» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Peranan Emosi dan Komunikasi

Published on Jan 27 2010 // Uncategorized
KPP 5022: Aplikasi Psikologi Pendidikan
Tugasan 1:
Ulasan dan Perkaitan Teori-teori dalam Artikel
Classroom Management of Children with Emotional and Behavioral Disorders:
A Storied Model: Torey Hayden’s One Child
1.0 Ulasan artikel
Dalam artikel ini, Fritz Redll telah mengaplikasikan teknik Torey Hayden dalam mengkaji pengurusan bilik darjah dengan berpandukan kepada sebuah buku fiksyen, ‘One Child”. One Chid menceritakan tentang seorang kanak-kanak berumur 6 tahun bernama Sheila yang menghadapi masalah penyesuaian zaman kanak-kanak yang kronik serta menghadapi tekanan perasaan dan terpaksa menempuh kesukaran hidup ketika masih kecil lagi. Cerita ini juga menggambarkan bagaimana seorang kanak-kanak yang masih muda, mampu melihat dan mempunyai pandangan yang berlainan berbanding kanak-kanak lain tentang aspek kehidupan dan mampu berfikir dan bertindak di luar batas umur kanak-kanak yang sebaya dengannya. 
Dalam kajian ini, Redll telah menyenaraikan 2 jenis teknik pengurusan masalah bilik darjah. Teknik yang pertama adalah, teknik pengurusan yang oleh Hayden dengan mengemukakan setiap respon teknik-teknik tersebut kepada masalah perlakuan pelajar. Manakala, teknik yang kedua adalah dengan mengkategorikan setiap teknik berdasarkan kepada teori pengurusan perlakuan oleh Redll. 5 jenis strategi yang dikenalpasti oleh Redl dalam menangani masalah perlakuan pelajar oleh guru adalah seperti berikut: Perubahan, Pengurusan, Bertoleransi, Pengawalan dan Penerimaan. Didapati bahawa kebanyakan guru mempraktikan salah satu daripada lima jenis strategi tersebut untuk mengawal perlakuan pelajar.
Teknik perubahan menitikberatkan usaha untuk memperbaiki pandangan, harga diri, motif, kepercayaan, konsep kendiri serta harapan. Manakala, teknik pengurusan pula lebih menjurus kepada sesuatu situasi untuk mengurangkan masalah tingkah laku pelajar. Contohya seperti, masalah disiplin pelajar. Teknik ini bertindak sebagai satu agen penting untuk menguasai cara-cara mengawal perlakuan mereka daripada melakukan perkara yang memudaratkan diri. Teknik bertoleransi pula melihat kepada bagaimana seseorang individu itu menerima sesuatu masalah perlakuan secara sementara. Teknik ini biasanya diaplikasikan apabila teknik pengurusan tidak dapat mengambil alih tugas untuk menangani masalah tersebut. Teknik ini mementingkan pelajar yang tidak dapat mengawal perlakuan mereka semua dalam masa yang sama iaitu apabila pendidik menghadapi masalah untuk menyingkirkan penyebab yang menyumbang kepada permasalahan tersebut.
Teknik pengawalan pula menitikberakan perbuatan menghalang pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan seperti mencederakan diri sendiri dan melanggar hak-hak asasi orang lain. Teknik ini akan bertindak sebagai agen pengawalan terhadap tingkah laku pelajar daripada melakukan perbuatan yang memberi kesan yang terhadap diri sendiri. Teknik yang terakhir adalah, teknik penerimaan. Teknik ini melihat bagaimana guru bertoleransi kepada masalah psikologikal pelajar dalam menangani masalah pelajar tersebut.  Sekiranya kita nilai kembali setiap strategi-strategi ini, kita akan lihat bahawa sebenarnya kesemua strategi pengurusan masalah ini saling bersangkut paut antara satu sama lain. Ini bermaksud, sekiranya salah satu teknik tersebut tidak dapat diaplikasikan dengan betul, menemui jalan buntu atau strategi tidak sesuai dengan bentuk permasalahan, maka strategi lain boleh diguna pakai sebagai pengganti kepada strategi yang sebelumnya. 
           
Metodologi yang digunakan untuk mengklasifikasikan teknik-teknik Hayden ialah dengan membuat perbandingan yang berterusan melalui penganalisaan dokumen. Analisis kajian tersebut boleh dipecahkan kepada 4 peringkat iaitu pengekodan awal serta pengkategorian teknik-teknik, kategori pemulihan, nilai separa serta pembaikpulihan secara berterusan dan fasa keseluruhan data.
Dalam kajian ini, kita akan melihat bagaimana pengkaji iaitu Redll membahagikan teknik-teknik pengurusan bilik darjah oleh Hayden dibahagikan kepada 3 fasa iaitu fasa yang pertama adalah berkaitan dengan pengkelasan dan analisis teknik-teknik pengurusan bilik darjah, fasa yang kedua pula adalah berkaitan dengan pembaikpulihan strategi pengurusan yang melibatkan perbezaan antara teknik yang melibatkan sebab akibat serta teknik yang tidak melibatkan sebab akibat. Teknik yang digunakan dalam fasa kedua ini menggunakan pendekatan cara pemujukan seperti menggunakan kata-kata yang lembut supaya pelajar tidak akan berasa terkejut. Dalam fasa kedua ini, pengkaji kemudiannya membincangkan teknik tersebut dengan lebih mendalam dengan membuat perbezaan antara teknik pengurusan yang diaplikasikan oleh guru dan teknik pengurusan yang diaplikasikan oleh pelajar. Fasa yang ketiga memperlihatkan bagaimana 8 kategori iaitu; peruba
han, pengurusan masalah yang tidak melibatkan sebab dan akibat, pengurusan masalah oleh guru yang melibatkan sebab dan akibat, pengurusan masalah oleh pelajar tanpa melibatkan sebab dan akibat, pengurusan masalah oleh pelajar yang melibatkan sebab dan akibat, bertoleransi, pengawalan serta penerimaan dibandingkan melalui bukti teks yang diperoleh oleh penulis.
           
Hasil daripada kajian mengenai teknik pengurusan bilik darjah melalui buku fiksyen One Child, 94 teknik telah Berjaya direkodkan. Daripada rekod tersebut, didapati bahawa teknik pengurusan bilik darjah tanpa melibatkan sebab dan akibat adalah strategi yang paling banyak dipraktikkan (29%), diikuti oleh strategi perubahan (23%), toleransi (17%), teknik pengurusan bilik darjah tanpa sebab dan akibat (16%), pengawalan (13%), dan teknik pengurusan masalah oleh pelajar tanpa melibatkan sebab dan akibat (1%). Manakala, rekod bagi teknik pengurusan pelajar yang melibatkan sebab akibat serta strategi penerimaan adalah tidak ada.  Di sini, kita dapat rumuskan bahawa, teknik pengurusan bilik darjah yang paling berkesan dan menjadi pilihan adalah teknik pengurusan tanpa melibatkan sebab akibat.
           
Pengkaji kemudiannya mengkaji teknik-teknik ini dengan menerangkan teknik tersebut satu persatu mengikut peratusan yang diperolehi. Pengurusan atau pengelolaan guru tanpa kesan sampingan merupakan teknik yang tidak memerlukan banyak tenaga dan masa untuk mengajar. Teknik ini dikategorikan mengikut beberapa jenis masalah yang boleh diselesaikan. Antaranya ialah memberi kawalan luaran, membantu pelajar patuh kepadaa pelajaran, membantu pelajar mengawal perasaan membuak-buak, berhubung dengan pelajar dengan cara berdiplomasi serta tidak mempedulikan perangai yang cuba menaikkan kemarahan dan yang mahu menimbulkan masalah.
Teknik perubahan Hayden pula wujud disebabkan oleh sifat semulajadinya yang sukakan kanak-kanak. Melalui teknik ini Hayden menerangkan bahawa hubungan kasih sayang adalah lebih kepada tindakan dan bukan untuk memberi kesan. Ini melibatkan proses pemberian dan bukan perasaan. Dalam kajian ini, Hayden memberi contoh dirinya sendiri; minatnya, keseronokkannya, pemahamannya, pengetahuannya, jenakanya dan kesedihannya. Dengan itu, beliau dapat menaikkan kualiti kehidupan anak-anaknya, dan mengubah idea yang merupakan asas kepada perubahan emosi mereka. Dalam kes Sheila, Hayden memperbaiki perangainya dengan mengatasi perasaan bersalah dan sedih yang dialaminya. Semasa Sheila mengimbas kembali kenangan apabila ditinggalkan, Hayden cuba mengelak dari menyatakan sesuatu yang boleh menimbulkan perasan bersalah dalam diri Sheila dan cuba menimbulkan perkara positif dalam perhubungan mereka. Hayden mengubah kepercayaan Sheila dan seterusnya Hayden mempengaruhi Sheila bahawa dia dapat membantu masa depannya.
Teknik yang seterusnya adalah teknik bertolak ansur. Dalam teknik ini, Hayden bertolak ansur terhadap kemarahan Sheila dengan memohon Sheila untuk berkelakuan baik dan dalam masa yang sama, beliau tidak menghalang Sheila daripada menunjukkan emosi marahnya.
Teknik yang seterusnya adalah, teknik pengurusan situasi oleh guru. Melalui teknik ini, Hayden menumpukan usaha untuk mencorakkan struktur dan nilai serta keinginan bersikap matang dalam tanggungjawab. Hayden menggunakan teknik kotak Kobold untuk menggalakkan pelajar menunjukkan sikap baik mereka.
Teknik pencegahan pula merujuk kepada cara menangani masalah yang dilakukan oleh Hayden apabila Sheila tidak dapat menahan amarah, merosakkan harta benda dan sebagainya.
Teknik yang seterusnya ialah teknik pengurusan guru melawan pengurusan pelajar. Teknik ini menekankan kepada cara menghadapi masalah emosi remaja. Hayden berharap bahawa, melalui teknik ini, guru dapat mencari insiatif sendiri untuk mengawal tingkah laku pelajar.
           
Terdapat beberapa gambaran oleh pengkaji-pengkaji lain mengenai sikap Hayden dalam menangani masalah bilik darjah ini. Menurut Redl, Hayden merupakan seorang guru yang sangat penyayang dalam mengubah orientasi pengurusan bilik darjah. Gambran ini jelas menunjukkan bagaimana seorang dewasa terutamanya pendidik mampu mempengaruhi kehidupan anak-anak. Dalam kajian ini, Hayden adalah model kepada Sheila. Selain itu, Hayden dalam pendekatannya terhadap masalah Sheila menggunakan kaedah mencurah kasih sayang kerana beliau yakin bahawa, kasih sayang mampu membawa kepada kesan yang sangat positif kepada Sheila.
Melalui kajian ini, kita boleh implikasikan bahawa model cerita Hayden mampu menyediakan peluang untuk dialog terbuka tentang peranan menjaga hubungan dalam pengurusan kelas serta bagaimana guru-guru boleh meyakinkan pelajar supaya dapat memberikan impak positif yang berkesan kepada pelajar. Model penceritaan Hayden telah membawa kembali kuasa keprihatinan guru dalam latihan dan kepada sesiapa yang be
rada dalam bidang ini.
