» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

PENULISAN MEMO YANG BERKUALITI

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

 Pengenalan

Memo merupakan singkatan kepada perkataan ‘memorandum’. Ia bermaksud catatan atau peringatan. Ia juga merupakan sejenis surat. Jangan menanggap negatif apabila menerima memo. Ia bukan bermaksud penerimanya telah melakukan kesalahan atau kesilapan.

Sebenarnya  memo juga berperanan seperti surat. Cuma bezanya ialah ia digunakan untuk dalaman sahaja. Ia bertujuan untuk menyampaikan maklumat, memohon kepastian dan keputusan, memberi pesanan dan peringatan, memohon pertimbangan, dan senagainya. Ia dilaksanakan secara dalaman sahaja.

 1. Takrif Memo

Alat komunikasi bertulis / dokumen edaran dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi bagi;

 1. Menyampaikan maklumat,
 2. Memohon kepastian / keputusan,
 3. Memberikan pesanan & peringatan,
 4. Memohon pertimbangan …

 1. Fungsi Memo:

 

 1. Sebagai alat komunikasi

i.        Untuk menyampaikan maklumat, memohon kepasdtian & keputusan, memberi pesanan & peringatan, memohon pertimbangan, dan sebagainya.

 

 1. Untuk melicinkan pengurusan & memastikan pengaliran maklumat bertulis yang berterusan antara pihak dalam organisasi.

 

 1. Untuk sebaran maklumat dalam kadar segera.

 

 1. Dokumentasi dan rujukan.

 1. Jenis Memorandum

 

 

Memorandum terbahagi kepada dua jenis iaitu:-

 

 1. Memorandum Dalaman
 2. Memorandum Luaran

 

 

 1. a.    Memorandum Dalaman

 

Memo jenis ini digunakan unt uk urusan antara individu, bahagian, dan cawangan dalam sesuatu organisasi. Lazimnya fungsi memo sama dengan fungsi surat rasmi. Walau bagaimana pun memo lebih memudahkan dan meringkaskan komunikasi kerana formatnya yang ringkas, dan selalunya disediakan dalam bentuk borang yang selaras antara bahagian dalam organisasi. Oleh sebab, ia untuk edaran dalaman, maka perkara seperti alamat surat menyurat, pangkat jawatan, serta rujukan kehormat selalunya diringkaskan sahaja.

 

 

Antara jenis memo dalaman ialah;

 

 1. Memo Arahan
 2. Memo Undangan
 3. Memo Makluman

 

 

 

 1. b.    Memorandum Luaran

 

i.                    Memoradum Persefahaman

 

Dikenali sebagai MoU (Memorandum of Understanding) disediakan untuk mencapai sesuatu persetujuan atau persefahaman antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Memorandum ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkenaan sebagai satu kontrak atau perjanjian.

 

ii.                    Memorandum Bantahan

 

Disediakan untuk menyatakan bantahan terhadap sesuatu arahan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh sesuatu pihak.

 

iii.                    Memorandum Cadangan

 

Disediakan untuk memohon atau mencadangkan sesuatu perkara untuk dipertimbangkan, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu.

 

 

 1. Bentuk Memo

Memo tidak terikat dengan satu bentuk tertentu sahaja seperti surat rasmi. Ia terbahagi kepada 2 bentuk;

 1. Memo Bentuk Borang

Semua maklumat yang diperlukan tercatat dalam borang yang tersedia. Penulis hanya menulis dan menanda ruang yang telah disediakan dan ada juga ruang tambahan untuk catatan tambahan.

 Lihat Contoh-contoh

 

 

 1. Memo Bentuk Terbuka

Memo bentuk terbuka sama seperti surat tetapi ada jabatan yang mengubah suai reka bentuknya untuk memudahkan urusan.

Lihat Contoh-contoh

 

 

 

 1.  Format Memorandum

 

 1. Destinasi Memorandum

 

Contoh: Memorandum kepada …

 

 

 1. Tajuk

 

Ditulis ringkas dan dapat menerangkan perkara yang dikemukakan.

 

 

 1. Tujuan

 

Ditulis ringkas.

Contoh: “Tujuan memorandum ini adalah untuk meminta …

Menimbangkan dan meluluskan cadangan …”

 

 

 1. Latar Belakang

 

Antara perkara yang boleh dijadikan latar belakang ialah;

 

i.    Rujukan kepada keputusan yang pernah dibuat berhubung dengan perkara yang dikemukakan. (Tarikh mesyuarat dan butir rujukan hendaklah disertakan)

 

ii.    Rujukan kepada mana-mana peruntukan undang-undang yang berkenaan (jika ada). (Butir rujukan hendaklah disertakan.)

 

iii.    Sejarah dan asal usul perkara yang dikemukakan.

 

iv.    Penjelasan tentang faedah yang diperoleh daripada perkara yang dikemukakan.

 

 

 1. Asas Pertimbangan

 

Antaranya ialah;

 

i.    Sebab-sebab sesuatu perkara itu wajar dipertimbangkan

 

ii.    Faedah dan kebaikan yang akan diperoleh dari segi ekonomi, sosial, dan sebagainya.

 

iii.    Masalah-masalah yang boleh diatasi dengan lulusnya sesuatu perkara itu.

 

 

 1. Implikasi

 

Jelaskan sekiranya perkara yang dikemukakan menimbulkan implikasi kepada pihak-pihak lain. Salinan draf memorandum perlu dikemukakan kepada pihak berkenaan (kementerian atau agensi pusat) untuk mendapat ulasan. Implikasi mungkin timbul dari segi pentadbiran, kewangan, keselamatan, alam sekitar, dan sebagainya.

 1. Ulasan pihak-pihak yang berkenaan (Kementerian/agensi pusat)

 

Diisi oleh pihak yang menerima implikasi. Dengan tersedianya ulasan-ulasan ini akan memudahkan pihak penerima memorandum membuat keputusan. Semua ulasan hendaklah dipindahkan sepenuhnya dalam bentuk petikan tanpa diubahsuai ke draf yang baru.

 

 

 1. Kesimpulan & Syor

 

Berdasarkan asas pertimbangan dan implikasi, penganjur memorandum perlulah membuat kesimpulan dan syor-syor yang sewajarnya berhubung dengan perkara yang dikemukakan.

 

 

 1. Tandatangan Ketua Penganjur Memorandum

 

Ditandatangani oleh ketua penganjur memorandum seperti presiden persatuan, ketua kampung, dan sebagainya.

 1. Penulisan Memorandum

 

 1. Taraf memorandum daripada peringkat draf adalah rahsia, dan oleh itu, kawalan serta keselamatannya perlu menurut arahan keselamatan kerajaan.

 

 1. Ukuran kertas memorandum ialah 210 mm. X 297 mm., dan ditaip dengan langkauan satu setengah (1.5). Taip dengan menggunakan komputer, atau mesin taip elektrik. Saiz hurufnya 10 bagi 2.5 mm.

 

 1. Bahasa Melayu digunakan dalam penulisan memorandum dan lampirannya. Jika keadaan memerlukan, terjemahan dalam bahasa Inggeris boleh disertakan.

 

 1. Istilah teknikal, atau perkataan yang mungkin menimbulkan kekliruan makna hendaklah dijelaskan dengan sewajarnya. Istilah tersebut boleh dijelaskan dengan cara;

 

i.        Memasukkan penjelasan tentangnya dalam kurungan selepas istilah digunakan.

 

ii.        Menggunakan nota kaki (foot note)

 

iii.        Mewujudkan satu lampiran tentang penjelasan istilah.

 

 1. Penganjuran memorandum hendaklah atas nama ketua yang bertanggungjawab mengenai perkara yang dikemukakan. Memorandum bersama (joint memorandum) hendaklah disediakan apabila perkara yang dikemukakan termasuk dalam bidang kuasa dua pihak atau lebih.

 

 1. Hendaklah ditandatangani oleh ketua yang berkenaan. Jika memorandum bersama pula, memo itu ditandai oleh kedua-dua ketua yang berkenaan. Sekiranya keadaan memerlukan, timbalan atau wakil boleh berbuat demikian dengan izin ketua.

 

 1. Rujukan kepada kementerian/agensi  pusat yang berkenaan untuk mendapatkan sesuatu ulasan bergantung kepada sesuatu memorandum, dan hal ini mungkin menimbulkan implikasi pada perkara-perkara tertentu. Jika memorandum ini menimbulkan implikasi yang dimaksudkan, kemukakan draf memorandum itu kepada kementerian/pihak yang berkenaan.

 

 

Bil.

IMPLIKASI

KEMENTERIAN/AGENSI PUSAT

(yang perlu didapatkan ulasan)

1

Agama Islam Bahagian Hal Ehwal Agama Islam, JPM

 

2

Hubungan Antarabangsa Kementerian Luar Negeri

 

3

Hubungan Kaum dan Perpaduan Negara Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat

 

4

Keselamatan Kementerian Dalam Negeri

Majlis Keselamatan Negara

Jabatan Perdana Menteri

 

5

Kewangan Kementerian Kewangan

 

6

Pelaksanaan Projek Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM

 

7

Pencemaran Alam Sekitar Kementerian Sains, Teknologi, dan Alam Sekitar

 

8

Pengangkutan Kementerian Pengangkutan

 

9

Perancangan dan Pembangunan

 

Unit Perancangan Ekonomi, JPM

10

Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

 

11

Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

 

12

Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam

 

13

Perundangan Jabatan Peguam Negara

 

14

Tenaga Kementerian Tenaga, Telekom, dan Pos

 

 

 

 1. Memorandum yang memerlukan pertimbangan dan keputusan serta merta hendaklah diberikan ulasan oleh kementerian/agensi pusat dalam tempoh dua minggu dari tarikh draf memorandum yang dikemukakan oleh penganjur. Draf memorandum ini hendaklah ditandakan dengan perkataan SEGERA / KEUTAMAAN di bahagian atas muka surat pertama memorandum.

 1. Prinsip Penulisan Memo

 1. Tepat dan betul
 2. Jelas
 3. Ringkas dan padat
 4. Lengkap
 5. Bertimbang rasa
 6. Sopan

 1. Kaedah Penulisan Memo

 

Memo hendaklahditulis secara ringkas iaitu dengan memulakan isi penting dan diikuti dengan data sokongan. Bahagian akhir ialah pernyataan tentang apa yang diharapkan oleh penulis. Kaedah ini dinamakan “Kun Terbalik”.

 

 

 

Isi Penting.

 

 

 

Data sokongan

 

 

 

Harapan

 

 

 

 

 

 1.  Langkah Penulisan Memo

 1. Merancang

 1.                                       i.        Apa tujuannya?
 2.                                      ii.        Siapa sasarannya?
 3.                                     iii.        Apa yang diharapkan?
 4.                                    iv.        Apa reaksi pembaca apabila membacanya?

 1. Menulis

 1.                                       i.        Menepati tujuannya.
 2.                                      ii.        Bahasa yang ringkas, jelas, dan lembut.
 3.                                     iii.        Satu isi satu perenggan.

 1. Menyemak

 1.                                       i.        Maklumatnya tepat dan betul.
 2.                                      ii.        Tidak menimbulkan sikap negatif pembaca.
 3.                                     iii.        Konstruktif

 1.  Gaya Bahasa Memo

 

 1. Berbanding dengan gaya bahasa surat kiriman rasmi, gaya bahasa memo lebih memberi tumpuan kepada isi yang hendak disampaikan.

 

 

Oleh itu bahasanya;

 

i.          Ringkas, padat, dan jelas;

ii.          Santun, lembut, dan berdiplomasi;

iii.          Tidak menimbulkan sikap negatif kepada pembaca;

iv.          Tidak menimbulkan prasangka;

v.          Elakkan daripada membuat teguran berbentuk negatif.

 

 

 1. Contoh Laras Bahasa Memo

 

Bersama-sama ini dikembalikan draf memo berkenaan. Draf ini kurang memuaskan dari segi ejaan dan tatabahasa. Tuan diminta menulis semula dengan membetulkan ejaan yang telah ditanda sebelum memo ini diedarkan.

 

Ulasan:

 

Bahasanya keras dan kurang deplomasi. Ia boleh menyentuh perasaan pembaca/penerimanya. Perhatikan yang berikut;

 

Bersama-sama ini dikembalikan draf memo berkenaan. Draf ini telah disemak dan terdapat sedikit kesilapan ejaan dan tatabahasa seperti tertanda.Saya berharap tuan dapat membaikinya sebelum mengedarkannya.

 

 

 1. Penggunaan ayat pasif.

 

Semua keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat hari ini hendaklah diambil tindakan seberapa segera.

 

 

Diharap tuan dapat mengambil tindakan yang segera berkaitan dengan keputusan mesyuarat pada hari ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN

 

 

Mari kita teliti memo yang berikut dan baiki kesilapannya.

 

 

 

 

 

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 

MEMO DALAMAN

Fail Kami: JPA (BTM) 146/2 (23)                                           Tarikh: 14 Ogos, 2008

 

Tajuk Sambutan Hari Kemerdekaan

 

Daripada KPSU (Pengurusan)

 

Salinan:

Yg. Bhg. Datin Setiausaha

Yg. Bhg. Timb. Setiausaha

Kepada Semua KPSU

 

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki.

 

 1. Seperti sedia maklum, sambutan Hari Kebangsaan akan di adakan pada 29 ogos, 2008 di hadapan Pusat Komersil Putrajaya. Pasukan kita akan berkumpul di antara pasukan SPP dan pasukan BPR.

 

 1. Sehubungan dengan itu, adalah dimaklumkan bahawa bersama ini disertai 30 batang bendera-bendera Malaysia untuk kegunaan Bahagian tuan/puan beserta dengan disket Hari Kebangsaan. Sila agihkan bendera-bendera ini ke staf tuan/puan. Sila patuhi peraturan yang telah digariskan. Kerja sama di pihak tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

 

 1. Mini bas akan menggangkut pasukkan tuan/puan daripada pejabat ke Pusat Komersil Putrajaya. Dipersilakan mematuhi arahan pertugas pada hari tersebut.

 

 

Sekian terima kasih

 

 

(Hajjah Dang Anum Bte. Tun Perak)

 

 

 

 

Contoh 1  Memo Bentuk Borang

 

MEMO

Kepada:

Daripada:

Untuk kelulusan     (          )

Sila uruskan          (          )

Untuk makluman    (          )

 

Sila bercakap       (          )

Untuk pandangan  (          )

 

Sila taip                (          )

Untuk difailkan       (          )

 

Sila cetak              (          )

Catatan

Tandatangan:

Tarikh           :

 

 

 

 

Contoh 2 Memo Bentuk Borang

 

MEMO INTAN

Kepada:

Daripada:

 

            Untuk kelulusan

 

            Sila uruskan

 

            Untuk makluman

 

 

            Sila kaji dan kemukakan

 

            Untuk pandangan

 

 

            Sila bercakap

 

            Untuk simpanan

            Sila taip

 

 

            Untuk difailkan

 

 

            Sila cetak

 

            Untuk Tandatangan

 

            Sila edarkan

 

            Simpan dalam perhatian

            sehingga…………………..

 

            Sila beri ulasan

CATATAN

 

 

Terima kasih.

Tarikh :……………………….                          Tandatangan:………………………………

Contoh 3 Memo Bentuk Borang

 

 

 

 

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MEMO ANTARA BAHAGIAN

 

 

Kepada            : ………………………………………………………………………………..

 

Daripada         : ………………………………………………………………………………..

 

 

  Untuk difailkan   Untuk tandatangan
       
  Untuk disemak   Untuk tindakan
       
  Untuk edaran   Untuk ulasan
       
  Untuk kelulusan   Sila uruskan
       
  Untuk makluman    
       
  Untuk simpanan    

 

 

 

 

Catatan:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Terima kasih.

 

Tarikh: …………………………………..                   Tandatangan …………………….

 

 

 

 

 

 

Contoh 1 Memo Bentuk Terbuka

Logo   INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA

(INTAN)

MEMO ANTARA

PUSAT/PROGRAM/KAMPUS WILAYAH

Ruj. Tuan: ………………………………..

Ruj. Kami: Jld.1 430/4/2005                                       Tarikh: …………………….

