» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sifat kimia tanah

Published on Mar 19 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
23/04/2008 (rabu)
Masa
:
9.20am-10.30am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.5 : sifat kimia tanah
eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      mentakrifkan pH tanah
2.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
3.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksa
naan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran mineral dalam tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah.selain dari itu pelajar juga telah belajar mengenai sifah pH dalam subjek kimia.
Set induksi
:
Guru menggunakan kaedah flash back iaitu dengan menanyakan beberapa soalan berkitan pH ( keasidan dan alkali) seperti yang telah dipelajari dalam subjek sains. Guru mengaitkan dengan pH tanah seperti yang akan di pelajari pada hari ini.

Langkah penyampaian

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
Catatan / ABM
Langkah 1
Sifat kimia
pH tanah
·      Merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmosfera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+

iv class="NoSpacing" style="margin-left: .55in; mso-list: l2 level1 lfo6;">·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+

·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Langkah 3
Aktiviti Mikrob
Hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Kaedah kuliah digunakan
Slaid OHP ( nota)
Kesimpulan
:
Guru membuat rumusan dengan menyenaraikan semula isi penting dengan penekanan kepada contoh-contoh soalan SPM terdahulu.
Penilaian
:
Teknik soal jawab akan digunakan dengan menggunakan penyoalan lisan bagi menguji kefahaman pelajar dan menentukan keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektif pengajaran
Tugasan
:
Jawab soalan muka surat    30   hingga 34
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
|nota sains pertanian tingkatan 4 bab 1eksperimen sains tingkatan 5sifat kimia tanahcontoh eksperimen kimia tingkatan 4eksperimen sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4soalan objektif sains pertanianbuku teks sains tingkatan 4soalan objektif sains tingkatan 2rph sains pertanian tingkatan 4soalan objektif sains tingkatan 5nota sains pertanian tingkatan 4 bab2 tanahsoalan kimia tingkatan 4 bab 1rph sifat kimia tanahpeta minda sifat kimia tanahbab 2 fizik tingkatan 4contoh soalan objektif sains pertanian tingkatan 4eksperimen tingkatan 5subjek sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan 4soalan soalan objektif sains pertaniansifat kimia tanah sains pertaniansoalan objektif sains tingkatan 1strategi mengadaptasi pengajaran sains kanak-kanak berbeza budaya dan amalan hidupCONTOH ALAT BANTU BELAJAR SAINS PERTANIANcontoh eksperimen tanahnota eksperimen sains spmsoalan fizik tingkatan 4 bab 1nota kimia tingkatan 4 bab 9 peta mindacontoh rph masteri sains pertanianeksperimen tanahpantun sains tingkatan 1eksperimen kaedah kuhncontoh RPH sifat fizikal tanahsifat-sifat kimia tanahrph sifat fizikal tanahsains eksperimen memproses buah-buahanapakah itu sains tingkatan 1teknik membuat singkatan notaalat bantu belajar sains pertanianrefleksi laporan eksperimen aloirancangan pengajaran harian tanah sains pertanian tingkatan 4tingkatan pH tanahsoalan objektif sains pertanian tingkatan 4 pdfsoalan objektif sains pertanian tingkatan 5eksperimen sains tingkatan 4 pakueksperimen sains tingkatan 4 aloiekperimen sains tingkatan 5jawapn sains tingkatan 4 eksperimensistem pencernaan rodenkimia tingkatan 5 perbezaan sifat-sifat kertassains pertanian tingkatan 4 jpn perakobjektif pelajaran sains tingkatan 2rph sifat kimia tanah sains pertaniancontoh eksperimen sains tingkatan 4rph ujikaji tanahsains tingkatan 5 eksperimennota fizik tingkatan 