Redl melihat Hayden sebagai seorang yang agnostic di kalangan yang alim. Pendekatan monolithic daripada pelbagai jenis, sama ada tingkahlaku atau terapi psikologi atau mana-mana sistem yang menghadkan dijadikan persoalan utama. Model Hayden juga dilihat oleh Redl sebagai sinergi holistic iaitu menggunakan jaringan strategi yang mengadun pandangan empatik, bicara yang membantu, menggalakkan, peneguhan positif, baik hati dan akibat negatif yang kukuh dan dapatan kreatif kepada dunia dalaman kanak-kanak.
Menurut Redl lagi, model penceritaan Hayden amat berbeza dengan model latihan dominan yang lain kerana Hayden menggunakan pendekatan kasih sayang dalam program untuk kanak-kanak
Kesimpulannya, model Hayden ini dilihat sangat Berjaya dalam menguruskan masalah tingkah laku pelajar dalam bilik darjah. Model ini juga boleh digunakan dan dijadikan panduan bagi setiap pendidik untuk menjadi seorang guru yang Berjaya.
1.1 Kepentingan Psikologi Pendidikan Dalam ‘One Child’ Hayden
            Psikologi Pendidikan ialah ilmu yang mengkaji bagaimana teori-teori psikologi boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah (Borich dan Tombari, 1997). Psikologi Pendidikan terbahagi kepada dua pecahan iaitu Psikologi Perkembangan dan Psikologi Pembelajaran. Secara ringkasnya, Psikologi Perkembangan merupakan cabang Psikologi Pendidikan yang mengenai perubahan-perubahan yang berlaku dalam seseorang individu sepanjang masa hidupnya manakala Psikologi Pembelajaran adalah kajian terhadap proses pembelajaran dan pengajaran dalam dan luar bilik darjah.
            Pengetahuan Psikologi Pendidikan dalam setiap pendidik adalah amat penting. Ianya bukan sahaja membantu kita dalam memudahkan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P;) dalam kelas, ia juga membantu para pendidik mengkaji dan menyesuai seterusnya mengambil tindakan tentang apa yang perlu dibuat di dalam bilik darjah terutama sekali dalam  bilik darjah yang mempunyai pelbagai ragam dan gaya para pelajar.
Dalam jurnal mengenai teknik Hayden mengenai One Child, kita dapat melihat pelbagai unsur psikologi pendidikan yang berkait rapat dengan cerita tersebut. Dalam cerita tersebut, Torey adalah seorang pendidik yang berhadapan dengan masalah tingkahlaku para pelajar di dalam bilik darjah yang kritikal. Setiap langkah atau teknik yang dilakukan oleh Torey mempunyai banyak perkaitan dengan bidang pengetahuan Psikologi Pendidikan.
            Mengulas tentang kepentingan mengamalkan pengetahuan Psikologi Pendidikan, ‘Bidang ini juga membolehkan guru memahami tingkah laku pelajar dengan lebih mendalam seperti tingkah laku pelajar yang sukakan perhatian guru, suka memencilkan diri, tingkah laku pelajar pintar dan bermasalah pembelajaran (S. Nachiappan, R. Jantan & A. A. Abdul Shukor, 2008). Dalam cerita One Child, Torey menggunakan pengetahuan psikologi untuk menjalinkan hubungan baik dengan pelajarnya, Sheila.
Sheila, yang merupakan seorang pelajar yang bermasalah dalam penyesuaian zaman kanak-kanak yang kronik. Torey mungkin sekali melihat masalah ini dari sudut Psikologi Perkembangan atau klinikal di mana Torey cuba memahami pada dasar sahaja, punca masalah Sheila berkelakuan seperti dalam kelas dan memahami mengapa Sheila melakukan semua perkara-perkara yang telah dilakukan sebelum memasuki kelas Torey serta secara perlahan-lahan cuba mendekati Sheila. Setelah memahami punca masalah tersebut dan kesan kepada pelajar tersebut, Torey mengaplikasikan metodologi-metodologi yang sesuai untuk menguruskan dan mengendalikan pelajar seperti Sheila.
Pengetahuan Pendidikan Psikologi ini juga dapat membantu dalam erti kata menyusun dan mengatur input pembelajaran dalam bilik darjah mengikut kesesuaian para pelajar. Input pembelajaran dalam bilik darjah biasa dan bilik darjah pendidikan khas yang mengendalikan para pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku, autisme dan sebagainya adalah berbeza. Sepertimana yang digambarkan dalam jurnal yang telah dipilih, Torey lebih menitik beratkan pengurusan tanpa sebab dan akibat serta pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan kendiri yakni cara bergaul dengan orang, cara bercakap dengan sopan dengan menggunakan perkataan-perkataan seperti ‘Tolong’ dan ‘Terima Kasih’, bagaimana membawa diri di hadapan rakan-rakan sebaya agar disukai dan sebagainya.
Buktinya adalah seperti yang dikenalpasti dalam jurnal tersebut, di mana Torey telah dikenalpasti menggunakan salah satu atau kesemua keadah atau strategi Redll iaitu perubahan, pengurusan, bertoleransi, pengawalan dan penerimaan hasil daripada pemahaman psikologinya dari sudut pendidikan khususnya. Amnya, kesemua kaedah ini merupakan pendekatan dari sudut psikologi. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, Torey mampu membentuk pelajarnya untuk menjadi yang lebih baik dari segi tingkah laku mer
eka.
Psikologi Pendidikan penting untuk para pendidik itu sendiri. Bidang Psikologi Pendidikan juga dapat menyumbang kepada pendidik dari segi mengenali diri sendiri. Menurut S. Nachiappan, R. Jantan dan A. A Abdul Shukor (2008) dalam Psikologi Pendidikan, ‘Bidang ini juga membolehkan guru supaya lebih memahami diri sendiri dan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang sepatutnya ada pada seorang guru’. Dari jurnal yang dikaji, kita dapat melihat bagaimana Torey menampilkan dirinya sebagai seorang guru yang tidak takut mengakui kesalahan. Satu insiden di mana Torey telah membuat keputusan mengikut perasaan dan menarik penyertaan Sheila daripada lawatan mereka. Namun, menyedari hakikat bahawa keputusan tidak seharusnya dibuat atas dasar emosi semata-mata, dia segera mengakui kesilapannya kepada Sheila dan meminta maaf. Torey memahami serta mengenali bahawa tindakan yang dibuat itu merupakan kelemahan dirinya sendiri dan dia segera mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan. 
Pendekatan yang digunakan Torey dalam mengendalikan masalah tingkah laku amat berkait rapat dengan pemahaman dalam Psikologi Pendidikan. Melalui pengetahuan dalam Psikologi Pendidikan, ‘Guru juga dapat meramalkan tingkah laku pelajar berdasarkan tahap perkembangan pelajar seperti apa yang digemari pelajar dan apa yang tidak disenanginya diperingkat umur tertentu’ (S. Nachiappan, R. Jantan, A.A Abdul Shukor, 2008). Pemahaman dalam konteks ini amat penting kerana ianya sedikit sebanyak dapat menyumbang dalam aspek tertentu. Contohnya, guru dapat mengimplikasikan perancangan yang tertentu dalam mengawal, mengurus serta mengendalikan pelajar yang mempunyai masalah-masalah seperti yang wujud di dalam bilik darjah tersebut.
Di dalam bilik darjah, Torey sentiasa tahu menggunakan kata-kata semangat ataupun respon yang sesuai kepada para pelajarnya. Ini juga merupakan salah satu contoh yang menunjukkan pengetahuan Psikologi Pendidikan diamalkan dalam bilik darjah. Apabila berlaku sebarang insiden di dalam bilik darjah, pendidikan khas khususnya, seorang pendidik seharusnya tahu bagaimana bertutur atau berinteraksi dengan pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku tersebut.Torey tidak pernah memaksa pelajarnya untuk melakukan sesuatu tugas secara paksa tetapi dengan cara memotivasikan pelajar tersebut yakni meyakinkan mereka yang mereka mampu melakukan sesuatu tugasan itu. Ini bermakna seorang pendidik harus mengetahui apa yang pelajar itu mahukan dan menjadikan itu sebagai motivasi mereka melaksanakan sesuatu tugasan.
Pengetahuan Psikologi Pendidikan amat penting untuk difahami oleh setiap pendidik tidak kira di bilik darjah sekolah biasa atau bilik darjah pendidikan khas. Kedua-dua konteks memerlukan ilmu psikologi untuk memperbaiki lagi mutu proses Pengajaran & Pembelajaran (P&P;) di dalam kelas. Untuk memastikan penyampaian itu berkesan, seseorang pendidik seharusnya menguasai kemahiran psikologi dalam pendidikan. Ini bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dengan cara memahami para pelajar, terutama sekali yang mengalami masalah tingkah laku dan mengendalikan pelajar secara berkesan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu dalam Psikologi Pendidikan.
2.0 Peranan Komunikasi dan Emosi dalam jurnal
2.1 Komunikasi dengan kanak-kanak dan remaja.
Komunikasi merupakan satu proses perpindahan maklumat dari penutur kepada pendengar secara semulajadi. Ia melibatkan proses memahami dan perkongsian idea serta makna diantara penutur dan pendengar (Pearson & Nelson, 2000: 6).Apabila idea atau makna berlaku, ia dikongsi bersama dan akan mendapat tindak balas diantara kedua orang tersebut
Komunikasi boleh berlaku secara lisan (verbal) dan bukan lisan (non-verbal). Komunikasi secara lisan (“verbal“), meliputi perkongsian idea atau luahan pendapat melalui kata-kata. Manakala komunikasi bukan lisan (“non-verbal”) merupakan perkongsian perasaan yang zahirkan melalui pergerakan badan.Melalui komunikasi lisan, manusia belajar apa yang difikirkan sebaliknya melalui komunikasi bukan lisan (“non-verbal“), manusia belajar tentang perasaan. Komunikasi merupakan medium yang sangat penting dalam kehidupan terutama di alam kanak-kanak dan remaja. Hal ini kerana,dengan berkomunikasi seseorang, mampu menginterpretasikan perasaannya dengan jelas seterusnya mengelakkan dirinya dari disalah anggap.Komunikasi juga membantu orang lain memahami pemikiran dan perasaan, dalam pelbagai keadaan. Pelbagai masalah dan konflik dapat diatasi melalui komunikasi berkesan.Komunikasi berkesan melibatkan pendengar yang baik diantara kedua-kedua belah pihak dan jujur dalam perbincangan.Pendengar yang baik akan benar-benar memberi perhatian atau tumpuan kepada apa yang dibicarakan oleh rakan mereka
2.2 Aplikasi  dan Strategi Komunikasi di dalam Bilik Darjah
Dalam  pendidikan, teknik dan strategi komunikasi dengan pelajar amat penting. Umumnya, guru-guru kadangkala terlalu aktif d
alam menyampaikan maklumat sehinggakan mengabai pelajar. Perhubungan sehala sebegini akan menjadikan pelajar-pelajar cepat bosan dan terasa dipaksa untuk menerima maklumat yang telah diberikan oleh guru. Interaksi sebegini tidak mendorong pembelajaran berlaku dan hanya satu pihak sahaja iaitu guru yang dapat menyampaikan idea (pengajaran) dan tidak mendapat respon dari pelajar-pelajar.