Perkara

Mesyuarat Penyelaras Projek ………….

Kepada:

Semua,

Penyelaras Projek Kanan,

Salinan: Pengarah,

               INTAN, JPA.

Daripada:

Ketua,

Pusat Komunikasi ….

Mesyuarat tersebut akan diadakan pada;

Tarikh:

Masa:

Tempat:

2. Bersama-sama ini disertakan Minit Mesyuarat Bil. 3/05 untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.

3. Semua Penyelaras Projek Kanan atau wakil diminta hadir.

Terima kasih.

Tandatangan:

 

Contoh 2 Memo Bentuk Terbuka

MEMO

NAMA

DAN

ALAMAT JABATAN

Kepada Ketua Penolong Pengarah

Unit Penilaian ……….

Daripada Ketua Penolong Pengarah

Unit Kurikulum

Rujukan                 :

 

KP(BPG)9577/27/Jld.      (        )
Salinan Kepada

Fail Timbul Unit KUR

Tarikh 19 September,2007
Perkara Edaran Sukatan Pelajaran Pengajian …….

Catatan:

Tandatangan:

Contoh 3 : Memo Bentuk Terbuka

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PARAS 2- 6, BLOK E13

KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62604 PUTRAJAYA

TEL. NO : 03-8884 1000

FAKS NO : 03-8889 3507, 03-88841081

                                    

MEMO ANTARA UNIT/BAHAGIAN

 

 

 

Kepada                 :

 

Ketua Penolong Pengarah

Unit Penilaian ………………..

Daripada               : Ketua Penolong Pengarah

Unit Kurikulum

Rujukan                 :

 

KP(BPG)9577/27/Jld.      (        )
Salinan Kepada     :

Fail Timbul Unit KUR

Tarikh                    : 19 September,2007
Perkara                 : Edaran Sukatan Pelajaran Pengajian …….

 

Bersama-sama ini disertakan sukatan peljaran KPLI SR bagi kursus;

 

 1. Pengajian Sosial (Major); dan
 2. Pelajaran Pemulihan Khas (Major).

 

Terima kasih.

 

 

Tandatangan.

 

 

Contoh 4 : Memo Bentuk Terbuka

MEMO

Kepada:      Cik Mek Molek

Daripada:    Pengarah,

                    Jabatan Cantik

Ucapan Tahniah

Saya mengucapkan tahniah atas kejayaan tuan kerana menerima Anugerah … pada …

Anugerah tersebut merupakan satu penghargaan dan pengikhtirafan Jabatan terhadap segala usaha yang telah tuan laksanakan dengan jayanya sepanjang tahun …

Kejayaan tuan merupakan kejayaan dan kebanggaan semua kakitangan jabatan ini. Saya yakin ….

Saya yang ikhlas,

Tandatangan

(NAMA)

Tarikh.

Contoh 5 : Memo Bentuk Terbuka

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA,

JABATAN PENTADBIRAN, PERSONEL, DAN KEWANGAN,

ARAS 7, MENARA DBP,

KUALA LUMPUR.

MEMO ANTARA JABATAN/BAHAGIAN

                                    

 

 

 

Kepada    : Ruj. Kami:
Daripada  : Tarikh      :

 

TAJUK………………………………………………………

 

 

Mesyuarat yang tersebut akan diadakan pada;

Tarikh:

Masa:

Tempat:

 

***Bersama-sama ini disertakan …

 

Terima kasih.

 

 

(NAMA)

Tel:

Emel

 

 

 

 

Contoh 6 : Memo Bentuk Terbuka

 

MEMO

 

Daripada:
Kepada   :
Perkara   :
Rujukan  : Tarikh:

 

Bersama-sama ini disertakan, …………………………………….

 

Sila kembalikan ……………………………………………………

 

Terima kasih.

 

 

Tandatangan

Jawatan

 

 

 

Contoh 7 : Memo Bentuk Terbuka

 

 

 

 

BAHAGIAN KEWANGAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PARAS 4 BLOK J

PUSAT BANDAR DAMANSARA

50604 KUALA LUMPUR

Kepada : Pengarah

Bahagian Pendidikan Guru

(u.p. En. Jamaludin b. Abdul Hamid

 

Salinan Kepada : Ketua Akauntan II

Bahagian Kewangan

 

Daripada : KPSU (Kew) 4

 

Rujukan Kami : KP. 1574/6/J/Jld. 10  (61)

 

Tarikh : 6 Disember 2001

 

Kelulusan Pembayaran bagi Elaun Pelatih untuk Bulan

Januari hingga Bulan Mac 2002 yang Tiada Peruntukan

 

 

Dengan hormatnya perkara yang di atas dirujuki.

 

 1. Sebagaimana amalan tahun 2001, sukacita saya memberi pengesahan bahawa peruntukan kewangan di bawah Pecahan Kepala 41000 mencukupi bagi tujuan pembayaran elaun pelatih bagi bulan Januari hingga Mac 2002. Bahagian akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang masalah yang mungkin timbul daripada pembayaran tersebut. Pihak tuan diminta mengambil tindakan melepaskan pembayaran elaun kepada mereka yang terlibat.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

 

 

(ROGAYAH BT. A. BAKAR)

Cawangan Belanjawan

 

 

 

 

 

 

Contoh Memorandum Luaran

 

 

MEMORANDUM KEPADA BAHAGIAN PENTADBIRAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA.

 

CADANGAN MENGKAJI SEMULA ARAHAN MELARANG PELAJAR MELETAKKAN KERETA DALAM KAWASAN KULIAH

 

 

TUJUAN

 

Tujuan memorandum ini disediakan adalah untuk memohon Bahagian Pentadbiran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mengkaji semula arahan melarang pelajar meletakkan kereta dalam kawasan kuliah.

 

 

LATAR BELAKANG

 

 1. Merujuk notis yang dikeluarkan oleh Bahagian Pentadbiran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bertarikh 16 Jun 2002, pelajardilarang meletakkan kereta dalam kawasan kuliah kerana kekurangan ruang meletak kereta bagi staf pentadbiran dan staf akademik (sila lihat lampiran 1). Arahan ini mendatangkan masalah kepada pelajar yang berkereta, khususnya bagi mereka yang menetap di luar kawasan universiti atau yang menginap jauh dari kawasan kuliah.

 

 

ASAS PERTIMBANGAN

 

 1. Jarak di antara kolej dengan kuliah

 

Jarak yang jauh di antara kolej dengan kuliah menyukarkan pelajar untuk tiba pada masa yang ditetapkan. Oleh itu, menaiki kenderaan, khususnya kereta merupakan satu alternatif untuk memudahkan pelajar ke kuliah.

 

 1. Selang masa di antara satu kuliah dengan kuliah yang lain

 

Pelajar hanya diberi masa 10 minit untuk bertukar dari satu kuliah ke satu kuliah yang lain. Selang masa yang terbatas ini menyukarkan pelajar untuk mencari ruang letak kereta di luar kawasan kuliah. Pelajar akan terlewat menghadiri kuliah yang berikutnya jika kawasan letak kereta yang dikhususkan kepada mereka jauh dari kawasan kuliah.

 

 1. Masalah ponteng kelas

 

Masalah ponteng kelas dapat dikurangkan kerana pelajar-pelajar yang berkereta boleh menumpangkan rakan-rakan mereka yang tiada mempunyai kenderaan.

 

 

IMPLIKASI

 

Bahagian Perkhidmatan Keselamatan

 

Bahagian Perkhidmatan Keselamatan perlu menyediakan tempat letak kereta untuk pelajar di tempat kuliah.

ULASAN

 

Bahagian Perkhidmatan Keselamatan

 

Kami mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar yang berkereta, dan menyokong cadangan ini.

 

KESIMPULAN DAN SYOR

 

Berdasarkan asas pertimbangan yang dikemukakan, Persatuan Mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berharap agar pihak Pentadbiran U.I.A. dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar yang berkereta.

 

 

Disediakan oleh,

 

 

tandatangan

(ABDULLAH BIN AHMAD)

 

Presiden,

Persatuan Mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

 

Tarikh:             30 JUN 2002

 

