» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

SOALAN LAZIM BERKAITAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

Published on Dec 29 2011 // Kpm
\par

1.

\par

\par

\par

Apakah itu Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar MBMMBI ialah dasar Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan dan sekolah menengah serta memastikan murid boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan fasih dan betul.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

2.

\par

\par

\par

Apakah perbezaan antara Dasar PPSMI dan Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar PPSMI menetapkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran (p&p) sains dan matematik di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah menengah.

\par
\par

Dasar MBMMBI menetapkan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina dan bahasa Tamil di sekolah\’c2\~ jenis kebngsaan Tamil.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

3.

\par

\par

\par

Bagaimanakah Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah melalui pendekatan mengembalikan peranan\’c2\~ bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik, meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris melalui pelaksanaan tambahan waktu p&p,\’c2\~ transformasi kurikulum, peningkatan kapasiti guru dan sumber manusia, penyediaan bahan dan peralatan\’c2\~ serta mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam p&p.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

4.

\par

\par

\par

Mengapakah Dasar MBMMBI diperkenalkan?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Kajian yang dijalankan oleh pelbagai pihak mendapati PPSMI tidak dapat dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Hasil kajian juga mendapati murid sukar memahami mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Murid mengambil masa yang lama untuk memahami konsep matematik dan sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris.\’c2\~ Hal ini memaksa guru-guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua mata pelajaran tersebut. Masalah seperti ini bukan sahaja dialami oleh sekolah-sekolah di luar bandar, tetapi juga di bandar. Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid di negara kita tidak akan dapat menguasai ilmu matematik dan sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan. Kajian KPM juga menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah telah melaksanakan p&p sains dan matematik dalam bahasa Malaysia.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

5.

\par

\par

\par

Bagaimanakah pendekatan soft landing dilaksanakan di sekolah?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat (soft landing) mulai tahun 2010. Dalam proses peralihan ini, p&p sains dan matematik boleh menggunakan bahasa Inggeris dan/atau bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan cina, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan. Soft landing membolehkan murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah mengikuti p&p sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum tahun 2010 meneruskan penggunaan BI sehingga tamat Tingkatan Lima berdasarkan kesediaan guru dan murid di sekolah. Dengan pendekatan soft landing ini, p&p matematik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. Manakala di sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua mata pelajaran ini adalah pada tahun 2021.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

6.

\par

\par

\par

Bagaimanakah guru dilatih untuk melaksanakan Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

KPM telah merancang dan melaksanakan pelbagai program di bawah dasar MBMMBI untuk melatih guru Bahasa Inggeris dalam perkhidmatan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan juga melengkapkan guru dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. ELTC telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program serta kursus berikut:

\par

 1. Training of Trainers for English Language Lecturers in Institutes of Teacher Education (ELITE-ToT) untuk Pensyarah IPG
 2. \par

 3. Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris
 4. \par

 5. Reinforcing English Language Teaching for Non-Option English Language Teachers (RELTNOTe) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang tidak mengikuti C-PELT
 6. \par

 7. Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH) untuk meningkatkan kemahiran bertutur dan berkomunikasi dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 di sekolah-sekolah Band 3 \’e2\’80\ldblquote 5
 8. \par

BPG juga mengendalikan program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi mata pelajaran BM dan BI:

\par
\par

Latihan untuk bahasa Malaysia:

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ i.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI)

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~ ii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ KDP 4 Minggu

\par

\’c2\~\’c2\~ iii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Kolaboratif Dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka

\par
\par

Latihan untuk bahasa Inggeris:

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ i.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen bahasa Inggeris

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~ ii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Peningkatan Pedagogi Guru Opsyen bahasa Inggeris

\par

\’c2\~\’c2\~ iii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris

\par
\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

7.

\par

\par

\par

Bagaimanakah kita memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang berkualiti?(BPG/ELTC/IPGM)

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Institut Pendidikan Guru

\par

a.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ IPG akan memantau prestasi / penglibatan guru-guru baru ini selama 6 bulan selepas tamat pengajian dan di tempatkan disekolah.

\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ \’e2\’80\’9cTeacher Study \’e2\’80\’9c untuk guru-guru bagi memastikan prestasi mereka di sekolah.

\par

c.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Lengkapkan guru pra perkhidmatan dengan kemahiran pedagogi yang sesuai dengan pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran murid.

\par

d.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) \’e2\’80\ldblquote ada komponen Amalan Professional, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan Praktikum.