Kebolehan dalam berkomunikasi berperanan penting kerana guru terpaksa berhadapan dengan pelajar-pelajarnya setiap hari. Batasan komunikasi antara guru tidak hanya terhad sewaktu proses P&P; sahaja malah melangkaui waktu selepas proses P&P; yang memberi impak terhadap perhatian serta tumpuan pelajar. Sewaktu menggunakan kaedah komunikasi secara lisan, guru perlu menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Guru juga harus sedaya-upaya elakkan daripada menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan mengelirukan pelajar. Sementara komunikasi bukan lisan, guru-guru perlu menzahirkan ekspresi lenggok badan yang sesuai bagi mengekalkan hubungan mesra antara guru dan pelajar. Pemerhatian pelajar terhadap lenggok dan bahasa badan guru boleh mempengaruhi pemahaman pelajar. Kebolehan guru mengamalkan sifat mesra dan empati terhadap pelajar-pelajarnya dapat mewujudkan iklim serta suasana pembelajaran yang positif dan memudahkan proses kefahaman pembelajaran. (Rohizani,Shahabudin & Mohd Zohir,mukasurat 65:2003)
Semangat dan komitmen guru yang tinggi juga mampu mempengaruhi pelajar untuk terus belajar. Emosi yang diekspresikan  melalui kesungguhan mempelbagaikan kaedah pengajaran yang berkesan. Komitmen guru juga turut dirasakan oleh pelajar-pelajar melalui nada suara, gerak mata, memek muka, pergerakan jari, tangan dan sebagainya mendorong pelajar-pelajar supaya sentiasa bersemangat dan bermotivasi.
Hal ini jelas ditonjolkan oleh Hayden melalui aplikasi dan strategi komunikasi yang berkesan dalam usaha meraih kembali rasa kepercayaan pelajarnya. Hayden gemar mendekati pelajar-pelajarnya tetapi tidak memaksa mereka berubah. Sebaliknya Hayden membiarkan mereka berubah secara semulajadi tetapi dengan beberapa pendekatan khusus.Antaranya ialah melalui perubahan, pengurusan, toleransi, kawalan dan penerimaan. Kelima-lima kaedah ini membantu Hayden mengawal pelajar-pelajarnya seterusnya memenangi semula hati mereka melalui  pendekatan afektif.
Antara contoh kaedah komunikasi yang diaplikasikan oleh beliau ialah:
a)                   Hayden memohon maaf kerana menarik penyertaan lawatan Sheila kerana bertindak mengikut emosi dan bukan pertimbangan wajar. Hayden menjelaskan bahawa sebagai seorang guru adalah penting menunjukkan contoh yang baik dan tidak menjadi kesalahan sekiranya guru memohon maaf dari pelajarnya.
b)                   Memujuk Sheila yang masih trauma apabila diminta menyiapkan tugasan Matematik didalam kelas.Hayden menyatakan bahawa paksaan bukanlah suatu penyelesaian yang mutlak untuk mengubah seseorang sebaliknya guru perlu mendekati pelajar dengan rasa empati.
c)                   Mengawal emosi marahnya dengan menggunakan pendekatan diplomasi apabila ikan-ikan didalam kelas dicederakan oleh Sheila. Hayden menjelaskan bahawa kemarahan perlu dikawal meskipun pelajar-pelajar melakukan kesalahan.
2.3 Emosi dan Pengaruh Persekitaran
Emosi didefinisikan sebagai ekspresi perasaan dan naluri yang kuat seperti gembira, sayang, sedih, malu, takut dan sebagainya. Perkataan emosi berasal dari perkataan Greek “emovere” yang membawa maksud ‘untuk keluar’. Emosi akan ditonjolkan keluar sebagai satu bentuk bagi memenuhi kepuasan seseorang. Emosi boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan yang dialami oleh manusia yang melibatkan beberapa perubahan proses
fisiologi, diri dan psikologi. (Mohmood Nazar Mohamad, 1992).Sensitiviti perasaan umumnya dizahirkan dari dalaman melalui tingkahlaku atau cara penyampaian perasaan. Perasaan yang kuat akan mempengaruhi tindakbalas luaran. Sebagai contoh perubahan fizikal terkawal seperti memek muka sewaktu gembira dan tindakan luarkawal seperti berpeluh kerana takut dan gemuruh. Emosi merupakan suatu bentuk daya kognitif yang terbina dan berkembang secara berperingkat-peringkat sejak dari awal kelahiran. Emosi boleh dipengaruhi oleh faktor pemakanan dan persekitaran.
Konsep peneri
maan manusia terhadap persekitaran boleh mempengaruhi emosi serta tingkahlaku manusia. Cohen (1978) telah menggariskan beberapa konsep aspek penerimaan persekitaran yang boleh mempengaruhi emosi iaitu:
1.      Manusia mempunyai kemampuan terhad untuk memproses rangsangan dan hanya boleh menyumbangkan usaha terhad untuk menerima input dalam  satu masa.
2.      Jika input persekitaran melebihi kemampuan untuk diterima, strategi normal yang akan dilakukan adalah dengan mengabaikan input-input yang kurang relevan dan memberi tumpuan kepada input yang lebih penting.
3.      Apabila sesuatu rangsangan yang terjadi mungkin memerlukan beberapa jenis tindak balas penyesuaian, maka rangsangan signifikan akan dinilai dengan proses pemantauan. Keputusannya sama ada akan berbentuk penyesuaian atau penggunaan terhadap respon. Semakin berat beban input persekitaran, maka semakin lebih perhatian dan tindakan penyesuaian diperlukan.
4.      Kadar perhatian yang ada pada seseorang tidak bersifat berterusan dan mungkin hanya sementara. Setelah melakukan suatu penyesuaian yang berat,kemampuan total untuk memberi perhatian boleh terjadi dalam keadaan yang luar kemampuan. Contoh: Setelah beberapa jam belajar dengan tekun, adalah sukar untuk kita melakukan sesuatu yang juga memerlukan lebih perhatian.
Mengulas konsep Cohen (1978), menjelaskan bahawa persekitaran mampu mengambil alih kawalan emosi dan diri sekiranya tidak dikendalikan dengan tepat. Penyesuaian emosi dan persekitaran perlu selaras jika tidak persekitaran mampu memberi impak yang negatif terhadap emosi dan perlakuan individu. Perubahan emosi yang terkesan daripada persekitaran menjurus kepada sudut tekanan atau stress yang diterima daripada input drastik, persekitaran yang tidak  selesa dan bebanan yang tidak mampu di tanggung hasil daripada input berbentuk fizikal. Hal ini jelas dinyatakan melalui perlakuan Sheila pada awal pertemuan Hayden. Sheila dikatakan agak agresif dan tidak mempercayai orang dewasa kerana faktor persekitaran yang dilaluinya seterusnya menjejaskan emosi serta tingkahlaku luar kawalnya.Hayden membenarkan Sheila melepaskan tekanan dan ekspresi emosinya dengan meletakkan Sheila di sudut ruangan senyap. Setelah segala emosi dan input bebanannya dilepaskan disudut ruangan senyap, Hayden membenarkan Sheila kembali menyertai P&P.; Akhirnya setelah segala bebanan emosi dilepaskan, Hayden mendapati Sheila lebih berkeyakinan dan lebih tenang dari sebelumnya.
2.4 Kecerdasan Emosi dan Afektif
Ransangan,kawalan dan penyesuaian persekitaran yang positif mampu menjadikan individu sebagai penakluk emosi seterusnya mengawal perjalanan emosi didalam minda melalui kecerdasan emosi. Wechsler mentakrifkan kecerdasan sebagai keupayaan bertindak terhadap persekitaran secara efektif dan rasional. Goleman sebaliknya menyatakan bahawa kecerdasan pelbagai merupakan keupayaan yang harus dipelajari dan tidak wujud secara semulajadi. Justeru itu, ibu bapa dan guru-guru berperanan penting menerapkan  kemahiran emosi yang sesuai bagi membolehkan pelajar-pelajar mengawal emosi dan bersedia menghadapi konflik dalam diri mereka.
Kawalan afektif boleh dilaksanakan melalui emosi,sikap dan pengalaman. Emosi manusia mampu menjana pemikiran berunsurkan afektik melalui adaptasi interaksi emosi sekiranya ada dorongan dan bantuan. Melaluinya, individu dapat meningkatkan kesihatan emosi dan kecerdasan pemikiran. Sebagai seorang guru, adalah amat penting untuk memahami proses afektif supaya pengalaman emosi dapat diselami seterusnya merekabentuk idea-idea baru untuk menguruskan masalah.Pengamatan tentang peranan emosi dapat memimpin guru melihat dari perspektif baru tentang perkembangan kecerdasan emosi yang dimiliki oleh pelajar-pelajar. Guru-guru perlu sedar bahawa setiap pelajar mempunyai tahap kecerdasan emosi yang berbeza-beza. Contoh ini jelas digambarkan oleh Hayden apabila beliau menggunakan segala unsur di dalam kelas termasuk pelajar-pelajar dan imaginasi mereka untuk mengawal sesuatu keadaan. Hayden turut bertindak sebagai model yang membantu pelajar-pelajar membentuk identiti mereka sendiri. Dalam usaha mengawal tingkahlaku mereka didalam kelas, Hayden tidak menggunakan sebarang kekerasan ataupun kuasa sebagai guru semasa mengenakan tindakan. Sebaliknya beliau lebih suka mendekati,menasihati dalam masa yang sama bertindak tegas supaya pelajar-pelajarnya dapat mengawal emosi mereka sendiri.
Selain daripada itu, afektif sikap turut berperanan dalam membentuk kecerdasan emosi pelajar. Afektif dan sikap saling berhubungkait kerana pembentukan sikap adalah berbeza mengikut tahap kognitif dan afektif individual. Dalam keadaan tertentu faktor-faktor afektif lebih ketara dan adakalanya faktor kognitif lebih domain (Tina Huang S
hih-tseng et al. dalam Suppiah Nachiappan et al: 2008). Sebagai contoh didalam pengurusan bilik darjah, Hayden mengendalikan pelajar-pelajarnya sewajarnya. Beliau tidak menghukum Sheila yang meronta-ronta,menumbuk-numbuk dan menjerit-jerit sebaliknya berdiplomasi dengannya. Beliau meminta Sheila untuk berada di sudut ruangan senyap dan mengambil seberapa banyak waktu untuk dia kembali tenang.
Kesimpulannya,jika dilihat dengan teliti, model Hayden merupakan suatu kaedah dan pendekatan yang bersifat holistik, menggunakan jaringan strategi yang mengadun pandangan empatik, bicara yang membantu, menggalakkan, peneguhan positif, baik hati dan akibat negatif yang kukuh dan dapatan kreatif kepada dunia dalaman pelajar-pelajarnya. Sebagai timbal balik, Hayden berjaya membuka satu ruangan dan jaringan yang baru kepada pelajar-pelajarnya. Malahan beliau berjaya mengubah perspektif mereka terhadap kawalan emosi kendiri.
3.0 Aplikasi Teori Pembelajaran Behaviorisme
3.1 Teori Behaviourisme
Teori behaviorisme diterangkan sebagai pembelajaran yang berlaku berdasarkan kepada pemerhatian perubahan dalam tingkah laku seseorang. Aliran behaviorisme ini dikatakan bermula sejak tahun 1913, apabila kertas kerja bertajuk ‘Psychology as the Behaviorist views it’ dibentangkan oleh John B. Watson. Antara pelopor yang terkenal dalam teori ini adalah B. F.  Skinner, Ivan Pavlov dan Edward Thorndike. Ivan Pavlov terutamanya terkenal kerana pengajiannya terhadap hubungan antara tingkah laku dan hasil akhirnya menerusi eksperimen menggunakan anjing, loceng (conditioned stimulus) serta serbuk daging (unconditioned stimulus) mendapati anjing akan menghasilkan air liur yang banyak ketika serbuk daging diberikan pada waktu yang sama setiap hari (berdasarkan bunyi loceng) dan apabila tiba waktu tersebut pada hari yang berikutnya, walaupun tanpa serbuk daging, anjing terbabit masih lagi mengeluarkan air liur apabila loceng dibunyikan. Anjing terbabit mengeluarkan air liur atas ransangan serbuk daging apabila loceng dimainkan dan walaupun tiada serbuk daging diberikan, anjing itu masih lagi mengeluarkan air liur kerana sudah biasa mendapat makanan pada waktu tersebut (berdasarkan loceng yang dibunyikan). Kesimpulannya, keadaan yang sama berlaku berulang-ulang akan menjadikan seseorang itu terbiasa dengan perkara itu dan secara tidak sedar memberi reaksi yang sama. Justeru, mengikut Ivan Pavlov, setiap ransangan akan menghasilkan tindak balas terhadap tingkah laku.