|contoh format memo untuk pekerjacontoh memorandum bantahancontoh surat notis peringatancara menulis memocontoh memorandumcontoh memo bahasa melayupenulisan memoformat memo dalam bahasa melayucontoh memo kepada pekerjacontoh memo maklumanformat memo dalamancontoh penulisan memocontoh memo dalam bahasa melayucara nak buat memocara tulis memoformat memo bahasa melayuformat memo rasmifungsi memoFORMAT MEMORANDUM BANTAHANkegunaan memocontoh format menulis memocara membuat memorandumcontoh surat memorandum bantahancontoh memo kerajaanmemorandum bantahan contohcontoh memo luarancontoh memorandum persefahamancontoh notis peringatancontoh surat rasmi peringatanjenis memomaksud memocontoh memo pemberitahuancontoh buat memoContoh format memo dalamancontoh memo peringatancontoh surat peringatan kepada pekerjacara membuat memocontoh memo untuk pekerjalatihan bahasa melayu form 1cara buat memocara buat memorandumcontoh penulisan memorandumcontoh memo jemputanbagaimana menulis memoformat memo kerajaanjenis-jenis memomemo panggilan mesyuaratcontoh notis siasatan dalamancontoh surat pembatalan pinjaman keretacara menulis memorandumcontoh memo jpacontoh memorandum bantahan pembinaancontoh memorandum persatuanformat penulisan memorandumcontoh memo permohonancontoh memorandum persefahaman downloadPENULISAN MEMORANDUMcara penulisan memocontoh ayat notis siasatan dalamancontoh memo kepada stafcontoh surat permohonan tempat letak keretaformat memorandum stpmkegunaan memorandummemo untuk pekerjapenulisan jurnal komunikasi interpersonalcontoh memo bantahancontoh memo ringkas downloadcontoh mou malaysiacontoh surat edaran minit mesyuaratformat memo sekolahformat memorandum persefahamanformat penulisan memosurat peringatan kepada pekerjacara-cara membuat memocontoh memo duit rayacontoh memo rasmicontoh surat peringatan bayaranformat memo panggilan mesyuaratformat memo untuk pekerja downloadkertas kerja sambutan bulan bahasa kebangsaanmaksud kun terbalikmemo luaranmemo mohon pertimbanganmemo peringatanpenulisan memo yang berkualiticara nak tulis memocontoh kertas memocontoh memo jemputan majliscontoh penulisan jurnal reflektif perkhemahancontoh surat jemputan hari rayacontoh surat tegurancontoh2 memokarangan jenis memorandum stpmnota ringkas sains upsrpanduan membuat memoukuran kertas memorandumcara menulis memo dalamancara menulis notiscara menyediakan memocontoh ayat tempohcontoh format memorandum bantahancontoh karangan jenis memorandum stpmcontoh memo formalcontoh memo pejabatcontoh memorandum rasmicontoh surat memorandum persefahamancontoh surat notis siasatan dalamancontoh surat perjanjian persefahamancontoh surat rasmimohon tempat praktikumformat laporan rasmiformat membuat memoformat menulis memoformat menulis memorandummemo dalamanmemorandum bantahan formatpanduan menulis memosurat kiriman tidak rasmi-sambutan hari kemerdekaancara penulisan memorandumcara tulis notiscontoh ayat memocontoh cara membuat memocontoh format memo mesyuaratcontoh karangan memorandum stpmcontoh memo berkualiticontoh memo formatcontoh memo pesanan telefoncontoh memorandum mohoncontoh memorandum persefahaman perniagaancontoh surat edaran minitcontoh surat notis pindah rumahcontoh surat pembatalan mesyuaratcontoh surat pengesahan kertas kerja secara edarancontoh surat peringatan rasmicontoh teks komunikasi lisanformat memorandum sekolahfungsi dan kegunaan memojelaskan cara menulis memojenis jenis memomaklumat edaran bertulismemo dalaman intanmemo jemputan mesyuaratmemorandum untuk kelulusan pembayaran contohmenulis memonota perdagangan form 5notis dan memonotis pemberitahuan keluar rumah sewapenulisan surat rasmi dan memo berkualitisample memo bahasa malaysiateks minit mesyuarat sambutan hari kemerdekaantujuan memoayat memobagaimana membuat memorandumbagaimana tulis notiscontoh ayat dalm memo dan notiscontoh ayat peringatancontoh contoh memo ringkascontoh format memo pekerjacontoh karangan memorandum bantahancontoh laporan perkhemahan stpmcontoh memo edaran minit mesyuaratcontoh memo jemputan mesyuaratcontoh memo pekerjacontoh memo pemberitahuan pekerjacontoh memo untuk gurucontoh memo untuk rujukan semuacontoh memorandomcontoh memorandum bantahan stpmcontoh memorandum dalamancontoh memorendum bantahancontoh menulis memocontoh mou bahasa malaysiacontoh mou kerjasama di malaysiaContoh surat keputusan siasatan dalaman dalam bahasa malaysiacontoh surat peringatan malaysiacontoh surat rasmi kepada jabatan alam sekitarcontoh surat rasmi permohonan peminjaman peralatancontoh surat teguran kerjaformat menulis notisisi-isi penting cita-citakesimpulan memomemo bahasa melayumemo berkualitimemo dalaman mesyuaratmemo surat jpanota ringkas kh form 3panduan penulisan memopengajaran tradisional dan TGFUpenulisan memo yang betulqalish 2011 penulisan laporan yang berkualitisains form 5 bab 1apa ukuran kertas memorandumapakah kegunaan memo kerajaanbagaimana menulis memorandumbagaimana nak buat memobagaimana nak menulis memobendera memorandum persefahamancara buat memo hari sukan antara ikbncara buat memorendumcara cara membuat memocara membuat memo bahasa melayucara menulis notis pemberitahuancara-cara menulis memocontoh format memo ringkascontoh format memo sambutancontoh format penulisan memocontoh karangan laporan universitiContoh membuat memocontoh memo bentuk borangcontoh memo cadangancontoh memo dalaman jabatancontoh memo edarancontoh memo jabatancontoh memo memintacontoh memo mesyuarat sekolahcontoh memo mintacontoh memo parkingcontoh memo pembatalancontoh memo pentadbirancontoh memorandum bahasa melayucontoh memorandum kepada pekerjacontoh memorandum mesyuaratcontoh memorandum perletakan jawatancontoh memoscontoh minit mesyuarat kerajaancontoh minit siasatan dalamancontoh minute siasatan dalamancontoh moucontoh mou di malaysiacontoh nota bantahancontoh notis dalam pejabatcontoh notis maklumancontoh surat kesalahan pembayarancontoh surat makluman kesilapancontoh surat makluman pembayarancontoh surat pembatalan perkhidmatancontoh surat peringatan bahasa malaysiacontoh surat rasmi memberi pinjam tempatcontoh surat rasmi notis peringatan pekerjaCONTOH SURAT UNTUK TEMPAHAN MELETAK KENDERAAN VVIPcontoh-contoh memo ringkasformat karangan memorandum stpmFORMAT MEMO BERKUALITIformat memo dalam bahasa malaysiaformat memo dalaman intanformat memo jpaformat memo luaranformat memo ponteng sekolahformat surat memorandumformat surat rasmi/memo kerajaanformat untuk membuat memofungsi memorandumjenis memo dalamanjurnal penulisan relektif tahun baru cinakaedah penulisan memokaidah penulisan memokarangan jenis surat kiriman rasmi notis pemberitahuankarangan upsr catatan hari sukankertas siasatan contohkesalahan struktur ayat dalam memo surat rasmi dan notismacam mana nak tulis memomemo contohmemo dalaman dan luaranmemo format bahasa melayumemo kelulusan minit mesyuaratmemo kepada pekerjamemo minta ealaunmemo mohon kelulusanmemo persatuan bahasa melayumemo rasmi contohmemo tentang panggilan mesyuaratmemorandum luaranminit secara edarannota pendidikan islam form 3NOTIS PERINGATANpengenalan kepada memopenilaian alternatif untuk pelajarperbandingan pengajaran tradisional dengan kaedah tgfuperjanjian persefahaman contohsurat kiriman tidak rasmi sambutan hari kebangsaansurat rasmi notissurat rasmi pinjaman peralatansurat teguran contohsurat ringkas pembatalan pembayarantujuan memo dikeluarkantempat peguam pertugastujuan penggunaan bahasa dalam memo risalah dan notissurat rasmi terkini mengenai peminjaman barangtempat letak surat dan memotatacara penulisan memo jabatansyarat menulis memoapakah kegunaan memobagaimana hendak menulis memorandum persefahamanbagaimana menyediakan laporan siasatan dalamanbagaimana nak buat surat rasmibagaimana tulis memobahasa malaysia penulisan examples form 2bahasa melayu form 2 latihanbahasa melayu memo formatbentuk bentuk penulisan dalam komunikasi penulisanblog contoh memorandum pemerdagangan manusiabuat ayat mohon tempat letak keretacara membatalkan perjanjian sewa rumahcara membuat bantahan awamcara membuat memo bahasa malaysiacara membuat siasatanCARA MEMBUAT surat RASMI notis pindah rumahcara menulis laporan benkelcara menulis memo interncara menulis memo memohon komputercara menulis notis mesyuaratcara menulis surat perjanjian pembayarancara nak buat memo mesyuaratcara nak buat minit mesyuaratcara tulis memo kerajaancara untuk menulis memocara untuk tulis notis keluar rumahcara-cara buat memorandum stpmcara-cara membuat memorandumcara-cara menyediakan memocara2 menulis surat notis arahan keluar rumah sewacontho laporan unit kewangancontho memorundum banthanconto penulisan perkhemahancontoh agenda dan memocontoh ayat jemputan hari rayacontoh ayat perkhemahanCONTOH AYAT SURAT MEMO UNTUK DI HANTAR KEPADA YANG BERKENAANcontoh borang diperlukan semasa stock takecontoh borang memocontoh buat notis pindah rumahcontoh contoh memo mesyuaratcontoh contoh memorandum bantahancontoh contoh penulisan memocontoh draf memorandumcontoh esei memorandum tentang bantahan pembinaan rumahcontoh esei stpm laporan untuk kelabcontoh faks memo fungsicontoh form memocontoh form memo untuk pekerjacontoh format memo bahasa melayucontoh format memo maeyuaratcontoh format memohon tandatangan mentericontoh format memorandum persefahaman downloadcontoh format mou bahasa malaysiacontoh format penulisan memorandumcontoh jemputan hari rayacontoh jurnal laras bahasa agama tahun 2007contoh karangan bagaimana cara memohon perkerjaancontoh karangan berita sambutan hari kemerdekaan bertuliscontoh karangan jenis surat kiriman tidak rasmi spm sambutan bulan kemerdekaan negara kitacontoh karangan laporan sambutan merdeka raya sekolahcontoh karangan notis pindah rumahcontoh karangan surat rasmi membatalkan notiscontoh karangan upsr catatan sambutan hari kemerdekaancontoh karangansuasana di pusat pemindahanCONTOH kertas 3 sejarah spm BAB 5 TINGKATAN 4contoh kertas kerja kitar semulacontoh kertas kerja mohon peruntukan komputer utk sekolahcontoh kertas siasatan dalamancontoh laporan memocontoh m emo tentang masalah kewangancontoh membuat memo bahasa melayucontoh membuat memo dlam bahasa melayucontoh membuat memo kepada pekerjacontoh membuat memo untuk pekerja berkerja pada hari ahadcontoh membuat memorandum bahasa melayuCONTOH MEMO ARAHAN KEPADA PEKERJAcontoh memo arahan kerjacontoh memo arahan membuat pembayarancontoh memo arahan pejabatcontoh memo bahasa inggeriscontoh memo bahasa malaysiacontoh memo berbentuk borangcontoh memo borangcontoh memo da;amancontoh memo dalaman jabatan kerajaancontoh memo dalaman peringkat sekolahcontoh memo dan notiscontoh memo dgn jabatan alam sekitarContoh Memo EDARAN DALAMANcontoh memo jemputan pelajarcontoh memo jemputan rumah terbukacontoh memo kenderaancontoh memo kepada mentericontoh memo keselamatancontoh memo kewangancontoh memo kursuscontoh memo laporancontoh memo latihancontoh memo latihan dan pembangunancontoh memo makluman lebih penggunaan bill telefoncontoh memo memberi arahancontoh memo memohoncontoh memo memohon peruntukan untuk membaiki peralatancontoh memo mohon cuticontoh memo pada pekerjacontoh memo pangillan siasatan dalaman atau DIcontoh memo pelajarcontoh memo pembatalan kursuscontoh memo pemberitahuan rapatcontoh memo peminjamancontoh memo penutupan perkhidmatan elektrikcontoh memo peringatan pertamacontoh memo perletakan jawatancontoh memo pesananContoh Memo Rasmi MAMPUcontoh memo ringkas kepada stafcontoh memo stock takecontoh memo tidak resmicontoh memo untuk pekerja dalam bahasa Inggeriscontoh memorandum arahancontoh memorandum jpacontoh memorandum luarancontoh memorandum maklumancontoh memorandum masalah pelajar sekolahcontoh memorandum permohonanCONTOH MEMORANDUM PERSAFAHAMANcontoh memorandum persatuan bahasa melayucontoh memorandum persefahaman anatara sekolahCONTOH memorandum persefahaman moucontoh memorandum ringkascontoh memorandum terbukacontoh memorendumcontoh memorundem kementeriancontoh minit ringkascontoh mou bahasa melayucontoh mou berkaitan telefoncontoh nak tulis memocontoh nota persefahamancontoh notis atau arahan menggunakan pantri di pejabatcontoh notis bertuliscontoh notis pejabatcontoh notis pindah pejabatcontoh notis tuntutan sewaancontoh penulisan jurnal komunikasi interpersonalcontoh penulisan jurnal reflektif yang siap berkaitan aktiviti perkhemahan di sekolahcontoh penulisan memeorandumcontoh penulisan memo berkualiticontoh penulisan memo panggilan mesyuaratcontoh penulisan notiscontoh penulisan surat memocontoh perjanjian persefahamancontoh perjanjian persefahaman m o ucontoh proposal kitar semulacontoh siasatan dalamancontoh surat bantahan sewa rumahcontoh surat izin meminjam alatcontoh surat jemputan kursus dalam bahasa englishcontoh surat kegunaan pejabatcontoh surat kesilapan pembayarancontoh surat kiriman rasmi permohonan peruntukancontoh surat laporan kepada mentericontoh surat makluman bayarancontoh surat memocontoh surat memo kereta parkingcontoh surat memo mengenai kakitanganCONTOH SURAT MEMO MINIT MESYUARATcontoh surat memo pejabatcontoh surat memohon sokongan menteri untuk pertukaran sekolahcontoh surat memorandumcontoh surat memorandum of understanding dalam bahasa malaysiacontoh surat notis pindah pejabatcontoh surat pembatalan insuranscontoh surat pembatalan insurans dalam bahasa melayucontoh surat pembatalan kontrakcontoh surat pembatalan kontrak kerjacontoh surat peringatan pertama malaysiacontoh surat peringatan perusahaancontoh surat peringatan rasmi tidak hadir kerjacontoh surat permohona tempat letak kereta pekerjacontoh surat permohonan izin tempat ruang meletak kenderaancontoh surat permohonan kerja ringkas bahasa inggeriscontoh surat rasmi memohon meletak kenderaancontoh surat rasmi mohon peruntukancontoh surat rasmi moucontoh surat rasmi notiscontoh surat rasmi notis peringatancontoh surat rasmi pembatalan kontrakcontoh surat rasmi peringatan bayarancontoh surat rasmi peringatan pembayarancontoh surat rasmi ubai suai kenderaancontoh surat resmi peringatan kepada pekerja di malaysiacontoh surat sokongan ketua kampung untuk permohonan rumah awamcontoh surat teguran gurucontoh surat teguran kesalahan itcontoh surat tiada peruntukkancontoh surat tidak hadir ke sekolah kerana tiada kenderaancontoh teks memorandumcontoh teks ucapan lisancontoh tulis notiscontoh-contoh memodefinisi memodefinisi memo luarandefinisi psikomotor dalam pendidikan seniform 1 bahasa malaysia latihanform 5 perdagangan notaformat bentuk memoformat buat memorandumformat dokumentasi laporan perkhemahanformat kertas siasatanformat lapuran siasatan dalamanformat membuat memorandumformat memo arahanformat memo edaranformat memo malaysiaformat memo mesyuaratformat memo untuk pekerjaformat memo yang betulFORMAT MENULIS MEMORONDUMformat nota pesananformat penulisan memo dalamanformat penulisan notisformat penulisan notis dan memoformat penulisan teks ucapanformat pesanan telefonformat rasmi kertas kerja makluman bagi mesyuaratformat siasatan dalamanformat surat memoformat surat pembatalan pinjaman perumahan versi bahasaformat yang betul membuat memofungsi memo dalamanfungsi penggunaan ayat pasif dalam bahasa Melayuisi dan kegunaan memoisi penting hari kemerdekaanjenis karangan tentang tidak hadir mesyuaratjenis-jenis format memoJenis-jenis memo di jabatan kerajaanjenis-jenis notis dan