» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sifat kimia tanah

Published on Mar 19 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
23/04/2008 (rabu)
Masa
:
9.20am-10.30am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.5 : sifat kimia tanah
eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      mentakrifkan pH tanah
2.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
3.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksa
naan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran mineral dalam tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah.selain dari itu pelajar juga telah belajar mengenai sifah pH dalam subjek kimia.
Set induksi
:
Guru menggunakan kaedah flash back iaitu dengan menanyakan beberapa soalan berkitan pH ( keasidan dan alkali) seperti yang telah dipelajari dalam subjek sains. Guru mengaitkan dengan pH tanah seperti yang akan di pelajari pada hari ini.

Langkah penyampaian

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
Catatan / ABM
Langkah 1
Sifat kimia
pH tanah
·      Merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmosfera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+

iv class="NoSpacing" style="margin-left: .55in; mso-list: l2 level1 lfo6;">·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+

·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 3
Aktiviti Mikrob
Hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Kesimpulan
:
Guru membuat rumusan dengan menyenaraikan semula isi penting dengan penekanan kepada contoh-contoh soalan SPM terdahulu.
Penilaian
:
Teknik soal jawab akan digunakan dengan menggunakan penyoalan lisan bagi menguji kefahaman pelajar dan menentukan keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektif pengajaran
Tugasan
:
Jawab soalan muka surat    30   hingga 34
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
|nota sains pertanian tingkatan 4 bab 1eksperimen sains tingkatan 5sifat kimia tanahcontoh eksperimen kimia tingkatan 4eksperimen sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4soalan objektif sains pertanianbuku teks sains tingkatan 4soalan objektif sains tingkatan 2rph sains pertanian tingkatan 4soalan objektif sains tingkatan 5nota sains pertanian tingkatan 4 bab2 tanahsoalan kimia tingkatan 4 bab 1rph sifat kimia tanahbab 2 fizik tingkatan 4peta minda sifat kimia tanahcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan 4subjek sains pertanian tingkatan 4eksperimen tingkatan 5soalan soalan objektif sains pertaniansifat kimia tanah sains pertaniannota sains tingkatan 4CONTOH ALAT BANTU BELAJAR SAINS PERTANIANnota eksperimen sains spmcontoh eksperimen tanahstrategi mengadaptasi pengajaran sains kanak-kanak berbeza budaya dan amalan hidupsoalan objektif sains tingkatan 1sifat-sifat kimia tanaheksperimen tanahcontoh RPH sifat fizikal tanahsoalan fizik tingkatan 4 bab 1eksperimen kaedah kuhncontoh rph masteri sains pertaniansains eksperimen memproses buah-buahanapakah itu sains tingkatan 1teknik membuat singkatan notapantun sains tingkatan 1refleksi laporan eksperimen aloirancangan pengajaran harian tanah sains pertanian tingkatan 4rph sifat fizikal tanahalat bantu belajar sains pertaniannota kimia tingkatan 4 bab 9 peta mindarph sifat kimia tanah sains pertanianekperimen sains tingkatan 5jawapn sains tingkatan 4 eksperimensoalan objektif sains pertanian tingkatan 5sifat kimia bajaobjektif pelajaran sains tingkatan 2rancangan mengajar bab tanahsoalan objektif sains pertanian tingkatan 4 pdfkimia tingkatan 5 perbezaan sifat-sifat kertassains tingkatan 5 eksperimennota fizik tingkatan 4 bab 2 bahasa melayusains pertanian tingkatan 4 jpn perakeksperimen sains tingkatan 4 pakueksperimen sains tingkatan 4 aloisistem pencernaan rodenei laporan eksperimen aloicontoh soalan kimia tingkatan 4 bab 1contoh bahan bantu