Setiap tingkah laku yang dilakukan akan menghasilkan tindak balas, samada positif mahupun negatif. Justeru, adalah amat penting bagi seorang guru untuk memilih perlakuan yang sesuai dilakukannya demi menghasilkan tindak balas yang positif di kalangan muridnya. Antara prinsip teori pembelajaran behaviorisme yang perlu diambil kira oleh seorang guru dalam mengendalikan muridnya adalah fungsi kesan (consequences), peneguhan (reinforcers), hukuman (punishers), jarak masa tindak balas (immediacy of consequences),  pengajaran pengetahuan yang baru yang telah dikecilkan kepada beberapa peringkat (shaping), pelupusan (extinction), kekerapan dan jarak masa setiap peneguhan (schedule of reinforcement),  pengekalan (tingkah laku) (maintenance), dan fungsi situasi yang berlaku sebelum kejadian itu  (role of antecedents). Oleh hal demikian, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, guru akan dapat mengendalikan muridnya dengan berkesan kerana perlu mengambil kira begitu banyak perkara sebelum membuat keputusan berdasarkan keadaan yang berlaku.
3.2  Pengendalian Kelas Melalui Teori Behaviourisme
Teori pembelajaran behaviorisme diguna pakai oleh Torey Hayden dalam mengendalikan kelasnya terutamanya Sheila. Hal ini jelas melalui tingkah laku Torey Hayden berkomunikasi dengan Sheila dan bagaimana Hayden membantu Sheila sepanjang masa mereka bersama.
Kelas yang dihadiri oleh Hayden terdiri daripada murid yang mengalami masalah antaraya skizofrenia, kelemahan atau kegagalan neurologi, autisme dan hilang daya penglihatan. Sheila sendiri mempunyai masalah disiplin yang disebabkan oleh faktor keluarga (bapa yang dimasukkan ke dalam penjara dan ibunya yang meninggalkannya di jalanan ketika usianya 4 tahun). Justeru, Sheila banyak menimbulkan masalah di dalam dan luar kelas kerana dahagakan perhatian daripada orang lain selepas diabaikan oleh keluarganya sendiri. Kemahuannya untuk diberikan perhatian amat jelas kerana setiap kali perbuatannya diketahui, dirinya menjadi tumpuan, walaupun memberi impak yang negatif. Kesan daripada perbuatannya, Sheila mendapati dirinya tidak disukai tetapi melalui cara ini menyebabkan dirinya lebih memberontak kerana hanya dengan berbuat sedemikian dia menjadi perhatian dan tidak disisihkan dari masyarakat.
Melalui tingkah laku Sheila sendiri, kita boleh dapati elemen teori pembelajaran behaviorisme telah pun berjalan. Hal ini berdasarkan kepada keputusan Sheila untuk terus memberontak dan menimbulkan masalah kerana setiap kali perlakuannya dapat dikesan, dia akan dihukum. Walaupun kesalahan yang dilakukan adalah berbeza setiap kali tetapi kesannya adalah sama iaitu dirinya mendapat tumpuan. Justeru, Sheila meneruskan tingkah lakunya secara tidak sedar (unconsciously) kerana telah terbiasa melakukannya untuk mendapat perhatian.
Torey Hayden sendiri turut mengaplikasikan teori pembelajaran behaviorisme menerusi sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P;). Beliau sentiasa memerhatikan keadaan sekeliling dan mengendalikan situasi tersebut berdasarkan kepada tingkah laku pelajar dan apa yang membuatkan pelajar bertindak sedemikian rupa. Hal ini adalah penting kerana murid-murid di dalam kelas Hayden terdiri daripada golongan istimewa yang sememangnya sangat sensitif terhadap tindak balas seseorang terhadap diri mereka. Justeru, Hayden perlu sentiasa peka terhadap perubahan tingkah laku pelajarnya dan menggunakan budi bicara dan pengetahuan yang sedia ada di dalam mengendalikan mereka.
Berdasarkan pengkaji yang mengkaji bagaimana Torey Hayden mengendalikan muridnya, terutamanya Sheila menerusi One Child, didapati Hayden telah menggunakan teori pembelajaran behaviorisme dalam mengendalikan bilik darjah. Melalui aplikasi penggunaan peneguhan positif (positive reinforcer), contohnya, seperti yang terdapat di dalam prinsip peneguhan, banyak membantu Hayden dalam memastikan pelajarnya berkelakuan lebih baik. Walaupun tidak jelas bentuk ganjaran terbabit tetapi jika diteliti, didapati penggunaan latihan kotak Kobold sebagai salah satu bentuk ganjaran hasil inisiatif Hayden bagi memastikan muridnya menjaga tingkah laku mereka. Keterujaan untuk mendengar nama mereka dipanggil dan perbuatan baik mereka dibaca di dalam kelas menyebabkan mereka sentiasa memerhatikan perilaku mereka.
Prinsip Premack juga boleh dikaitkan dengan latihan kotak Kobold ini. Prinsip ini yang juga dikenali sebagai ‘Grandma’s Rule’ berdasarkan pernyataan lama ‘makan sayur kamu, dan kamu boleh main’ (eat your vegetables, and then you may play) menyatakan bahawa demi memastikan penyertaan di dalam aktiviti yang tidak menarik, aktiviti yang menarik boleh dimasukkan. Keadaan ini jelas berlaku di dalam kelas Hayden kerana kelas terbabit terdiri daripada kanak-kanak yang sememangnya aktif dan sukar bagi mereka untuk berdiam diri dan menjaga tingkah laku di dalam kelas. Justeru, penggunaan latihan kotak Kobold secara tidak langsung meransang mereka untuk menjaga tingkah laku mereka (perbuatan yang sukar dikekalkan oleh kanak-kanak yang aktif – perkara yang sebilangan mereka tidak begitu suka) bagi mendapatkan, ganjaran nama mereka dipanggil (aktiviti yang mereka sukai). Berdasarkan prinsip Premack, nota kebaikan hanya akan diambil dari dalam kotak sekiranya murid berkelakuan dengan baik sepanjang tempoh pembelajaran.
Selain daripada itu, prinsip teori pembelajaran behaviorisme yang dilaksanakan oleh Hayden adalah prinsip hukuman. Penggunaan sudut kerusi senyap menjadi bentuk hukuman secara tidak langsung kepada murid yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P&P;). Namun begitu, bentuk hukuman ini tidak begitu ketara kerana murid terbabit masih lagi dibenarkan membuat bising atau melakukan aktiviti yang dikehendaki asalkan tetap berada di kerusi terbabit. Denda hanya diberikan di sudut kerusi senyap apabila murid terbabit sengaja duduk di kerusi terbabit dan tempoh yang dikenakan selalunya hanya beberapa minit sahaja. Bentuk hukuman ini dilaksanakan apabila murid terbabit gagal mengawal diri dan penggunaan sudut terbabit adalah untuk memberi peluang kepada murid terbabit untuk menenangkan diri. Waktu hukuman ini dijalankan adalah pada waktu rehat, justeru tempoh yang singkat sahaja yang diperuntukkan sebagai ‘denda’ kepada murid yang sengaja duduk di kerusi terbabit. Removal punishment seperti yang dilakukan oleh Hayden terhadap anak muridnya membabitkan bentuk time out di mana murid yang ‘dihukum’ perlu duduk di atas kerusi dalam masa yang ditetapkan manakala murid yang lain boleh pergi rehat.
Kesan kepada kedua-dua bentuk peneguhan dan hukuman ini membolehkan Hayden memastikan muridnya menjaga tingkah laku dan tidak menimbulkan masalah di dalam kelas. Kesan kepada peneguhan dan hukuman yang dijalankan juga mendapati bahawa walaupun sebilangan murid secara sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tetapi lama-kelamaan murid terbabit mula memberikan kerjasama di dalam kelas, samada bagi membolehkan mereka mendapat ganjaran (latihan kotak Kobold) mahupun bagi mengelakkan diri dari didenda (sudut kerusi senyap).
Seterusnya, bagi prinsip jarak masa tindak balas yang dilakukan, Hayden sentiasa memastikan setiap tindak balas bagi setiap perbuatan anak muridnya dijalankan secepat yang mungkin.Hal ini penting dakam usaha memastikan murid terbabit faham mengapa mereka diberi ganjaran atau dihukum dan memilih samada mengekalkan perbuatan tersebut (jika mendapat ganjaran) atau memberhentikan perbuatan tersebut (untuk mengelakkan dendaan). Jika Hayden melengahkan pemberian ganjaran dan hukuman (terutamanya), murid terbabit akan keliru mengenai perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan serta tidak dapat mempelajari kesan perbuatannya. Justeru, adalah amat penting kepada Hayden sebagai seorang guru menjalankan ganjaran mahupun hukuman selepas murid terbabit melakukan perbuatan tersebut.
Bagi pengajaran baru yang telah dikecilkan kepada beberapa peringkat, Hayden perlu memastikan bentuk pengajarannya di dalam kelas dan juga di luar (ketika bersama dengan muridnya) tidak terlalu kompleks untuk mereka ikuti dan sesuai dengan tahap mereka. Mengikut prinsip ini, walau pun peneguhan yang serta merta amat penting dalam pengajaran tetapi keputusan tentang bentuk peneguhan juga penting. Sebagai contoh, Hayden telah mengizinkan Sheila untuk tidak menyiapkan kerja kerana Sheila fobia terhadap melakukan kesalahan. Namun begitu, pada masa yang sama, Hayden juga telah menggunakan teknik pujukan dan belaian dan akhirnya Sheila menyiapkan juga kerjanya. Hal ini adalah bertentangan dengan sifat semulajadi seseorang seperti guru atau ibu bapa yang akan memaksa murid terbabit menyiapkan juga kerjanya. Pemaksaan boleh menyebabkan Sheila memberontak dan Hayden sedia maklum dengan tindakan paksaan ke atas Sheila. Justeru, Hayden menggunakan teknik pujukan dan belaian yang mengambil tempoh yang lama agar dapat membanti Sheila mengatasi
fobia melakukan kesalahannya tanpa Sheila menimbulkan masalah.
