» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sifat fizikal tanah

Published on Nov 03 2011 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
22/04/2008 (selasa)
Masa
:
7.30am-8.45am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.4 : sifat fizikal tanah
2.3.5 : sifat kimia tanah
Eksperimen
:
-
Objektif umum div>
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat fizikal dan kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
2.      Menerangkan kepentingan tekstur tanah
3.      Menerangkan kepentingan struktur tanah
4.      mentakrifkan pH tanah
5.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
6.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksanaan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran organisma tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board, carta segi tiga USDA,
Langkah keselamat
an
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah
Set induksi
( 5 minit )
:
Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas. Kemudian menanyakan adakah mereka mengetahui atau pernah mendengar mengenai hujan asid. Bagaimana ia terjadi. Apakah perkaitan hujan asid dengan tanaman.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
ABM
Langkah 1
( 15 minit )
Tekstur tanah
1.      Difinasi
·        Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
·        Tekstur tanah ditentukan melalui cara rasa (cara medan) dan cara mendakan (di makmal).
2.      Ciri-ciri pasir, kelodak dan liat
3.      Pengelasan kumin tanah
4.      Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman ialah:
·        Mempengaruhi saliran tanah – berdasarkan kandungan kumin pasir atau liat yang tinggi
·        Mempengaruhi pertukaran/peresapan gas antara tanah dengan atmosfera. Mempengaruhi kandungan gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tanah.
·        Mempengaruhi kandungan air di dalam tanah – berdasarkan kasar atau halusnya tekstur sesuatu tanah
·        Penyimpanan nutrien di dalam tanah – tekstur lebih halus boleh menyimpan nutrien
·        Menyebabkan tanah menjadi mudah atau sukar dipugar – tanah bertekstur kasar mudah dipugar berbanding dengan tanah bertekstur halus
5.      Segi tiga tekstur tanah
Kaedah kuliah digunakan.
Penekanan diberikan kepada definasi tekstur tanah, ciriliat,pasir dan kelodak.
Contoh pengiraan juga akan di jalankan berpandukan kepada penggunaan carta segi tiga.
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
( 15 minit )
Struktur tanah
6.      Definasi
7.      Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.
8.      Kepentingan struktur tanah
·      Mempengaruhi peresapan air dan udara ke dalam tanah
·      Mempengaruhi ketahanan tanah kepada hakisan
·      Mengurangkan kesan ketoksikan gas karbon dioksida di dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
      Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Sifat kimia
pH tanah
·      merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmosfera.
·    &n
bsp;
Bertindak balas di udara dengan air
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+
·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+
·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
aktiviti mikrob
hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Langkah 3
( 20 minit )
Mikronutrien
FE, Mn, Zn, Mo, Cu, Bo, Cl
Nitrogen
·        Komponen protien utama untuk menghasilkan klorofil
·        Mempercepatkan proses tumbesaran
·        Melebihkan hasil daun
Gejala kekurangan nitrogen
·        Klorosis ( kekuningan)
Fosforus
·        Kematangan pokok cepat
·        Pengeluaran akar, bunga, buah cepat
·        Menguatkan tangkai
·        Penghasilan tenaga di peringkat awal pembesaran tumbuhan
Gejala kekurangan
·        Daun berwarna hijau tua pada amnya
Kalium
·        Mempercepatkan pengeluaran bunga, buah dan tisu meristem
·        Menanbahkan kekuatan pokok
·        Untuk metabolisme kanji, protein dan pengaktifan enzim
Gejala kekurangan
·        Nekrosis (tisu mati)
Amalan untuk memperbaiki keadaan tanah
·        Kesuburan tanah
·        Keupayaan tanah untuk menampung pengeluaran hasil tanaan yang memuaskan
·        an>Kesuburan perlu dijaga supaya daya pengeluarantanah dapt di jaga
·        Ciri-ciri tanah yang dapat menjejaskan kesuburan tanah
·        Tanah yang bermasalah di malaysia
·        Tanah asid sulfat
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Carta warna munsell
Kesimpulan
:
Guru membuat rumusan dengan menyenaraikan semula isi penting dengan penekanan kepada contoh-contoh soalan SPM terdahulu.