\par
\par

Bagi PBS, pelajar akan mengikuti setiap semester pengajian.

\par

Praktikum \’e2\’80\ldblquote 3 kali praktikum :

\par

a.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Semester 5\’c2\~ \’e2\’80\ldblquote \’c2\~ 4 minggu

\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Semester 6 \’e2\’80\ldblquote 8 minggu

\par

c.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Semester 7 \’e2\’80\ldblquote 12 minggu

\par
\par

Semester 8 \’e2\’80\ldblquote pelajar akan menjalani internship di mana kajian permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini dapat membantu pelajar ini di sekolah sebagai guru permulaan.

\par
\par

Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) telah dibangunkan sebagai satu inisiatif ELTC untuk membantu guru-guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan professional mereka serta memberi petunjuk untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan. Selain itu, ianya juga boleh dijadikan panduan dalam merancang, mereka bentuk dan mengurus program pembangunan profesionalisme untuk guru-guru bahasa Inggeris.

\par
\par

Di samping itu, instrumen PSELT yang berunsur self-evaluative juga telah dibina dan akan dapat diakses secara atas talian oleh guru bahasa Inggeris untuk mengenalpasti keperluan latihan profesional serta memohon untuk mengikuti kursus yang diperlukan untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

8.

\par

\par

\par

Bagaimanakah KPM memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris mencukupi bagi menampung penambahan waktu pengajaran matapelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

ELTC melaksanakan Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysia.\’c2\~ Kursus ini merupakan kursus tambah opsyen.

\par

BPG melaksanakan 2 jenis program bagi tujuan tersebut:

\par

\’c2\~\’c2\~ i.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Program Intervensi Tambah Opsyen guru-guru Sains dan Matematik sekolah \’c2\~menengah yang telah berkhidmat antara 1 \’e2\’80\ldblquote 5 tahun

\par

\’c2\~ii.\’c2\~ Program Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris guru-guru bahasa Inggeris yang telah bersara dari seluruh negara

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

9.

\par

\par

\par

Apakah peranan guru penutur jati dalam membantu meningkatkan pencapaian Bahas Inggeris?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Pada tahun 2008 KPM telah bersetuju untuk mengambil penutur jati bahasa Inggeris sebagai pakar atau mentor kepada guru dan pensyarah Bahasa Inggeris di sekolah rendah dan institusi pendidikan guru di negara ini. Keputusan dibuat untuk melaksanakan Program Penutur Jati Bahasa Inggeris mulai 2011 hingga 2013.

\par
\par

Petunjuk Prestasi Utama Program Penutur Jati adalah untuk meningkatkan kapasiti guru bahasa Inggeris di 1800 buah sekolah rendah dan pensyarah di lima Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah dikenal pasti sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris (PKBI, iaitu:

\par

 1. IPG Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak
 2. \par

 3. IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah
 4. \par

 5. IPG Kampus Dato\’e2\’80\’99 Razali Iamail, Kuala Terengganu, Terengganu
 6. \par

 7. IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur, dan
 8. \par

 9. English Language Teaching Centre, Kuala Lumpur
 10. \par

Peranan Training Fellows (TF) yang ditempatkan di setiap PKBI adalah untuk menjadi mentor dan coach kepada pensyarah Bahasa Inggeris dengan tujuan membantu dalam pembangunan profesionalisme pensyarah tersebut.\’c2\~\’c2\~ Selain itu, TF juga bekerjasama dengan pensyarah dalam membangunkan program latihan.\’c2\~ Tugas yang dilaksanakan oleh TF adalah sejajar dan selaras dengan keperluan dan kehendak institusi.

\par
\par

Mentor yang terlibat di sekolah rendah adalah untuk membantu guru bahasa Inggeris dalam aspek seperti berikut:

\par

a.\’c2\~ Perancangan dan pelaksanaan program peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris;

\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Pengendalian program/kursus/ bengkel/ latihan dalam kluster dan zon

\par

c.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kerjasama dengan pakar dari luar negara yang lain dalam kluster dan zon

\par

d. Perkhidmatan pakar dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum

\par

e.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Bantuan dalam aktiviti sokongan pengajaran dan pembelajaran

\par

f.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Pelaksanaan aktiviti penyelidikan yang sesuai

\par

g.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kerjasama dengan pihak KPM dalam pengendalian penilaian program

\par

h.\’c2\~ Pembentukan pasukan jurulatih yang berpotensi di dalam kalangan guru sekolah

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

10.

