» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

SOALAN LAZIM BERKAITAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

Published on Dec 29 2011 // Kpm
\par

1.

\par

\par

\par

Apakah itu Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar MBMMBI ialah dasar Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan dan sekolah menengah serta memastikan murid boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan fasih dan betul.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

2.

\par

\par

\par

Apakah perbezaan antara Dasar PPSMI dan Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar PPSMI menetapkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran (p&p) sains dan matematik di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah menengah.

\par
\par

Dasar MBMMBI menetapkan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina dan bahasa Tamil di sekolah\’c2\~ jenis kebngsaan Tamil.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

3.

\par

\par

\par

Bagaimanakah Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah melalui pendekatan mengembalikan peranan\’c2\~ bahasa Malaysia sebagai bahasa p&p sains dan matematik, meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris melalui pelaksanaan tambahan waktu p&p,\’c2\~ transformasi kurikulum, peningkatan kapasiti guru dan sumber manusia, penyediaan bahan dan peralatan\’c2\~ serta mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam p&p.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

4.

\par

\par

\par

Mengapakah Dasar MBMMBI diperkenalkan?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Kajian yang dijalankan oleh pelbagai pihak mendapati PPSMI tidak dapat dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Hasil kajian juga mendapati murid sukar memahami mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Murid mengambil masa yang lama untuk memahami konsep matematik dan sains kerana mereka tidak faham bahasa Inggeris.\’c2\~ Hal ini memaksa guru-guru untuk mengajar dalam bahasa Malaysia supaya murid dapat memahami kedua-dua mata pelajaran tersebut. Masalah seperti ini bukan sahaja dialami oleh sekolah-sekolah di luar bandar, tetapi juga di bandar. Oleh yang demikian, sekiranya PPSMI diteruskan, sebahagian besar murid di negara kita tidak akan dapat menguasai ilmu matematik dan sains dengan baik dan mereka akan terus ketinggalan. Kajian KPM juga menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah telah melaksanakan p&p sains dan matematik dalam bahasa Malaysia.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

5.

\par

\par

\par

Bagaimanakah pendekatan soft landing dilaksanakan di sekolah?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat (soft landing) mulai tahun 2010. Dalam proses peralihan ini, p&p sains dan matematik boleh menggunakan bahasa Inggeris dan/atau bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan cina, bahasa Inggeris dan/atau bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan. Soft landing membolehkan murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah mengikuti p&p sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum tahun 2010 meneruskan penggunaan BI sehingga tamat Tingkatan Lima berdasarkan kesediaan guru dan murid di sekolah. Dengan pendekatan soft landing ini, p&p matematik dan sains di sekolah rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. Manakala di sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua mata pelajaran ini adalah pada tahun 2021.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

6.

\par

\par

\par

Bagaimanakah guru dilatih untuk melaksanakan Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

KPM telah merancang dan melaksanakan pelbagai program di bawah dasar MBMMBI untuk melatih guru Bahasa Inggeris dalam perkhidmatan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan juga melengkapkan guru dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. ELTC telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program serta kursus berikut:

\par

 1. Training of Trainers for English Language Lecturers in Institutes of Teacher Education (ELITE-ToT) untuk Pensyarah IPG
 2. \par

 3. Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris
 4. \par

 5. Reinforcing English Language Teaching for Non-Option English Language Teachers (RELTNOTe) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang tidak mengikuti C-PELT
 6. \par

 7. Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH) untuk meningkatkan kemahiran bertutur dan berkomunikasi dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 di sekolah-sekolah Band 3 \’e2\’80\ldblquote 5
 8. \par

BPG juga mengendalikan program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi mata pelajaran BM dan BI:

\par
\par

Latihan untuk bahasa Malaysia:

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ i.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI)

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~ ii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ KDP 4 Minggu

\par

\’c2\~\’c2\~ iii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Kolaboratif Dengan Dewan Bahasa Dan Pustaka

\par
\par

Latihan untuk bahasa Inggeris:

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ i.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen bahasa Inggeris

\par

\’c2\~\’c2\~\’c2\~ ii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kursus Peningkatan Pedagogi Guru Opsyen bahasa Inggeris

\par

\’c2\~\’c2\~ iii.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris

\par
\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

7.

\par

\par

\par

Bagaimanakah kita memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang berkualiti?(BPG/ELTC/IPGM)

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Institut Pendidikan Guru

\par

a.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ IPG akan memantau prestasi / penglibatan guru-guru baru ini selama 6 bulan selepas tamat pengajian dan di tempatkan disekolah.

\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ \’e2\’80\’9cTeacher Study \’e2\’80\’9c untuk guru-guru bagi memastikan prestasi mereka di sekolah.