memojenis-jenismemojpa memo edaran dalamanjurnal reflektif sambutan tahun baru cinakarangan bahasa melayu stpm jenis memorandumkarangan menyatakan sambutan hari kemerdekaan surat tidak rasmikarangan pengalaman berada di majlis terbukakarangan upsr surat kiriman tidak rasmi mengenai hari merdeka atau sukan di sekolah sayakebaikan kitar semula kepada masyarakatkegunaan memo dalam organisasikegunaan tempat memokertas cadangan permohonan naiktaraf jawatan gurukertas kerja parkingkertas memo jabatan kerajaankertas memo kerajaankertas siasatan berkualitikesalahan menulis laporankesalahan tata bahasa dalam memokesimpulan memorandumlaporan siasatan dalamanlatihan bahasa malaysia form 1latihan bm form 1maksud kun terbalik dalam penulisan memomaksud Memo pejabatMembuat Memorandum persetujuanmemo alam sekitarmemo antara jabatanmemo arahan bertugas rasmimemo bahasa malaysiamemo dalam bahasa melayumemo dan notismemo dan surat jemputanmemo dibuat untuk memohon kepastian dan keputusanmemo edaran perpindahanmemo format melayumemo jemputan program induksimemo kelulusan secara edaranmemo kepada pekerja bahagian storMEMO MELETAKKAN KENDERAANmemo memohon peruntukanmemo mesyuarat kelasmemo minit mesyuaratmemo mohon kerjaMEMO PEMBERITAHUAN KADAR GAJI HARI KEPADA PEKERJA BAHASA MELAYUmemo peringatan pertamamemo rasmimemo rasmi kerajaanMEMO RENGKASmemo ringkasMEMO SIMPAN BARANGmemo surat contoh pekerjamemo template bahasa melayumemo tentang pekerjaanmemo tidak dapat hadir mesyuaratmemo waktu kerjamemocontohmintakerjamemorandum mesyuaratmenulis memorandumminit edaranminit mesyuarat perkhemahannota bahasa melayu form 1nota penulisan memonota ringkas atau memo dalam sebuah organisasinota ringkas ert formnota ringkas kh pmr perdagangannotis siasatan dalamanpanduan memorandumpendahuluan memorandum tentangpengenalan kursus penulisan surat rasmi dan memo berkualitipenjelasan tentang memo dalam bahasa melayupenulisan bahagian a sambutan hari kemerdekaanpenulisan memorandum cadanganpenulisan memorandum persefahamanpenulisan minit mesyuarat yang betulperdagangan bab1 form5sambutan hari kebangsaan-contoh karangansampel surat pembatalan pinjamansample memorandum persefahamansiasatan dalaman contohsurat kiriman rasmi minta sokongansurat kiriman rasmi yang mempunyai kesalahan formatsurat kiriman tidak rasmi - hari kebangsaansurat kiriman tidak rasmi sambutan hari rayasurat kiriman tidak rasmi upsr menulis surat kepada rakan sempena hari kemerdekaansurat peringatan contohsurat peringatan untuk pembayaransurat persefahaman doc contoh2 jenis memo luaranadakah memo dalaman perlukan tandatanganagenda dan memorandumalamt ketua akauntan kpmapa itu memo bahasa melayuapakah contoh teks komunikasi lisanapakah fungsi memoapakah itu memorandum dan kegunaan memorandumapakah kegunaan memo dalaman?apakah kegunnaan memo dikeluarkanayat bagi menyokong perpindahanayat bahasa inggeris sambutan hari rayaayat formal mintak kerjaayat jemputan rasmiayat memo dalam bahasa inggrisayat memoradumayat memorendomayat minta kerjaayat nak tulis ucapan anugerah jasa pekerjaayat peringatan kawasan parking motorayat surat rasmi MEMBUAT MEMOayat surat rasmi mohon pekerjaanayat untuk memoayat untuk surat permintaan dataayat-ayat arahan untuk buat minit mesyuaratayatsuratjemputanbagaimana buat memobagaimana buat surat kontrakbagaimana buat surat permohonan kepada menteribagaimana cara hendak membuat surat rasmi permohonan sewa premisbagaimana cara membuat memobagaimana hendak buat notis arahanbagaimana hendak menulis memobagaimana hendak menulis surat bantahan penganjuranbagaimana ingin membuat surat notis pembatalan kontrak perjanjian?bagaimana mahu membuat memobagaimana membuat memobagaimana membuat memorandum bantahanbagaimana membuat memorendumbagaimana membuat surat perjanjian atas kertasbagaimana membuat surat rasmi yang berkualitibagaimana menulis notisbagaimana menulis notis ?Bagaimana nak buat format memorandumbagaimana nak buat karangan ialah hari kamerdekaanbagaimana nak buat surat kiriman rasmibagaimana nak buat surat peringatanBAGAIMANA NAK TULIS MEMObagaimana nak tulis tarikh th rd st dalam bahasa inggerisbagaimana tulis emel peringatanbagaimana tulis surat untuk meminta maklumatbahagian a penulisan hari kemdekaanerbahagian a penulisan upsr hari kemerdekaanbahasa melayu contoh memo formatbahasa melayu dan penulisan memobahasa melayu form 1 latihanbahasa melayu form 1 notabahasa melayu nota form 1bahasa melayu penulisan memorandumbahasa melayu tahun 3 penulisanbahasa melayu tingkatan 2 notabahasa memo arahan kepada staffbahasa santun dalam surat kiriman rasmiBANTAHAN PEMBEIOTAN SIFT 3bantahan pembinaan perindustrian di kampung(surat kiriman rasmi )bentuk bentuk penulisan dalam komunikasibentuk komunikasi bertulisbentuk memo dalam pejabatbentuk memo mengikut jpabentuk penulisan notisbentuk surat memobeza memo dalaman dan luaranbm upsr pindah maklumatbuat 1 memorandum panggilan mesyuarat berkaitan hari sukan tahunan institutCara - cara menulis kertas siasatancara buat borang jemputan kursuscara buat karangan surat pembatalancara buat memo majlis hari rayacara buat memo mesyuaratcara buat memo minta kelulusancara buat memoracara buat nota mesyuaratcara buat notis pemberitahuancara buat notis pemberitahuan tentang hari gurucara buat notis PERINGATANcara buat pendahuluan memorandumcara buat surat memocara buat surat perjanjian bertuliscara buat surat pertukaran dalaman ditempat kerjacara cara buat memocara cara menulis memo untuk menghadiri kursuscara cara nak buat memocara cara untuk menulis notis bertuliscara format memoCara meletakkan memocara membina surat perjanjian pekerjacara membuat agenda mesyuarat dalam bentuk suratcara membuat laporan resmi bertulis mengenai lawatancara membuat memo b malaysiacara membuat memo dalam bahasa melayucara membuat memo fail tidak dikembalikancara membuat memo jemputancara membuat memo pembatalancara membuat memo penolakancara membuat memo tentang undangancara membuat memo yang ringkascara membuat memorandum bahasa melayucara membuat memorandum of understandingcara membuat memorandum pekerjacara membuat minit mesyuarat bahasa melayucara membuat minit mesyuarat persatuan bahasa melayucara membuat minit mesyuarat sebelum sambutan hari gurucara membuat notis bertuliscara membuat surat arahancara membuat surat jemputan rasmi majlis hari rayacara membuat surat kontrakcara membuat surat kontrak kerjacara membuat surat memorandumcara membuat surat notis keluar rumahCARA MEMBUAT surat notis pindah rumahcara membuat surat pesanancara membuat surat rasmi tentang masalahcara membuat \memorandumcara meminjam kenderaan jabatancara memo pemohon malaysiacara menbuat karangan inggeris pindah kan bahasa melayucara menjimat bil telefon dan fakscara menulis disposisi atau memocara menulis jemputan hari rayacara menulis jurnal komunikasicara menulis kontrakcara menulis laporan kursus dalamancara menulis laporan minit mesyuarat jabatan kerajaancara menulis laporan perkemahancara menulis laporan siasatancara menulis maklum balas dalam minit mesyuaratcara menulis memo bahasa melayucara menulis memo bantahancara menulis memo cuticara menulis memo dalamanmCara Menulis Memo izin Pulang Cepatcara menulis memo kebijakancara menulis memo mesyuarat hari gurucara menulis memo perkaracara menulis memo pindah pejabatcara menulis memo surat rasmicara menulis memo untuk gurucara menulis memo-malaysiacara menulis memorandum kewangancara menulis memorendom bantahancara menulis minit failcara menulis moucara menulis notis arahancara menulis notis arahan pindah rumahCara menulis notis bertuliscara menulis notis cuti hari pekerjacara menulis notis pembatalancara menulis notis pindah pejabatcara menulis pemberitahuancara menulis peringatan pertamacara menulis report memocara menulis surat bantahancara menulis surat dengan Bahasa Malaysiacara menulis surat kebenaran meminjam kenderaan jabatancara menulis surat kertas kerjacara menulis surat memohon bascara menulis surat mohon pembatalancara menulis surat perjanjian sewaCARA MENULIS SURAT PERSETUJUAN RESMICara Menulis Surat Rasmi memberi notis keluar rumah kepada penyewacara menulis surat rasmi memohon bantuan jabatan tenaga pekerjacara menulis surat rasmi pembatalan prekhidmatan internetcara menulis tarikh dalam bahasa Melayucara menulis usulcara menulismemocara menyediakan memo jabatancara menyediakan Memorandum persefahamancara menyediakan soalan yang berkualiticara nak buat ayat bahasa inggeris tahun 5cara nak buat bisnes tempat letak keretaCARA NAK BUAT MEMO BIcara nak buat memo malaysiacara nak buat notis pemberitahuancara nak faks memocara nak tulis memo arahan kepada staffcara nak tulis memo tentang cuti sakitcara nak tulis notiscara penulisan memo 2012cara penulisan memo bahasa malaysiacara penulisan memo kerajaancara penulisan memo untuk perkhidmatan awamcara penulisan memo yang betulcara penulisan memorandum rasmicara penulisan notiscara penulisan surat mesyuaratcara penulusan memocara surat rasmi memohon meletak kenderaancara taip surat kiriman rasmi di komputercara taip surat memocara taip surat rasmi dengan betul-pdfcara taip surat resmicara tulis dokumentasi yang betulcara tulis memo bahagiancara tulis memo cutiCARA TULIS MEMO HUTANG TERTUNGGAKcara tulis memo kerja sekerat haricara tulis memo ringkasCARA TULIS MEMO TO BANKcara tulis memorandumcara tulis notis hari pekerjacara tulis notis keluar rumahcara tulis notis kerja masacara tulis notis pembatalancara tulis notis pindahcara tulis notis pindah pejabatcara tulis notis pindah rumahcara tulis rasmi mohon bantuan kewangancara tulis report tripcara tulis surat ijin di malaysiacara tulis surat notis keluar rumahcara tulis surat peringatancara tulis surat perjanjiancara untuk membuat memocara untuk membuat tandatangan thesis di fail pdfcara untuk menyediakan memorandum persefahamancara untuk tulis memocara yang betul membuat surat memorandumcara-cara buat memocara-cara membuat memo berkualiticara-cara menulis memo Jabatancara-cara menulis memorandumcara-cara menulis memorendumcara-cara menulis memorendum bantahancara-cara penulisan memocara2 atau contoh membuat surat perjanjian sewa keretacara2 buat surat rami untuk jumputancara2 membuat memocara2 membuat minit mesyuaratcara2 menulis surat perletakan jawatanCARAMEMBUAt MEMOcarapenggunaan memo- intancata menulis memorandum mohon penjelasanciri penulisan memo dan notis berserta contohconoth memoconth memorandumcontho karangan kepentingan sambutan hari perayaan di negara kitacontho unit kewanganconthon karangan pengalaman pmrconthon karangan upsr catatan hari kebangsaancontih karangan surat kiriman tidak rasmi tentang sambutan hari kebangsaancontih karangan ucapan perpindahan tempat kerjacontih penulisan memoconto agenda minit mesyuaratconto karangan upsr bahasa inggeris (a camping tripconto memo dalam bahasa melayuconto surat rasmi untuk membuat bayaran tambahanconto surat tidak rasmi sukan sekolah upsrcontoh agenda memocontoh agenda mesyuarat ponteng sekolahcontoh arahan DALAMANcontoh ayat arahan dalam inggeriscontoh ayat arahan yang formalcontoh ayat bagi memo maklumancontoh ayat bahagian a penulisan hari sukancontoh ayat bahasa memocontoh ayat bulan kemerdekaanCONTOH AYAT DALAM MEMORANDUMcontoh ayat dalam surat resmicontoh ayat kesimpulan kesalahan bahasacontoh ayat memo mohon tandatangan kelulusancontoh ayat memo siasatancontoh ayat memo simpan telekongCONTOH AYAT MEMO TEMPOH MASAcontoh ayat memohon kerja di dalam emailcontoh ayat mou di malaysiacontoh ayat pembatalan pinjaman perumahanCONTOH AYAT PENGALAMAN DAN KEJAYAAN BAGI MENYOKONG PERMOHONAN KERJAcontoh ayat pengesahan datacontoh ayat penulisan notis dan memocontoh ayat sokongan dalam surat menyuratcontoh ayat staff reportcontoh ayat surat jemputan rasmi \contoh ayat surat minta kerjacontoh ayat surat rasmicontoh AYAT UNTUK BUAT memo DALAMAN amarancontoh ayat untuk surat pembatalan telefoncontoh ayat-ayat rasmi dalam surat ke pejabat pengarahcontoh bahagian a upsr suasana hari kemerdekaancontoh bahasa dalam notis dan memocontoh bahasa dalam penulisan memo dan notiscontoh bahasa yang digunakan dalam notis dan memocontoh bahasa-bahasa dalam memocontoh belanjawan it departmentcontoh belanjawan projekcontoh bentuk memorandum understandingcontoh bentuk notis arahancontoh beritamerentas desacontoh bm karangan hari kemerdekaancontoh borang kontrak kerja komputercontoh borang memo kursus word documentCONTOH BORANG MEMORANDUM PERSEFAHAMANcontoh buat dokumentasicontoh buat memo dalaman di jabatan kerajaancontoh buat memo untuk kakitangcontoh buat memorandomcontoh buat memorandum bantahan berkahwin sejeniscontoh buat surat rasmi dalam bahasa inggeris spmcontoh cadangan kertas kerja mohon peruntukan kewangancontoh cadangan ringkasCONTOH CARA BUAT MEMOcontoh cara membuat laporan yang berkualiticontoh cara menulis memocontoh cara menulis memorandumcontoh cara menulis surat pembayaran muridcontoh cara nak buat memocontoh cara surat arahan bertugas atas panggilan on callcontoh cara-cara membuat surat meminta bayaran pembinaan tempat letak kereta sekolahcontoh contoh ayat dalam surat rasmicontoh contoh membuat memocontoh contoh memo dalam bahasa melayucontoh contoh memo dalamancontoh contoh memo pelajarcontoh contoh memo untuk minta maafContoh contoh MOUcontoh design memo kerajaancontoh draf memo kerajaancontoh draft aktiviti sukancontoh draft memberi uniform kepada pekerjacontoh edaran maklumatcontoh email rasmi untuk peringatancontoh email untuk edaran minit mesyuaratcontoh esei memorandum jabatancontoh esei stpm berbentuk memorandumcontoh fomat memocontoh format kertas memocontoh format memo cuti tahunancontoh format memo dalaman Kementerian Pelajaran Malaysiacontoh format memo formalcontoh format memo maklumancontoh format memo pemberitahuancontoh format memo perdagangancontoh format memorandum oleh pihak sekolahcontoh format memorandum pdfcontoh format memorandum sekolahcontoh format menulis memorandumcontoh format minit mesyuarat bentuk ruangancontoh format minit mesyuarat persatuan yang terkinicontoh format nota ringkascontoh format notis pembatalancontoh format penulisan memo kerajaancontoh format perjanjian sewa rumah dalam pdfcontoh format pesanan ringkascontoh format rasmi memocontoh format surat kiriman rasmi pembatalan copcontoh format surat memberi maklumatcontoh jemputan hari raya dalam bahasa inggeriscontoh jenis memo arahancontoh jenis-jenis memocontoh kaedah penulisan memocontoh karangan bahasa inggeris upsr menyambut hari kemerdekaancontoh karangan bahasa melayu stpm kertas 2 memorandumcontoh karangan bahasa melayu upsr-catatan sambutan bulan kemerdekaancontoh karangan bantahan terhadap membina kondominumcontoh karangan bentuk memorandum stpmcontoh karangan bm bentuk memorondumcontoh karangan format laporan kepada menteri pelajaran malaysiacontoh karangan format memorandum stpmcontoh karangan hari kemerdekaan 3 muka suratcontoh karangan hari kemerdekaan bahasa inggeris upsr 2010contoh karangan jenis memocontoh karangan laporan aktiviti perkhemahancontoh karangan laporan sambutan hari kemerdekaan filetype: doccontoh karangan laporan suasana kerja yang tidak memuaskancontoh karangan laporan untuk pelajar universiticontoh karangan memocontoh karangan memo arahancontoh karangan memorandumcontoh karangan menulis surat