\par

\par

\par

Apakah bahan yang dibekalkan untuk menjayakan Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

English Language Teaching Centre (ELTC) telah menyediakan bahan bagi meningkatkan profesionalisme serta memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru:

\par

a.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT)

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Untuk pembangunan profesionalisme guru bahasa Inggeris, ELTC telah menerbitkan buku Pedagogy Standards for English Language Teaching yang membolehkan guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan profesional mereka.

\par
\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH)

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Buku Panduan Guru OPS-English yang membolehkan guru melaksanakan P & P untuk pelajar Tingkatan 1 tahun 2012 dalam kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih berkesan.

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ CD Audio-Video (Teacher\’e2\’80\’99s CD) yang membolehkan guru melaksanakan pengajaran kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih efektif.

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ OPS-ENGLISH Student\’e2\’80\’99s Handbook untuk pelajar.

\par
\par

Bahagian Teknologi Pendidikan telah menyediakan dan membekalkan bahan digital pengajaran dan pembelajaran ke semua sekolah. Bahan tersebut merupakan bahan perisian kursus pendidikan khusus bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Bahan digital ini berbentuk CD Stand-alone yang dapat dijalankan di semua komputer. Bahan diterapkan dengan unsur didik hibur di samping menitikberatkan kemahiran berbahasa.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

11.

\par

\par

\par

Bagaimanakah penggunaan makmal bahasa dapat membantu dalam penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Makmal bahasa merupakan salah satu inisiatif ICT yang menjadi agenda utama dalam pelaksanaan dasar MBMMBI. Infrastruktur makmal bahasa akan dilengkapi dengan alat pandang dengar, perisian kawalan murid dan perisian interaktif Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang lebih menitikberatkan dalam penguasaan berbahasa.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

12.

\par

\par

\par

Bagaimanakah pentaksiran dilaksanakan di sekolah?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Pentaksiran di sekolah akan dilaksanakan dalam dua bentuk iaitu;

\par

 • Pentaksiran Formatif iaitu pentaksiran pada peringkat pembentukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran (pentaksiran pembelajaran atau assessment for learning)
 • \par

 • Pentaksiran Sumatif iaitu pentaksiran pada peringkat merumuskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana murid telah belajar dan menguasai apa yang dipelajari (pentaksiran tentang pembelajaran atau assessment of learning)
 • \par

Pentaksiran formatif memberi tumpuan bukan semata-mata kepada membuat ujian, memeriksa, merekod skor murid dan membuat analisis kepada skor malahan yang lebih penting ialah melihat perkembangan pembelajaran murid dan aktiviti memberi maklumbalas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan terutama murid sendiri. Oleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya, guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh mana-mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir.

\par
\par

Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan guru membuat pertimbangan tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran menggunakan pelbagai maklumat (kuantitatif dan kualitatif) yang diperoleh melalui pelbagai aktiviti pentaksiran. Maklumat tersebut perlu dinilai dan dilaporkan oleh guru untuk digunakan pula oleh guru lain yang akan meneruskan pengajaran murid di semester atau tahun berikutnya. Sekali lagi guru tidak perlu membandingkan murid dengan murid yang lain sama ada secara kuantitatif atau kualitatif.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

13.

\par

\par

\par

Adakah soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris atau dwibahasa?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Selaras dengan soft-landing MBMMBI, soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM akan dibuat dalam dwibahasa sehingga tahun 2020. Selepas daripada tahun 2020 semua soalan bagi kedua mata pelajaran tersebut akan dibuat dalam Bahasa Malaysia. Ini adalah selaras dengan hasrat MBMMBI.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

14.

\par

\par

\par

Bagaimanakah Dasar MBMMBI akan membantu murid menghadapi cabaran dari segi bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematik dan Sains di peringkat prauniversiti?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Di bawah Dasar MBMMBI, KPM sedang melaksanakan pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid.\’c2\~ Antara inisiatif tersebut ialah penambahan masa p&p bahasa Inggeris, penambahbaikan kurikulum bahasa Inggeris di bawah pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), penyediaan guru, pengambilan penutur jati bagi meningkatkan kapasiti pensyarah dan guru Bahasa Inggeris, penyediaan bahan sokongan yang berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan p&p di bilik darjah. Oleh itu, pelaksanaan Dasar MBMMBI diharapkan dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid bagi membantu mereka meneruskan pengajian di peringkat prauniverisiti mahupun universiti.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par