\par

c.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Lengkapkan guru pra perkhidmatan dengan kemahiran pedagogi yang sesuai dengan pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran murid.

\par

d.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) \’e2\’80\ldblquote ada komponen Amalan Professional, Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan Praktikum.

\par
\par

Bagi PBS, pelajar akan mengikuti setiap semester pengajian.

\par

Praktikum \’e2\’80\ldblquote 3 kali praktikum :

\par

a.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Semester 5\’c2\~ \’e2\’80\ldblquote \’c2\~ 4 minggu

\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Semester 6 \’e2\’80\ldblquote 8 minggu

\par

c.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Semester 7 \’e2\’80\ldblquote 12 minggu

\par
\par

Semester 8 \’e2\’80\ldblquote pelajar akan menjalani internship di mana kajian permasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini dapat membantu pelajar ini di sekolah sebagai guru permulaan.

\par
\par

Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) telah dibangunkan sebagai satu inisiatif ELTC untuk membantu guru-guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan professional mereka serta memberi petunjuk untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan. Selain itu, ianya juga boleh dijadikan panduan dalam merancang, mereka bentuk dan mengurus program pembangunan profesionalisme untuk guru-guru bahasa Inggeris.

\par
\par

Di samping itu, instrumen PSELT yang berunsur self-evaluative juga telah dibina dan akan dapat diakses secara atas talian oleh guru bahasa Inggeris untuk mengenalpasti keperluan latihan profesional serta memohon untuk mengikuti kursus yang diperlukan untuk pembangunan profesionalisme secara berterusan.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

8.

\par

\par

\par

Bagaimanakah KPM memastikan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris mencukupi bagi menampung penambahan waktu pengajaran matapelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

ELTC melaksanakan Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) untuk guru bukan opsyen bahasa Inggeris yang mengajar matapelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di seluruh Malaysia.\’c2\~ Kursus ini merupakan kursus tambah opsyen.

\par

BPG melaksanakan 2 jenis program bagi tujuan tersebut:

\par

\’c2\~\’c2\~ i.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Program Intervensi Tambah Opsyen guru-guru Sains dan Matematik sekolah \’c2\~menengah yang telah berkhidmat antara 1 \’e2\’80\ldblquote 5 tahun

\par

\’c2\~ii.\’c2\~ Program Latihan Guru Kontrak bahasa Inggeris guru-guru bahasa Inggeris yang telah bersara dari seluruh negara

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

9.

\par

\par

\par

Apakah peranan guru penutur jati dalam membantu meningkatkan pencapaian Bahas Inggeris?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Pada tahun 2008 KPM telah bersetuju untuk mengambil penutur jati bahasa Inggeris sebagai pakar atau mentor kepada guru dan pensyarah Bahasa Inggeris di sekolah rendah dan institusi pendidikan guru di negara ini. Keputusan dibuat untuk melaksanakan Program Penutur Jati Bahasa Inggeris mulai 2011 hingga 2013.

\par
\par

Petunjuk Prestasi Utama Program Penutur Jati adalah untuk meningkatkan kapasiti guru bahasa Inggeris di 1800 buah sekolah rendah dan pensyarah di lima Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah dikenal pasti sebagai Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris (PKBI, iaitu:

\par

 1. IPG Kampus Batu Lintang, Kuching, Sarawak
 2. \par

 3. IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah
 4. \par

 5. IPG Kampus Dato\’e2\’80\’99 Razali Iamail, Kuala Terengganu, Terengganu
 6. \par

 7. IPG Kampus Bahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur, dan
 8. \par

 9. English Language Teaching Centre, Kuala Lumpur
 10. \par

Peranan Training Fellows (TF) yang ditempatkan di setiap PKBI adalah untuk menjadi mentor dan coach kepada pensyarah Bahasa Inggeris dengan tujuan membantu dalam pembangunan profesionalisme pensyarah tersebut.\’c2\~\’c2\~ Selain itu, TF juga bekerjasama dengan pensyarah dalam membangunkan program latihan.\’c2\~ Tugas yang dilaksanakan oleh TF adalah sejajar dan selaras dengan keperluan dan kehendak institusi.

\par
\par

Mentor yang terlibat di sekolah rendah adalah untuk membantu guru bahasa Inggeris dalam aspek seperti berikut:

\par

a.\’c2\~ Perancangan dan pelaksanaan program peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris;

\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Pengendalian program/kursus/ bengkel/ latihan dalam kluster dan zon

\par

c.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kerjasama dengan pakar dari luar negara yang lain dalam kluster dan zon

\par

d. Perkhidmatan pakar dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum

\par

e.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Bantuan dalam aktiviti sokongan pengajaran dan pembelajaran

\par

f.\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Pelaksanaan aktiviti penyelidikan yang sesuai

\par

g.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Kerjasama dengan pihak KPM dalam pengendalian penilaian program

\par

h.\’c2\~ Pembentukan pasukan jurulatih yang berpotensi di dalam kalangan guru sekolah

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

10.

