» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sifat kimia tanah

Published on Mar 19 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
23/04/2008 (rabu)
Masa
:
9.20am-10.30am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.5 : sifat kimia tanah
eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      mentakrifkan pH tanah
2.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
3.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksa
naan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran mineral dalam tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah.selain dari itu pelajar juga telah belajar mengenai sifah pH dalam subjek kimia.
Set induksi
:
Guru menggunakan kaedah flash back iaitu dengan menanyakan beberapa soalan berkitan pH ( keasidan dan alkali) seperti yang telah dipelajari dalam subjek sains. Guru mengaitkan dengan pH tanah seperti yang akan di pelajari pada hari ini.

Langkah penyampaian

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
Catatan / ABM
Langkah 1
Sifat kimia
pH tanah
·      Merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmosfera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+

iv class="NoSpacing" style="margin-left: .55in; mso-list: l2 level1 lfo6;">·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+

·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 3
Aktiviti Mikrob
Hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Kesimpulan
:
Guru membuat rumusan dengan menyenaraikan semula isi penting dengan penekanan kepada contoh-contoh soalan SPM terdahulu.
Penilaian
:
Teknik soal jawab akan digunakan dengan menggunakan penyoalan lisan bagi menguji kefahaman pelajar dan menentukan keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektif pengajaran
Tugasan
:
Jawab soalan muka surat    30   hingga 34
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
|nota sains pertanian tingkatan 4 bab 1eksperimen sains tingkatan 5sifat kimia tanahcontoh eksperimen kimia tingkatan 4eksperimen sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4buku teks sains tingkatan 4soalan objektif sains pertaniansoalan objektif sains tingkatan 2rph sains pertanian tingkatan 4nota sains pertanian tingkatan 4 bab2 tanahsoalan kimia tingkatan 4 bab 1soalan objektif sains tingkatan 5bab 2 fizik tingkatan 4peta minda sifat kimia tanahrph sifat kimia tanahcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan 4subjek sains pertanian tingkatan 4eksperimen tingkatan 5sifat kimia tanah sains pertaniannota sains tingkatan 4soalan soalan objektif sains pertaniannota eksperimen sains spmCONTOH ALAT BANTU BELAJAR SAINS PERTANIANsoalan objektif sains tingkatan 1contoh eksperimen tanahstrategi mengadaptasi pengajaran sains kanak-kanak berbeza budaya dan amalan hidupcontoh RPH sifat fizikal tanahnota kimia tingkatan 4 bab 9 peta mindasoalan fizik tingkatan 4 bab 1contoh rph masteri sains pertanianeksperimen kaedah kuhnsains eksperimen memproses buah-buahanapakah itu sains tingkatan 1eksperimen tanahrefleksi laporan eksperimen aloirph sifat fizikal tanahalat bantu belajar sains pertaniansifat-sifat kimia tanahrancangan pengajaran harian tanah sains pertanian tingkatan 4pantun sains tingkatan 1teknik membuat singkatan notaekperimen sains tingkatan 5sifat kimia bajasoalan objektif sains pertanian tingkatan 4 pdfjawapn sains tingkatan 4 eksperimensoalan objektif sains pertanian tingkatan 5sistem pencernaan rodenkimia tingkatan 5 perbezaan sifat-sifat kertasei laporan eksperimen aloisains tingkatan 5 eksperimensains pertanian tingkatan 4 jpn perakeksperimen sains tingkatan 4 pakunota fizik tingkatan 4 bab 2 bahasa melayueksperimen sains tingkatan 4 aloicontoh soalan kimia tingkatan 4 bab 1tingkatan pH tanahcontoh eksperimen sains tingkatan 