kepada bagian jabatan pentadbirancontoh karangan menulis surat kepada bahagian jabatan amcontoh karangan perkhemahan pmrcontoh karangan rasmi surat bantahancontoh karangan sambutan hari sukan sekolahcontoh karangan spm laporan tentang sambutan hari kemerdekaancontoh karangan spm surat tidak rasmi sambutan tahun baru cinacontoh karangan spm- aktiviti sambutan hari kemerdekaan (surat kiriman tidak rasmi)contoh karangan stpm bm pemakluman pemerdagangan orangcontoh karangan stpm jenis memorandumcontoh karangan stpm surat rasmi permohonan cuticontoh karangan surat bantahan terhadap projekcontoh karangan surat kiriman rasmi beserta no rujukancontoh karangan surat kiriman rasmi masalah pekerjacontoh karangan surat kiriman rasmi masalah pekerja yang dihadapi oleh pekerja dalamancontoh karangan surat kiriman rasmi mohon cuticontoh karangan surat kiriman tidak rasmi hari kebangaan hari sukan upsrcontoh karangan surat kiriman tidak rasmi hari kebangsaan upsr 2012contoh karangan surat kiriman tidak rasmi kepada rakan tentang hari kebangsaan upsrcontoh karangan surat kiriman tidak rasmi mengucapkan tahniah kepada sahabatcontoh karangan surat kiriman tidak rasmi tentang sambutan kemerdekaanCONTOH KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI UPSR SAMBUTAN HARI SUKANcontoh karangan surat rasmi batalkan notiscontoh karangan surat rasmi kolejcontoh karangan surat rasmi meminta membatalkan notiscontoh karangan surat rasmi mohon kerja tingkatan 1contoh karangan surat rasmi permohonan peminjaman alat spmcontoh karangan surat rasmi pmr dalam bahasa inggeriscontoh karangan surat tidak rasmi aktiviti bulan kemerdekaan di sekolahcontoh karangan surat tidak rasmi bagi mengucapkan tahniah kerana dapat tempat i univrsiticontoh karangan surat tidak rasmi hari kemerdekaancontoh karangan surat tidak rasmi sambutan hari kemerdekaancontoh karangan surat tidak rasmi sambutan kemerdekaancontoh karangan surat tidak rasmi tentang aktiviti perkhemahancontoh karangan upsr sambutan hari kebangsaancontoh karangan upsr sambutan hari kebangsaan di sekolah sayaCONTOH KARANGAN UPSR SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN (SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI)contoh karangan upsr sambutan hari merdeka 2012 surat tidak rasmicontoh karangan upsr surat tidak rasmi tentang sambutan hari kemerdekaancontoh karangan upsr tidak rasmi kepada menteri tentang hari kemerdekaancontoh kelulusan secara edarancontoh keputusan surat siasatan dalamancontoh kertas cadangan berbentuk memorandumCONTOH KERTAS CADANGAN MEMORANDUMcontoh kertas kerja kemerdekaancontoh kertas kerja kursus pemerdagangan orangContoh Kertas Kerja kursus penulisan surat dan memocontoh kertas kerja memocontoh kertas kerja pengurusan projekcontoh kertas kerja permohonan kenderaancontoh kertas kerja permohonan lesen kereta sewa panducontoh kertas kerja pindah pejabatcontoh kertas kerja projek minggu bahasa melayucontoh kertas kerja untuk mohon peruntukancontoh kertas maklumancontoh kertas memo kerajancontoh kertas memo sambutan hari rayacontoh kertas penulisan memoCONTOH KERTAS PROJEK PBS PENGAJIAN AM PENGANGKUTANcontoh kertas proposal tempat letak kertacontoh kertaskerja sewa kenderaanCONTOH KESALAHAN DALAM MEMOcontoh kesalahan dalam notiscontoh kesalahan penulisancontoh kesalahan tata bahasa dalam portal rasmi kerajaancontoh kesalahan tatabahasa dalam memorandumcontoh kesimpulan memocontoh laporan berbentuk memocontoh laporan berbentuk memorandumcontoh laporan berbentuk memorandum atau notacontoh laporan bertulis ponteng sekolahcontoh laporan bulan kemerdekaancontoh laporan bulan kemerdekaan pmrcontoh laporan hari kemerdekaan pmrcontoh laporan hari kemerdekaan yang ringkascontoh laporan kesalahan pekerjacontoh laporan kesalahan perkerjacontoh laporan lengkap sambutan kemerdekaancontoh laporan memorandumcontoh laporan pertukaran kakitangancontoh laporan projek kes ponteng kuliahcontoh laporan sambutan hari kemerdekaan pmrcontoh laporan siasatan dalamancontoh lengkap kertas kerja untuk memohon peruntukancontoh m o u bahasa melayucontoh maklumbalas yang berkualiticontoh maksud memocontoh matlamat kerjaya untuk kerajaancontoh MEMBUAT laporan pekerja TIDAK HADIRcontoh membuat memo dalam bahasa inggerisCONTOH MEMBUAT MEMO DALAMANcontoh membuat memo kercontoh membuat memo panggilan mesyuaratcontoh membuat memo ringkascontoh membuat memo terbukacontoh membuat memo untuk mesyuaratcontoh membuat surat kiriman rasmi kesilapan pembayarancontoh memerandum kelulusancontoh memi dalamancontoh memo -contoh memo aktiviti perkhemahancontoh memo amCONTOH MEMO ANTARA DEPARTMENTcontoh memo antara jabatancontoh memo arahan bertugascontoh memo arahan kerja lebih masacontoh memo arahan maklumatcontoh memo arahan menggunakan format tertentucontoh memo arahan tempat kerjacontoh memo arahan tindakanCONTOH MEMO ATAU MEMORANDUMCONTOH MEMO ATAU MINIT KELULUSAN DARI PENGARAHcontoh memo bahagian kewangan universiti utara malaysiacontoh memo bahasa inggeris untuk memohon kewangancontoh memo bahasa malaysia untuk mesyuaratcontoh memo bajetcontoh memo bentuk terbukacontoh memo berbahasa melayucontoh memo berkaitancontoh memo beserta minit mesyuaratcontoh memo cadangan tempah kelascontoh memo cara parking keretacontoh memo cuticontoh memo cuti sempena tahun baru cina untuk pekerjacontoh memo dalam bahasa malaysiacontoh memo dalam bicontoh memo dalam pejabatcontoh memo dalaman antara jabatancontoh memo dalaman bagi jabatan pelajarancontoh memo dalaman bahasa inggeriscontoh memo dalaman jpacontoh memo dalaman kerajaancontoh memo dalaman ketua jabatancontoh memo dalaman maklumancontoh memo dalaman mesyuaratcontoh memo dalaman oleh intancontoh memo dalaman perkhidmatan awamcontoh memo dalaman rasmicontoh memo dalaman sekolah pemberitahuancontoh memo dalaman terkiniCONTOH MEMO dalaman UNTUK STOCK TAKEcontoh memo dalaman yang ringkasCONTOH MEMO DAN SURATcontoh memo dari bahagian dalam organisasicontoh memo dari sekolah kepada jabatancontoh memo dbpcontoh memo di sitecontoh memo ekonomicontoh memo elaun telefoncontoh memo fakscontoh memo guru kepada muridcontoh memo inggeriscontoh memo interncontoh memo isi borangcontoh memo jemputan mesyuaracontoh memo jemputan programcontoh memo jemputan rasmiContoh Memo Ke Pejabat Mentericontoh memo kelas bahasa inggeriscontoh memo kelulusancontoh memo kelulusan permohonan kursuscontoh memo kembalikan dokumencontoh memo KEMENTERIAN PELAJARANContoh memo kemukakan kertas cadangan projekcontoh memo kepada kakitangan pejabatcontoh memo kepada peguamcontoh memo kepada pekerja yang bermasalah kedatangancontoh memo kepada pelajarcontoh memo kepada staffcontoh memo kepada unit laincontoh memo keputusancontoh memo kertas kerjacontoh memo kesalahancontoh memo kesalahan tempat kerjacontoh memo kesilapancontoh memo ketidak hadirancontoh memo kilangcontoh memo larangan penggunaan telefoncontoh memo larangan untuk pekerja di pejabatcontoh memo latihan dan pembangunan\contoh memo latihan untuk pekerjacontoh memo lewat hadir kelascontoh memo makluman cuti rayacontoh memo makluman dalaman pekerjacontoh memo makluman di failcontoh memo makluman formatcontoh memo makluman mesyuaratcontoh memo makluman ringkasCONTOH MEMO MAKLUMAN SEKOLAHcontoh memo malaysiaCONTOH MEMO MELAPORKAN KESALAHANCONTOH MEMO MELARANG MELETAK KENDERAANcontoh memo melayucontoh memo melepaskan bayarancontoh memo meletak kenderaancontoh memo meletakkan kenderaancontoh memo membatalkan permohonancontoh memo meminjam kenderaancontoh memo meminjam stafcontoh memo meminta komputercontoh memo meminta pekerjacontoh memo memohon kelengkapancontoh memo memohon kelulusan pembeliancontoh memo memohon pakaian uniform berkerjacontoh memo memohon peruntukancontoh memo memohon peruntukan kewangancontoh memo menerangkan ketidakhadiran bertugascontoh memo mengambil pesanan telefoncontoh memo mengambilalih komputer pejabatCONTOH MEMO MENGGUNAKAN KENDERAAN PEJABATcontoh memo menggunakan kereta jabatancontoh memo mesyuarat kakitangancontoh memo mesyuarat kepada pekerjacontoh memo mesyuarat untuk pengarahcontoh memo minta adakan mesyuaratcontoh memo minta bayarancontoh memo minta di buatkan surat peringatancontoh memo minta maklumatcontoh memo minta pandangancontoh memo minta pendapatcontoh memo minta samplecontoh memo mohon kebenaran menginap di luarcontoh memo mohon kelulusan bajetcontoh memo mohon kelulusan belanjawan pejabatCONTOH MEMO MOHON KOMPUTER DARIPADA UNIT ICTcontoh memo mohon kursus dalamancontoh memo mohon pekerjaancontoh memo mohon peruntukancontoh memo mohon peruntukan tambahancontoh memo nak mencari fasilatatorCONTOH MEMO PAKAI UNIFORMcontoh memo panggilan /jemputancontoh memo panggilan maklum balascontoh memo panggilan mesyuaratcontoh memo panggilan mesyuarat bahagian operasi perancangan kerjacontoh memo panggilan telefonCONTOH MEMO PANGILAN MESYUARAT BULAN KEMERDEKAANcontoh memo parking kenderaancontoh memo pejabat di malaysiacontoh memo pejabat untuk meluluskancontoh memo pejabat yangcontoh memo pekerja tidak ikut arahancontoh memo pemaklumancontoh memo pembatalan beberapa syaratcontoh memo pembatalan ordercontoh memo pembayarancontoh memo pemberitahuan dbpcontoh memo pemberitahuan di kilangContoh Memo Pemberitahuan kilangcontoh memo pemberitahuan letak kenderaanCONTOH MEMO PEMBERITAHUAN MELETAKKAN KENDERAANcontoh memo pemberitahuan mesyuaratcontoh memo pemberitahuan pekerja dan berhentiContoh memo peminjaman perlatancontoh memo penggunaan keretacontoh memo pengumuman rasmicontoh memo penjelasan gajicontoh memo pentadbiran sekolahcontoh memo penukaran nombor telefoncontoh memo penulisancontoh memo peraturan dalam pejabatcontoh memo peraturan pejabatcontoh memo peringatan kepada kakitangancontoh memo peringatan kursuscontoh memo peringatan minit mesyuaratcontoh memo peringatan segeracontoh memo perjumpaan jabatan kerajaan bersama pengarahcontoh memo permohonan barangcontoh memo permohonan dan cadangancontoh memo permohonan downloadcontoh memo permohonan mesin pencetakcontoh memo permohonan pesanan kerajaancontoh memo permohonan sambutan rayacontoh memo permohonan vot kewangancontoh memo permohonan waktu kerjacontoh memo perniagaan antarabangsacontoh memo persatuancontoh memo persefahamancontoh memo pertukaran kakitangancontoh memo pertukaran pekerjacontoh memo perubahan masa berkerjacontoh memo perusahaan pembayarancontoh memo pesanan alat tuliscontoh memo pihak sekolahcontoh memo pindah pejabatContoh Memo Pindah Premiscontoh memo pinjam duitcontoh memo pinjam kenderaanCONTOH MEMO PINJAM KERETAcontoh memo pinjaman kenderaan kerajaanCONTOH MEMO POSTERcontoh memo programcontoh memo program induksicontoh memo program latihancontoh memo pulang balik uniform pekerjacontoh memo randumcontoh memo rasmi DALAMANcontoh memo rasmi kerajaan 2012CONTOH MEMO RASMI PEMBATALAN KURSUScontoh memo rasmi pemberitahuancontoh memo rasmi tindakancontoh memo rasmi untuk latihan industricontoh memo reportcontoh memo resmicontoh memo resmi malaysiacontoh memo ringkas mesyuaratcontoh memo ringkas pulang kerjacontoh memo ringkas undangancontoh memo ringkas untuk jemputancontoh memo ringkas untuk keselamatancontoh memo ringkas untuk mencadangkan demonstrasicontoh memo ringkas untuk pengarahcontoh memo rumahcontoh memo semakan peruntukanContoh memo suratcontoh memo surat jemputancontoh Memo tanda tangan persetujuancontoh memo tanda terimacontoh memo tandatangancontoh memo tatacara peguamcontoh memo telefoncontoh memo tempah guna kenderaan kerajaancontoh memo tempat letak kenderaancontoh memo tentang keselamatan kerjacontoh memo tentang peringatan hari gurucontoh memo tiada wang pendahuluan kepada pekerjacontoh memo tidak mematuhi masa bekerjacontoh memo tuntutancontoh memo undangan ke perasmian keretaCONTOH MEMO UNTUK ADAKAN MESYUARATcontoh memo untuk ajak pekerja berkemahcontoh memo untuk bantahancontoh memo untuk buat orderContoh memo untuk jemputan menghadiri ceramahcontoh memo untuk kedatangan pekerjacontoh memo untuk maklum kuliah ugama di pejabatcontoh memo untuk meminta dokumencontoh memo untuk memohon pelantikan kontrakcontoh memo untuk memohon tanda tangancontoh memo untuk mendapatkan tandatangan ketua BahagianContoh memo untuk mesyuaratcontoh memo untuk pekerja tidakcontoh memo untuk pelajarcontoh memo untuk pelajar universiticontoh memo untuk pemnayaran yurancontoh memo untuk pencalonan jawatankuasa sukancontoh memo untuk pesyarahcontoh memo untuk pindah pejabatcontoh memo untuk stafcontoh memo untuk staff yang ingin membuat advance di tempat kerjacontoh memo untuk taklimat keselamatancontoh memo untuk tindakancontoh memo yang berkaitan dengan tegurancontoh memo yang berkualiticontoh memo yang betulcontoh memo-intancontoh memo-memberi arahan pekerjacontoh memo-memocontoh memodalamancontoh memon dalamancontoh memopembatalan mesyuaratcontoh memorandam ringkascontoh memorandum antara organisasicontoh memorandum bahasa malaysiacontoh memorandum bantahan di sekolahcontoh memorandum bantahan filmcontoh memorandum bantahan kemasukan paticontoh memorandum bantahan kepada pihak sekolahcontoh memorandum bantahan membina pasarayacontoh memorandum bantahan pertukaran kakitangancontoh memorandum bantahan tentang kawasan perumahancontoh memorandum bantahan terhadap kerja kuaricontoh memorandum cadangan kepada ketua kampungcontoh memorandum cadangan terhadap bantahan pembinaan rumahcontoh memorandum dalam bahasa melayucontoh memorandum dalam bentuk formalcontoh memorandum dalam syarikat untuk kakitangancontoh memorandum jemputancontoh memorandum jenisCONTOH MEMORANDUM KELUAR DARI KELABcontoh memorandum kementerian pendidikancontoh memorandum kepada menteri kewangancontoh memorandum kepada pmcontoh memorandum kerjacontoh memorandum komunikasi bertuliscontoh memorandum kursus latihancontoh memorandum letak kenderaancontoh memorandum mematuhi arahan kerjacontoh memorandum membatalkan kursuscontoh memorandum meminta elauncontoh memorandum mensyuaratcontoh memorandum mohon jawatancontoh Memorandum mohon kewangancontoh memorandum mohon penjelasancontoh memorandum of understanding in bahasa malaysiacontoh memorandum pekerjacontoh memorandum pekerjaancontoh memorandum pembangunancontoh memorandum pembangunan kampungcontoh memorandum penggunaancontoh memorandum penjelasancontoh memorandum perancangan audit kenderaancontoh memorandum peringatancontoh memorandum perjanjiancontoh memorandum persefahamamcontoh memorandum persefahaman antara persatuancontoh memorandum persefahaman antara sekolahcontoh memorandum persefahaman kerajaancontoh memorandum persefahaman kontrakcontoh memorandum persefahaman koperasi memocontoh memorandum persefahaman mediafirecontoh memorandum persefahaman persatuan beliacontoh memorandum ponteng sekolahcontoh memorandum sekolahcontoh memorandum sokongancontoh memorandum sokongan meneruskan projek programcontoh memorandum stpmContoh memorandum tahun 2002contoh memorandum untuk adakan mesyuaratcontoh memorandum untuk gaji bonuscontoh memorandum untuk kursuscontoh memorandum- pemerdagangan orangcontoh memorasmi jabatancontoh memorendum dan notecontoh memorendum persefahamanContoh mengarang memorundumcontoh menulis memo untuk meminjam peralatan kampuscontoh menulis memorandum bantahancontoh menulis memorandum persefahamancontoh menulis notis kenaikan sewa premiscontoh menulis pesanan talipon