belajar sains pertaniananalisis buku teks sains pertanian tingkatan 5bahan bantu belajar sains pertaniancontoh rph sains tingkatan 1contoh lisan pembuangan bayicontoh eksperimen tingkatan 5ciptaan alat bantu mengajar dalam sains pertaniancontoh set induksi fizikrph ujikaji tanahalat bantu mengajar pelajaran sains pertanian tingkatan 4abm sains pertaniancontoh set induksi untuk sifat kimia tanahcontoh eksperimen sains tingkatan 4tingkatan pH tanahcontoh abm sains pertaniansains objektif tingkatan 1 2009sains pertanian tingkatan 5 bab 1 notasains pertanian tingkatan 4-eksperimensains pertanian tingkatan 4 latihan eksperimen kuhnsubjek dalam sains pertanian spmsains pertanian soalan objektifsains pertanian faktor pertumbuhan dan hasil tumbuhantanah pH notasains tanah dan sifat kimia tanahset induksi enjinset induksi bab tanahsemua eksperimen sains tingkatan 4searching pdf contoh soalan fizik tingkatan babsains tingkatan 5 eksperimen aloisains tingkatan 5 bab 5soalan subjektif buku teks kimia bab2sains tingkatan 4 eksperimen koleksi jawapansains tingkatan 2 soalan objektifsoalan subjektif kimia buku tekssains ting 5 eksperimen momentumsains objektif tingkatan 1 2004sains eksperimen tingkatan 5rph ekperimen menentukan pH tanah dengan menggunakan meter pHujikaji tingkatan 5refleksi eksperimen asidrefleksi 1 amali ekosistem tanahrancangan pengajaran sifat kimia tanahvideo set induksi asid dan alkalirancangan pengajaran sains tanahrancangan pengajaran harian sifat-sifat tanahrancangan pengajaran harian sifat kimia tanahrancangan pengajaran harian sains sifat tanahrph kaedah kuhnujikaji sifat alkaliujikaji sains tingkatan5sains eksperimen sifat asiduji kaji sains tinkatan 5ujikaji kehadiran nitrogen pada tanah kimia pertanianujikaji biologi tingkatan 4sain 4 9 tingkatan 5 bab 1rph unsur perlu untuk pertumbuhansolan sains ting5rph sifat kimia tanah tingkatan 4ujikaji sains bab 7 tingkatan 4kertas soalan sains tanahsains tingkatan 1 asid dan alkalisoalan objektif sains tingkatan 1 2012soalan kh-ert tingkatan 3 bab1soalan peperiksaan abmsoalan ert objektifsoalan eksperimen bab tingkatan 4soalan dalam buku teks kimia muka surat 33 bab 3soalan biologi tingkatan 4 bab 1 - 3soalan ramalan eksperimen sains spm 2012soalan bab 1sains tingkatan 5soalan ramalan sains tingkatan satusoalan objektif ertsipat ph tanahsoalan kimia bab 2soalan pbs sains tingkatan 2 objektifsifat gangsa sains spmsoalan objektif sains tingkatan 2 bab 1soalan objektif sainssoalan objektif pertanian organiksoalan objektif sains tingkatan 5 bab 1soalan objektif kimia tingkatan 5 bab 1soalan objektif tingkatan 2 sainssoalan objektif kimia bab 9soalan objektif ert tingkatan 4SOALAN OBJEKTIF ERT T4soalan kimia tingkatan 4bab 2 kertas 3 dalam buku amalisoalan sains bab 1 tingkatan 5singkatan nota sains ting4sifat-sifat kimia sains tanahsoalan objektif mata pelajaran sains pertanian bab tanahsoalan sains tingkatan 5 objektifsifat fizik asid karboksiliksifat fisik tanah di ulu kelangsifat fisik asid karboksilik kimia tingkatan 5sifat biologis tanahsoalan sains word ting2set induksi subjek programmingset induksi subjek pemasaranset induksi subjek fizikset induksi pertanian organiksifat kimia air tanahsifat kimia dalam tanahsifat utama tanahsifat soalan objektifsoalan sains bab tingkatan 5sifat sains objektifsoalan sains objektif tingkatan 1sifat kinia tanah sains pertaniansifat kimia tanah yang utamasoalan sains objektif tingkatan 2sifat kimia tanah malaysiasoalan sains tingkatan 5 bab 1sifat kimia ph tanahset induksi kimiaeksperimen sains tinkatan 5eksperiman tingkatan 5eksiperimen sains pokokeksiperimen kuhnDownload kertas verobodDownload eksperimen sains tingkatan 5contoh-contoh eksperimen tingkatan 5contoh ujikaji terhadap tanahcontoh soalan tingkatan 4 bab 1 kimiacontoh soalan peperiksaan soalan objektif