Untuk prinsip pelupusan pula, seseorang akan menarik balik peneguhan yang dijalankan (withdrawal of reinforcer) secara perlahan-lahan sehingga tiada lagi peneguhan dijalankan. Berdasarkan One Child, Hayden mengaplikasikan prinsip ini bagi menunjukkan kepada Sheila yang Sheila tidak boleh menimbulkan masalah jika inginkan perhatian.Hal ini  jelas terbukti apabila Hayden tidak mengendahkan jeritan Sheila dan tetap meneruskan pencarian pennya. Walaupun Sheila cuba membangkitkan kemarahannya, Hayden hanya menumpukan perhatiannya kepada pen dan seterusnya menunjukkan kepada Sheila secara tidak langsung bahawa menaikkan kemarahan seseorang tidak akan mendatangkan sebarang faedah. Namun begitu, Hayden dalam masa yang sama tetap memberikan perhatian kepada Sheila melalui senyuman dan ajakannya untuk makan tengah hari bersama-sama. Kesannya timbul pelbagai persoalan diminda Sheila mengenai mentaliti gurunya tetapi dalam masa yang sama, perbuatan Hayden yang tidak mengendahkan usahanya untuk menaikkan kemarahan juga menunjukkan yang perbuatan tersebut tidak berkesan bagi mendapat perhatian dari gurunya.
Kekerapan peneguhan dijalankan dan jarak masa antara peneguhan adalah penting bagi memastikan keberkesanan peneguhan terbabit. Penggunaan latihan kotak Kobold dan sudut kerusi senyap yang dijalankan oleh Hayden di dalam kelas sememangnya mengikut prinsip ini kerana kedua-dua bentuk ganjaran dan hukuman dijalankan setiap hari tanpa henti, terutamanya latihan kotak Kobold. Bagi mendapatkan ganjaran, murid perlu berkelakuan baik.Hayden akan mengambil nota dari dalam kotak dan membaca nama yang tercatat di dalamnya. Begitu juga dengan sudut kerusi senyap, tetap dijalankan selagi murid melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Jika kedua-dua ini dihapuskan, maka tiada lagi motivasi bagi murid terbabit untuk berkelakuan baik di dalam kelas dan akhirnya sukar bagi guru seperti Hayden untuk mengawal bilik darjah.
Setiap apa yang berlaku sebelum sesuatu perkara sebenarnya membawa implikasi kepada perkara tersebut. Prinsip ini sememangnya benar. Stimuli sememangnya akan meransang sesuatu untuk berlaku dan adalah penting kepada seorang guru untuk mengetahui apakah bentuk ransangan tersebut. Hayden dilihat sentiasa membiarkan Sheila meluahkan perasaannya kerana mengetahui bahawa apa yang terbuku di hati Sheila (kejadiannya yang ditinggalkan ibunya di jalanan sebagai contoh) yang mendorong Sheila untuk memberontak kerana menyangka dirinya dibuang dan tidak disayangi. Begitu juga apabila Hayden memberitahu kelas mengenai latihan kotak Koybold dan juga ruang kerusi senyap, ini akan memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahawasanya Hayden tegas dalam mendidik mereka tetapi pada masa yang sama akan memberikan ganjaran apabila mereka melakukan sesuatu yang diterimanya.
Kesimpulan daripada ini, di dapati bahawa Hayden banyak menggunakan prinsip-prinsip daripada teori pembelajaran behaviorisme, samada beliau sendiri sedari atau tidak. Sememangnya, teori pembelajaran yang muncul sebelum teori pembelajaran kognitif dan teknik pembelajaran konstruktif masih lagi relevan digunakan terutamanya ketika mengendalikan kanak-kanak.
Bibliografi
Kawalan Emosi (2006). Diambil pada Ogos 23,2009 daripada www.one.indoskripsi.com
Portal Myhealth (2006). Emosi dan Remaja. Diambil pada Ogos 23,2009 daripada www.myhealth.gov/my
S. Nachiappan, R. Jantan & A. A. Abdul Shukor (2008), Siri Pendidikan Guru : Psikologi Pendidikan, Malaysia : Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Scribd (2008). Kecerdasan Emosi dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik dan Tingkahlaku Pelajar. Diambil pada 25 Ogos, 2009 daripada www.scribd.com
Scribd (2008).Perkembangan Emosi Warisan Dan Persekitaran.Diambil pada 25 Ogos, 2009 daripada www.scribd.com
R. E. Slavin (2006), Educational Psychology: Theory And Practice, Eight Edition, United States : Pearson International Edition
Rohizani Yaakub, Shahabudin Hashim & Mohd Zohi
r Ahmad.
Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan.Cetakan ke 3, 2008 (143-144).Batu Caves. PTS Pub. & Distributors Sdn. Bhd.
|implikasi peers ke atas perkembangan kognitif muridimplikasi perbezaan individu terhadap p&pkotak kobaldmengubah tingkahlaku murid melalui komunikasi di sekolahprinsip dan teori psikologi pengurusanMASALAH SAMPINGAN AUTISMEmanfaat dan kesan yang memudaratkan internet kepada pelajarkepentingan domain afektif dalam pengajaranlangkah pencegahan autismekesimpulan lawatanperanan emosikesan buruk penggunaan ict dalam bidang jururawatimplikasi perbezaan individu dalam p&pnota ringkas kppkajian kes masalah komunikasi dalam bilik darjahKebaikan mengatasi masalah emosi muridkertas konsep peersmengubah tingkah laku murid melalui komunikasimodel pengajaran behaviorismeperanan emosi dan komunikasicara meningkatkan keberkesanan komunikasijurnal psikologi kanak-kanakemosi dalam komunikasimodel disiplin pengurusan diriperanan komunikasi lisan dalam p&pkepentingan pemulihan matematikkesan positif dan negatif imaginasi kanak-kanakKomunikasi jururawat dengan kanak-kanak di dalam organisasiartikel perbezaan individuimplikasi perbezaan individu dalam pengajaran dan pembelajaranbagaimana guru mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanakcontoh jurnal pendidikan awal kanak-kanakjurnal psikologi pendidikan 2008jurnal tingkah laku kanak-kanakKomunikasi dalam dan luar organisasi antara jururawat dengan pesakit kanak-kanakpengurusan kendiri autismeperanan komunikasi bukan lisanperkembangan isu-isu remaja dalam bilik darjahteori mengawal emosi dalam kejururawatankesan perbezaan individu dalam p&pkesan perbezaan individu dalam pengajaran dan pembelajarankomunikasi berkesan dalam kejururawatanmasalah pembelajaran kanak-kanak gangguan emosiprinsip premackstrategi pemulihan matematikcontoh kajian kes masalah komunikasifaktor-faktor yang mendorong penggunaan bahasa kasarjurnal kanak-kanak autismejurnal pendidikan khas bermasalah pembelajaranjurnal pendidikan pengurusan bilik darjahjurnal pengurusan tingkah laku kanak-kanakjurnal tentang tekanan pelajarkepentingan kawalan emosi guruassigment kesan perbezaan individu kepda pnpcontoh jurnal pengurusan tingkah lakucontoh ulasan jurnal komunikasiimaginasi kesan positif dan negatifjenis masalah emosijurnal guru bermasalahjurnal komunikasi berkesankajian kes masalah komunikasikawalan emosi gurukesan pengaruh rakan sebaya terhadap perkembangan kanak-kanak pptkesimpulan kepentingan pendidikan khaskomunikasi dan emosimasalah sampingan kanak-kanak bermasalah penglihatanpendekatan shapingpenerapan kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaranperanan emosi dalam pembelajaranperanan guru pemulihan dalam konteks pengurusan tingkah laku bermasalah negatifperanan komunikasi lisan di sekolahperubahan dalam pengurusan kejururawatankepentingan psikologi kepada jururawatkomunikasi bukan lisan dan peranannyakritikan jurnal pendidikanlatihan darjah 2 matematikManfaat dan kesan yang memudaratkan internet ke atas pelajarmasalah-masalah sampingan autismemengatasi konflik emosi kanak-kanakmengendali konflik dikalangan kanak-kanak prasekolahmengendalikan konflik di kalangan kanak-kanakmotivasi dalam psikologi pendidikan prasekolahpdf tekanan belajar dan kesannya pada kesihatan pelajarpengurusan bilik darjah pendidikan khaspengurusan diri guru dalam p&pperanan komunikasi bukan lisan adalah untuk mengawal interaksiperanan komunikasi dalam pengurusanperanan komunikasi lisan dan hubungan dengan rakan sebayaperbezaan interaksi dan komunikasi di dalam bilik darjahprinsip psikologi pengurusanteknik penerimaan perubahanteori psikologi pengurusanulasan jurnal masalah disiplinartikel jurnal pengurusan tingkah lakuartikel kepentingan kemahiran komunikasiartikel permasalahan belajar kanakartikel rancangan pengajaran individu - kelas pemulihanbagaimana hendak mengawal emosi sebagai pelajarbibliografi autismecara cara seorang pelajar mengurus perhubungancara mengatasi masalah remaja dari segi psikologicontoh assignment komunikasi berkesancontoh jurnal kejururawatancontoh kritikan jurnal sikap pelajarcontoh tugasan psikologi awal kanak-kanakemosi dan komunikasifaktor guru kurang mendapat respons murid ketika p &pfaktor umur ibu yang mempengaruhi akademik muridimplikasi peers terhadapimplikasi teori behaviorisme kepada kanak-kanak berkeperluan khasjenis-jenis emosi kanak-kanak prasekolahjurnal kawalan kelasjurnal tingkah laku bermasalah kanak-kanakkepentingan domain afektif dalam pengajaran psvkepentingan kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajarankepentingan komunikasi bukan lisan dalam bilik darkepentingan menangani emosi5 cara bagaimana untuk memperbaiki komunikasi bukan lisanartikel berkaitan tingkah laku kanak-kanakartikel guru bermasalahartikel jurnal kemahiran penyampaianartikel jurnal konflik dalam organisasiartikel jurnal pendidikan bagi isu-isu pengajaranartikel pengurusan emosiartikel psikologi pembelajaranartikel teori pavlov dalam situasibagaimana bidang psikologi mengubah pengalaman kehidupan pelajarbagaimana mengubah sikap murid melalui komunikasibagaimana teori pembelajaran membantu guru mengurus bilik darjahbagaimanakah anda boleh mengaplikasikan pendekatan shaping atau pembentukan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacacara guru mengendalikan p&p di unitedCara jururawat memujuk pesakit kanak-kanak menggunakan komunikasicara mengaplikasikan peneguhan positif dan peneguhan negatif dalam p & pcara mengawal kelascara meningkatkan keberkesanan komunikasi sebagai pendengar yang baikcara-cara mengaplikasi konsep peneguhancara-cara mengawal emosi sebagai pelajar iptciri ciri perbezaan individucontoh assignment komunikasicontoh assignment psikologi pengurusancontoh jurnal isu pendidikancontoh tugasan komunikasi prasekolahcontoh ulasan jurnal kritik kemahiran hidupcontoh ulasan jurnal pendidikanCONTOH ULASAN JURNAL TE PENDIDIKAN KHAS TENTANG AUTISMEdefinisi kawalan kendiri teori kecerdasandefinisi teori tentang pengurusan kendiridomain afektif dalam pembentukan sikap positifdomain afektif dalam psvEnsiklopedia Malaysia mengenai komunikasi tunggak kemahiran jururawatfaedah domain afektif dalam kelasfasa manakah yang betul memberi makna kepada kanak-kanak pendidikan khas bagi kategori bermasalah pembelajaran bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatanfungsi sudut komunikasi di prasekolahgangguan komunikasi psikologikalguru mengendalikan konflikimaginasi kanak-kanak kesan positif dan negatifimaginasi kanak-kanak membawa kesan positif dan negatifimaginasi kanak-kanak positif dan negatifimpak saps ke atas kaedah p&pimplikasi kecerdasan emosi dalam pendidikan di malaysiaimplikasi peers ke atas perkembangan kognitif psikologi dan afektif muridimplikasi peers kepada muridIMPLIKASI PEERS KEPADA PERKEMBANGAN KOGNITIFimplikasi peers terhadap muridimplikasi perbezaan individu terhadap pembelajaranimplikasi tekanan emosi muridjenis-jenis gangguan emosi kanak-kanakjurnal artikel kemahiran penyampaianjurnal berkaitan komunikasijurnal emosijurnal faktor komunikasijurnal gangguan emosijurnal kecerdasan emosi pelajarjurnal kemahiran emosi mempengaruhi para pelajar pdfjurnal komunikasi disiplin pelajarjurnal komunikasi gurujurnal komunikasi organisasijurnal masalah fizikal remajajurnal masalah guru stressjurnal masalah komunikasi dalam organisasijurnal masalah pembelajaran di dalam kelasjurnal masalah tingkah laku pelajarjurnal pendidikan khas masalah pembelajaranjurnal pengurusan konflik dalam organisasijurnal psikologi pelajarjurnal psikologi perkembangan kanak-kanak dari segi peneguhan positifjurnal psikologi tingkah laku pelajarjurnal terapi dalam pendidikan khasjurnal tingkah laku bermasalahkajian kes masalah komunikasi guru dan murid dalam bilik darjahkawalan emosi kendirikawalan emosi seorang pelajarkebaikan menangani masalah emosi pelajarkebaikan mengatasi masalah emosi pelajarkelebihan komunikasi lisan di kelaskepentingan afektif kognitif dan psikologi dalam pendidikan sainskepentingan emosi sedihkepentingan guru mengawal emosikepentingan kawalan stresskepentingan mencegah emosi sedihkepentingan peers dalam pendidikan kesihatan dan implikasinyakepentingan PEERS dari segi kognitifkepentingan peers terhadap perkembangan muridkepentingan pengurusan tingkah laku dalam kalangan murid berkeperluan khaskepentingan psikologi pendidikan kepada gurukepentingan sudut komunikasi di kelas prasekolahkepentingansudut mata pelajarankesan baik terhadap peers ke atas kognitif muridkesan komunikasi tidak berkesan terhadap gurukesan PEERS ke atas perkembangan kognitif muridkesan peers terhadap afektif muridkesan peers terhadap perkembangan kognitifkesan perbezaan individu dalam pembelajarankesan perbezaan individu terhadap P&Pkesan positif autismakesan positif imaginasikoleksi jurnal pendidikan behaviorismekomunikasi dan pemujukankomunikasi dan pemujukan di sekolahkomunikasi lisan di sekolahkomunikasi mengawal masalahkomunikasi untuk perubahan tingkahlakulangkah guru mengatasi masalah akademik pelajar dengan teorilangkah mengatasi masalah komunikasimasalah komunikasi murid prasekolahmasalah lisan di kalangan murid sekolah rendah dar segi kognitifmasalah pelajar dan cara mendekati dengan menggunakan teorimasalah perkembangan fizikal dan implikasinya terhadap masalah disiplinmasalah sampingan kanak-kanak bermasalah pembelajaranmemahami perasaan dalam pendidikan kesihatanmengatasi masalah remaja malas urus dirimengendalikan konflik di kalangan kanak-kanak prasekolahMENGENDALIKAN KONFLIK DIKALANGAN KANAK-KANAK DI PRASEKOLAHmengubah tingkah laku murid melalui komunikasi di sekolahmengubah tingkahlaku murid melalui komunikasi di sekolah andaminda mengawal perlakuan pelajarnota kpppdf teori yang digunakan untuk kes autismependekatan positif dalam menangani masalah displinpendekatan shaping atau pembentukan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacapendidikan khas di malaysia melalui tiga fasa perkembangan pada pendapat anda fasa manakah yang betul memberi makna kepada kanak-kanak pendidikan khas bagi kategori bermasalah pembelajaran bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatanpengalaman mengendalikan pelajar bermasalahpengawalan tingkah laku muridpengendalian autismepenggunaan bahasa tidak sopanperanan emosi dalam kehidupan manusiaperanan pengurus sekolah mengatasi kesan negatif penggunaan internet dalam kalangan muridperancangan mengawal masalah sosial remajaperbandingan antara prinsip model pembelajaranrencana tentang pandangan mengenai tingkahlaku kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam perhubungan sosialsifat penyayang dalam konteks komunikasistrategi mengurus emosistrategi meningkatkan imej kejururawatanstrategi pengendalian tingkah laku autismetekanan emosi dalam kalangan muridteknik dan keberkesanan komunikasiteori behaviorisme pelajar bermasalahteori behaviorisme pendidikan pemulihan matematikteori perkembangan remaja dalam bilik darjahtesis pembelajaran melalui pengalaman jururawatulasan artikel pendidikan pemulihan matematikulasan jurnal komunikasiulasan jurnal masalah bahasa autismaulasan jurnal pengurusan disiplin pelajarkepentingan pendengaran untuk atasi masalah autismekepentingan pengetahuan kecerdasan emosi dalam kalangan jururawat pelatihkepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khaskepentingan perkembangan emosi remajakepentingan sedih dalam kehidupan pelajarkepentingan sudut mata pelajaran dalam kelaskepentingan sudut pembelajarankepentingan teori pembelajaran behaviorisme untuk gurukepuasan hidup dikalangan ibubapakeratan majalah tentang pemulihan matematikkertas cadangan penyelidikan masalah tingkahlaku murid pendidikan khaskertas kerja guru bermasalahkertas kerja mengatasiKERTAS KONSEP MENANGANI PELAJAR BERMASALAHkesalahan guru dalam komunikasikesan baik dan buruk pendidikan awal kanak2kesan emosi dalam pengurusan organisasiKESAN KOMUNIKASI KPD PESAKITkesan memudaratkan internet kepada pelajarkesan model behaviorismekesan PEERS ke atas kognitif muridkesan PEERS ke atas psikomotorkesan perbezaan individu kepada guru dalam p&pkesan perbezaan individu kepda pnpkesan positif dan negatif imaginasikesan positif penggunaan sudut matematik dalam kelaskesan psikologi perpindahan pertengahan kerjayakesan salah laku gurukoleksi jurnal psikologi bahasa melayuKomunikasi antara jururawat dengan kanak di dalam organisasikomunikasi berkesan dalam bilik darjahkomunikasi berkesan prasekolahkomunikasi berkesan untuk kanak-kanak masalah pendengarankomunikasi dan pemujukan bagi pelajar bermasalahkomunikasi dan pemujukan dalam kelaskomunikasi dan pemujukan kes pelajar bermasalahkomunikasi dan pemujukan kes pelajar-pelajar bermasalahkomunikasi emosikomunikasi lisan dalam p&pkomunikasi lisan yang berkesan dalam p&pkomunikasi membantu perubahankomunikasi mengubah masalah tingkahkomunikasi pemujukan tekanankomunikasi tak verbal dan kesannyakomunikasi yg baik & relevan akan mampu mempengaruh mindakomunikaso berkesan dikalangan kanak-kanakkonsep emosi sedihkritikan jurnal bahasakritikan jurnal peranan bapakursus pengawalan stress dan kawalan emosilangkah mengatasi gangguan emosi muridlangkah-langkah komunikasi berkesan di prasekolahlangkah-langkah mengatasi kesan negatif penggunaan internetlatihan kotak koboldLIMA SITUASI UNTUK KOMUNIKASImaksud pendekatan shaping atau pembentukan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacaManfaat dan kesan memudaratkan internet ke atas pelajarmasalah dalam bidang pengurusan jurnal 2010masalah emosi remajamasalah pembelajaran autisme dan teori menanganimasalah pembelajaran di dalam kelas jurnalmasalah pendengaran kaitan dengan teori pembelajaranmasalah perkembangan kanak-kanak dan pengaruh pada pengurusan bilik darjahmasalah sampingan kanak-kanak autismemasalah sampingan kanak-kanak bermasalah pendengaranmasalah tingkah laku autisme-jurnalmasalah-masalah sampingan kanak-kanak bermasalah penglihatanmatematik dari segi emosimemahami perasaan dalam pengurusan psikologimengapa murid bisingmengatasi perasaan guru yang kecewa terhadap kelemahan sendiri menggunakan teori keprihatinan fullerMENGAWAL EMOSI GURUmengawal kelas melalui prinsip peneguhanmengawal pelajar bisingmengendalikan emosi pelajar bermasalah pendengaranmengubah tingkahlaku murid melalui komunikasiMENGUBAH TINGKAHLAKU MURID MELALUI KOMUNIKASI DISEKOLAHmenyenaraikan masalah yang biasa dialami semasa awal pelajarmodel pengurusan dirimodul pengurusan emosi dan komunikasimurid autistik dalam pembelajaran matematikpdf contoh proses perubahan organisasi jururawat - mengurangkan tekananpdf perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak pendidikan khaspelan tindakan menangani masalah stresspelopor teori perubahan pengurusanpemahaman psikologi perkembangan dalam pendidikanpendekatan behaviorisme dalam menguruskan pelajar yang nakalPENDEKATAN GURU MENANGANI GANGGUAN EMOSI KANAK-KANAK\pendekatan shaping dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacapendekatan shaping untuk tingkah laku malas membacapendekatan untuk masalah komunikasipendengar berkesan prasekolahPendidikan khas di Malaysia melalui tiga fasa perkembangan Fasa manakah yang betul memberi makna kepada kanak-kanak pendidikan khas bagi kategori bermasalah pembelajaran bermasalah pendengaran dan masalah penglihatanpeneguhan dan hukumanpeneguhan positif dalam bilik darjah pengajaran behaviorismepeneguhan positif dalam kelasPengajaran Behaviorismepengajaran dan aplikasi mengatasi tekananpengaruh guru berkomunikasipengaruh psikologi dalam pengurusanpengawalan khas pemulihan khaspengawalan murid di dalam kelaspengendalian tingkah laku autismepengetahuan psikologi membantu guru memahami tingkah laku muridpengetahuan psikologi penting dalam mengkaji tingkah laku muridpengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkah laku muridnyapenggunaan bahasa verbal dan bukan verbal dalam kalangan kanak-kanak di bilik darjah(pdf)penggunaan pendekatan behaviorisme dalam menangani masalah pelajar yang nakalpengurusan emosi kanak-kanak berdasarkan ericksonpengurusan emosi remajaPENGURUSAN KONFLIK DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PEMULIHANpengurusan marah dalam kalangan pelajarpengurusan masa melalui internet kepada pelajarpengurusan stress pelajarpenyelesaian masalah stress menggunakan teori psikologiPeranan cerita kanak – kanak dalam aspek emosi murid pemulihanperanan guru membangkitkan emosi murid semasa pperanan guru menangani murid adhdperanan guru psv dari segi psikologi kanak-kanakperanan ibu bapa dalam pengurusan tingkah laku bermasalahperanan ibu bapa menangani masalah berkomunikasiperanan ibu bapa mengikut teoriperanan ibubapa melalui emosiperanan komunikasi