\par
Blog Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia

|latihan bahasa tamil tahun 3penaksiran berkonsepkan didik hiburops english form 1kelebihan mbmmbibilik darjah kssmsoalan bahasa inggeris pmr format barupenaksiran didik hiburkebaikan mbmmbiupsr result release date 2012latihan bahasa tamil tingkatan 4soalan ramalan bahasa inggeris UPSR 2012soalan bahasa tamil tahun 4kertas soalan bahasa tamil tingkatan 4penaksiran pentaksiran didik hibursoalan ramalan upsr 2012 bahasa inggeriskelemahan mbmmbikepentingan dasar mbmmbilatihan english form 2memartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggeris cadangan tindakan berjaya dilaksanakan di sekolahpembelajaran dalam bahasa inggris trengganukesan dasar 1 murid 1 sukanresult upsr 2012contoh instrumen pbs bm tingkatan 1rpt bahasa inggeris ops tingkatan 1upsr 2012 resultsoalan pmr bahasa inggeris format barukelebihan dasar mbmmbiINSTRUMENT KAJIAN MBMMBI 2012teori pembelajaran membantu guru mengurus kurikulum bilik darjah kssm dengan berkesanpenaksiran secara didik hiburpbs tingkatan satu bahasa inggrisjurnal tentang mengapa kurikulum bahasa malaysia kssr dibinabahasa tamil tahun 4 latihanbahasa tamil form 3pentaksiran berkonsepkan didik hiburtujuan mbmmbikebaikan dasar mbmmbikebaikan penaksiran didik hiburNOTA MATEMATIK KSSM TINGKATAN 1format kertas bahasa inggeris pmr 2012 kpmkarangan stpm kepentingan dasar mbmmbidasar mbmmbi melestarikan bm sebagai bahasa kebangsaanperanan guru dalam kssrmemartabatkan bahasa melayu mempertingkatkan bahasa inggrismemartabatkan bahasa melayu dan memperkukuhkan bahasa inggrissoalan kuiz bahasa tamil tahun 4kertas soalan peperiksaan matematik kssr untuk darjah 2 tahun 2012kelemahan dasar mbmmbiformat laporan pencapaian sukan sekolahkeburukan dasar mbmmbijenis jenis karangan bahasa english form1pbs bahasa tamil band 3 tingkatan 1instrument pbs bahasa malaysia ting 1KAJIAN PELAJAR TINGKATAN 1 PBSperanan guru dalam memartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggris (mbmmbi)program penutur jati bahasa inggerisramalan soalan muet speaking 2012 matrikulasigaji baru guru kpmkarangan dasar MBMMBIformat terbaru bahasa ingeris 2012www soalan pbsenglishtingkatan1KEFAHAMAN TENTANG TEORI-TEORI PEMBELAJARAN BOLEH MEMBANTU GURU MENGURUS KURIKULUM BILIK DARJAH KSSM DENGAN BERKESANformat soalan bahasa inggeris pmr 2012penguasaan bahasa inggeris dalam kssrpercubaan upsr 2012 resultwhen to see upsr 2012 resultlaporan sebagai pegawai di kementerian pelajaran kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajar luar bandarteori-teori pembelajaran mengurus kurikulum bilik darjah kssmsoalan percubaan pengajian am stpm dan profisiensicabaran pelaksanaan mbmmbiteori-teori pembelajaran boleh membantu guru mengurus kukurikulum bilik darjah kssm dengancontoh karangan:kepentingan memartabatkan bahasa malaysialatihan kalangan bahasa melayu PMRbahasatamiltahun4soalan ramalan upsr bahasa malaysia 2012contoh karangan bm stpm memartabatkan bahasa melayu memperkukuhkan bahasa inggerissoalan upsr 2021masalah pelaksanaan mbmmbiapakah kepentingan sainslatihan bahasa melayu band 2 tingkatan 1teori bahan bantu pembelajaranmbmmbi melestarikan bahasa melayumanfaat dasar mbmmbibagaimana penaksiran berkonsep didik hiburformat kssr matematik tingkatan satupbs bahasa tamil kertas band 2pbs bm band 3latihan pbs bahasa tamillatihan pbs english tingkatan 1latihan terbaru pbs sainspbs bahasa bahasa melayu tingkatan 1 band 4latihan soalan bahasa inggeris darjah 1contoh latihan soalan bahasa inggeris darjah 1pbs bahasa inggris 2012 form 1PBS BAHASA MELAYU BAND 6 TINGKATAN 1pbs bahasa tamil form 1latihan pbs bahasa cina tingkatan satupbs