\par

\par

\par

Apakah bahan yang dibekalkan untuk menjayakan Dasar MBMMBI?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

English Language Teaching Centre (ELTC) telah menyediakan bahan bagi meningkatkan profesionalisme serta memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru:

\par

a.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT)

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Untuk pembangunan profesionalisme guru bahasa Inggeris, ELTC telah menerbitkan buku Pedagogy Standards for English Language Teaching yang membolehkan guru bahasa Inggeris mengenalpasti keperluan latihan profesional mereka.

\par
\par

b.\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH)

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ Buku Panduan Guru OPS-English yang membolehkan guru melaksanakan P & P untuk pelajar Tingkatan 1 tahun 2012 dalam kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih berkesan.

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ CD Audio-Video (Teacher\’e2\’80\’99s CD) yang membolehkan guru melaksanakan pengajaran kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih efektif.

\par

\’c2\’b7\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~\’c2\~ OPS-ENGLISH Student\’e2\’80\’99s Handbook untuk pelajar.

\par
\par

Bahagian Teknologi Pendidikan telah menyediakan dan membekalkan bahan digital pengajaran dan pembelajaran ke semua sekolah. Bahan tersebut merupakan bahan perisian kursus pendidikan khusus bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Bahan digital ini berbentuk CD Stand-alone yang dapat dijalankan di semua komputer. Bahan diterapkan dengan unsur didik hibur di samping menitikberatkan kemahiran berbahasa.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

11.

\par

\par

\par

Bagaimanakah penggunaan makmal bahasa dapat membantu dalam penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Makmal bahasa merupakan salah satu inisiatif ICT yang menjadi agenda utama dalam pelaksanaan dasar MBMMBI. Infrastruktur makmal bahasa akan dilengkapi dengan alat pandang dengar, perisian kawalan murid dan perisian interaktif Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang lebih menitikberatkan dalam penguasaan berbahasa.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

12.

\par

\par

\par

Bagaimanakah pentaksiran dilaksanakan di sekolah?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Pentaksiran di sekolah akan dilaksanakan dalam dua bentuk iaitu;

\par

 • Pentaksiran Formatif iaitu pentaksiran pada peringkat pembentukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran (pentaksiran pembelajaran atau assessment for learning)
 • \par

 • Pentaksiran Sumatif iaitu pentaksiran pada peringkat merumuskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana murid telah belajar dan menguasai apa yang dipelajari (pentaksiran tentang pembelajaran atau assessment of learning)
 • \par

Pentaksiran formatif memberi tumpuan bukan semata-mata kepada membuat ujian, memeriksa, merekod skor murid dan membuat analisis kepada skor malahan yang lebih penting ialah melihat perkembangan pembelajaran murid dan aktiviti memberi maklumbalas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan terutama murid sendiri. Oleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya, guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh mana-mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir.

\par
\par

Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan guru membuat pertimbangan tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran menggunakan pelbagai maklumat (kuantitatif dan kualitatif) yang diperoleh melalui pelbagai aktiviti pentaksiran. Maklumat tersebut perlu dinilai dan dilaporkan oleh guru untuk digunakan pula oleh guru lain yang akan meneruskan pengajaran murid di semester atau tahun berikutnya. Sekali lagi guru tidak perlu membandingkan murid dengan murid yang lain sama ada secara kuantitatif atau kualitatif.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

13.

\par

\par

\par

Adakah soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris atau dwibahasa?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Selaras dengan soft-landing MBMMBI, soalan peperiksaan awam bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat UPSR, PMR dan SPM akan dibuat dalam dwibahasa sehingga tahun 2020. Selepas daripada tahun 2020 semua soalan bagi kedua mata pelajaran tersebut akan dibuat dalam Bahasa Malaysia. Ini adalah selaras dengan hasrat MBMMBI.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par
\par

14.

\par

\par

\par

Bagaimanakah Dasar MBMMBI akan membantu murid menghadapi cabaran dari segi bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematik dan Sains di peringkat prauniversiti?

\par

\par
\par
\par

\par

\par

Di bawah Dasar MBMMBI, KPM sedang melaksanakan pelbagai inisiatif baru yang lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid.\’c2\~ Antara inisiatif tersebut ialah penambahan masa p&p bahasa Inggeris, penambahbaikan kurikulum bahasa Inggeris di bawah pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), penyediaan guru, pengambilan penutur jati bagi meningkatkan kapasiti pensyarah dan guru Bahasa Inggeris, penyediaan bahan sokongan yang berkualiti seperti bahan bacaan tambahan dan bahan digital bagi menyokong pelaksanaan p&p di bilik darjah. Oleh itu, pelaksanaan Dasar MBMMBI diharapkan dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid bagi membantu mereka meneruskan pengajian di peringkat prauniverisiti mahupun universiti.

