» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sifat kimia tanah

Published on Mar 19 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
23/04/2008 (rabu)
Masa
:
9.20am-10.30am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.5 : sifat kimia tanah
eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      mentakrifkan pH tanah
2.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
3.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksa
naan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran mineral dalam tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah.selain dari itu pelajar juga telah belajar mengenai sifah pH dalam subjek kimia.
Set induksi
:
Guru menggunakan kaedah flash back iaitu dengan menanyakan beberapa soalan berkitan pH ( keasidan dan alkali) seperti yang telah dipelajari dalam subjek sains. Guru mengaitkan dengan pH tanah seperti yang akan di pelajari pada hari ini.

Langkah penyampaian

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
Catatan / ABM
Langkah 1
Sifat kimia
pH tanah
·      Merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmosfera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+

·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+

·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 3
Aktiviti Mikrob
Hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Kesimpulan
:
Guru membuat rumusan dengan menyenaraikan semula isi penting dengan penekanan kepada contoh-contoh soalan SPM terdahulu.
Penilaian
:
Teknik soal jawab akan digunakan dengan menggunakan penyoalan lisan bagi menguji kefahaman pelajar dan menentukan keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektif pengajaran
Tugasan
:
Jawab soalan muka surat    30   hingga 34
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
|nota sains pertanian tingkatan 4 bab 1eksperimen sains tingkatan 5sifat kimia tanahcontoh eksperimen kimia tingkatan 4eksperimen sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4soalan objektif sains pertanianbuku teks sains tingkatan 4soalan objektif sains tingkatan 2rph sains pertanian tingkatan 4soalan kimia tingkatan 4 bab 1nota sains pertanian tingkatan 4 bab2 tanahsoalan objektif sains tingkatan 5rph sifat kimia tanahbab 2 fizik tingkatan 4peta minda sifat kimia tanahcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan 4subjek sains pertanian tingkatan 4eksperimen tingkatan 5sifat kimia tanah sains pertaniansoalan soalan objektif sains pertaniannota eksperimen sains spmcontoh eksperimen tanahstrategi mengadaptasi pengajaran sains kanak-kanak berbeza budaya dan amalan hidupCONTOH ALAT BANTU BELAJAR SAINS PERTANIANsoalan objektif sains tingkatan 1nota kimia tingkatan 4 bab 9 peta mindasains eksperimen memproses buah-buahancontoh RPH sifat fizikal tanahrph sifat fizikal tanahcontoh rph masteri sains pertanianteknik membuat singkatan notasifat-sifat kimia tanahrancangan pengajaran harian tanah sains pertanian tingkatan 4eksperimen tanahalat bantu belajar sains pertanianeksperimen kaedah kuhnrefleksi laporan eksperimen aloipantun sains tingkatan 1soalan fizik tingkatan 4 bab 1apakah itu sains tingkatan 1contoh soalan kimia tingkatan 4 bab 1sifat kimia bajajawapn sains tingkatan 4 eksperimensoalan objektif sains pertanian tingkatan 5kimia tingkatan 5 perbezaan sifat-sifat kertassains tingkatan 5 eksperimennota fizik tingkatan 4 bab 2 bahasa melayusoalan objektif sains pertanian tingkatan 4 pdfeksperimen sains tingkatan 4 pakueksperimen sains tingkatan 4 aloiei laporan eksperimen aloiekperimen sains tingkatan 5sains pertanian tingkatan 4 jpn peraksistem pencernaan rodencontoh set induksi untuk sifat kimia tanahobjektif pelajaran sains tingkatan 2rancangan mengajar bab tanahanalisis buku teks sains pertanian tingkatan 5contoh bahan bantu belajar sains pertanianciptaan alat bantu mengajar