pertanian organikcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan empatcontoh soalan objektif ekosistemcontoh soalan kimia bab 2contoh soalan aloieksperimen aloi t4\eksperimen biologi tingkatan 5eksperimen eksotermik sains tingkatan 4eksperimen sains tingkatana 5 microorganismeeksperimen sains tingkatan 5 videoeksperimen sains tingkatan 5 momentumEKSPERIMEN SAINS TINGKATAN 4 DAN 5eksperimen sains t4eksperimen sains spm pdfeksperimen sains pertanian ting 5eksperimen sains perbezaan tanah prasekolaheksperimen sains fizikeksperimen potato tingkatan 4eksperimen perbezaan tanaheksperimen kaedah khuneksperimen faktor mempengaruhi perbezaan voltan tinkatan 4contoh set induksi subjek fizikcontoh set induksi perancangan mengajar subjek fizikcontoh set induksi fizik tingkatan 4buku sains pertanian tingkatan 4 & 5beza kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah tgfubelajar exprerimen dg menggunakan airbank soalan-soalan tingkatan 1 & 2 semua matapelajaranbank soalan objektif sains pertanian tingkatan 4bahanajar kuliah sejarah dan sifat alkali tanahbahan bantu mengajar sifat kimia tanahbab gerakan sains tingkatan limabab enam sains tingkatan 5bab 1 fizik tingkatan 4amali sifat fizik tanahamali fizik tingkatan 4bab duaalat bantuan belajar sainsbuku teks kimia tingkatan 4 2012 bab9cara mengajar murid menguji asid dan alkalicara menguji ph tanah tingkatan 1contoh rph subjek sains tingkatan 5contoh rph sifat kimia tanah-sains pertaniancontoh rph sains ting 3contoh rph sains pertanian menggunakan kaedahcontoh rph eksperimen sains pertaniancontoh eksperimen sains tingkatan 5 bab 1contoh eksperimen pakucontoh eksperimen kimia spmcontoh eksperimen form 4contoh contoh eksperimen tingkatan 5contoh assignment sains tanahcontoh asiment sains tanahcontoh alat bantuan mengajar sains pertanianalat bantu mengajar sains pertanianeksperimen sifat-sifat kimia asidrancangan pengajaran harian asid dan alkalinota sifat fizik mineralnota sains tingkatan 4 eksperimen pevulkunannota sains tingkatan 4 eksperimennota sains spm pdfnota sains pertanian bab unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhannota sains bab 1 tingkatan 4nota kimia tingkatan 5 bab 9nota kimia tingkatan 4 dalam bahasa melayunota kimia tingkatan 4 bab 9 bmnota kimia tingkatan 4 bab 1 2012nota kimia ting 4 bab 9 bahasa melayunota kimia t5 bab 9nota kimia bab2-9 bahasa melayuobjektif buku teks sains pertanianobjektif tanah asidorganisma konflik tingkatan 1rancangan pengajaran amali ph tanahrancangan mengajar kimia bab 2 tingkatan 4rancangan mengajar harian eksperimen tanah kaedah kuhnproses percambahan anak benih sains sekolah rendahpraktis fizik bab2peta minda sains pertanian tingkatan 4 bab 2perbezaan sifat tanahpenggunaan asid karboksilikpengertian mineral dalam tanahsains form 1 bab 4pantun sains tingkatan satupantun sains tingkatan 2pantun fizikpantun asid dan alkali subjek sainsnota fizik tingkatan 5 2012nota fizik tingkatan 4 2012 bab 1nota fizik 2012keasidan tanah 2012kation berbeskandungan kimia marker penkaedah khuninduksi subjekfizik tingkatan 4 bab 2 2012fizik pertanianexperimen tingkatan 5 sainsesensi sains tingkatan 4 eksperimen 4 3eksperiment tingkatan 5eksperiment sains tingkatan 5eksperiment kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen tingkatan limakertas ert tingkatan 4kesimpulan bagi sifat kimia air keasidankimia dalam tanahnota exprerimen sains tingkatan 4nota experimen sains tingkatan 4nota eksperimen sains tingkatan 4nota berkesan fiziknota asid karboksilikmodul experimen tingkatan 4 sainmikro pengajaran set induksi subjek fiziklatihan sifat kimia tanahlatihan objektif sains tingkatan 2laporan eksperimen gegaslaporan amali gegaskoleksi soalan tingkatan 2 khb pertaniankimia tanaheksperimen ting 5|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!