\par

\par
\par
\par

\par

\par
\par

\par

\par
Blog Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia

|latihan bahasa tamil tahun 3penaksiran berkonsepkan didik hiburkelebihan mbmmbiops english form 1bilik darjah kssmsoalan bahasa inggeris pmr format barupenaksiran didik hiburkebaikan mbmmbiupsr result release date 2012kelemahan mbmmbilatihan bahasa tamil tingkatan 4kertas soalan bahasa tamil tingkatan 4soalan ramalan bahasa inggeris UPSR 2012penaksiran pentaksiran didik hibursoalan bahasa tamil tahun 4latihan english form 2kepentingan dasar mbmmbisoalan ramalan upsr 2012 bahasa inggerispembelajaran dalam bahasa inggris trengganukesan dasar 1 murid 1 sukanmemartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggeris cadangan tindakan berjaya dilaksanakan di sekolahcontoh instrumen pbs bm tingkatan 1INSTRUMENT KAJIAN MBMMBI 2012penaksiran secara didik hiburjurnal tentang mengapa kurikulum bahasa malaysia kssr dibinaresult upsr 2012kekuatan dan kelemahan dasar mbmmbisoalan pmr bahasa inggeris format barupbs tingkatan satu bahasa inggriskelebihan dasar mbmmbibahasa tamil tahun 4 latihanupsr 2012 resultpentaksiran berkonsepkan didik hiburrpt bahasa inggeris ops tingkatan 1teori pembelajaran membantu guru mengurus kurikulum bilik darjah kssm dengan berkesankebaikan dasar mbmmbikelemahan pelaksanaan mbmmbibahasa tamil form 3tujuan mbmmbidasar mbmmbi melestarikan bm sebagai bahasa kebangsaanperanan guru dalam memartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggris (mbmmbi)KAJIAN PELAJAR TINGKATAN 1 PBSformat kertas bahasa inggeris pmr 2012 kpmformat kssr matematik tingkatan satuformat laporan pencapaian sukan sekolahpercubaan upsr 2012 resultformat soalan bahasa inggeris pmr 2012jenis jenis karangan bahasa english form1program penutur jati bahasa inggerisramalan soalan muet speaking 2012 matrikulasigaji baru guru kpmformat terbaru bahasa ingeris 2012soalan upsr 2021peranan guru dalam kssrwww soalan pbsenglishtingkatan1NOTA MATEMATIK KSSM TINGKATAN 1memartabatkan bahasa melayu mempertingkatkan bahasa inggrismemartabatkan bahasa melayu dan memperkukuhkan bahasa inggriskertas soalan peperiksaan matematik kssr untuk darjah 2 tahun 2012masalah pelaksanaan mbmmbimanfaat dasar mbmmbilatihan kalangan bahasa melayu PMRlaporan sebagai pegawai di kementerian pelajaran kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajar luar bandarkelemahan dasar mbmmbiKEFAHAMAN TENTANG TEORI-TEORI PEMBELAJARAN BOLEH MEMBANTU GURU MENGURUS KURIKULUM BILIK DARJAH KSSM DENGAN BERKESANkeburukan mbmmbikarangan dasar MBMMBIpenguasaan bahasa inggeris dalam kssrpbs bahasa tamil band 3 tingkatan 1karangan peranan anda untuk menjayakan dasar kerajaan memartabatkan bahasa melayu memperkukuhkan bahasa inggeriskarangan stpm kepentingan dasar mbmmbimbmmbi melestarikan bahasa melayukebaikan penaksiran didik hiburkeburukan dasar mbmmbilatihan bahasa melayu band 2 tingkatan 1soalan percubaan pengajian am stpm dan profisiensiteori bahan bantu pembelajarancabaran pelaksanaan mbmmbiteori-teori pembelajaran boleh membantu guru mengurus kukurikulum bilik darjah kssm denganteori-teori pembelajaran mengurus kurikulum bilik darjah kssmcontoh karangan bm stpm memartabatkan bahasa melayu memperkukuhkan bahasa inggeriswhen to see upsr 2012 resultcontoh karangan stpm bahasa melayu langkah-langkah untuk menjayakan dasar memartabatkan bahasa melayu memperkukuh bahasa inggeriscontoh karangan:kepentingan memartabatkan bahasa malaysiabagaimana penaksiran berkonsep didik hibursoalan ramalan upsr bahasa malaysia 2012bahasatamiltahun4soalan kuiz bahasa tamil tahun 4apakah kepentingan sainsinstrument pbs bahasa malaysia ting 1pbs english form 1 (band 5)mengurus kurikulum bilik darjah kssm yang berkesanpbs bahasa inggris 2012 form 1meningkatkan pedagogi bahasa selaras dasar MBMMBImeningkatkan profesionalisme guru bahasa