english form 1 (band 5)latihan bahasa tamil tingkatan 6latihan band 2 bahasa melayu ting 1pbs tingkatan dua bahasa inggrislatihan band 6 bahasa melayu kssrlatihan dalam bahasa melayu matematik darjah 1 2012latihan geografi form 2pbs tingkatan 2 bahasa inggrislatihan matematik tahun 1memartabatkan-bahasa-malaysia-dan-memperkukuhkan-penguasaan-bahasa-inggeris-mbmmbi htmlmentor program penutur jadipbs tingkatan 1 englishlatihan matematik tingkatan satuPBS KSSM form 1pbs kssmpedagogy pseltlatihan tingkatan 3 matematiklatihan-latihan kssr sains tahun 2 dalam bahasa tamilmeningkatkan profesionalisme guru bahasa melayumeningkatkan pedagogi bahasa selaras dasar MBMMBImatematik tahun 1dalam bahasa tamilmengurus kurikulum bilik darjah kssm yang berkesanmengapakah dasar memartabatkan bahasa melayu memperkukuhkan bahasa inggeris meningkat kedudukan bahasa melayu di malaysiamengapa kssrmengajar bahasa englishtahun 2 dengan kreatifmempertingkatkan profesionalisme pengajaran bahasa cinambmmbi full formmbmmbi kebaikan dan kelemahanMBMMBI KPMmemartabatkan bahasa melayu dan bahasa inggris power pointmbmmbi peranan gurumemartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggris (mbmmbi)mbmmbi powerpointmemartabatkan bahasa malaysi dan emperkukuhkan ahasa inggeris (mbmmbi)MBMMI melestarikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaanmasalah untuk belajar matematik dan sains dalam bahasa inggerismeningkatkan tahap profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa inggerismasalah pelaksanaan pbs bahasa inggerislatihanmatematik tingkatan 1panduan ops english form 1panduan guru kssm tingkatan 1Pahang 2012 upsr pemahaman soalanops english programme eltcmasalah bahasa inggeris kssrmasalah dalam melaksanakan pbsmasalah dalam pengajaran bahasa melayu kssrmasalah dalam universiti berkaitan dengan bahasa inggerismasalah kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan murid di luar bandarmasalah mbmmbi kepada gurumatematik tahun 5nyatakan peranan guru dalam menjayakan dasar mbmmbimasalah pelaksanaan pbsnota kssm tingkatan 1nota dan latihan matematik tingkatan 1mermartabatkan bahasa melayu dan memperkukuhkan bahasa inggerismbmmbi-programPEDAGOGY STANDARD FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING(PSELT)soalan latihan bahasa inggeris kssr tahun 1soalan peperiksaan stpm bahasa tamil; tahun 2000-2010soalan percubaan upsr 2021soalan percubaan upsr Matematik 2012soalan pmr format baru 2012soalan pmr format baru inggerissoalan ramalan / percubaan upsr 2012 sekolah kebangsaansoalan ramalan 2012 upsr bahasa malaysiasoalan ramalan bahasa tamil ipgSOALAN RAMALAN karangan BAHASA MELAYU upsr 2012soalan peperiksaan pmr bahasa inggeris format barusoalan peperiksaan pertengahan tahun bahasa melayu tingkatan 1kssmsoalan penulisan upsr 2012soalan latihan bahasa tamil tahun 4soalan latihan tahun1 terkinisoalan matematik berkaitan waktu untuk tahun tigasoalan matematik kssm tingkatan 1soalan matematik tahun 2 latihansoalan mbmmbisoalan pbs english form 1soalan pbs english form 1 band 1soalan pedagogy pseltsoalan ramalan upsr 2012 bahasa malaysia - sekolah jenis kebangsaansoalan ramalan upsr 2020soalan ramalan upsr 2021=bahasa melayuthe release date of upsr results 2012tingkatan 1 matematik latihantransformasi guru kuasai bahasa inggeristugasan bincangkan tindakan yang boleh diambil bagi meningkatkan lagi kejayaan pelajartujuan program penutur jati bahasa inggerisunsur didik hibur bahasa inggeriswww bahasa tamil tahun 4 comwww eltc edu my/pseltwww kelebihan pembelajaran bahasa melayu dalam kssrteori pembelajaran membantu guru KSSMteori pembelajaran bagi kssmspm trial 2011 p akaunsoalan soalan am bahasa tamil