 tanahrph sifat kimia tanahpeta minda sifat kimia tanahbab 2 fizik tingkatan 4contoh soalan objektif sains pertanian tingkatan 4eksperimen tingkatan 5nota sains tingkatan 4subjek sains pertanian tingkatan 4sifat kimia tanah sains pertaniansoalan soalan objektif sains pertaniansoalan objektif sains tingkatan 1contoh eksperimen tanahstrategi mengadaptasi pengajaran sains kanak-kanak berbeza budaya dan amalan hidupnota eksperimen sains spmCONTOH ALAT BANTU BELAJAR SAINS PERTANIANcontoh rph masteri sains pertanianrefleksi laporan eksperimen aloieksperimen tanaheksperimen kaedah kuhnsifat-sifat kimia tanahsoalan fizik tingkatan 4 bab 1apakah itu sains tingkatan 1contoh RPH sifat fizikal tanahnota kimia tingkatan 4 bab 9 peta mindapantun sains tingkatan 1teknik membuat singkatan notasains eksperimen memproses buah-buahanalat bantu belajar sains pertanianrancangan pengajaran harian tanah sains pertanian tingkatan 4rph sifat fizikal tanahjawapn sains tingkatan 4 eksperimensoalan objektif sains pertanian tingkatan 5ei laporan eksperimen aloiekperimen sains tingkatan 5sistem pencernaan rodensains pertanian tingkatan 4 jpn perakrph ujikaji tanahnota fizik tingkatan 4 bab 2 bahasa melayurph sifat kimia tanah sains pertaniansains tingkatan 5 eksperimensoalan objektif sains pertanian tingkatan 4 pdfsifat kimia bajaobjektif pelajaran sains tingkatan 2kimia tingkatan 5 perbezaan sifat-sifat kertaseksperimen sains tingkatan 4 pakueksperimen sains tingkatan 4 aloirancangan mengajar bab tanahcontoh soalan kimia tingkatan 4 bab 1ciptaan alat bantu mengajar dalam sains pertaniancontoh rph sains tingkatan 1contoh bahan bantu belajar sains pertaniananalisis buku teks sains pertanian tingkatan 5contoh eksperimen tingkatan 5bahan bantu belajar sains pertaniancontoh lisan pembuangan bayitingkatan pH tanahcontoh eksperimen sains tingkatan 4contoh abm sains pertanianabm sains pertaniancontoh set induksi fizikcontoh set induksi untuk sifat kimia tanahalat bantu mengajar pelajaran sains pertanian tingkatan 4sains pertanian tingkatan 4 latihan eksperimen kuhnset induksi bab tanahsains pertanian soalan objektifsains pertanian faktor pertumbuhan dan hasil tumbuhanset induksi enjinset induksi kimiasains objektif tingkatan 1 2009subjek dalam sains pertanian spmsains pertanian tingkatan 4-eksperimensoalan subjektif kimia buku tekssains tingkatan 5 eksperimen aloisains tingkatan 5 bab 5sains tingkatan 4 eksperimen koleksi jawapansains tingkatan 2 soalan objektifsoalan subjektif buku teks kimia bab2sains ting 5 eksperimen momentumsearching pdf contoh soalan fizik tingkatan babsains tanah dan sifat kimia tanahsemua eksperimen sains tingkatan 4sains pertanian tingkatan 5 bab 1 notasains objektif tingkatan 1 2004sains eksperimen tingkatan 5rph ekperimen menentukan pH tanah dengan menggunakan meter pHujikaji tingkatan 5refleksi eksperimen asidrefleksi 1 amali ekosistem tanahrancangan pengajaran sifat kimia tanahrancangan pengajaran sains tanahvideo set induksi asid dan alkalirancangan pengajaran harian sifat-sifat tanahrancangan pengajaran harian sifat kimia tanahrancangan pengajaran harian sains sifat tanahujikaji sifat alkalirph kaedah kuhnujikaji sains tingkatan5sains eksperimen sifat asidtanah pH notaujikaji kehadiran nitrogen pada tanah kimia pertanianuji kaji sains tinkatan 5sain 4 9 tingkatan 5 bab 1rph unsur perlu untuk pertumbuhanujikaji biologi tingkatan 4rph sifat kimia tanah tingkatan 4ujikaji sains bab 7 tingkatan 4kertas ert tingkatan 4sains tingkatan 1 asid dan alkalisoalan objektif sains tingkatan 1 2012soalan pbs sains tingkatan 2 objektifsoalan ert objektifsoalan eksperimen bab tingkatan 4soalan dalam buku teks kimia muka surat 33 bab 3soalan biologi tingkatan 4 bab 1 - 3soalan bab 1sains tingkatan 5soalan peperiksaan abmsoalan ramalan eksperimen sains spm 2012sipat ph tanahsolan sains ting5singkatan nota sains ting4soalan kh-ert tingkatan 3 bab1soalan kimia bab 2soalan objektif tingkatan 2 sainssifat kimia air tanahsoalan objektif sainssoalan objektif pertanian organiksoalan objektif mata pelajaran sains pertanian bab tanahsoalan objektif sains tingkatan 2 bab 1soalan objektif kimia bab 9soalan objektif sains tingkatan 5 bab 1soalan objektif ert tingkatan 4SOALAN OBJEKTIF ERT T4soalan objektif ertsoalan kimia tingkatan 4bab 2 kertas 3 dalam buku amalisoalan ramalan sains tingkatan satusifat-sifat kimia sains tanahsoalan objektif kimia tingkatan 5 bab 1sifat gangsa sains spmsifat fizik asid karboksiliksifat fisik tanah di ulu kelangsifat fisik asid karboksilik kimia tingkatan 5sifat biologis tanahsoalan sains tingkatan 5 objektifset induksi subjek programmingset induksi