melayumeningkatkan tahap profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa inggerismengapa kssrsoalan-soalan contoh upsr malaysia 2013mengajar bahasa englishtahun 2 dengan kreatifmempertingkatkan profesionalisme pengajaran bahasa cinamemartabatkan-bahasa-malaysia-dan-memperkukuhkan-penguasaan-bahasa-inggeris-mbmmbi htmlmemartabatkan bahasa melayu meningkat bahasa inggeristingkatan 1 matematik latihantransformasi guru kuasai bahasa inggeristugasan bincangkan tindakan yang boleh diambil bagi meningkatkan lagi kejayaan pelajarmentor program penutur jadimermartabatkan bahasa melayu dan memperkukuhkan bahasa inggerisnota dan latihan matematik tingkatan 1soalanbahasainggeriskssrpbs bahasa bahasa melayu tingkatan 1 band 4panduan ops english form 1panduan guru kssm tingkatan 1PBS BAHASA MELAYU BAND 6 TINGKATAN 1spm trial 2011 p akaunsoalan-soalan upsr 2012teori pembelajaran bagi kssmPahang 2012 upsr pemahaman soalanops english programme eltcteori pembelajaran membantu guru KSSMnyatakan peranan guru dalam menjayakan dasar mbmmbipbs bahasa tamil form 1the release date of upsr results 2012pbs bahasa tamil kertas band 2pbs bm band 3mengapakah dasar memartabatkan bahasa melayu memperkukuhkan bahasa inggeris meningkat kedudukan bahasa melayu di malaysiamemartabatkan bahasa melayu dan bahasa inggris power pointlatihan bahasa tamil tingkatan 6latihan pbs bahasa tamillatihan pbs english tingkatan 1latihan soalan bahasa inggeris darjah 1contoh latihan soalan bahasa inggeris darjah 1latihan terbaru pbs sainslatihan tingkatan 3 matematiklatihan-latihan kssr sains tahun 2 dalam bahasa tamillatihanmatematik tingkatan 1www bahasa tamil tahun 4 comlatihan pbs bahasa cina tingkatan satulatihan matematik tingkatan satulatihan matematik tahun 1peningkatan bahasa inggeris dalam kssrlatihan band 2 bahasa melayu ting 1latihan band 6 bahasa melayu kssrlatihan dalam bahasa melayu matematik darjah 1 2012www kelebihan pembelajaran bahasa melayu dalam kssrlatihan geografi form 2www eltc edu my/pseltnota kssm tingkatan 1masalah bahasa inggeris kssrmasalah dalam melaksanakan pbsmasalah dalam pengajaran bahasa melayu kssrunsur didik hibur bahasa inggerismbmmbi peranan gurumbmmbi powerpointmbmmbi-programMBMMI melestarikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaanmemartabatkan bahasa malaysi dan emperkukuhkan ahasa inggeris (mbmmbi)ulasan didir hiburmemartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggris (mbmmbi)MBMMBI KPMmbmmbi kebaikan dan kelemahanmbmmbi full formmasalah dalam universiti berkaitan dengan bahasa inggerismasalah kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan murid di luar bandarmasalah mbmmbi kepada gurumasalah pelaksanaan pbsmasalah pelaksanaan pbs bahasa inggerismasalah untuk belajar matematik dan sains dalam bahasa inggerismatematik tahun 1dalam bahasa tamilmatematik tahun 5tujuan program penutur jati bahasa inggerissoalan-soalan berkaitan dengan dasar satu pelajar satu sukanprogram memartabatkan bahasa melayu dan mempertingkatkan bahasa inggerissoalan pbs english form 1 band 1soalan pbs english form 1soalan mbmmbisemakan pbs kssm tingkatan 1 2012set soalan berkaitan isu MBMMBI aras aplikasisoalan matematik tahun 2 latihansoalan matematik kssm tingkatan 1soalan matematik berkaitan waktu untuk tahun tigasoalan pedagogy pseltrancangan mengajar sains pertanian menengah atassoalan penulisan upsr 2012program ops english tingkatan 1program peningkatan bahasa malaysia tahun 3program peningkatan english kssrsoalan peperiksaan pmr bahasa inggeris format baruPSELTramalan peperiksaan sains upsr 2012soalan peperiksaan pertengahan tahun bahasa melayu tingkatan 1kssmrancangan mengajar bahasa inggeris program OPS-ENGLISH Form 1 oleh KPMsoalan - soalan kajian tentang bahasa inggris dalam kalangan pelajarsoalan - soalan pra percubaan upsr 2012soalan latihan tahun1 terkinisoalan berkaitan