4bahan bantu belajar sains pertaniananalisis buku teks sains pertanian tingkatan 5objektif pelajaran sains tingkatan 2contoh bahan bantu belajar sains pertanianrph sifat kimia tanah sains pertaniancontoh eksperimen tingkatan 5contoh lisan pembuangan bayirph ujikaji tanahalat bantu mengajar pelajaran sains pertanian tingkatan 4contoh set induksi untuk sifat kimia tanahcontoh set induksi fizikcontoh rph sains tingkatan 1ciptaan alat bantu mengajar dalam sains pertanianrancangan mengajar bab tanahcontoh abm sains pertanianabm sains pertaniansemua eksperimen sains tingkatan 4rancangan pengajaran sifat kimia tanahrph sifat kimia tanah tingkatan 4sains tingkatan 5 eksperimen aloisearching pdf contoh soalan fizik tingkatan babrancangan pengajaran harian sifat-sifat tanahset induksi subjek programmingset induksi subjek pemasaranset induksi subjek fizikrancangan pengajaran harian asid dan alkaliset induksi pertanian organiksains eksperimen tingkatan 5set induksi kimiarancangan pengajaran harian sifat kimia tanahset induksi bab tanahset induksi enjinrefleksi 1 amali ekosistem tanahsains tingkatan 5 bab 5sains tingkatan 4 eksperimen koleksi jawapansains pertanian tingkatan 4 latihan eksperimen kuhnsains pertanian soalan objektifsains pertanian faktor pertumbuhan dan hasil tumbuhansains objektif tingkatan 1 2009sains objektif tingkatan 1 2004soalan subjektif kimia buku tekssains eksperimen sifat asidrph unsur perlu untuk pertumbuhansains pertanian tingkatan 4-eksperimenkeasidan tanah 2012refleksi eksperimen asidsains tingkatan 2 soalan objektifrph ekperimen menentukan pH tanah dengan menggunakan meter pHrph kaedah kuhnsains tingkatan 1 asid dan alkalisains ting 5 eksperimen momentumsains tanah dan sifat kimia tanahsains pertanian tingkatan 5 bab 1 notasain 4 9 tingkatan 5 bab 1video set induksi asid dan alkalisoalan sains bab tingkatan 5soalan sains bab 1 tingkatan 5soalan ramalan sains tingkatan satusoalan ramalan eksperimen sains spm 2012soalan peperiksaan abmsoalan pbs sains tingkatan 2 objektifsoalan objektif tingkatan 2 sainssoalan objektif sains tingkatan 5 bab 1soalan objektif sains tingkatan 2 bab 1soalan objektif sains tingkatan 1 2012sifat gangsa sains spmsoalan objektif sainssoalan sains objektif tingkatan 1soalan sains objektif tingkatan 2soalan sains tingkatan 5 bab 1ujikaji tingkatan 5ujikaji sifat alkaliujikaji sains tingkatan5ujikaji kehadiran nitrogen pada tanah kimia pertanianujikaji biologi tingkatan 4uji kaji sains tinkatan 5tanah pH notasubjek dalam sains pertanian spmsolan sains ting5soalan subjektif buku teks kimia bab2soalan sains word ting2soalan sains tingkatan 5 objektifsoalan objektif pertanian organiksoalan objektif mata pelajaran sains pertanian bab tanahsifat utama tanahsifat soalan objektifsifat sains objektifsifat kinia tanah sains pertaniansifat kimia tanah yang utamasifat kimia tanah malaysiasifat kimia ph tanahsifat kimia dalam tanahsifat kimia air tanahsifat fizik asid karboksiliksifat fisik tanah di ulu kelangsifat fisik asid karboksilik kimia tingkatan 5sifat-sifat kimia sains tanahsingkatan nota sains ting4sipat ph tanahsoalan objektif kimia tingkatan 5 bab 1soalan objektif kimia bab 9soalan objektif ert tingkatan 4SOALAN OBJEKTIF ERT T4soalan objektif ertsoalan kimia bab 2soalan kh-ert tingkatan 3 bab1soalan ert objektifsoalan eksperimen bab tingkatan 4soalan dalam buku teks kimia muka surat 33 bab 3soalan biologi tingkatan 4 bab 1 - 3soalan bab 1sains tingkatan 5sifat biologis tanahrancangan pengajaran amali ph tanaheksperimen sains tingkatana 5 microorganismeeksiperimen sains pokokeksiperimen kuhnDownload kertas verobodDownload eksperimen sains tingkatan 5contoh-contoh eksperimen tingkatan 5contoh ujikaji terhadap tanahcontoh soalan tingkatan 4 bab 