subjek pemasaranset induksi subjek fizikset induksi pertanian organiksoalan sains tingkatan 5 bab 1sifat kimia dalam tanahsifat kimia ph tanahsifat utama tanahsifat soalan objektifsifat sains objektifsoalan sains bab 1 tingkatan 5sifat kinia tanah sains pertaniansoalan sains bab tingkatan 5sifat kimia tanah yang utamasoalan sains objektif tingkatan 1sifat kimia tanah pertaniansifat kimia tanah malaysiasoalan sains objektif tingkatan 2soalan sains word ting2rancangan pengajaran harian asid dan alkalieksperimen sains tinkatan 5eksperiman tingkatan 5eksiperimen sains pokokeksiperimen kuhnDownload kertas verobodDownload eksperimen sains tingkatan 5contoh-contoh eksperimen tingkatan 5contoh ujikaji terhadap tanahcontoh soalan tingkatan 4 bab 1 kimiacontoh soalan peperiksaan soalan objektif pertanian organikcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan empatcontoh soalan objektif ekosistemcontoh soalan kimia bab 2contoh soalan aloicontoh set induksi subjek fizikeksperimen aloi t4\eksperimen biologi tingkatan 5eksperimen sains tingkatana 5 microorganismeeksperimen sains tingkatan 5 videoeksperimen sains tingkatan 5 momentumEKSPERIMEN SAINS TINGKATAN 4 DAN 5eksperimen sains t4eksperimen sains spm pdfeksperimen sains pertanian ting 5eksperimen sains perbezaan tanah prasekolaheksperimen sains fizikeksperimen potato tingkatan 4eksperimen perbezaan tanaheksperimen kaedah khuneksperimen faktor mempengaruhi perbezaan voltan tinkatan 4eksperimen eksotermik sains tingkatan 4contoh set induksi perancangan mengajar subjek fizikcontoh set induksi fizik tingkatan 4buku teks kimia tingkatan 4 2012 bab9buku sains pertanian tingkatan 4 & 5beza kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah tgfubelajar exprerimen dg menggunakan airbank soalan-soalan tingkatan 1 & 2 semua matapelajaranbank soalan objektif sains pertanian tingkatan 4bahanajar kuliah sejarah dan sifat alkali tanahbahan bantu mengajar sifat kimia tanahbab gerakan sains tingkatan limabab enam sains tingkatan 5bab 1 fizik tingkatan 4amali sifat fizik tanahamali fizik tingkatan 4bab duaalat bantuan belajar sainscara mengajar murid menguji asid dan alkaliCARA MENGUJI KEASIDAN TANAHcontoh rph subjek sains tingkatan 5contoh rph sifat kimia tanah-sains pertaniancontoh rph sains ting 3contoh rph sains pertanian menggunakan kaedahcontoh rph eksperimen sains pertaniancontoh eksperimen sains tingkatan 5 bab 1contoh eksperimen pakucontoh eksperimen kimia spmcontoh eksperimen form 4contoh contoh eksperimen tingkatan 5contoh assignment sains tanahcontoh asiment sains tanahcontoh alat bantuan mengajar sains pertaniancara menguji ph tanah tingkatan 1alat bantu mengajar sains pertanianrancangan pengajaran amali ph tanahnota sains tingkatan 4 eksperimen pevulkunannota sains tingkatan 4 eksperimennota sains spm pdfnota sains pertanian bab unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhannota sains bab 1 tingkatan 4nota kimia tingkatan 5 bab 9nota kimia tingkatan 4 dalam bahasa melayunota kimia tingkatan 4 bab 9 bmnota kimia tingkatan 4 bab 1 2012nota kimia ting 4 bab 9 bahasa melayunota kimia t5 bab 9nota kimia bab2-9 bahasa melayunota fizik tingkatan 5 2012nota fizik tingkatan 4 2012 bab 1nota sifat fizik mineralobjektif buku teks sains pertanianrancangan mengajar kimia bab 2 tingkatan 4rancangan mengajar harian eksperimen tanah kaedah kuhnproses percambahan anak benih sains sekolah rendahpraktis fizik bab2peta minda sains pertanian tingkatan 4 bab 2perbezaan sifat tanahpenggunaan asid karboksilikpengertian mineral dalam tanahsains form 1 bab 4pantun sains tingkatan satupantun sains tingkatan 2pantun fizikpantun asid dan alkali subjek sainsorganisma konflik tingkatan 1objektif tanah asidnota fizik 2012nota exprerimen sains tingkatan 4keasidan tanah 2012kation berbeskandungan kimia marker penkaedah khuninduksi subjekfizik tingkatan 4 bab 2 2012fizik pertanianexperimen tingkatan 5 sainsesensi sains tingkatan 4 eksperimen 4 3eksperiment tingkatan 5eksperiment sains tingkatan 5eksperiment kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen tingkatan limaeksperimen ting 5kerja amali kimia tingkatan 4 bab 7kertas soalan sains tanahnota experimen sains tingkatan 4nota eksperimen sains tingkatan 4nota berkesan fiziknota asid karboksilikmodul experimen tingkatan 4 sainmikro pengajaran set induksi subjek fiziklatihan sifat kimia tanahlatihan objektif sains tingkatan 2laporan eksperimen gegaslaporan amali gegaskoleksi soalan tingkatan 2 khb pertaniankimia tanahkimia dalam tanahkesimpulan bagi sifat kimia air keasidaneksperimen sifat-sifat kimia asid|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!