pbs bahasa inggerissoalan berkaitan pemikiran kritisSOALAN DAN JAWAPAN BERKAITAN OPSYEN bahasa tamilsoalan dan latihan BAHASA INGGERIS form 3 malaysiasoalan english tahun 1 kssrsoalan format baru pmr bahasa inggerissoalan karangan MBMMBIsoalan kssr bahasa tahun 2 band 1soalan berkaitan kepentingan bahasa inggerissoalan berkaitan isu KSSRsoalan bahasa malaysia tahun 4 sekolah cinasoalan bahasa cina pbs tingkatan satusoalan bahasa inggeris format baru pmrsoalan bahasa inggeris kssr tahun 1soalan bahasa inggeris pmr 2012 format barusoalan latihan bahasa tamil tahun 4soalan bahasa inggeris pmr format baru 2012soalan bahasa inggeris tingkatan 1soalan latihan bahasa inggeris kssr tahun 1soalan kssr matematik tahun 1 dalam bahasa tamilprofesionalisme dalam p&p Bahasa Inggerissoalan upsr 2012 bocor bahasa melayuPEDAGOGY STANDARD FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING(PSELT)pelaksanaan mbmmbi melestarikan bahasa melau sebagai bahasa kebangsaanpembelajaran berasaskan kespenaksiran adalah berkonsep didik hibursoalan ramalan upsr 2021=bahasa melayupenaksiran berasaskan didik hibursoalan ramalan upsr 2020soalan ramalan upsr 2012 bahasa malaysia - sekolah jenis kebangsaanpedagogy pseltsoalan soalan am bahasa tamil tahun 4pbs tingkatan dua bahasa inggrissoalan tamil darjah duapbs kssmsoalan tamil bocor upsr sekolah jenis kebangsaanPBS KSSM form 1pbs tingkatan 1 englishpbs tingkatan 2 bahasa inggrissoalan spot upsr 2012 english sekolah jenis kebangsaansoalan 29:setiap pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layakmendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swastamengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan a)nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai b) jepenaksiran konsep didik hiburSOALAN RAMALAN karangan BAHASA MELAYU upsr 2012soalan ramalan bahasa tamil ipgperanan guru teori pembelajaran dan kssmperanan ibu bapa dalam menjayakan mbmmbiperanan ibubapa dalam menjayakan mbmmbiperanan pelajar memperkukuhkan bahasa inggerisperananibu bapa dalampelaksanaan mbmmbisoalan peperiksaan stpm bahasa tamil; tahun 2000-2010power point dasar pelaksanaan mbmmbipower point kepentingan kurikulum matematik kssr dibinaperanan guru kontrak bahasa inggeris dalam mbmmbiperanan guru dalam menjayakan dasar mbmmbiperanan guru dalam menjayakan dasar mbmmbpenguasaan bahasa inggris dalam kssrpenguasaan bahasa melayu dan meningkatkan lagi penguasaan bahasa inggris di sekolahsoalan ramalan 2012 upsr bahasa malaysiasoalan ramalan / percubaan upsr 2012 sekolah kebangsaansoalan pmr format baru inggerissoalan pmr format baru 2012soalan percubaan upsr Matematik 2012soalan percubaan upsr 2021prestasi sains matematik dalam bahasa inggeris merosotlatihan bahasa tamil ting 5 format barucontoh laporan berkala mentor menticontoh soalan bm peralihancontoh soalan matematik kssr tahun 1 dalam bahasa tamilcontoh soalan pbs english form1contoh soalan semua mata pelajan darjah 5contoh soalan transformasi matematikcontoh soalan yang berkaitan kepentingan bahasa melayucontoh soalan-soalan upsrcontohlatihan soalan bahasa tamil tahun 1contohSOALAN pbs BM tingkatan 1english LATIHAN pbs form 1english tingkatan 1 latihancontoh soalan band 3 pbs bahasa melayu tingkatan 1contoh soalan bahasa malaysia darjah dua untuk non nativecontoh laporan MBMMBI sains tahun2contoh latihan bahasa tamil tahun 1contoh latihan bahasa tamil tingkatan 1contoh latihan band 1 pbs bm tingkatan 1 2012contoh latihan pbs english form onecontoh pantaksiran didik hiburcontoh pe;aksanaan mbmmbicontoh pelaksanaan mbmmbicontoh peralihan bahasa melayu ke bahasa inggriscontoh program MBMMBIcontoh soalan bahasa inggeris pmr format baruesei -esei yang berkaitan faktor masalah menguasai bahas inggeris dikalangan pelajar universitifaedah program MBMMBIformat baru bi form 1instrumen pbs bahasa melayu band 4 tingkatan 