dalam sains pertanianabm sains pertanianbahan bantu belajar sains pertaniancontoh abm sains pertaniantingkatan pH tanahcontoh lisan pembuangan bayicontoh eksperimen sains tingkatan 4contoh set induksi fizikrph ujikaji tanahcontoh rph sains tingkatan 1rph sifat kimia tanah sains pertaniancontoh eksperimen tingkatan 5alat bantu mengajar pelajaran sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains sifat tanahsemua eksperimen sains tingkatan 4searching pdf contoh soalan fizik tingkatan babsains tingkatan 5 eksperimen aloiset induksi bab tanahsains tingkatan 5 bab 5sain 4 9 tingkatan 5 bab 1rancangan pengajaran harian sifat-sifat tanahset induksi subjek fizikset induksi pertanian organikset induksi kimiaset induksi subjek pemasaranrancangan pengajaran harian asid dan alkaliset induksi enjinrancangan pengajaran harian sifat kimia tanahset induksi subjek programmingrancangan pengajaran sains tanahrancangan pengajaran sifat kimia tanahsains pertanian tingkatan 4 latihan eksperimen kuhnsains pertanian soalan objektifsains pertanian faktor pertumbuhan dan hasil tumbuhankerja amali kimia tingkatan 4 bab 7sains objektif tingkatan 1 2009sains objektif tingkatan 1 2004sains eksperimen tingkatan 5sains eksperimen sifat asidrph sifat kimia tanah tingkatan 4rph kaedah kuhnsains pertanian tingkatan 4-eksperimenrefleksi 1 amali ekosistem tanahsains tingkatan 4 eksperimen koleksi jawapansains tingkatan 2 soalan objektifrefleksi eksperimen asidrph ekperimen menentukan pH tanah dengan menggunakan meter pHsains tingkatan 1 asid dan alkalisains ting 5 eksperimen momentumsains tanah dan sifat kimia tanahsains pertanian tingkatan 5 bab 1 notarph unsur perlu untuk pertumbuhansifat biologis tanahvideo set induksi asid dan alkalisoalan sains objektif tingkatan 1soalan sains bab tingkatan 5soalan sains bab 1 tingkatan 5soalan ramalan sains tingkatan satusolan sains ting5soalan ramalan eksperimen sains spm 2012soalan peperiksaan abmsoalan pbs sains tingkatan 2 objektifsoalan objektif tingkatan 2 sainssoalan objektif sains tingkatan 5 bab 1soalan objektif sains tingkatan 2 bab 1soalan objektif sains tingkatan 1 2012sifat fizik asid karboksiliksoalan sains objektif tingkatan 2soalan sains tingkatan 5 bab 1ujikaji tingkatan 5ujikaji sifat alkaliujikaji sains tingkatan5ujikaji sains bab 7 tingkatan 4ujikaji kehadiran nitrogen pada tanah kimia pertanianujikaji biologi tingkatan 4uji kaji sains tinkatan 5tanah pH notasubjek dalam sains pertanian spmsoalan subjektif kimia buku tekssoalan subjektif buku teks kimia bab2soalan sains word ting2soalan sains tingkatan 5 objektifsoalan objektif sainssoalan objektif pertanian organiksoalan objektif mata pelajaran sains pertanian bab tanahsifat-sifat kimia sains tanahsifat utama tanahsifat soalan objektifsifat sains objektifsifat kinia tanah sains pertaniansifat kimia tanah yang utamasifat kimia tanah pertaniansifat kimia tanah malaysiasifat kimia ph tanahsifat kimia dalam tanahsifat kimia air tanahsifat gangsa sains spmsifat fisik tanah di ulu kelangsingkatan nota sains ting4sipat ph tanahsoalan objektif kimia tingkatan 5 bab 1soalan objektif kimia bab 9soalan objektif ert tingkatan 4SOALAN OBJEKTIF ERT T4soalan objektif ertsoalan kimia tingkatan 4bab 2 kertas 3 dalam buku amalisoalan kimia bab 2soalan kh-ert tingkatan 3 bab1soalan ert objektifsoalan eksperimen bab tingkatan 4soalan dalam buku teks kimia muka surat 33 bab 3soalan biologi tingkatan 4 bab 1 - 3soalan bab 1sains tingkatan 5sifat fisik asid karboksilik kimia tingkatan 5eksperimen sains tingkatana 5 microorganismeeksotermik sain spmeksiperimen sains pokokeksiperimen kuhnDownload kertas verobodDownload eksperimen sains tingkatan 5contoh-contoh eksperimen tingkatan 5contoh ujikaji terhadap tanahcontoh soalan tingkatan 4 bab 1 kimiacontoh soalan peperiksaan soalan objektif pertanian organikcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan empatcontoh soalan objektif ekosistemcontoh soalan kimia bab 2contoh soalan aloicontoh set induksi subjek fizikeksperiman tingkatan 5eksperimen aloi t4\eksperimen sains tingkatan 5 videoeksperimen sains tingkatan 5 momentumEKSPERIMEN SAINS TINGKATAN 4 DAN 5eksperimen sains t4eksperimen sains spm pdfeksperimen sains pertanian ting 5eksperimen sains perbezaan tanah prasekolaheksperimen sains fizikeksperimen potato tingkatan 4eksperimen perbezaan tanaheksperimen kaedah khuneksperimen faktor mempengaruhi perbezaan voltan tinkatan 4eksperimen eksotermik sains tingkatan 4eksperimen biologi tingkatan 5contoh set induksi perancangan mengajar subjek fizikcontoh set induksi fizik tingkatan 4buku teks kimia tingkatan 4 2012 bab9buku sains pertanian tingkatan 4 & 5beza kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah tgfubelajar exprerimen dg menggunakan airbank soalan-soalan tingkatan 1 & 2 semua matapelajaranbank soalan objektif sains pertanian tingkatan 4bahanajar kuliah sejarah dan sifat alkali tanahbahan bantu mengajar sifat kimia tanahbab gerakan sains tingkatan limabab enam sains tingkatan 5bab 1 fizik tingkatan 4amali sifat fizik tanahamali fizik tingkatan 4bab duaalat bantuan belajar sainscara mengajar murid menguji asid dan alkaliCARA MENGUJI KEASIDAN TANAHcontoh rph subjek sains tingkatan 5contoh rph sifat kimia tanah-sains pertaniancontoh rph sains ting 3contoh rph sains pertanian menggunakan kaedahcontoh rph eksperimen sains pertaniancontoh eksperimen sains tingkatan 5 bab 1contoh eksperimen pakucontoh eksperimen kimia spmcontoh eksperimen form 4contoh contoh eksperimen tingkatan 5contoh assignment sains tanahcontoh asiment sains tanahcontoh alat bantuan mengajar sains pertaniancara menguji ph tanah tingkatan 1alat bantu mengajar sains pertanianeksperimen sains tinkatan 5rancangan pengajaran amali ph tanahnota sains tingkatan 4 eksperimen pevulkunannota sains tingkatan 4 eksperimennota sains spm pdfnota sains pertanian bab unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhannota sains bab 1 tingkatan 4nota kimia tingkatan 5 bab 9nota kimia tingkatan 4 dalam bahasa melayunota kimia tingkatan 4 bab 9 bmnota kimia tingkatan 4 bab 1 2012nota kimia ting 4 bab 9 bahasa melayunota kimia t5 bab 9nota kimia bab2-9 bahasa melayunota fizik tingkatan 5 2012nota fizik tingkatan 4 2012 bab 1nota sifat fizik mineralobjektif buku teks sains pertanianrancangan mengajar kimia bab 2 tingkatan 4rancangan mengajar harian eksperimen tanah kaedah kuhnproses percambahan anak benih sains sekolah rendahpraktis fizik bab2peta minda sains pertanian tingkatan 4 bab 2perbezaan sifat tanahpenggunaan asid karboksilikpengertian mineral dalam tanahsains form 1 bab 4pantun sains tingkatan satupantun sains tingkatan 2pantun fizikpantun asid dan alkali subjek sainsorganisma konflik tingkatan 1objektif tanah asidnota fizik 2012nota exprerimen sains tingkatan 4keasidan tanah 2012kation berbeskandungan kimia marker penkaedah khuninduksi subjekfizik tingkatan 4 bab 2 2012fizik pertanianexperimen tingkatan 5 sainsesensi sains tingkatan 4 eksperimen 4 3eksperiment tingkatan 5eksperiment sains tingkatan 5eksperiment kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen tingkatan limaeksperimen ting 5kertas ert tingkatan 4kertas soalan sains tanahnota experimen sains tingkatan 4nota eksperimen sains tingkatan 4nota berkesan fiziknota asid karboksilikmodul experimen tingkatan 4 sainmikro pengajaran set induksi subjek fiziklatihan sifat kimia tanahlatihan objektif sains tingkatan 2laporan eksperimen gegaslaporan amali gegaskoleksi soalan tingkatan 2 khb pertaniankimia tanahkimia dalam tanahkesimpulan bagi sifat kimia air keasidaneksperimen sifat-sifat kimia asid|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!