4 bab 2 bahasa melayusifat kimia bajarancangan mengajar bab tanahei laporan eksperimen aloicontoh soalan kimia tingkatan 4 bab 1contoh set induksi fizikcontoh lisan pembuangan bayicontoh set induksi untuk sifat kimia tanahbahan bantu belajar sains pertanianciptaan alat bantu mengajar dalam sains pertanianalat bantu mengajar pelajaran sains pertanian tingkatan 4abm sains pertaniancontoh rph sains tingkatan 1contoh bahan bantu belajar sains pertaniancontoh abm sains pertaniananalisis buku teks sains pertanian tingkatan 5contoh eksperimen tingkatan 5sifat fisik asid karboksilik kimia tingkatan 5sifat biologis tanahset induksi subjek programmingset induksi kimiaset induksi subjek pemasaranset induksi subjek fizikset induksi pertanian organiksains tanah dan sifat kimia tanahbuku sains pertanian tingkatan 4 & 5sifat fizik asid karboksiliksifat soalan objektifsifat sains objektifsifat kinia tanah sains pertaniansifat kimia tanah yang utamabank soalan-soalan tingkatan 1 & 2 semua matapelajaransifat kimia tanah malaysiabelajar exprerimen dg menggunakan airsifat kimia ph tanahsifat kimia dalam tanahbeza kaedah pengajaran tradisional dengan kaedah tgfusifat kimia air tanahsifat gangsa sains spmset induksi enjinset induksi bab tanahsemua eksperimen sains tingkatan 4sains objektif tingkatan 1 2009rph kaedah kuhnsains objektif tingkatan 1 2004sains eksperimen tingkatan 5sains eksperimen sifat asidcara menguji ph tanah tingkatan 1sain 4 9 tingkatan 5 bab 1rph unsur perlu untuk pertumbuhanrph sifat kimia tanah tingkatan 4contoh alat bantuan mengajar sains pertaniankeasidan tanah 2012sains pertanian faktor pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian soalan objektifcara mengajar murid menguji asid dan alkalisearching pdf contoh soalan fizik tingkatan babsains tingkatan 5 eksperimen aloibuku teks kimia tingkatan 4 2012 bab9sains tingkatan 5 bab 5sains tingkatan 4 eksperimen koleksi jawapansains tingkatan 2 soalan objektifsains tingkatan 1 asid dan alkalisains ting 5 eksperimen momentumsains pertanian tingkatan 5 bab 1 notasains pertanian tingkatan 4-eksperimensains pertanian tingkatan 4 latihan eksperimen kuhncontoh asiment sains tanahvideo set induksi asid dan alkalisoalan sains word ting2soalan sains tingkatan 5 objektifsoalan sains tingkatan 5 bab 1soalan sains objektif tingkatan 2soalan sains objektif tingkatan 1soalan sains bab tingkatan 5soalan sains bab 1 tingkatan 5soalan ramalan sains tingkatan satusoalan ramalan eksperimen sains spm 2012soalan peperiksaan abmsoalan pbs sains tingkatan 2 objektifsoalan objektif tingkatan 2 sainsamali fizik tingkatan 4bab duasoalan subjektif buku teks kimia bab2ujikaji tingkatan 5ujikaji sifat alkaliujikaji sains tingkatan5ujikaji kehadiran nitrogen pada tanah kimia pertanianujikaji biologi tingkatan 4uji kaji sains tinkatan 5tanah pH notaalat bantu mengajar sains pertaniansubjek dalam sains pertanian spmalat bantuan belajar sainssolan sains ting5soalan subjektif kimia buku tekssoalan objektif sains tingkatan 5 bab 1amali sifat fizik tanahsoalan objektif sains tingkatan 2 bab 1soalan kh-ert tingkatan 3 bab1bahan bantu mengajar sifat kimia tanahsoalan ert objektifsoalan eksperimen bab tingkatan 4soalan dalam buku teks kimia muka surat 33 bab 3soalan biologi tingkatan 4 bab 1 - 3soalan bab 1sains tingkatan 5bahanajar kuliah sejarah dan sifat alkali tanahsipat ph tanahsingkatan nota sains ting4bank soalan objektif sains pertanian tingkatan 4sifat-sifat kimia sains tanahsoalan kimia bab 2soalan objektif ertsoalan objektif sains tingkatan 1 2012bab 1 fizik tingkatan 4bab enam sains tingkatan 5bab gerakan sains tingkatan limasifat fisik tanah di ulu kelangsoalan objektif sainssoalan objektif pertanian organiksoalan objektif mata pelajaran sains pertanian bab tanahsoalan objektif kimia