1instrumen pbs bm tingkatan 1 contohsoalan band 62012 PMR spotinstrument pbs band 5 bahasa melayu tingkatan 1instrument pbs bm tingkatan 1 band 5instrument pbs percubaan kertas tingkatan 1isu dalam program memperkukuhkan bahasa inggerisisu dan masalah pelaksanaan program MBMMBIIsu pelaksanaan sains dan matematik dalam bahasa inggerisisu pengajaran matematik dan sains dalam bahasa inggeris pptjenis- jenis didik hiburinstrumen pbs bahasa inggris band 4implikasi dasar memartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuhkan bahasa inggeris 2011format baru pmr 2012format baru soalan bahasa inggeris 2012format baru soalan bahasa inggeris pmrformat baru soalan bahasa inggeris pmr 2012format baru soalan pmr bahasa inggeris 2012format laporan program mbmmbiformat matematik darjah 2 dalam bahasa tamilformat soalan baru bahasa inggeris pmr 2012format terkini bahasa inggeris pmrfull form mbmmbiGRAF DASAR MBMMBIJurnal kesediaan pelaksanaan PBS2012 upsr percubaan resultbahan MBMMBIbahan sokongan tgfubahasa english latihan form2bahasa inggeris dalam kssrbahasa inggeris pmr new format 2012bahasa inggeris tingkatan1pbsbahasa melaysian bahasa inggeris tamil dan cina dalam kssrbahasa tamil darjah1bahasa tamil tingkatan 1 band 1bahasa tamil untuk darjah satuband 1 pbsBagaimanakah Teori-teori pembelajaran boleh membantu guru mengurus kurikulum bilik darjah KSSM dengan berkesanbagaimanakah pentaksiran berkonsepkan didik hibur5 peranan guru menjayakan mbmmbiapakah kssmapakah soalan ramalan bahasa melayu upsr 2012?artikel kajian kes tentang penaksiranB2DB1 E2 soalan PBS ENglish form 1bagaimana mengurus kurikulum bilik darjah kssm dengan berkesan?bagaimana penaksiran adalah berkonsepkan didik hobur konsep didik hiburbagaimana penaksiran berkonsepkan didir hiburbagaimana penaksiran didik hiburbagaimana pentaksiran berkonsepkan didik hiburbagaimana untuk meningkatkan penguasaan bahasa inggrisband 4 bahasa inggris pbsbank soalan bahasa tamil tahun 3bank soalan kssm tingkatan 1contoh karangan mbmmbicontoh karangan peranan pelajar untuk melaksanakan dasar kerajaan mbmmbicontoh karangan punca kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajarcontoh karangan sebab-sebab kelemahan bahasa inggriscontoh karangan spm kelemahan penguasaan bahasa inggriscontoh karangan spm kepentingan mata pelajaran MBM MBIcontoh karangan spm kepentingan memartabatkan bahasa melayucontoh karangan spm memartabatkan bahasa melayu dan memperkukuh bahasa inggeriscontoh karangan tentang mbmmbicontoh kertas latihan matematik tahun 2 kssr 2012 in tamilcontoh kkp matematik untuk ipgcontoh karangan laporan kelemahan penguasaan bahasa inggriscontoh karangan kelemahan penguasaan bahasa inggerisbila kssm diperkenalkanblog penaksiran berkonsepkan didik hiburblog qalish com konsepbm form 1 kssmcabaran pelaksanaan dasar mbmmbicabaran pelaksanaan mbmmbi dalam melestarikan bahasa melayucontoh contoh latihan bahasa inggris kssr tahun 1contoh instrument band 3 form 1contoh instrument bi kssmcontoh instrument pbs bm band3 tingkatan 1contoh kajian tindakan di sekolahFormat mudah menyediakan laporan kajian tindakan berasaskan sekolahncontoh laporan aktiviti mbmmbikepentingan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan muridkertas soalan upsr percubaan 2012kesan dasar sukankesan kesan pelaksanaan 1murid 1sukan di sekolahkesan pelaksanaan mbmmbikesediaan guru matematik terhadap kssr tahun 2 pptkkp pismp konsep kepelbagaian sosio budaya dalam kalangan muridkoleksi latihan soalan murid tahun 2 kssrkoleksi soalan bahasa inggeris pmr format barukoleksi soalan bm tingkatan 1koleksi soalan sebenar UPSR 2004-2012konsep matematik kssrkertas soalan tahun 5 sekolah tamilKERTAS SOALAN SEBENAR SAINS UPSR 2012kepentingandasar mbmmbikeperluan negara diatas pelaksanaan dasar memartabatkan bahasa melayu dan memperkukuhkan bahasa inggeriskertas pbs