tahun 4soalan spot upsr 2012 english sekolah jenis kebangsaansoalan tamil bocor upsr sekolah jenis kebangsaansoalan tamil darjah duasoalan upsr 2012 bocor bahasa melayusoalan-soalan berkaitan dengan dasar satu pelajar satu sukansoalan-soalan contoh upsr malaysia 2013soalan-soalan upsr 2012soalanbahasainggeriskssrpeningkatan bahasa inggeris dalam kssrpelaksanaan mbmmbi melestarikan bahasa melau sebagai bahasa kebangsaanperananibu bapa dalampelaksanaan mbmmbipower point dasar pelaksanaan mbmmbipower point kepentingan kurikulum matematik kssr dibinaprestasi sains matematik dalam bahasa inggeris merosotprofesionalisme dalam p&p Bahasa Inggerisprogram memartabatkan bahasa melayu dan mempertingkatkan bahasa inggerisprogram ops english tingkatan 1program peningkatan bahasa malaysia tahun 3program peningkatan english kssrperanan ibubapa dalam menjayakan mbmmbiperanan ibu bapa dalam menjayakan mbmmbiperanan guru teori pembelajaran dan kssmpembelajaran berasaskan kespenaksiran adalah berkonsep didik hiburpenaksiran berasaskan didik hiburpenaksiran konsep didik hiburpenguasaan bahasa inggris dalam kssrpenguasaan bahasa melayu dan meningkatkan lagi penguasaan bahasa inggris di sekolahperanan guru dalam menjayakan dasar mbmmbperanan guru dalam menjayakan dasar mbmmbiperanan guru kontrak bahasa inggeris dalam mbmmbiPSELTramalan peperiksaan sains upsr 2012rancangan mengajar bahasa inggeris program OPS-ENGLISH Form 1 oleh KPMsoalan bahasa malaysia tahun 4 sekolah cinasoalan berkaitan isu KSSRsoalan berkaitan kepentingan bahasa inggerissoalan berkaitan pemikiran kritissoalan dan latihan BAHASA INGGERIS form 3 malaysiasoalan english tahun 1 kssrsoalan format baru pmr bahasa inggerissoalan karangan MBMMBIsoalan kssr bahasa tahun 2 band 1soalan bahasa inggeris tingkatan 1soalan bahasa inggeris pmr format baru 2012soalan bahasa inggeris pmr 2012 format barurancangan mengajar sains pertanian menengah atassemakan pbs kssm tingkatan 1 2012set soalan berkaitan isu MBMMBI aras aplikasisoalan - soalan kajian tentang bahasa inggris dalam kalangan pelajarsoalan - soalan pra percubaan upsr 2012soalan 29:setiap pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layakmendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swastamengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan a)nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai b) jesoalan bahasa cina pbs tingkatan satusoalan bahasa inggeris format baru pmrsoalan bahasa inggeris kssr tahun 1soalan kssr matematik tahun 1 dalam bahasa tamillatihan bahasa tamil ting 5 format barucontoh latihan bahasa tamil tahun 1contoh soalan pbs english form1contoh soalan semua mata pelajan darjah 5contoh soalan transformasi matematikcontoh soalan yang berkaitan kepentingan bahasa melayucontoh soalan-soalan upsrcontohlatihan soalan bahasa tamil tahun 1contohSOALAN pbs BM tingkatan 1english LATIHAN pbs form 1english tingkatan 1 latihanesei -esei yang berkaitan faktor masalah menguasai bahas inggeris dikalangan pelajar universiticontoh soalan matematik kssr tahun 1 dalam bahasa tamilcontoh soalan bm peralihancontoh soalan band 3 pbs bahasa melayu tingkatan 1contoh latihan bahasa tamil tingkatan 1contoh latihan band 1 pbs bm tingkatan 1 2012contoh latihan pbs english form onecontoh pantaksiran didik hiburcontoh pe;aksanaan mbmmbicontoh pelaksanaan mbmmbicontoh peralihan bahasa melayu ke bahasa inggriscontoh program MBMMBIcontoh soalan bahasa inggeris pmr format barucontoh soalan bahasa malaysia darjah dua untuk non nativefaedah program MBMMBIformat baru bi form 1format baru pmr 2012instrumen pbs bm tingkatan 1 contohsoalan band 6instrument pbs band 5 bahasa melayu tingkatan 1instrument