semulacontoh menulis surat kepada rakan mengenai sambutan hari kemerdekaancontoh menulis surat memocontoh menulis surat peringatancontoh menulis surat persetujuancontoh menulis surat pinjam tempatcontoh menulis surat rasmi permohonan kenderaancontoh menulis surat tentang tidak hadir mesyuaratcontoh menyediakan memo dalamancontoh menyurat memocontoh meo yang ringkascontoh minit dalam fail siasatancontoh minit maklumat ringkascontoh minit memoCONTOH MINIT MEMOHON PERUNTUKKANcontoh minit mesyuarat bagi sambutan hari rayacontoh minit mesyuarat bulan bahasacontoh minit mesyuarat gurucontoh minit mesyuarat hari kemerdekaancontoh minit mesyuarat kerajaan datincontoh minit mesyuarat pejabat awamcontoh minit mesyuarat program internshipcontoh minit mesyuarat ringkas free downloadcontoh minit mesyuarat sambutan bulan kemerdekaancontoh minit mesyuarat sambutan hari rayaContoh Minit Mesyuarat teknikal letak keretacontoh minit mesyuarat TELEKOMcontoh minit pesanancontoh mou antar sekolahcontoh mou bahasa inggeriscontoh mou melayucontoh mou persatuancontoh mou surat persetujuancontoh nak buat memocontoh nak buat notis memocontoh nak buat surat notis arahan keluar dari rumah sewacontoh nak tulis memo peraturan pejabatcontoh nak tulis objektif memohon kerja kerajaancontoh naskah memocontoh nota kursus penulisan surat dan memo berkesancontoh nota maklumancontoh nota penulisan surat dan memocontoh nota persefahaman pertubuhancontoh nota pertimbanganCONTOH NOTA RINGKAS MESYUARATcontoh nota ringkas untuk mesyuarat pejabatcontoh notiscontoh notis arahan ringkascontoh notis arahan sewacontoh notis atau maklumancontoh notis bantahancontoh notis bertulis pembatalancontoh notis keluar kan penyewacontoh notis kerajaancontoh notis makluman pembatalancontoh notis mengenai siasatancontoh notis pembatalan insuranscontoh notis pemberitahuancontoh notis pemberitahuan jabatan kerajaancontoh notis pemberitahuan pekerja barucontoh notis pemberitahuan perpindahanCONTOH NOTIS PEMBERITAHUAN RINGKAScontoh notis peringatan ponteng sekolahcontoh notis pindah officecontoh notis rumah terbukacontoh notis siasatan dalaman bertuliscontoh notis/memocontoh objektif mengenai bil memo surat invoicecontoh office memoCONTOH pemaklumancontoh pemberitahuan perjumpaancontoh pembuatan memo uniformcontoh pembuatan memo untuk mesyuaratcontoh pendahuluan bahasa kebangsaan kesalahan tata bahasacontoh pendahuluan karangan hari kemerdekaan stpmcontoh pendahuluan memorandumcontoh pendahuluan memorandum bantahancontoh pendahuluan tentang tempoh latihan secara ringkascontoh pengenalan jabatancontoh pengenalan komunikasicontoh pengenalan pejabatcontoh penjelasan tentang memocontoh penulisan akademik ayat sokongan aktivii sukan memberi bayak faedah pdfcontoh penulisan jurnal bahasa melayu pengurusancontoh penulisan jurnal reflektif dalam bidang penganjuran sukan tahunan sekolahcontoh penulisan jurnalreflekttif yang siap berkaitan aktiviti perkhemahan di sekolahcontoh penulisan laporan berkualiticontoh penulisan memo arahancontoh penulisan memo dalam bahasa melayucontoh penulisan memo dari pejabat untuk meluluskancontoh penulisan memo jabatan kerajaancontoh penulisan memo pekerjacontoh penulisan memorandum bantahancontoh penulisan MOUcontoh penulisan notis notiscontoh penulisan notis pembatalan insuranscontoh penulisan surat rasmi dan memo berkualiti jabatan pendidikancontoh penulisan surat tegurancontoh peringatan mesyuaratcontoh perjanjain mou kerajaan malaysiacontoh perjanjian mou bahasa melayucontoh perjanjian mou mentericontoh perjanjian persefahaman moucontoh perjanjian persefahaman pekerjacontoh perjanjian ringkas sewa kedaicontoh permohonan pembatalan sesuatucontoh permohonan pengangkutancontoh persetujuan memo resmicontoh pesanan fakscontoh pesanan kerajaan komputercontoh pesanan ringkas tentang sewa keretacontoh pesanan terima telefoncontoh poster insurancontoh poster maklumancontoh proposal dalam bahasa melayu- sewaan store simpanan barangcontoh reflektif minggu bahasacontoh ringkas notis dua minggu resigncontoh sampel memo ringkascontoh soalan untuk memocontoh soalan untuk penghasilan minit mesyuaratCONTOH SURAT AGENDA MESYUARATcontoh surat arahan pengurus hadir mesyuaratcontoh surat arahan pindah rumahcontoh surat bahasa malaysia kepada kementerian pengangkutancontoh surat bantahancontoh surat bantahan awamcontoh surat bantahan jabatan keselamatancontoh surat bantahan kepada pencalonan Ketua Kampongcontoh surat bantahan pekerjacontoh surat bantahan pembatalancontoh surat bantahan pembinaan tempat letak keretacontoh surat bantahan sesuatu keputusancontoh surat bantahan untuk buat pembayaran koperasicontoh surat bantahan untuk majikancontoh surat cadangan kepada mentericontoh surat cadangan MOU kepada kemanetrian kesihatancontoh surat contoh permohonan tempat letak keretacontoh surat dalam bahasa malaysia pemulangan peralatan telekomcontoh surat dalamancontoh surat edaran dalamancontoh surat edaran undangancontoh surat edaranminit mesyuaratcontoh surat formal rasmi perpindahancontoh surat jemputan dan pengenalan pertubuhancontoh surat jemputan kepada ketua kampungcontoh surat jemputan kursus komunikasicontoh surat jemputan memberi anugerahcontoh surat jemputan mesyuarat keselamatan sekolahcontoh surat jemputan mini mesyuaratcontoh surat jemputan rasmi hari raya kepada mentericontoh surat jemputan rasmi jabatan keselamatancontoh surat jemputan rasmi kepada mentericontoh surat kesilapancontoh surat kiriman jabatan perkhidmatancontoh surat kiriman rasmi daripada jabatancontoh surat kiriman rasmi kepada kpmcontoh surat kiriman rasmi kepada pekerja tiada hadircontoh surat kiriman rasmi meletak kenderaan di tempat yang di larangcontoh surat kiriman rasmi memohon cuti sekolah spmcontoh surat kiriman rasmi menyatakan beroperasi sepenuhnyacontoh surat kiriman rasmi pembatalan insuranscontoh surat kiriman rasmi pengesahancontoh surat kiriman rasmi permohonan pembatalancontoh surat kiriman rasmi pinjaman peralatan perkhemahancontoh surat kiriman rasmi tentangn pembangunancontoh surat kiriman rasmi tidak dapat hadir ke mesyuaratcontoh surat kiriman rasmi wakil uruskan pencencontoh surat kiriman tidak rasmi hari kemerdekaancontoh surat kiriman tidak rasmi pmr tentang hari kebangsaacontoh surat kiriman tidak rasmi sambutan hari kemerdekaancontoh surat kiriman tidak rasmi tentang sambutan hari raya aidilfitri kepada rakancontoh surat kiriman tidak rasmi ucapan tahniah stpmcontoh surat kiriman upsr hari sukancontoh surat laporan kesalahan pekerjacontoh surat laporan siasatan dalamancontoh surat makluman berkumpulcontoh surat makluman kekurangan dokumentasicontoh surat makluman tiada peruntukan bagi tuntutan elaun pindah rumahcontoh surat memberi tegurancontoh surat membuat mouCONTOH SURAT MEMINTA DERMA DRP STAFFcontoh surat memo arahan kerjacontoh surat memo atau memorandumcontoh surat memo bantahancontoh surat memo dalam bahasa melayucontoh surat memo edaran dalamancontoh surat memo kepada gurucontoh surat memo kepada pekerjaCONTOH SURAT MEMO KEWANGANcontoh surat memo letak keretacontoh surat memo mesyuaratcontoh surat memo permasalahan pekerjacontoh surat memo permohonan izin kerjacontoh surat memo pindah pejabatcontoh surat memo ringkascontoh surat memogoogle comcontoh surat memohon maklumat daripada jabatan kerajaancontoh surat memohon parkingcontoh surat memohon tempat letak keretacontoh surat memorandom bantahancontoh surat memorandum bantahan doccontoh surat memorandum bantahan ketua cawangan umnocontoh surat memorandum kerjacontoh surat memorandum memintacontoh surat memorandum persefahaman pekerjacontoh surat memorandum persefahaman perniagaancontoh surat memorendum bantahancontoh surat mencadangkancontoh surat mencadangkan sesuatucontoh surat mendapatkan peruntukan bendera malaysiacontoh surat menerima peringatancontoh surat menerima surat peringatancontoh surat mengatakan kesilapan membuat bayaran bilcontoh surat menyediakan kelengkapan pejabat dalam bahasa inggeriscontoh surat menyurat kerajaancontoh surat menyurat pejabatCONTOH SURAT MESYUARAT MAJIKAN KEPADA STAFFcontoh surat minit kerajaancontoh surat minit mesyuaratcontoh surat minit mesyuarat yang ringkascontoh surat minta cuti kerja dalam bahasa inggeriscontoh surat minta mesyuaratcontoh surat minta sokongan kepada mentericontoh surat mohon kelulusan membaiki mesincontoh surat mohon letak kenderaancontoh surat mohon parkingContoh Surat Mohon parking Keretacontoh surat mohon pengangkutancontoh surat mohon pertimbangancontoh surat mohon peruntukan kewangancontoh surat mohon pindah ruang pejabatCONTOH SURAT MOHON TEMPAT LETAK KERETAcontoh surat mou malaysiacontoh surat mou perjanjian di malaysiacontoh surat negatifcontoh surat notis bertulis secara rasmi membatalkan insurancecontoh surat notis kepada peguamcontoh surat notis lewat bayarcontoh surat notis pembatalan perkhidmatancontoh surat notis pembayarancontoh surat notis pemberitahuan keluar rumahcontoh surat notis peringatan menerimacontoh surat notis sisatan dalamancontoh surat panggilan mesyuarat persatuanCONTOH SURAT PANGGILAN SIASATAN DALAMANcontoh surat patuhi arahan keselamatancontoh surat pemakluman pembatalan programcontoh surat pemakluman pengarah negeri bertukarcontoh surat pembatalan insuran bahasa melayucontoh surat pembatalan notis sewacontoh surat pembatalan telekomcontoh surat pemberitahuan kursus dalam jabatancontoh surat pengesahan jabatan alam sekitarcontoh surat pengesahan ke kementerian pendidikan malaysia mengenai selesainya pinjaman kenderaancontoh surat pengesahan memberi elaun kepada pekerjacontoh surat pengesahan nota pesanancontoh surat penghargaan kepada ketua kampungcontoh surat penghargaan kepada pekerjacontoh surat penghargaan pekerjacontoh surat penulisan memorandumcontoh surat perhatian kepada pekerjacontoh surat peringan bayarancontoh surat peringatan bahasa melayucontoh surat peringatan dari JPAcontoh surat peringatan kepada kesalahan juruwangcontoh surat peringatan kepada pekerja malaysiacontoh surat peringatan kerja bahasa malaysiacontoh surat peringatan kerja pertamacontoh surat peringatan kesalahan pelajarcontoh surat peringatan organisasicontoh surat peringatan pekerja di malaysiaCONTOH SURAT PERINGATAN PELAJARcontoh surat peringatan satucontoh surat peringatan untuk sekolahcontoh surat peringatan/memocontoh surat perjanjiancontoh surat perjanjian kerja di malaysiacontoh surat perjanjian sewa kedai ringkasCONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA KEDAI SECARA RINGKAScontoh surat perjanjian sewa parkingcontoh surat perjanjian terhadap murid yang melakukan kesalahancontoh surat permbatalan insurans hayat bahasa melayucontoh surat permohonan izin meletak kenderaancontoh surat permohonan kerja DALAMANcontoh surat permohonan letak kenderaancontoh surat permohonan meminjam peralatan di kolejcontoh surat permohonan moucontoh surat permohonan parkingcontoh surat permohonan pemulangan duit depositcontoh surat permohonan penggunaan tempatcontoh surat permohonan pertimbangancontoh surat permohonan tempat letak kereta di kolejcontoh surat permohonan/cadangancontoh surat persefahamancontoh surat persetujuan berkahwincontoh surat persetujuan bersama-bahasa malaysiacontoh surat pertimbangan memohon tempat letak keretaCONTOH SURAT PERUBAHAN NOMBOR TELEFON TELEFONIScontoh surat pesan komunikasi bisnescontoh surat pinjaman peralatancontoh surat pinjaman peralatan kerajaancontoh surat pulang stock rosak kepada suppliercontoh surat rasmi arahan kursuscontoh surat rasmi arahan stpmcontoh surat rasmi bagi mohon sewa pejabat barucontoh surat rasmi benkel kretacontoh surat rasmi berbentuk notis\contoh surat rasmi borang pesanancontoh surat rasmi dalam bahasa inggeris spmcontoh surat rasmi dalam sukancontoh surat rasmi jemputan kursus dalam bahasa englishcontoh surat rasmi jemputan menyuratcontoh surat rasmi jemputan mesyuaratcontoh surat rasmi kepada kpmcontoh surat rasmi kepada peguam negaracontoh surat rasmi kerajaan 2012 memohon pengantian pesanan kerajaancontoh surat rasmi kerajaan kepada telekomcontoh surat rasmi kerajaan mohon peruntukan kewangancontoh surat rasmi kerajaan peruntukan kewangancontoh surat rasmi ketua kampongcontoh surat rasmi masalah kewanganCONTOH SURAT RASMI MELARANG MELETAK KENDERAANcontoh surat rasmi meletak keretacontoh surat rasmi meminta dokumencontoh surat rasmi memo mesyuaratcontoh surat rasmi memohon dokumen di jabatan kerajaancontoh surat rasmi memohon komputer baru untuk kegunaan pejabatcontoh surat rasmi memohon meletak kenderaan di kolejcontoh surat rasmi memohon peruntukan kewangancontoh surat rasmi memohon tempat letak keretacontoh surat rasmi minta kebenaran menginap di kolej matrikulassi perakcontoh surat rasmi mohon kebenaran untuk meletak keretacontoh surat rasmi notis pindah rumahcontoh surat rasmi pembatalan insurancecontoh surat rasmi pembatalan insurans dalam bahasa malaysiacontoh surat rasmi peminjaman alatcontoh surat rasmi peringatan kepada pekerjacontoh surat rasmi perkhemahancontoh surat rasmi permohonan datacontoh surat rasmi permohonan kenaikan gajicontoh surat rasmi permohonan kerja yang siapcontoh surat rasmi permohonan kertas cadangancontoh surat rasmi permohonan perpindahan tiang telekomcontoh surat rasmi persetujuancontoh surat rasmi pinjam kenderaan untuk pindah rmhContoh surat rasmi sokongan projekcontoh surat rasmi tidak hadir ke kursuscontoh surat rasmi untuk buat servicecontoh surat rasmi untuk ketua jabatancontoh surat rasmi untuk mohon tempat letak keretacontoh surat rasmi untuk peminjaman barang sukancontoh surat rasmi untuk peringatan membuat pembayarancontoh surat rasmi untuk peruntukan bayaran chequecontoh surat rasmi upsrcontoh surat rasmimohon kenderaancontoh surat resmi dalam bentuk memocontoh surat resmi kepada menteri dalam negericontoh surat resmi kepada menteri untuk mohon sokongan untuk membuat projekcontoh surat resmi permohonan sebagai wakil jualancontoh surat resmi pinjaman keretacontoh surat resmi untuk pihak sekolah memohon bayarancontoh surat sebab tidak hadir ke mesyuaratcontoh surat siasatan dalamancontoh surat sisatan dalaman serta pengantungan kerjacontoh surat sokongan ketua kampungcontoh surat sokongan permohonan kursuscontoh surat teguran tempatcontoh surat tempahan lokasi kursuscontoh surat terbuka kepada jabatan alam sekitarcontoh surat terima kasih peruntukan daripada mentericontoh surat tidak dapat hadir mesyuaratcontoh surat tidak dapat hadir pada hari pendaftarancontoh surat tidak rasmi spm sambutan kemerdekaancontoh surat tidak rasmi upsr sambutan hari gurucontoh surat tuntutan bayaran dalam bahasa inggeriscontoh surat tuntutan bayaran pertama pelaksanaan program kelas tuisyencontoh surat tuntutan elaun ketua kampongcontoh surat tuntutan penyelarasancontoh surat ucapan terima kasih dan pemakluman sempena pertukaran pengarah negericontoh surat untuk buat latihan dalaman sekolahcontoh surat untuk mohon lot parkingcontoh suratpembatalan insurans bahasa melayucontoh suratteguran dan memorandum sekolahcontoh tanda tangan bagi pihak dalam surat rasmicontoh tandatangan moucontoh tandatangan untuk memorendumcontoh teknikal memo projekcontoh teks memo bahasa melayucontoh teks memorandum masalahcontoh template memocontoh tulis memocontoh tulis memorandum pada mentericontoh tulis surat kenaika gaji