bahasa tamil bandkertas percubaan upsr 2012-bahasa malaysiakertas soalan 2013 sekolah jenis kebangsaan tamil tahun 3kertas soalan bahasa melayu KSSM tingkatan 1kertas soalan Bahasa melayu upsr 2012kertas soalan bahasa tamil tingkatan 4 2011kertas soalan bahasa tamil tingkatan 5 format barukertas soalan bm peralihan 2011kertas soalan peperiksaan sebenar 2004-2012 UPSR sainskonsep penaksiran didik hiburkpm upsr 2012kssm bahasa melayu tingkatan 1kursus peningkatan profesionalisme bahasa inggeris untuklangkah bantu murid kuasai bahasa melayu standarlangkah-langkah untuk bantu murid menguasai bahasa melayulangkah-langkah untuk menjayakan dasar mbmmbiLAPORAN PROGRAM MBMMBI DI SEKOLAHlaporan tentang punca kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajar di luar bandarlathihan bahasa tamillatihan bahasa inggeris tahun 3 sekolah rendahlatihan bahasa inggeris tahun 4latihan bahasa inggeris tingkatan 1latihan bahasa melayu tahun 2 kssrkursus pemantapan pedagogi matematik ting 1kursus pemantapan bahasa inggeris bagi guru bukan opsyenKSSM english form 1 teacherkssm english form 2kssm matematik tingkatan 1kssm tingkatan 1KSSR - Kelebihan BMkssr and kssm pbs englishkssr band bahasa inggriskuasai bahasa inggeris KSSRkuiz bahasa melayu dbpkuiz bahasa tamil pemahaman tingkatan 1kurikulum baru bahasa tamil ujian format baru 2012latihan bahasa tamil tahun 1jurnal praktikum masalah murid tidak paham sains dalam bahasa inggriskarangan kebaikan mbmmbikarangan kepentingan menguasai bahasa inggeris dalam kalangan pelajarkarangan laporan spm kelemahan penguasaan bahasa inggeris dalam kalangan pelajarkarangan laporan tentang punca kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan pelajarkarangan mbmmbiKarangan memperkukuhkan bahasa melayu dalam kalangan pelajarkarangan peranan kerajaan mbmmbikarangan spm faktor kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan murid luar bandarkarangan spm kebaikan mbmmbikarangan spm tentang kekangan memartabatkan sasterakarangan upsr bahasa malayu2012karangan inisiatif meningkatkan penguasaan bahasa ingeris dalam kalangan pelajarkarangan faktor-faktor kelemahan penguasaan bahasa inggris dalam kalangan murid di luar bandarkajian keberkesanan didir hiburkajian keberkesanan penutur jatikajian keberkesanan program penutur jati bahasa ingeris di malaysiakajian kes tentang bahan bantu konsep didik hiburkajian masalah sains dalam bahasa melayu dan bahasa inggeriskajian mengenai pbskajian tentang pbs bahasa melayukajian tentang pelaksanaan PBS mata pelajaran bahasa melayukajian-kajian tentang pelaksanaan pbs di sekolahkarangan cara meningkatkan penguasaan bahasa inggriskarangan fakta tentang memartabatkan bahasa kebangsaan di kalangan pelajarkaranganpunca kelemahan bahasa inggeriskebaikan dan keburukan mbmmbikebaikan dan kelemahan mbmmbikelebihan menggunakan power point untuk p&p matematikkelemahan pelaksanaan mbmmbi jurnalkepentingan bahasa inggeris dalam pendidikan negara (mbm mbi)kepentingan bahasa inggeris dalam sains dan matematikkepentingan bahasa inggris dalam pendidikankepentingan malaysia memperkukuhkan bahasa inggeriskepentingan MBMMBIkepentingan mbmmbi kepada pelajarkepentingan mbmmikepentingan penguasaan bahasa inggeris dalam kalangan gurukepentingan penguasaan bahasa inggeris dalam kalangan muridkelebihan menggunakan bahasa inggeris dalam p&p sains dan matematikkelebihan mempelajari bahasa inggris dalam kssrkebaikan mbmmbi kepada gurukebaikan pbs kssrkebaikan pelaksanaan mbmmbikebaikan penggunaan bahasa inggris dalam sains dan matematikkelebihan /kebaikan mbmmbikelebihan bahasa inggeris dalam kssrkelebihan bahasa inggris dalam kssrkelebihan guru penutur jatikelebihan kssr bm thn 3kelebihan kursus penutur jatikelebihan mata pelajaran bahasa inggeris dalam kssrkepentingan penguasaan bahasa inggris|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!