tingkatan 5 bab 1soalan objektif kimia bab 9soalan objektif ert tingkatan 4SOALAN OBJEKTIF ERT T4sifat utama tanahrph ekperimen menentukan pH tanah dengan menggunakan meter pHlaporan eksperimen gegasfizik pertanianexperimen tingkatan 5 sainsesensi sains tingkatan 4 eksperimen 4 3eksperiment tingkatan 5eksperiment sains tingkatan 5eksperiment kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen tingkatan limacontoh set induksi fizik tingkatan 4eksperimen ting 5contoh set induksi perancangan mengajar subjek fizikeksperimen sifat-sifat kimia asideksperimen sains tinkatan 5fizik tingkatan 4 bab 2 2012induksi subjeklaporan amali gegaskoleksi soalan tingkatan 2 khb pertaniancontoh rph sifat kimia tanah-sains pertaniankimia tanahkimia dalam tanahkesimpulan bagi sifat kimia air keasidankertas soalan sains tanahkertas ert tingkatan 4contoh rph subjek sains tingkatan 5kation berbeskandungan kimia marker penkaedah khuneksperimen sains tingkatana 5 microorganismeeksperimen sains tingkatan 5 videoeksperimen sains tingkatan 5 momentumeksperimen biologi tingkatan 5eksperimen aloi t4\eksperiman tingkatan 5eksiperimen sains pokokeksiperimen kuhncontoh soalan objektif ekosistemcontoh soalan objektif sains pertanian tingkatan empatDownload kertas verobodDownload eksperimen sains tingkatan 5contoh-contoh eksperimen tingkatan 5contoh ujikaji terhadap tanahcontoh soalan tingkatan 4 bab 1 kimiaeksperimen eksotermik sains tingkatan 4eksperimen faktor mempengaruhi perbezaan voltan tinkatan 4contoh set induksi subjek fizikEKSPERIMEN SAINS TINGKATAN 4 DAN 5contoh soalan aloieksperimen sains t4eksperimen sains spm pdfcontoh soalan kimia bab 2eksperimen sains pertanian ting 5eksperimen sains perbezaan tanah prasekolaheksperimen sains fizikeksperimen potato tingkatan 4eksperimen perbezaan tanaheksperimen kaedah khuncontoh soalan peperiksaan soalan objektif pertanian organikcontoh assignment sains tanahcontoh eksperimen kimia spmpeta minda sains pertanian tingkatan 4 bab 2perbezaan sifat tanahpenggunaan asid karboksilikpengertian mineral dalam tanahsains form 1 bab 4pantun sains tingkatan satupantun sains tingkatan 2contoh eksperimen pakupantun fizikpantun asid dan alkali subjek sainsorganisma konflik tingkatan 1objektif tanah asidpraktis fizik bab2proses percambahan anak benih sains sekolah rendahrefleksi eksperimen asidrefleksi 1 amali ekosistem tanahrancangan pengajaran sifat kimia tanahrancangan pengajaran sains tanahrancangan pengajaran harian sifat-sifat tanahrancangan pengajaran harian sifat kimia tanahcontoh contoh eksperimen tingkatan 5rancangan pengajaran harian asid dan alkalirancangan pengajaran amali ph tanahrancangan mengajar kimia bab 2 tingkatan 4rancangan mengajar harian eksperimen tanah kaedah kuhncontoh eksperimen form 4contoh eksperimen sains tingkatan 5 bab 1objektif buku teks sains pertaniannota sifat fizik mineralnota fizik tingkatan 5 2012contoh rph sains ting 3nota fizik tingkatan 4 2012 bab 1nota fizik 2012nota exprerimen sains tingkatan 4nota experimen sains tingkatan 4nota eksperimen sains tingkatan 4nota berkesan fiziknota asid karboksilikmodul experimen tingkatan 4 sainmikro pengajaran set induksi subjek fiziklatihan sifat kimia tanahnota kimia bab2-9 bahasa melayunota kimia t5 bab 9nota sains tingkatan 4 eksperimen pevulkunannota sains tingkatan 4 eksperimennota sains spm pdfcontoh rph eksperimen sains pertaniannota sains pertanian bab unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhannota sains bab 1 tingkatan 4nota kimia tingkatan 5 bab 9nota kimia tingkatan 4 dalam bahasa melayucontoh rph sains pertanian menggunakan kaedahnota kimia tingkatan 4 bab 9 bmnota kimia tingkatan 4 bab 1 2012nota kimia ting 4 bab 9 bahasa melayulatihan objektif sains tingkatan 2|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!