1 kimiacontoh soalan peperiksaan soalan objektif pertanian organikcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan empatcontoh soalan objektif ekosistemcontoh soalan kimia bab 2contoh soalan aloicontoh set induksi subjek fizikeksperiman tingkatan 5eksperimen aloi t4\eksperimen biologi tingkatan 5eksperimen sains tingkatan 5 videoeksperimen sains tingkatan 5 momentumEKSPERIMEN SAINS TINGKATAN 4 DAN 5eksperimen sains t4eksperimen sains spm pdfeksperimen sains pertanian ting 5eksperimen sains perbezaan tanah prasekolaheksperimen sains fizikeksperimen potato tingkatan 4eksperimen perbezaan tanaheksperimen kaedah khuneksperimen faktor mempengaruhi perbezaan voltan tinkatan 4eksperimen eksotermik sains tingkatan 4contoh set induksi perancangan mengajar subjek fizikcontoh set induksi fizik tingkatan 4buku sains pertanian tingkatan 4 & 5beza kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah tgfubelajar exprerimen dg menggunakan airbank soalan-soalan tingkatan 1 & 2 semua matapelajaranbank soalan objektif sains pertanian tingkatan 4bahanajar kuliah sejarah dan sifat alkali tanahbahan bantu mengajar sifat kimia tanahbab gerakan sains tingkatan limabab enam sains tingkatan 5bab 1 fizik tingkatan 4amali sifat fizik tanahamali fizik tingkatan 4bab duaalat bantuan belajar sainsbuku teks kimia tingkatan 4 2012 bab9cara mengajar murid menguji asid dan alkalicara menguji ph tanah tingkatan 1contoh rph subjek sains tingkatan 5contoh rph sifat kimia tanah-sains pertaniancontoh rph sains ting 3contoh rph sains pertanian menggunakan kaedahcontoh rph eksperimen sains pertaniancontoh eksperimen sains tingkatan 5 bab 1contoh eksperimen pakucontoh eksperimen kimia spmcontoh eksperimen form 4contoh contoh eksperimen tingkatan 5contoh assignment sains tanahcontoh asiment sains tanahcontoh alat bantuan mengajar sains pertanianalat bantu mengajar sains pertanianrancangan mengajar kimia bab 2 tingkatan 4nota sains spm pdfnota sains pertanian bab unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhannota sains bab 1 tingkatan 4nota kimia tingkatan 5 bab 9nota kimia tingkatan 4 dalam bahasa melayunota kimia tingkatan 4 bab 9 bmnota kimia tingkatan 4 bab 1 2012nota kimia ting 4 bab 9 bahasa melayunota kimia t5 bab 9nota kimia bab2-9 bahasa melayunota fizik tingkatan 5 2012nota fizik tingkatan 4 2012 bab 1nota fizik 2012nota sains tingkatan 4 eksperimennota sains tingkatan 4 eksperimen pevulkunannota sifat fizik mineralrancangan mengajar harian eksperimen tanah kaedah kuhnproses percambahan anak benih sains sekolah rendahpraktis fizik bab2peta minda sains pertanian tingkatan 4 bab 2perbezaan sifat tanahpenggunaan asid karboksilikpantun sains tingkatan satupantun sains tingkatan 2pantun fizikpantun asid dan alkali subjek sainsorganisma konflik tingkatan 1objektif tanah asidobjektif buku teks sains pertaniannota exprerimen sains tingkatan 4nota experimen sains tingkatan 4kandungan kimia marker penkaedah khuninduksi subjekfizik tingkatan 4 bab 2 2012fizik pertanianexperimen tingkatan 5 sainsesensi sains tingkatan 4 eksperimen 4 3eksperiment tingkatan 5eksperiment sains tingkatan 5eksperiment kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen tingkatan limaeksperimen ting 5eksperimen sifat-sifat kimia asidkation berbeskertas ert tingkatan 4kertas soalan sains tanahnota eksperimen sains tingkatan 4nota berkesan fiziknota asid karboksilikmodul experimen tingkatan 4 sainmikro pengajaran set induksi subjek fiziklatihan sifat kimia tanahlatihan objektif sains tingkatan 2laporan eksperimen gegaslaporan amali gegaskoleksi soalan tingkatan 2 khb pertaniankimia tanahkimia dalam tanahkesimpulan bagi sifat kimia air keasidaneksperimen sains tinkatan 5|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!