bukan lisan dalam pendidikanperanan komunikasi dalam kejururawatanperanan komunikasi lisan dalam kelasperanan komunikasi lisan dalam p&p di sekolahperanan komunikasi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolahperanan komunikasi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah scribdperanan komunikasi lisan dan bukan lisan dalam perhubungan menolongperanan komunikasi lisan terhadap pengajaran dan pembelajaranperanan komunikasi mengatasi masalah disiplinperanan murid dalam teori pembelajaran behaviorisme scribdperbezaan di antara kanak-kanak normal dan kanak-kanak keperluan khasperbezaan emosi dan kesan ke atas p&pperbezaan media artikel dan journal artikel dalam kajian psikologicalperkaitan teori psikologi terhadap masalah pelajar dalam kelasperkembangan anak kognitif adhd pdfperkembangan kognitig kanak-kanak/jurnalpersekitaran bilik darjah mempengaruhi komunikasiPERUBAHAN DALAM PERASAAN EMOSI DAN KAWALAN DIRIPOWER POINT KEPENTINGAN PENGURUSAN STRESS DALAM ORGANISASIprasekolah- pengurusan grafik tingkahlaku negatif positifprinsip guru berkomunikasi secara lisanprinsip jururawatprinsip komunikasi-jurnal artikel-bukuprinsip pengurusan kendiriprinsip psikologi pengurusan dan tindakan emosipsikologi masalah emosi kanak-kanak mempengaruhi pengurusan bilik darjahpsikologi tentang emosi pptpunca masalah murid prasekolah bisingpunca murid disisihkan oleh rakan kerana masalah komunikasi berkesanpunca tekanan psikologikal muridrumusan pendidikan kesihatan di prasekolahpdfs nachiappan r jantan & a a abdul shukor 2008scribd berkaitan pengalaman hidup dan cara mengurus emosi tersebutscribd-cara kanak-kanak berkomunikasisebagai seorang pendengar yang baik bincangkan bagaiman anda dapat meningkatkan keberkesanan komunikasisifat jururawat empati dalam konteks komunikasisifat penyayang dalam komunikasi jururawatsifat penyayang dalam konteks komunikasi jururawatsikap penyayang dalam komunikasi jururawatsituasi berkaitan dengan komunikasi bahasastimulasi kendiri autismestrategi mengawal emosistrategi pengawalan kelasStrategi Pengurusan Psikologi Kanak-kanakSTRATEGI PENGURUSAN PSIKOLOGI KANAK-KANAK MEMBANTU GURU MENANGANI MASALAH EMOSI MURIDstress dikalangan jururawat pelatih dlm pengalaman klinikalstress tingkahlaku sainssudut emosi prasekolahsumbangan b f skinnersumbangan b f skinner pendidikan awal kanak kanaksumbangan Psikologi terhadap bidang komunikasitangani murid bisingteknik kawalan kelasteknik membantu murid yang mempunyai tingkah laku bermasalahteknik pemujukan dalam mengubah tingkah lakuteknik penerimaan perubahan dalam penyelesaian masalahteknik pengurusan emositeknik pengurusan kendiriteori afektif malaysia artikelteori behaviorisme dari segi kesihatanteori behaviourisme dari sudut kesihatanteori kegunaan dan kepuasan diaplikasi dalam mediateori konflik yang melibatkan emosi dalam keluargateori menangani stress guruTEORI PENEMBUSAN SOSIALTEORI PENGURUSAN AIR MUKAteori pengurusan bilik darjahteori pengurusan tingkahlaku murid pemulihanteori pilihan perlakuan efektifteori psaikololgi untuk mengatasi stresteori psikologi dalam menangani stressteori psikologi membantu mengatasi stressteori psikologi yang digunakan untuk menangani stressteori stres guruteori tingka atasi insomniateori tingkahlaku atasi insomniateori yang digunakan dalam program pemulihan khasteori yang melibatkan emosi dalam mengawal tingkah laku disiplin pelajartesis kehidupan kanak-kanak disleksiatesis pengaruh denda terhadap psikologi pelajarthesis berkaitan pengurusantindakan guru dalam faktor gangguan emosi muridtiori masalah murid bising dalam kelastugasan aplikasi psikologi pendidikantugasan kritikan jurnaltugasan mengendali masalah disiplinTUJUAN KOMUNIKASI NON-VERBAL DALAM P&Pulasan artikel berkaitan bahasaulasan dan kritikan jurnal pendidikan prasekolahulasan dan kritikan jurnal pendidikan;peranan guruUlasan dan Perkaitan Teori-teori dalam Artikel Classroom Management of Childrenulasan jurnal kepentinganulasan jurnal masalah sosialulasan jurnal pendidikanulasan jurnal pendidikan pendidikan khas autismeulasan jurnal pengurusanulasan mengenai artikel tentang pendidikan awal kanak-kanakvideo klip tentang kecerdasan emosi guruwikipedia cara mengawal emosi diri sebagai pelajarwww scribd com peranan komunikasi lisanwww scribd com peranan komunikasi lisan dalam pengajaran3 jenis aspek komunikasi perubahan3 mengubah tingkahlaku murid melalui komunikasi di sekolah anda5 cara memperbaiki komunikasi bukan lisanadaptasi kemahiran hidup harian individu bermasalah penglihatanafektif dalam PSVafektif melalui pengalaman manusiaaktiviti fizikal - motif kesihatan dan bukti dari jurnalaktiviti peneguhan positif teori behaviorismeanalisa situasi mengawal emosi dalam menyelesaikan masalahapa komunikasi berkesan antara guru dan ibu bapa?apakah tingkah laku yang murid apabila menghadapi masalah komunikasiaplikasi interaksi bukan lisanaplikasi kecerdasan emosi dalam p&paplikasi model pengajaran dalam p&p pengurusan diriaplikasi pavlov dalam p&paplikasi prinsip premackaplikasi psikologi dalam kejururawatanaplikasi teori behaviorisme dalam bilik darjahaplikasi teori behaviorisme dalam pengajaran dan pembelajaranartikel berkaitan pengajaran berkesan dalam pendidikan kesihatanartikel berkaitan teori komunikasiartikel cara menangani Salah laku Pelajar di dalam kelasARTIKEL JURNAL BERKAITAN TEORI KOMUNIKASIartikel jurnal komunikasi pemujukanartikel jurnal pendidikan isu pengajaranartikel jurnal strategi komunikasiartikel jurnal teori komunikasiartikel kajian motivasi stress pelajarartikel kajian tentang masalah stressartikel kajian tindakan dalam pendidikanartikel kepentingan komunikasiartikel majalah mengenai perkembangan bayiartikel masalah dalam bilik darjahartikel masalah perubahan komunikasiartikel model pengajaran behaviorismeARTIKEL pengurusan stressartikel pengurusan stress mempengaruhi pembelajaranartikel peranan guru dalam pengurusan persekitaran sosioemosiartikel psikologi pendidikan dan guruartikel surat kabar tentang pengurusan bilik darjahartikel tentang peranan guru menguruskan persekitaran sosio emosiartikel tentang tingkah laku kanak-kanak dalam aplikasi pavlovassigment cara tingkatkan kualiti disiplin pelajar dalam kelasautisme dengan teori behaviorismebagaimana bidang psikologi mengubah pengalaman kehidupanbagaimana bidang psycho mengubah pengalaman kehidupanbagaimana cara guru mengendalikan konflikbagaimana cara untuk mengawal emosi bagi pelajar iptbagaimana emosi memberi kesan kepada persepsi penglihatanbagaimana emosi mempengaruhi kerja individubagaimana guru mengaplikasikan pendekatan teori behaviorismebagaimana guru mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanak prasekolahbagaimana guru menggunakan kemahiran komunikasibagaimana guru prasekolah mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanakbagaimana hendak memberikan hukuman kepada pelajar prasekolahbagaimana kepentingan domain afektif dalam pengajaranbagaimana kepentingan domain afektif dalam pengajaran?bagaimana kita aplikasi pengetahuan ttg autisme dlm organisi @ sekolahbagaimana komunikasi bukan verbal mempengaruhi psikologi sosialbagaimana mengurus murid nakalbagaimana menguruskan pelajarBAGAIMANA PENGURUS BERKOMUNIKASIbagaimana pengurusan sekolah boleh mengubah perangai pelajarbagaimana psikologi mempengaruhi kehidupanbagaimana seorang cikgu mengatasi autismebagaimana teori kegunaan dan kepuasan di aplikasi dalam majalah remajabagaimanakah anda boleh mengaplikasikan pendekatan shaping atau pembentukkan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacabahasa badan guru dalam menangani masalah tingkah lakubahasa negatif dalam komunikasi dalam bilik darjahbibliografi berkaitan autismebincangkan bagaimana pengurusan bilik darjah dan pengurusan disiplin murid darjah boleh mempengaruhi fungsi pelajaran dan pembelajaranBUKU jenis gangguan emosi muridbuku rohizani komunikasicabaran guru melalui tingkah laku kuridcabaran pengendalian emosicadangan bagaimana seseorang boleh mengawal emosicadangan cara mengurus emosicadangan cara untuk meningkatkan pengawalan emosi kendiri gurucadangan dalam menguruskan tekanan atau emosi dalam komunikasi lisancadangan tentang internet dikalangan pelajarcara atasi masalah disiplin mengikut teoricara guru mengawal emosi di kelascara guru menggunakan peneguhan skinner dalam kelascara kawal emosi dan tingkahlakucara komunikasi orang masalah pendengarancara memperbaiki komunikasi lisancara menangani masalah tingkah laku murid dari aspek komunikasiCara menangani murid bisingcara mengaplikasikan kemahiran komunikasicara mengaplikasikan komunikasicara mengatasi emosi dikalangan prasekolahcara mengatasi kawalan emosi kendiricara mengatasi stress seorang gurucara mengawal emosi dikalangan pelajarcara mengawal emosi sebagai seorang pelajar iptacara mengawal kelas prasekolahcara mengawal memek muka ketika emosicara mengawal pelajar aktif dan nakalcara menghadapi tekan kehidupan sebagai seorang pelajarcara menghindari bahasa-bahasa kasarcara mengubah sikap rendah diricara meningkatkan harga diri dalam sudut psikologicara meningkatkan keberkesanan komunikasi dengan sebagai pendengar yang baikcara meningkatkan keberkesanan komunikasi keluargacara meningkatkan komunikasi bukan lisan dalam pengajarancara pengawalan murid prasekolahcara pengawalan sendiri gurucara pengurusan emosicara teori kegunaan dan kepuasan diaplikasi dalam penggunaan mediacara-cara guru mengendalikan masalah pelajaran dan pembelajaran kanak-kanakcara-cara meningkatkan pengurusan persekitaran fizikalcara-cara untuk memperbaiki komunikasi bukan lisancara-cara untuk meningkatkan pengurusan persekitaran fizikal dan pengurusan persekitaran emosiciri-ciri tingkah laku bermasalah murid prasekolah semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajarancontoh artikal kajiancontoh artikel jurnal teknik belajar mengikut teori psikologicontoh artikel kajian lepas teori komunikasicontoh artikel pengurusancontoh jurnal pendidikan psikologicontoh jurnal pengurusan dalam pendidikancontoh kajian domain afektifcontoh kajian kes komunikasicontoh kajian kes masalah tingkah laku murid pemulihancontoh kritikan jurnalcontoh kritikan jurnal kemahiran hidupcontoh mengenai kebolehan memahami diri sendiri sebagai seorang guruCONTOH PELAN TINDAKAN TANGANI STRESScontoh sudut bahasa dan komunikasicontoh tesis