Penilaian
:
Teknik soal jawab akan digunakan dengan menggunakan penyoalan lisan bagi menguji kefahaman pelajar dan menentukan keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektif pengajaran
Tugasan
:
Jawab soalan muka surat    30   hingga 34
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
s="blogger-post-footer">
|sifat fizikal tanahciri fizikal tanahsifat fizikal tanah gambutciri tanahciri-ciri fizikal tanahunsur perlu pada pertumbuhan qalishsifat-sifat fizikal tanahfizikal tanahsifat asas tanahciri-ciri tanah pasirMengenal pasti sifat-sifat asas tanahset induksi ph tanahciri fizikal tanah gambutsifat pasirciri-ciri fizikal kimia dan biologi tanahkebaikan mempelajari sains tanahsifat tanah pasirmengenal pasti teknologi pemulihan tanahsifat-sifat pasircara pengiraan baja sains pertaniansoalan tanah gambutkeasidan tanahsifat-sifat asas tanahciri-ciri fizikal tanah gambutnota sifat kimia tanahsifat fizikal tanah liatciri ciri fizikal tanahciri-ciri tanah liatfaktor keasidan tanahfaktor mempengaruhi jenis tumbuhansains pertanian tingkatan 4 pengiraan bajasains pertanian sifat fizikal tanahPH tanah melalui struktur fizikalstruktur fizikal ph tanahcontoh soalan sifat fizikal tanahfaktor mempengaruhi keupayaan pertukaran kationkebaikan mempelajari sains tanah kepada pelajar perladangansifat fizikal warna tanahsifat ammoniasains tanah asasciri tanah liatfaktor yang mempengaruhi n dalam tanah gambutpengiraan baja dalam sains tanah asasciri-ciri tanah estatekepentingan mempelajari sains tanah kepada pelajar perladangansifat fizikal dan sifat kimia tanahsifat fizikal tanah pptfaedah mempelajari sains tanahjenis fizikal tanahciri2 tanah liatsifat fizikal tanah asid sulfatsifat kimia pasirkepentingan warna tanahciri fizikal tanihbiologi kesan hujan asid terhadap tanamanmanfaat mempelajari sains tanahapakah kepentingan mempelajari sains tanahciri ciri biologi tanah gambutkepentingan mengetahui tekstur tanahkepentingan mempelajari sains tanah kepada pelajarkepentingan mempelajari ciri-ciri tanahudara dalam tanahsuhu mempengaruhi n tersedia dalam tanah gambutmenguji kehadiran kanjiciri fizikal kimia tanahkepentingan mempelajari sains tanahciri-ciri tanah asid sulfatkeupayaan pertukaran kationkepentingan belajar sains tanahmengapa kandungan air dalam tanah mempengaruhi sifat tanahmelukis segi tiga ciri fizik tanahppt sifat fizikal dan sifat kimia tanahsains fizikal tanahmenerangkan ciri2 fizikal tanihmasalah fizikal dan kimia tanahlaporan kehadiran kanji dalam daunsains tanah - faktor-faktor mempengaruhi tanahkonsep ammonium sulfatkomponen fizikal dan kimia dalam tanah di malaysiaklik sains pertaniansains tanah jenis-jenis tanahsains tanah sifat-sifat fizikal kimiaph tanah melalui ciri fizikalmengenal pasti kesuburan tanahph tanah malaysiamodul pembelajaran sifat fizikal tanahobjektif ammoniaobjektif pengajaran sifat fizikal tanahobjektif mempelajari sains tanahnitrogen tersedia pada tanah gambutnitrogen tersedia pada tanah gambut di malaysianota fizik form5 bab1nota sifat fizikal tanahpasir dan sifatsiri tanah gambutmengenal