malaysiaContoh tulis surat Pemulangan Pesanan kerajaanuntuk Pembatalancontoh ucapan tahniah upsrcontoh untuk buat memocontoh untuk membuat surat rasmi mesyuaratcontoh untuk memo simulation projectcontoh untuk rujukan kertas siasatanCONTOH UPSR KARANGAN - SUASANA PERPINDAHAN RUMAH BARUcontoh \memorandumcontoh-contoh ayat dalam memocontoh-contoh format penulisan memorandumcontoh-contoh karangan upsr jenis catatan hari kemerdekaancontoh-contoh kertas siasatancontoh-contoh memo bahasa melayucontoh-contoh memo jemputancontoh-contoh memo luarancontoh-contoh memo mensyuaratcontoh-contoh memorandumcontoh-contoh panduan format membuat/menulis memorandum perjanjian persefahamancontoh-contoh reaksi negatif pekerjacontoh-contoh ringkas poster kemerdekaancontoh-contoh surat bantahanCONTOH-CONTOH SURAT KURSUScontoh-contoh surat rasmi kepada kementerian pelajarancontoh-contoh surat rasmi peringatancontoh-contoh surat rasmi untuk adakan mesyuaratcontoh-surat-kiriman-rasmi permohonan peruntukancontoh2 dialog duit rayacontoh2 memo sekolahcontoh2 tentang memocontoh:penulisan memocontohayatperingatancontohbuat memocontohcara menulis noti sewaan rumahcontohmemo formalcontohmemorandum persatuan bahasa melayucontohmemorandum pertubuhancontohorandumcontohsuratperingatanpontengsekolahcontok surat edaran dalamanconton memo perjanjianconton surat peringatan bayaran kelabconton surat permohonan mintak surat aktif kuliahcontos set induksi perkara yang membatalkan imancontosurat rasmiConttoh format memocth menulis surat rasmi permohonan menggunakan kenderaancth surat pertukaran sekolahdefinisi kertas kerja projek digunakandefinisi kun terbalik dalam penulisan memodefinisi memo dalamanDEFINISI MEMO PDFdefinisi memo pejabatdefinisi surat bantahandefinisi surat rasmi berkualitidifinisi memo arahandifinisi memo arahan kerjadownload contoh dokumen memosdownload ebook buat memodraf surat minta sokongan kementeriandraft perjanjian persefahamanebook contoh2 karangan spmexample memo format to bahasa melayuexample memorandum sokongan kepada pmfaedah kursus memo berkualitifaedah menulis memofiletype doc edaran perkemahan sekolahfomat laporan atau memofomat penulisan memofomat pesanan telefonform 1 penulisan formatform 4 sejarah nota bab 1form2 kh perdaganganformat 13 dari jpaformat betul memoformat borang pesanan telefonformat buat memoFORMAT BUAT MEMORANDOMformat cara buat memoformat catatan ringkas (memo)format catatan siasatan dalamanformat contoh memorandumformat dan contoh memoformat dancontoh penulisan jurnalformat karangan jenis memorandumFormat karangan jenis memorendumformat karangan memorandumformat kerta kerja majlis mesyuarat kerajaan negeriformat kertas kerja mouformat kertas memorandum atau memoformat kerts kerja mouformat laporan memoformat laporan pemaklumanformat laporan siasatan dalamanFormat laporan sisatan dalamanformat membuat memo resmiformat membuat surat memorandumformat memo arahan jabatanformat memo bantahanformat memo dalam bahasa melayu 2012format memo dalam melayuformat memo dalaman jabatan kerajaanformat memo dalaman jabatan perdana menteriformat memo dalaman jpaFORMAT MEMO DALAMAN ORGANISASIformat memo dalaman sekolahformat memo dalaman yang betulformat memo dalamnformat memo dalamnanformat memo di sekolahformat memo intanformat memo kepada pekerjaformat memo kerajaan 2012 intanformat memo kesalahanformat memo keselamatanformat memo mengikut INTANformat memo panggilan mesyuarat kerajaanformat memo pemberitahuanformat memo pemberitahuan cutiformat memo perniagaanformat memo pesananformat memo tentang kelab dan persatuanformat memo terbuka 2012format memo terkiniformat memo untuk penggunaan bilformat memo yang ringkasformat memo ygformat memo yg ringkasformat memoradum bantahanformat memorandum cadanganformat memorandum dalam bahasa malaysiaformat memorandum luaranformat memorandum mohonFORMAT MEMORENDUM memohonformat menulis laporan rasmi kerajaanformat menulis memo rasmiformat menulis notis pindah rumahformat menulis usulformat menulis usul kepada organisasiformat menyemak kertas penulisan bahasa melayu stpmformat mesyuarat memorandum pelaksanaanformat minit mesyuarat bantahanformat minit mesyuarat dari intanFormat minit mesyuarat dengan betulformat minit mesyuarat kerajaanformat minit mesyuarat kerajaan 2012FORMAT MINIT MESYUARAT SIASATAN DALAMANformat momurandum bahasa melayu tingkatan 6FORMAT MOU BAHASA MELAYUformat mou kesatuan pekerjaFORMAT NAMA DALAM MEMO KERAJAANformat nota makluman kerajaanformat nota taklimat mesyuaratformat nota taklimat perjumpaanformat notis arahanformat notis keluar rumahformat panggilan mesyuarat dalamanformat penulisan laporan siasatan dalamanformat penulisan memo berbentuk borangformat penulisan memo berkualitiformat penulisan memo kementerian pendidikanformat penulisan memorandomformat penulisan memorandum bantahanformat penulisan notis bertulisformat penulisan notis dan emoformat penulisan notis mesyuaratFORMAT perjanjian persefahamanformat rasmi memoformat surat bantahanformat surat kiriman rasmi dan fungsinya\format surat letak jawatan bahasa melayuformat surat memo RINGKASformat surat memohon ruang parkingformat surat menyatakan tiada peruntukanformat surat minit mesyuaratformat surat pertukaran sekolahformat surat rasmi jpaformat surat rasmi notis pindah rumahformat surat rasmi pmr 2012format surat rasmi spm dalam notaformat tandatangan mouformat tulis memoformat tulis memo dalamanformat untuk memoformat untuk memorandumformat untuk menulis memoformat untuk surat kiriman rasmi kerajaanformat-format memo pdffree contoh notis pemberitahuanfungsi dan kegunaan memo dalam organisasifungsi dan kegunaan memorandumfungsi dan kegunaan menulis memofungsi dan tujuan memofungsi dari memofungsi memo dalam persatuanfungsi memo dalm bahasa indonesiafungsi memo panggilan mesyuaratfungsi memorandum perjanjianfungsi penulisan memofungsi surat memogoogle mygunanya kertas memointan format memo dalamanintan institut tadbiran awam negara - kursus pengurusan surat rasmiintan penulisan minit mesyuaratinvois jualanisi isi (usaha untuk mencapai cita cita)isi isi penting cita citaisi isi tenteng hari kemerdekaanisi karangan berita sambutan kemerdekaanisi kegunaan memoisi penting karangan laporan hari kemerdekaan upsrisi-isi penting tentang cita-citajakim nama anak dalam islamjelaskan cara br1m meransangkan aktiviti ekonomi pengajian amjelaskan fungsi memojenis bahasa di malaysiajenis dan contoh memorandumjenis format untuk memojenis karangan surat rasmi peguamjenis maklumat memojenis memo & tujuannyajenis memo cadanganjenis memo dan notisjenis memo mesyuaratjenis memo pekerjaanjenis memosjenis surat bantahanjenis-jenis laporan teknikal maklumanjenis-jenis memo dalamanjenis-jenis memo MESYUARATjenis-jenis memorendum persefahamanjenis-jenis pendahuluan karangan stpmjenis-jenis penulisan rasmi di sekolah jabatan dan kementerian pelajaranJenismemojpa contoh format memo 2012jpa contoh memorandum rasmijpa memojurnal bahasa melayu -sintaksis dalam surat panggilan mesyuaratJurnal reflektif mengenai sambutan tahun baru cina pdfkaedah menulis alamt surat menyuratkaedah menulis memokaedah menyediakan memokaedah penulisan memo sebenarkaedah surat lapurankaidah pembuatan memokarangan aktiviti sempena sambutan bulan kemerdekaan- bahagian B pmrkarangan banthan terhadap membina kondominumkarangan catatan sambutan hari kemerdekaan upsrkarangan contoh memorandum stpmkarangan jenis catatan perkhemahan pmrkarangan jenis memorandum bahasa melayu stpm 2013 memorandum tentang bantahan terhadap pembinaan kilang kuarikarangan jenis tidak rasmi suasana hari rayakarangan kiriman tidak rasmi pmr menerima anugerahkarangan laporan sambutan hari kemerdekaan upsrkarangan memohon pengangkutan awamkarangan memorandum bantahan terhadap pembinaan kondominiumkarangan menulis memokarangan permohonan pengangkutan awamKarangan PMR surat kiriman tidak rasmi tentang sambutan hari kebangsaan yang diadakan di malaysiakarangan rasmi berbentuk notiskarangan ringkas memohon jawatankarangan ringkas tentang sambutan hari merdekaan peringkat sekolahkarangan sambutan hari kemerdekaan di sekolah saya upsrkarangan sambutan hari kemerdekaan di sekolah upsrkarangan sambutan hari kemerdekaan surat tidak rasmi upsrkarangan sambutan hari sukan surat kiriman rasmikarangan spm surat pengesahankarangan surat kiriman tidak rasmi upsr tentang sukan tahunan sekolahkarangan surat kiriman tidakrasmi menyatakan sambutan hari kebangsaankarangan surat rasmi pemohonan pinjaman kewangankarangan surat tidak rasmi hari kemerdekaankarangan surat tidak rasmi pengalaman menyambut hari kemerdekaankarangan surat tidak rasmi sambutan bulan kemerdekaankarangan surat tidak rasmi sambutan hari kemerdekaankarangan surat tidak rasmi tentang kemerdekaan pmrkarangan upsr catatan sambutan hari rayakarangan upsr sambutan hari kebangsaan surat kiriman tidak rasmikarangan upsr sambutan hari merdeka di sekolah sayakarangan upsr surat kiriman tidak rasmi perkhemahankarangan upsr surat kiriman tidak rasmi sambutan harikarangan upsr tentang hari kebangsaan-surat kiriman tidak rasmikebaikan & kelemahan kursus penulisan surat rasmi & memokebaikan penggunaan memorandum dalam pejabatkegunaan membuat memo adalahkegunaan memo dalam jabatan kerajaankegunaan memo dalamankegunaan memo luarankegunaan memo suratkegunaan momerandum of unsertstandingkegunaan site memokegunaan surat dan memo dalam pejabatkejayaan tuan juga merupakan kebanggaankekurangan surat memokepentingan memo dalam jabatankerja individu induksi tajuk surat rasmikertas cadangan dalam bentuk memokertas cadangan penulisan memo dan suratkertas kerja bagi moukertas kerja bantahan projekkertas kerja cadangan majlis hari ibukertas kerja memorandum persefahamankertas kerja mohon elaunkertas kerja mohon kenderaankertas kerja mohon peruntukan tempat letak keretakertas kerja parking keretakertas kerja penulisan memokertas kerja PERJANJIAN PERSEFAHAMANkertas kerja perkhemahan bigkertas kerja projek minggu bahasa melayukertas memo pejabatkertas minit cara penulisan dalam kertas minitkertas pertimbangan perpindahan pejabatkertas projek minggu bahasa melayukertas surat cadangan dalam bentuk memokesalahan bahasa dalam jurnalkesalahan bahasa notis dan memokesalahan bahasa salam memokesalahan buat memokesalahan dalam penulisan surat resmikesalahan penggunaan singkatan dalam minit mesyuaratkesalahan tatabahasa dalam memorendum surat rasmi dan notiskesalahan tatabahasa dalam penulisan rasmikesalahan tatabahasa dalam surat rasmikesalahan tatabahasa portal rasmi kerajaankesimpulan hari kualitikesimpulan kesalahan tatabahasakesimpulan sesuatu memorandumKH form 3 notakh kitar semula dokumentasikoleksi surat rasmi yg menyentuh perasaankomunikasi bertulis dbp intankomunikasi bertulis memokomunikasi bertulis surat kiriman memo dan laporankomunikasi dalaman fungsi dokumen bertulis seperti memorandum minit mesyuratkun terbalik dalam penulisan memokursus - nota memokursus - nota memo DI INTANkursus menyediakan minit mesyuarat surat & memokursus penghasilan memo berkualitikursus penulisan minit mesyuarat 2013kursus penulisan minit mesyuarat berkualitikursus penulisan surat dan memaokursus penulisan surat rasmi dan minit mesyuaratlangkah kerja membuat memoLangkah menulis memolangkah menulis surat peringatanlangkah penulisan memolangkah-langkah menulis memolaporan bulan kemerdekaan sekolahlaporan catatan kursus latihan dalamanlaporan kertas projek sambutan kemerdekaanlaras bahasa memorandumlatihan bab 1 matematik tahun3latihan menulis memomacam mana buat memomacam mana nak buat memomacam mana nak tulis notis untuk tuan rumah nak caj bayaran lewatmacam mana tulis surat resmi tapi ditandatangani dari pihakmacamana nak tulis memomacamana nak tulis surat notismacamna hendak tulis memo untuk ke oustationmakna edaran dalamanmaksud dalaman reflektifmaksud memo bahasa melayumaksud memo dalam b malaysiamaksud memo jabatanmaksud memo maklumanmaksud memo organisasimaksud memorandummaksud perdagangan orangMaksud peringatan dan contoh ayatmaksud surat jemputanmalaysia memo formatmalaysia menulis memoMAMPU beza antara memo dalaman dan memo antara bahagianmasalah dalaman dalam organisasimemberi pesanan dan peringatan memomembuat contoh memo pengenalanmembuat memo berbahasaMembuat memo meminta laporanmembuat memo perjanjian sewa yang ringkasmemomemo adakan mesyuaratmemo agenda minit mesyuarat fesyenmemo aktiviti dalam bahasa malaysiamemo amaran untuk pekerja yang enggan menghadiri kursusmemo antara bahagian intanmemo antara jabatan dalam bahasa inggerismemo arahan dalamanmemo arahan jenismemo arahan kepada semua pengaah jabatan dalm format bahasa inggerisMEMO ARAHAN KERJAmemo arahan keselamatan pejabatmemo arahan menghadiri rapat hari kemerdekaanmemo arahan pengurusanmemo arahan pindah pejabatmemo arahan pindah rumahmemo bahasa melayu komunikasimemo bentuk borangmemo bentuk terbukamemo bermaksudmemo borang jenis intanmemo bulan kemerdekaanmemo contoh pesananmemo cuti kepada pekerjamemo dalam bahasa malaysiamemo dalam bahasa melayu formatmemo dalaman contohmemo dalaman dari kakitanganmemo dalaman jemputanmemo dalaman kerajaanmemo dalaman peringatanmemo dalaman sekolahmemo dari JPAmemo edaran minitmemo edaran minit mesyuaratmemo examplememo fail timbulmemo format BMmemo format in bmmemo format jpamemo format-memo lewat bayar gaji pekerjamemo isi borangmemo jabatan sumber manusia -cutimemo jawatankuasa siasatan jabatanmemo jemputanmemo jemputan hadir mesyuaratmemo jemputan hari rayamemo jemputan meyambut hari rayamemo jenis terbukaMEMO KEBENARAN KERETA MEMASUKI KAWASANmemo kepada pekerja barumemo kerajaanmemo kertas kerjamemo keselamatanmemo kpmmemo kursus dalamanmemo larangan menggunakan perpustakaanMEMO LATIAHANmemo lewat ke pejabatmemo luaran contohmemo maklum akan adakan mesyuaratmemo makluman pertukaran nombor inviosmemo maklumbalas portal barumemo membawa kenderaan jabatan servismemo meminta alat tulismemo meminta laporanmemo meminta maklumatmemo memohonmemo memohon bayaran pendahuluanmemo memohon jawatanmemo memohon kelulusanmemo memohon komputermemo memohon mesin faksmemo memohon pengangkutanMEMO MEMOHON PERTIMBANGANmemo memohon salinan bukuMEMO MENGENAI TEMPAT LETAK KERETAmemo mengenai tempat letak kereta docmemo menyertai kursusmemo menyertai kususmemo menyokong permohonanmemo MESYUARATmemo mesyuarat dalamanmemo mesyuarat kekurangan lab i kolejmemo meter rosak bayar parkingMEMO MINTA BARANG STORmemo minta komputermemo mohonmemo mohon arahanmemo mohon parking keretamemo mohon penggunaan kelasmemo mohon pindah bahagianmemo notis keluar rumah sewamemo panggilam mesyuarat bagi majlis sambutan hari rayamemo panggilan kursus contoh suratmemo panggilan mesyuarat insuransmemo panggilan telefonmemo pembatalan bayaranmemo pembatalan suratmemo pembayaranmemo pemberitahuan pembayaranmemo pemberitahuan pemindahan kilangmemo pemberitahuan tamat kontrak kerjamemo penggunaan borangmemo penggunaan kenderaan rasmi pejabatmemo penggunaan telefon pejabatmemo penggunaan tempatmemo pengumuman cutimemo penolakan sesuatu arahanmemo peringatan kepada stafmemo peringatan kewanganmemo peringatan lewat kedatanganmemo peringatan uniformmemo permohonan elaunmemo permohonan kerja lebih masamemo permohonan komputermemo permohonan komputer barumemo permohonan mesin faksmemo