pbs bm tingkatan 1 band 5instrument pbs percubaan kertas tingkatan 1isu dalam program memperkukuhkan bahasa inggerisisu dan masalah pelaksanaan program MBMMBIIsu pelaksanaan sains dan matematik dalam bahasa inggerisisu pengajaran matematik dan sains dalam bahasa inggeris pptjenis- jenis didik hiburjurnal praktikum masalah murid tidak paham sains dalam bahasa inggrisinstrumen pbs bahasa melayu band 4 tingkatan 1instrumen pbs bahasa inggris band 4implikasi dasar memartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggeris 2011format baru soalan bahasa inggeris 2012format baru soalan bahasa inggeris pmrformat baru soalan bahasa inggeris pmr 2012format baru soalan pmr bahasa inggeris 2012format laporan program mbmmbiformat matematik darjah 2 dalam bahasa tamilformat soalan baru bahasa inggeris pmr 2012format terkini bahasa inggeris pmrfull form mbmmbiGRAF DASAR MBMMBIkajian keberkesanan didir hiburcontoh laporan MBMMBI sains tahun22012 upsr percubaan resultbahan MBMMBIbahan sokongan tgfubahasa english latihan form2bahasa inggeris dalam kssrbahasa inggeris pmr new format 2012bahasa inggeris tingkatan1pbsbahasa melaysian bahasa inggeris tamil dan cina dalam kssrbahasa tamil darjah1bahasa tamil tingkatan 1 band 1bahasa tamil untuk darjah satuBagaimanakah Teori-teori pembelajaran boleh membantu guru mengurus kurikulum bilik darjah KSSM dengan berkesanbagaimanakah pentaksiran berkonsepkan didik hiburbagaimana untuk meningkatkan penguasaan bahasa inggris5 peranan guru menjayakan mbmmbiapakah kssmapakah soalan ramalan bahasa melayu upsr 2012?artikel kajian kes tentang penaksiranB2DB1 E2 soalan PBS ENglish form 1bagaimana mengurus kurikulum bilik darjah kssm dengan berkesan?bagaimana penaksiran adalah berkonsepkan didik hobur konsep didik hiburbagaimana penaksiran berkonsepkan didir hiburbagaimana penaksiran didik hiburbagaimana pentaksiran berkonsepkan didik hiburband 1 pbsband 4 bahasa inggris pbsbank soalan bahasa tamil tahun 3contoh karangan punca kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajarcontoh karangan sebab-sebab kelemahan bahasa inggriscontoh karangan spm kelemahan penguasaan bahasa inggriscontoh karangan spm kepentingan mata pelajaran MBM MBIcontoh karangan spm kepentingan memartabatkan bahasa melayucontoh karangan tentang mbmmbi2012 PMR spotcontoh kertas latihan matematik tahun 2 kssr 2012 in tamilcontoh kkp matematik untuk ipgcontoh laporan aktiviti mbmmbicontoh karangan mbmmbicontoh karangan laporan kelemahan penguasaan bahasa inggriscontoh karangan kelemahan penguasaan bahasa inggerisbank soalan kssm tingkatan 1bila kssm diperkenalkanblog penaksiran berkonsepkan didik hiburblog qalish com konsepbm form 1 kssmcabaran pelaksanaan mbmmbi dalam melestarikan bahasa melayucontoh contoh latihan bahasa inggris kssr tahun 1contoh instrument band 3 form 1contoh instrument bi kssmcontoh instrument pbs bm band3 tingkatan 1contoh laporan berkala mentor mentikajian keberkesanan penutur jatikeperluan negara diatas pelaksanaan dasar memartabatkan bahasa melayu dan memperkukuhkan bahasa inggeriskesan kesan pelaksanaan 1murid 1sukan di sekolahkesan pelaksanaan mbmmbikesediaan guru matematik terhadap kssr tahun 2 pptkkp pismp konsep kepelbagaian sosio budaya dalam kalangan muridkoleksi latihan soalan murid tahun 2 kssrkoleksi soalan bahasa inggeris pmr format barukoleksi soalan bm tingkatan 1koleksi soalan sebenar UPSR 2004-2012konsep matematik kssrkonsep penaksiran didik hiburkesan dasar sukankertas soalan upsr percubaan 2012kertas soalan tahun 5 sekolah tamilkertas pbs bahasa tamil bandkertas percubaan upsr 2012-bahasa malaysiakertas soalan 2013 sekolah jenis kebangsaan tamil tahun 3kertas