pasti sifat tanahpelajaran sains menegenai sumber tenagamenggambarkan sifat-sifat asas tanah dan mengenalpasti asas tanahmengenalpasti asas oscilloscopemengenalpasti jenis tanah di malaysiapdf kepentingan sains tanahmengenalpasti sifat tanahmenggambarkan sifat-sifat asas tanahnota fizik tingkatan 5bab1www sifat-sifat fizikal tanahsifat-sifat fizikal pasirsifat-sifat fizikal dan biologi tanahsifat-sifat asas tanah lateritsifat udara dalam tanahsifat tanah lateritsifat tanah gambut dimalaysiasifat tanah gambutsifat tanah asid sulfatsifat tanahsifat sumber tanahSifat sifat pasir dan tanahsifat sifat asas tanahsifat-sifat kimia ammonium sulfatesifat-sifat tanahwarna tanah pertanianwarna tanah laterit di Malaysiawarna tanah asid sulfat yang bermasalahwarna asas tanahvideo sifat fiziakal tanahunsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhantesis sifat fizikal tanahtekstur tanah menerangkantahu nilai ph dengan melihat struktur fizikalstuktur tanah gambutstruktur tanah gambutstruktur fizikalsifat oksigen dan karbon dioksidasifat kimia tanah liatsifat kimia tanah kationsifat fizikal dan ciri-ciri udarasifat fizikal asid karbosilikSIFAT FIZIK TANAH- SET INDUKSI KAEDAH KUHNsifat fizik tanah segi tigasifat fizik dan sifat kimia dengan kesuburan tanahsifat ciri tanah asid sulfatsifat bilogi asid sulfatsifat atau ciri-ciri tanahsifat ammonium sulfatsifat - sifat asa tanahset induksi unsur perlu untuk pertumbuhan tanamanset induksi topik sifat fizikal tanahsifat fizikal dan kimia tanah gambutsifat fizikal dan kimia tanah sains pertaniansifat kimia tanah asid sulfatsifat kimia asid sulfatsifat kesuburan tanahsifat fiziktanah mendapsifat fizikal udara dan ciri-ciri udarasifat fizikal tanah | Qalish comqalish com/2011/11/sifat-fizikal-tanah htmlsifat fizikal tanah yang mempengaruhi phsifat fizikal tanah tekstur struktursifat fizikal tanah struktursifat fizikal tanah dari segi struktursifat fizikal tanah asidsifat fizikal pasir kasarsegitiga pengelasan tekstur tanahciri-ciri tanah mendapciri tanah gipsikciri tanah berpasirciri tanah berdasarkan warnaciri fizikal tanah tinggiciri fizikal tanah liatciri fizikal pasirciri fizikal biologi tanahciri fizik tanahciri ciri tanah liatciri ciri tanah berdasarkan warnaciri ciri siri tanahciri ciri kimia tanahciri ciri fizikal tanah gambutciri tanah lateritciri tanah pasirciri-ciri tanah lateritciri-ciri tanah halusciri-ciri tanah gambutciri-ciri tanah berpasir3 ciri fizikal tanahciri-ciri tanahciri-ciri siri tanah di malaysiaciri-ciri fizikal tanihciri-ciri fizikal emas di tanahciri-ciri fizikal dan kimia tanah gambutciri-ciri fisik tanahciri- ciri tanah bermasalahciri tanah untuk tahu ph tanah pertanianciri ciri fizikal kimia biologi tanahciri - ciri tanah kelodakcarta warna tanahbagaimana nk mengetahui PH tanah melalui struktur fizikalbagaimana mengenali keasidan tanahbagaimana limau mempengaruhi pH tanah?bagaimana cara untuk mengetahui nilai ph tanah melalui fizikalbagaimana cara tentukan pH tanah melalui fizikalbagaimana baja mempengaruhi pH tanahBAGAIMANA AMMONIUM SULFAT mnjejaskan