permohonan peralatan pejabatmemo permohonan peruntukan tambahanmemo pesanan pejabatmemo pindahmemo pindah rumahmemo pindah tempat kerjamemo PINJAM PEGAWAI ICTmemo rasmi - contoh majlis rumah terbukamemo rasmi dalamanmemo rasmi jabatanmemo rasmi kepada pekerja bermasalahmemo rasmi photosMEMO RINGKAS MESYUARATMemo sambutan hari rayamemo samplememo siasatan dalamanmemo surat peringatanmemo surat pindah rumahmemo tandatanganmemo teguranmemo tentang kadar ketidakhadiran kerjamemo terima pesanan telefonmemo tidak hadir kerja contohmemo untuk aktivitimemo untuk aktiviti perkhemahanmemo untuk cuti rayamemo untuk dapat kelulusan kpmemo untuk edaran dalamanMEMO UNTUK KAKITANGANmemo untuk melarang bertukar shiftmemo untuk membatalkan cutimemo untuk memberitahu cuti perayaanmemo UNTUK MEMINTA BARANG DI STOREmemo untuk meminta peralatanmemo untuk memohon bekerjamemo untuk memohon kepastian dan keputusanmemo untuk mesyuaratmemo untuk sekolahmemo untuk semua pekerjamemo untuk staffmemo/surat arahanmemohon kepastian dan keputusan memomemohon komputer untuk kegunaan pejabatmemohon sewa tempat parkingmemohon tempat letak kereta surat rasmimemorandum contohmemorandum definisi contoh cara penulisanmemorandum format bahasa malaysiamemorandum format bahasa melayumemorandum jpamemorandum kelab keretamemorandum kepada jpamemorandum kepada menterimemorandum kepada staf berkenaan tandatanganmemorandum kesefahaman contohmemorandum of understanding sample in bmmemorandum panggilan mesyuarat berkaitangari sukan tahunan institutmemorandum penggunaan telefonmemorandum penulisanmemorandum peringatanmemorandum perletakan jawatan pekerjamemorandum persefahaman contohmemorandum persefahaman persatuan contoh samplememorandum pindah kerjaMemorandum rasmi kepada MIDcommemorandum untuk audit dalaman kepada staffmemorendum pbs bm stpmmemorendum rasmi bantahanmemulakan surat kiriman rasmimengeluarkan memo kepada pekerja untuk menghadiri kursusmenulis laporan mengenai perkara yang tidak memuaskan di sekolahmenulis memo dansurat rasmi yang berkualitimenulis memo tentang masalahmenulis surat bantahanmenyemak status kursus penulisan memo dan failMerencanakan dan menulis E-mail dan Memominit dan memominit mesyuarat persatuan sekolah perkhemahanminit mesyuarat sambutan bulan bahasa kebangsaanminit mesyuarat sambutan hari guruminit mesyuarat sambutan hari kemerdekaanminit mesyuarat tempat letak kenderaan di kolejminit mohon kelulusanMOU contoh BMmou contoh dalam bahasa melayumou sample in bahasa melayunak buat ayat rumah terbuka dalam bahasa inggrisnama nama pertugas kpm puterajayanota bab 3 sains f5nota bahasa malaysia form 1nota bahasa malaysia form 2nota bm form 2nota cara menulis surat rasminota form 2 bahasa melayuNOTA kursus penyediaan kertas siasatan OLEH JABATAN PEGUAM NEGARAnota makluman mesyuaratnota memonota pemaklumannota pendidikan islam form3nota penulisan surat menyuratnota penulisan surat rasmi berkualitinota persefahamannota ringkas arahan keselamatannota ringkas ert form 4nota ringkas science tahun 4nota ringkas tata bahasa upsrnota sains f3nota sains form 3 bab 2nota sains form 5 bab 1nota surat kirimannota surat kiriman rasminota tentang kertas siasatannotasains bab 3 form3notasejarahform 4 bab1NOTI S PANGGILAN MESYUARATnotis & memonotis dalamannotis dan memo untuk rujukannotis pembatalan sewaNotis pemberitahuan dilarang parking keretanotis pemberitahuan mesyuaratnotis peringatan pekerjanotis peringatan pertama ada tulis sila membuat pembayaran 7 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan dari pihak banknotis peringatan tidak hadir kerjanotis peringatan tidak hadir kerja CONTAH SURATnotis sampel untuk sambutan hari rayapanduan buat memopanduan cara penulisan memopanduan MEMO mohon kelulusanpanduan menulis memo agensi kerajaanPANDUAN MENULIS MEMO CUTI HARI RAYApanduan menulis memo dalamanpanduan menulis memo rasmi agensi kerajaanpanduan menulis memorandum stpmpanduan menulis surat permohonan bayaran elaunPANDUAN MENULIS SURAT RAMIpanduan menyediakan memo\panduan mesyuarat dalamanpanduan penulisan kertas kerja projek (jenis)panduan penulisan memo berkualitipanduan penulisan memo rasmiPanduan penulisan memo terkinipanduan penulisan memorandumpanduan penulisan surat penghargaan penganjuran sukanpbs pengajian am contoh pengenalan tem pengangkutanPebezaan surat pemberitahuan & memopendahuluan karangan hari kemerdekaanpendahuluan memorundom tentang bantahanpendahuluan tentang memo memopendidikan islam form3 notapendidikan islam form5 bab1pengangkutan awam-contoh karanganpengenalan kepada minit mesyuaratpengenalan mengenai minit mesyuaratpengenalan minit mesyuaratpengenalan tentang memopengenelan memopengertian memo dalam bahasa melayupengertian memorandum dalam bahasa malaysiapengertian memorandum pada komunikasipengertian pelajar jabatan perdaganganpenggunaan bahasa dalam memopenggunaan bahasa dalam surat rasmi memo dan emelpenggunaan tatabahasa dalam minit mesyuaratpengurusan projek kemerdekaan di sekolahpengurusan surat rasmi dan memo rasmi yang berkualitiPengurusan Tenaga Manusiapenilaian alternatif dalam pembelajaranPenilulisan memopenulisan bahagian a gambar hari rayapenulisan bahagian a sambutan kemerdekaanpenulisan contoh bahagian a hari kemerdekaanpenulisan esei laporan stpmpenulisan file perkhidmatan awampenulisan isi penting untuk tajuk sebaran maklumat kerjayapenulisan jurnal reflektif aktiviti perkhemahan docpenulisan jurnal reflektif perkhemahan perdanapenulisan jurnal reflektif tahun baru cinapenulisan karangan upsr sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolahpenulisan keputusan secara edaranpenulisan kertas projek pengajian ampenulisan memo berkualitipenulisan memo dalamanpenulisan memo dan notis yang berkualitipenulisan memorandom untuk kawalan kreditpenulisan memorandum persetujuanpenulisan minit berkualitipenulisan notis dan memopenulisan notis yang berkualitipenulisan reflektif kerja kursuspenulisan sambutan hari rayapenulisan surat & memo yang berkualitipenulisan surat rasmi dan memopenulisan surat rasmi dan memo jpapenulisan upsr bahagian a sambutan hari kemerdekaanpenulisan upsr ramalan 2012penulisan upsr sambutan bulan kemerdekaan di sekolahPERATURAN MENULIS SURAT/MEMOperdagangan form 5 notaperingatan contoh ayatperjanjian persefahaman (contoh)permohonan buat mesyuaratpermohonan kursus penulisan minit mesyuarat 2013 DI MAMPUpermohonan perlatan kerja dan alat tulispesanan taliponpetikan teks bm yang mempunyai kesalahan bahasapmr surat kiriman rasmi bantahanprosedur menulis memoprosuder menulis memoqalish 2011 penulisan memo yang berkualitiruang pejabat terbuka dalam bahasa inglishsains bab 1 form 3sains form 3 bab 1sains form2 bab1 latihansains form5 bab1sambutan hari kebangsaan karangan surat kiriman rasmisambutan hari kemerdekaan spm surat tidak rasmisampal surat pembatalan contrakSAMPALE TULIS BANTAHAN MEMORANDUMsampel kertas keja mohon peruntukan peralatan mesin di kkmsampel laporan siasatan dalamansampel memorandum bahasa melayu stpmsampel surat arahan pindah kerjasampel untul surat pembatalansample elaun memosample memo format in bahasa malaysiasample memo untuk bahasa melayusample memo untuk elaunsample memo untuk mesyuaratsample memorandum bantahansample minit siasatan dalaman pekerjasample mou bahasa melayusample surat memohon sewa parking keretasample surat peringatansample surat pindah pejabt untuk managementsample surat rasmi perletakan jawatan untuk energy managersample/contoh surat kebenaran kenderaansantun dalam surat menyurat rasmiSearch Memo minitsebab menulis memo dalamansebelum menulis memosej nota form 5sejarah penulisan memoSEMAKAN KURSUS MENULIS MEMO JAKIMsilibus form 5 agamasingkatan sejarah nota form 2SOALAN ESEI NOTIS PEMBERITAHUAN MESYUARATsoalan penulisan memospm sains bab 1 form5stpm contoh karangan bentuk format memorandumstruktur penulisan memostruktur penulisan memorandumsukatan kursus penulisan memosurat arahan jabatan alam sekitarsurat atau memo ke kementerian perlu dijawab dalam tempohsurat bantahan pembangunansurat bantahan projek pembanunan kepada majlissurat bantahan telekomsurat contoh bahasa melayu untuk memohon kekurangansurat contoh untuk memo perletakan jawatanSURAT EDARAN MINITsurat format memorandumSurat guru memberitahu bahawa tidak hadir mesyuarat (Surat rasmi )surat jemputan (untuk maklumansurat jemputan kepada ketua kgsurat jemputan rasmi kepada menteri untuk tandatangan mousurat jemputan sukan antara sekolahsurat karangan perjanjian sewa rumahsurat kesilapan pembayaransurat kiriman rasmi bantahan membina perumahansurat kiriman rasmi bantahan pembinaan projeksurat kiriman rasmi bantahan projek perumahansurat kiriman rasmi kepada Kementerian Pelajaran Malaysiasurat kiriman rasmi kerajaan terkinisurat kiriman rasmi komunikasi bertulissurat kiriman rasmi memohon tempat letak kereta di kampussurat kiriman rasmi menerima notis perpindahansurat kiriman rasmi pemberitahuan kelas tuisyen diadakansurat kiriman rasmi permohonan kepada pengarahsurat kiriman rasmi permohonan kerja pentadbiransurat kiriman rasmi permohonan mendapatkan pengesahansurat kiriman rasmi permohonan peminjaman peralatansurat kiriman rasmi permohonan pengangkutan awamsurat kiriman rasmi sambutan hari raya sekolahsurat kiriman rasmi tiada dalam kontraksurat kiriman rasmi tidak hadir ke mesyuaratsurat kiriman rasmi tidak hadir mesyuarat docsurat kiriman rasmi untuk memohon pinjaman peralatansurat kiriman rasmi upsr menyatakan hari sukansurat kiriman tidak hari hari sukan sekolahsurat kiriman tidak rami sambutan hari kebangsaan upsrsurat kiriman tidak rasmi hari(upsr)surat kiriman tidak rasmi membuat permohonan meminjam alatansurat kiriman tidak rasmi menyatakan sambutan hari kebangsaansurat kiriman tidak rasmi menyatakan sambutan hari kebangsaan peringkat sekolahsurat kiriman tidak rasmi menyatakan suasana kemeriahan pada hari kebangsaansurat kiriman tidak rasmi pmr majlis rumah terbukasurat kiriman tidak rasmi pmr-sambutan hari raya aidilfitrisurat kiriman tidak rasmi sambutan hari kebangsaan di sekolahsurat kiriman tidak rasmi tentang hari kebangsaan contoh karangansurat kiriman tidak rasmi tentang kemeriahan hari kemerdekaansurat kiriman tidak rasmi tentang sambutan hari rayasurat kiriman tidak rasmi upsr hari sukanSURAT KIRIMAN TIDAK RASMI UPSR MENYATAKAN SAMBUTAN HARI KEBANGSAANsurat kiriman tidak rasmi upsr sambutan hari kebangsaansurat kiriman tidak rasmi upsr sambutan hari kemerdekaansurat kiriman tidak rasmi upsr sambutan sukansurat kiriman tidak rasmi upsr tentang sambutan hari rayasurat kiriman tidak rasmi-sambutan hari kemerdekaan contoh karangansurat kiriman tidak rasmi-sambutan hari kemerdekaan upsrsurat kiriman tidak resmi hari kebangsaansurat makluman jawatansurat makluman keselamatan tempat letak keretasurat makluman sukansurat makluman tidak hadir mesyuaratsurat meminjam keretasurat memo bentuk terbukasurat memo dalam bahasa inggerissurat memo karangansurat memo kepada pekerjasurat memo kereta parkingsurat memo letak keretasurat memo panggilan mesyuaratsurat memo untuk pekerjasurat memo untuk pekerja kilang yang bergaduhsurat memohon memo bajetsurat memohon untuk meletak kenderaansurat memorandum contoh di malaysiasurat memorendumsurat mohon hadir mesyuaratsurat mohon kelulusan bajet kursussurat notis arahan keluar dari rumah sewasurat notis memosurat notis pembayaransurat notis peringatansurat notis pindah rumahsurat notis siasatan dalamansurat pembatalan dalam bahasa malaysiasurat pembatalan lesen - bahasa inggerissurat pembatalan majlis jemputansurat pembatalan sampel rujukansurat penghargaan kepada stafsurat peringatan 1 contoh bahasa malaysiasurat peringatan contoh malaysiasurat peringatan kesalahan parking kereta docsurat peringatan mesyuaratsurat peringatan pertamasurat peringatan pertama pekerjasurat peringatan rasmi tidak hadir kerjasurat peringatan- tidak hadir ke tempat kerjasurat peringatan/memosurat perjanjain sewa kedaisurat perjanjian memberikan sesuatusurat perjanjian persefahaman doc contohsurat permohonan kerja yang berkualitisurat permohonan memosurat permohonan pesanan kerajaansurat persetujuan antara share partnersteks contoh komunikasi lisanTATACARA PENULISAN SURAT RASMI_INTANtujuan memo digunakan dalam organisasitatacara surat menyurat rasmi universititatacra menulis minitteori kepentingan kitar semula bahan buanganTeknik draf memotenaga yang berkualititeknik membuat mouteknik menulis memoteks surat memoteknik penulisan nombor stpm memorandumteknik penulisan notisteknik surat rasmi antara jabatanteks memorandum bantahan contohtujuan memo jabatanupsr bahasa melayu penulisan bahagian a gambar menyambut hari kemerdekaan di sekolahupsr contoh surat tidak rasmi hari kemerdekaanupsr karangan sambutan bulan kemerdekaanupsr penulisan bahagian b-surat kiriman tidak rasmi sukan tahunanwww contoh memowww contoh surat siasatan dalaman masalah kedatangan lewat kerjawww format minit mohon kelulusanwww memo pertukaran dalaman\contoh pengenalan\contoh Perjanjian persefahaman\untuk perhatian pihak tuan selanjutnya surat rasmiukuran kertas untuk menulis memotujuan menulis memotujuan menulis memo panggilan mesyuarattujuan penggunaan bahasa dalam memo notis dan risalahtujuan surat memoTULIS MEMOtulis memo untuk latihan luar negaratulis memorandumtulis surat letak jawatan pengerusi lembagatulis surat peringatanukuran kertas memo\jenis memo luaran\tatacara penulisan memosurat rasmi (bantahan terhadap projek perumahan yang akan dilaksanakan) spmsurat rasmi mohon kebenaran mengadakan taklimat di cawangansurat rasmi mohon maklumatsurat rasmi mohon tempat letak keretasurat rasmi notis peringatansurat rasmi notis peringatan bayaransurat rasmi pembatalan kontraksurat rasmi pemohonan pinjam alatansurat rasmi peringatansurat rasmi peringatan jangansurat rasmi mohon aktiviti perkhemahan format spmsurat rasmi memorandum persefahamansurat rasmi memohon pengankutansurat rasmi bantahan telekomsurat rasmi cara memohon sewa parkingSurat Rasmi Dalam Pmrsurat rasmi ialah bentuk penulisan formal kerana permulaan surat mengandungi alamat rujukan pejabat nomber telefon dan tarikh yang dikenali sebagaisurat rasmi kepada LHND memberitahu staff resignsurat rasmi kepada telekom malaysiasurat rasmi kesalahan pembayaransurat rasmi meminta izin memulakan projeksurat rasmi memo alam sekitarsurat rasmi peringatan tidak bayar yuransurat rasmi perjanjian M O Usurat rasmi permohonan budak universiti hendak buat lawatansurat wakil pembatalan telekomsusunan ayat memo kepada pengarahsusunan kertas siasatantakrif komunikasi bertulistatacara fomat memotatacara membuat minit arahantatacara membuat notis usultatacara membuat surat mengenai masalah pekerja tidak hadir kerjatatacara menulis memosurat tidak rasmi upsr tentang kemerdekaansurat tidak rasmi tentang sambutan hari kemerdekaan upsrsurat teguran pekerja juruwangsurat rasmi permohonan pembinaan tempat letak keretasurat rasmi permohonan peruntukansurat rasmi sokongan pelajar pembiayaan pelajaran docsurat rasmi tajuk kesilapan maklumatsurat rasmi tidak dapat menyertai jualan program sebab tidak mencukupi kakitangansurat rasmi untuk memberi peringatansurat resmi minta sokongansurat resmi mohon pembayaransurat ringkas mesyuarattatacara menyediakan minit edaran|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!