soalan bahasa melayu KSSM tingkatan 1kertas soalan Bahasa melayu upsr 2012kertas soalan bahasa tamil tingkatan 4 2011kertas soalan bahasa tamil tingkatan 5 format barukertas soalan bm peralihan 2011kertas soalan peperiksaan sebenar 2004-2012 UPSR sainsKERTAS SOALAN SEBENAR SAINS UPSR 2012kpm upsr 2012kssm bahasa melayu tingkatan 1KSSM english form 1 teacherlangkah bantu murid kuasai bahasa melayu standarlangkah-langkah untuk bantu murid menguasai bahasa melayulangkah-langkah untuk menjayakan dasar mbmmbiLAPORAN PROGRAM MBMMBI DI SEKOLAHlaporan tentang punca kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajar di luar bandarlathihan bahasa tamillatihan bahasa inggeris tahun 3 sekolah rendahlatihan bahasa inggeris tahun 4latihan bahasa inggeris tingkatan 1latihan bahasa melayu tahun 2 kssrkursus peningkatan profesionalisme bahasa inggeris untukkursus pemantapan pedagogi matematik ting 1kursus pemantapan bahasa inggeris bagi guru bukan opsyenkssm english form 2kssm matematik tingkatan 1kssm tingkatan 1KSSR - Kelebihan BMkssr and kssm pbs englishkssr band bahasa inggriskuasai bahasa inggeris KSSRkuiz bahasa melayu dbpkuiz bahasa tamil pemahaman tingkatan 1kurikulum baru bahasa tamil ujian format baru 2012latihan bahasa tamil tahun 1kepentingandasar mbmmbikajian keberkesanan program penutur jati bahasa ingeris di malaysiakarangan mbmmbiKarangan memperkukuhkan bahasa melayu dalam kalangan pelajarkarangan spm faktor kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan murid luar bandarkarangan spm kebaikan mbmmbikarangan spm tentang kekangan memartabatkan sasterakarangan upsr bahasa malayu2012karanganpunca kelemahan bahasa inggeriskebaikan dan keburukan mbmmbikebaikan mbmmbi kepada gurukebaikan pbs kssrkarangan laporan tentang punca kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajarkarangan laporan spm kelemahan penguasaan bahasa inggeris dalam kalangan pelajarkarangan kepentingan menguasai bahasa inggeris dalam kalangan pelajarkajian kes tentang bahan bantu konsep didik hiburkajian masalah sains dalam bahasa melayu dan bahasa inggeriskajian mengenai pbskajian tentang pbs bahasa melayukajian tentang pelaksanaan PBS mata pelajaran bahasa melayukajian-kajian tentang pelaksanaan pbs di sekolahkarangan fakta tentang memartabatkan bahasa kebangsaan di kalangan pelajarkarangan faktor-faktor kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan murid di luar bandarkarangan inisiatif meningkatkan penguasaan bahasa ingeris dalam kalangan pelajarkarangan kebaikan mbmmbikebaikan pelaksanaan mbmmbikebaikan penggunaan bahasa inggris dalam sains dan matematikkeburukan mbmmbikepentingan bahasa inggeris dalam pendidikan negara (mbm mbi)kepentingan bahasa inggeris dalam sains dan matematikkepentingan bahasa inggris dalam pendidikankepentingan malaysia memperkukuhkan bahasa inggeriskepentingan MBMMBIkepentingan mbmmbi kepada pelajarkepentingan mbmmikepentingan penguasaan bahasa inggeris dalam kalangan gurukepentingan penguasaan bahasa inggeris dalam kalangan muridkepentingan penguasaan bahasa inggriskelemahan pelaksanaan mbmmbi jurnalkelemahan pelaksanaan mbmmbikelebihan menggunakan power point untuk p&p matematikkekuatan dan kelemahan dasar mbmmbikelebihan /kebaikan mbmmbikelebihan bahasa inggeris dalam kssrkelebihan bahasa inggris dalam kssrkelebihan guru penutur jatikelebihan kssr bm thn 3kelebihan kursus penutur jatikelebihan mata pelajaran bahasa inggeris dalam kssrkelebihan mempelajari bahasa inggris dalam kssrkelebihan menggunakan bahasa inggeris dalam p&p sains dan matematikkepentingan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan murid|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!