ph tanah?bagaimana air mempengaruhi sifat kimia tanahasas sains tanahapakah fungsi barium sulfat dalam eksperimen menguji ph tanah(kaedah kuhn)analisis fizikal tanihammonium sulfat mempengaruhi ph tanahabm untuk amalan untuk memperbaiki keadaan tanahbagaimana penambahan ammonium sulfat memberi kesan terhadap pH tanahbagaimana penambahan amonium sulfat akan mempengaruhi ph dalam tanahcara mengenalpasti ph tanahcara mengenalpasti keseburan tanahcara mengenalpasti keasidan tanahcara menentukan ph tanah berdasarkan keadaan fizikal tanahcara mempelajari tekstur tanahCara kesan PH tanah melalui ciri fizikalcara kepentingan tanahbukan sifat kimia tanahbagaimanakah penambahan ammonium sulfat menjejaskan pH tanah?bagaimana tanah gambut jejas perdaganganbagaimana suhu mempengaruhi n tersedia dalam tanah gambutbagaimana penambahan amonium sulfat menjelaskan ph tanahbagaimana penambahan amonium sulfat menjejaskan pH tanah?5 sifat fizikal tanahciri=ciri struktur tanahkesuburan tanah pasirkepentingan sifat-sifat fizik tanahkepentingan sifat tanahkepentingan sifat fizikal tekstur tanahkepentingan saliran tanahkepentingan karakter tanahkepentingan belajar sains tanah kepada pelajarkepentigan tanah gambutkepeningan asas kepada tanahkekuatan tanah lateritkebersihan menjejaskan sifat pasirkebaikan tanah berpasirkebaikan belajar sains tanahkeasidan tanah gambutkepentingan tanah lateritkepentingan tanah pada sifat-sifat tanahkesan ph terhadap ketersediaan nutrienkesan mempengaruhi tanah liatkesan leachate pada kekuatan tanahkesan ammonium sulfat terhadap ph tanahkesan ammonium sulfat pada ph tanahkesan ammonia sulfat terhadap nilai ph tanahkesan air leachate pada kekuatan ciri tanahkepentingan warna pada sifat tanahkepentingan udara tanahkepentingan udara dalam tanahkepentingan tekstur tanahkepentingan tekstur dan struktur tanah pada tanamankepentingan tekstrur tanahkeasidan tanah di malaysiakandungan dan sifat tanah lateritjenis-jenis tanah bermasalah di malaysiafaktor penyebab keasidan tanahfaktor nitrogen dlm tanah gambutfaktor mempengaruhi nitrogen tersedia dalam tanah gambutfaktor mempengaruhi n tersedia dalam tanah gambutfaktor mempengaruhi kadar n dalam tanah gambutfaktor mempengaruhi jenis tanamanfaktor keupayaan pertukaran kationfaktor keasidan air dan tanaheksperimen-jenis tanaheksperimen sifat fizikal tanahcontoh tanah lateritcontoh soalan sifat fizikal tanah sain pertaniancontoh soalan asas tanahfaktor suhu yang pengaruhi n dalam tanah gambutfaktor yang mempengaruhi nitrogen tersedia dalam tanah gambutjenis-jenis ammoniajenis tanah mempengaruhi sifat fizikal tumbuhanjenis tanah bermasalah di malaysiajenis sifat asas tanahjenis rawatan fizikal - kimia terhadap tanah pertanianjawapan program solar jpn perak pmr 2010 sciencehidrogen di dalam tanahgambar sifat fizikal tanah dari pertaniangambar fizikal tanahfizikal pasirfizikal dan kimia tanahfaktor-faktor mempengaruhi nitrogen tersedia dalam tanah gambutfaktor yang menyebabkan keasidan tanahcontoh soal segitiga tekstur tanah|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!