pemerhatian kanak-kanakcontoh tugas kritik jurnalcontoh ulasan dan kritikan jurnalcontoh ulasan emosicontoh ulasan jurnal kajian kes salah lakucontoh ulasan jurnal kawalan ibu bapa terhadap tingkah laku anak-anakcontoh ulasan jurnal kecergasancontoh ulasan jurnal masalah disiplincontoh ulasan jurnal pendidikan khascontoh ulasan jurnal perkembangan kanakcontoh ulasan tesis sekolah rendahdefinisi komunikasi berkesan dalam kelasdefinisi pengurusan muriddefinisi tekanan emosi jururawatdialog dan motivasi antara guru dan murid-muriddomain afektif dalam p@pemail kimia gov my loc:USemosi dalam konteks komunikasiemosi remaja autismeemosi yang digunakan oleh seorang guruempati kejururawatanfaktor komunikasi yang berkesan dalam mengubah tingkah laku muridfaktor masalah disiplin mengikut teorifaktor-faktor berlakunya penggunaan bahasa tidak sopanfaktor-faktor penyebab masalah emosi gurufaktor-faktor yang telah mempengaruhi aspek pencapaian akademik kedua-dua orang muridfungsi bilik pendidikan khasfungsi komunikasi bukan lisanfungsi komunikasi lisan dalam p&p di sekolahgambar dan biodata burrhus frederic skinnerguru mengatasi konflik antara pelajar prasekolahguru mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanakguru mengendalikan konflik dikalangan kanak-kanak dan mengalakkanimage guru mengaplikasikan konsep peneguhan dalam p&pimaginasi: kesan positif dan negatifimpak perbezaan individuimpak positif proses penceritaan kepada kanak-kanakimplikasi emosi gembira di dalam kehidupan seorang pelajarimplikasi emosi kepada motivasiimplikasi emosi marah dalam kehidupan pelajarimplikasi emosi sedihimplikasi kejururawatan dalam prinsipimplikasi p&p terhadap perbezaan individuimplikasi peers atas perkembangan kognitif muridimplikasi peers ke atas perkembangan psikomotorimplikasipeersisu teori behaviorisme dalam pendidikan artikeljenis gangguan emosi positifjenis komunikasi berkaitan dengan pelajarJenis-jenis cabaran pelajar jururawatjenis-jenis gangguan emosi murid jurnaljournal berkenaan dengan kecerdasan emosionaljournal pengendalian konflikjurnal / artikel teori komunikasijurnal artikel modifikasi tingkahlaku kanak-kanakjurnal artikel pendidikan awal kanak-kanakjurnal autismejurnal berkaitan modul pengurusan stressjurnal berkaitan pendidikan awal kanak-kanakjurnal cabaran guru pendidikan khasjurnal emosi berkaitan kelakuan organisasi 2010jurnal emosi negatif pdfjurnal emosi pelajarjurnal fungsi komunikasijurnal hukuman dan kesannya terhadap tingkah laku kanak-kanakjurnal implikasi perbezaan individujurnal implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaranjurnal kaedah pengajaran behaviorismejurnal kajian tindakan menggunakan teori skinnerjurnal keberkesanan terapi kepada emosijurnal kepentingan komunikasijurnal kepentingan mobile komunikasijurnal keperluan psikologi pendidikan dalam pengurusan pelajar bermasalahjurnal komunikasi antara pelajar IPTjurnal komunikasi berkesan dalam pengajaran dan pembelajaranjurnal komunikasi dalam keluargajurnal komunikasi kelakuan organisasi melayuJURNAL KOMUNIKASI PELAJAR BAHASA KEDUAjurnal masalah komunikasi dalam pengajaran di kalangan pelajar bukan melayujurnal masalah stress dalam pembelajaranjurnal mengenai tingkah laku luar normaljurnal pelajar stresJURNAL PENDIDIKAN ADHDjurnal pendidikan awal kanak-kanakjurnal pendidikan khas adaptasi kemahiran hidup kanak- kanak bermasalah penglihatan pdfjurnal pendidikan khas adhdjurnal pendidikan khas masalah tingkah lakujurnal pendidikan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak kanakjurnal pengajaran behaviorisme untuk kanak-kanak disleksiajurnal pengawalanjurnal penglibatan ibu bapa dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanakjurnal pengurusan bilik darjah kemahiran hidupjurnal pengurusan emosijurnal pengurusan persekitaran fizikal bilik darjahjurnal pengurusan tingkah lakujurnal penyelidikan penglibatan ibu bapa dalam ict di prasekolahjurnal peranan ibubapa dalam tingkahlaku kanak-kanakjurnal psikologi berkaitan dengan gangguan emosijurnal psikologi berkaitan tingkah laku remaja yang dipengaruhi oleh ibu bapajurnal psikologi pendidikan komunikasi guru dengan muridjurnal psikologi pendidikan: teknik pembelajaranjurnal strategi komunikasi kanak-kanakjurnal teknik pengurusan tingkah lakujurnal tentang kelas pemulihan matematikjurnal tentang komunikasijurnal tentang perkembangan dan pempelajaran pelajar mengenai masalah emosijurnal teori behaviorisme dalam kelasjurnal teori kawalan sosialjurnal teori kecerdasan emosijurnal teori murid pendengaranjurnal teori pembelajaran behaviorismejurnal teori stress pelajar universitijurnal tingkah laku kanak-kanak prasekolahjurnal tingkah laku pemujukanjurnal yang berkaitan dengan program pemulihan dalam matematikjurnal<cadangan mengatasi penggunaan internet kalangan pelajarjurnal-permasalahan dalam pelaksanaan MBMMBIjurnal-teori pembelajaran behaviorismejurnal/artikel manfaat dan kesan internet kepada pelajarjurrnal kecergasan pelbagai kanak-kanak pemulihan dari sudut emosikaedah memujuk dalam pdpkaedah peneguhan ke atas pelajar autismekaedah teori kepuasan diaplikasi dalam mediakajian emosi dalam bilik darjahkajian kawal tingkah laku bermasalah muridkajian keberkesanan komunikasi dikalangan jururawatkajian keberkesanan komunikasi lisan dalam organisasikajian kes isu-isu berkaitan autismekajian kes komunikasikajian kes komunikasi antara guru dan pelajar dalam bilik darjahkajian kesan kecerdasan emosi murid pemulihan khaskajian komunikasi negatif guru terhadap muridkajian melibatkan faktor emosi dalam bilik darjahkajian pengurusan tingkahlaku murid khaskajian perbandingan dalam kejururawatankajian strategi berkesan mengajar matematik kelas pemulihankajian tindakan kawalan kelaskawalan emosi di iptkebaikan internet kepada pelajar sekolahkebaikan kaedah pemerhatian perubahan zaman kanak-kanakkebaikan sudut di bilik pemulihankebaikan teori pengurusankeberkesanan komunikasi sebagai pendengar yang baikKEBOLEHAN MEMAHAMI DIRI SENDIRI DALAM BILIK DARJAHkecerdasan emosi mempengaruhi prestasi pelajar iptakelas yang positif secara psikologinya turut mempengaruhi mood belajar kanak-kanakkemahiran emosi yang efektifkemahiran komunikasi bukan verbalkemahiran komunikasi dapat mengurang sress gurukemahiran pemujukan dalam kes murid bermasalahkenapa dunia dalaman bermasalahKENDALI EMOSI DALAM BAHASA MELAYUkepentingan bermain dari sudut emosikepentingan emosi marah dalam kehidupan pelajarkepentingan kawalan emosi ketika bekerjakepentingan komunikasi dalam bidang kejururawatanpdfkepentingan komunikasi dalam kehidupan seseorang individukepentingan komunikasi dalam keluarga pdfkepentingan komunikasi non verbal dalam pengajarankepentingan komunikasi prasekolahkepentingan komunikasi seorang gurukepentingan mengatasi emosi sedih dalam kehidupankepentingan modifikasi strategi sainskepentingan modifikasi tingkah laku(suppiah naciappan et al 2009) teori kognitif*tips menghadapi guru bermasalah*- kepentingan komunikasi bukan lisan dalam bilik darjah1 berdasarkan pengalaman anda berada di sekolah bagaimanakah pengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkah laku muridnya3 kategori masalah remaja3 mengubah tingkahlaku melalui komunikasi3 mengubah tingkahlaku murid melalui komunikasi di sekolah5 aktiviti peneguhan positif contohnya dalam teori behaviorisme5 jurnal berkaitan pendekatan kecerdasan pelbagai5 keadaan manusia perlu berkomunikasi5 keadaan manusia perlu berkomunikasi kaitkan kelima-lima keadaan tersebut dengan situasi anda di sekolah dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan5 keadaan manusia perlu komunikasi5 strategi pemulihan cara berkesan5p kbsr dalam konteks psv? www jurnal emosikanak-kanak pdfabdul syukor hashim kajian seni dalam bidang kognitif emosiadakah bahasa badan membantu komunikasi pelajar dengan guruadakah dendaan dan hukuman dapat menyelesaikan masalah tingkah laku kanak-kanak prasekolahadakah guru di sekolah mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah sosial emosiAdakah kemahiran komunikasi penting bagi guru? Mengapa?adakah normal sekiranya kanak-kanak berkelakuan agresif samada sengaja atau tidakadakah pendekatan guru dapat tangani masalah emosi pelajar dalam bilik darjahadakah strategi mengawal tekanan mempengaruhi komitmen guruadaptasi dari kemahiran hidup masalah penglihatanafektif / kreatif pengajaran artikel scribdafektif dan kecerdasan emosionalafektif di kalangan pelajar latihanafektif murid dalam peeraktiviti dalam kelas dan peneguhan positifaktiviti dalam peneguhan positifaktiviti fizikal - motif penampilan dan bukti dari jurnalaktiviti kaedah peneguhan positif dalam teori behaviourismeaktiviti menggunakan peneguhan positif dalam darjahaktiviti peneguhanaktiviti peneguhan dalam kelasaktiviti peneguhan positifaktiviti peneguhan positif dalam kelasaktiviti peneguhan positif di dalam bilik darjahaktiviti peneguhan positif di dalam kelasaktiviti-aktiviti dengan menggunakan kaedah peneguhan positif menurut teori pembelajaran behaviorismeaktiviti-aktiviti yang mengunakan kaedah peneguhan positifaktivitipeneguhan positifalam komunikasipendengar yang baik damalan berkomunikasi yang berkesan semasa p & pamalan peranan tanggungjawab kaunselor sekolah pdf 2010-2015Amalan perkembangan afektik kanak-kanakamalan refleksi oleh jururawatambilan pelajarr ke kys 2013analisa komunikasi pemujukananalisis cara mengawal emosianalisis cerita one child daripada torey haydenapa itu kotak koboldapa kepentingan komunikasi kpd muridapa komunikasi penting bagi seorang guru?apakah buktinya tingkahlaku yang mempengaruhi kegagalan 3mapakah cabaran dalam mengendalikan emosiapakah nama teori yang tidak boleh kontrol emosiapakah perbezaan antara hukuman dengan peneguhanApakah perbezaan dan persamaan antara kajian tindakan kajian kes dan Jurnalapakah perlakuan murid dalam komunikasiapakah prinsip yang perlu difahami oleh guru semasa berkomunikasi secara bukan lisan dengan muridnyaApakah prinsip-prinsip yang perlu difahami oleh guru semasa berkomunikasi secara bukan lisan dengan muridApakah teori psikologi yang membantu menyelesaikan emosiapakah teori yang terbaik dalam membuat kajian komunikasi bukan verbalaplikasi dan cara menangani emosi remajaAplikasi disiplin bilik darjah Redl Watternbergaplikasi domain afektifdalam bilik darjahaplikasi elemen penyayang dalam kejururawatanaplikasi hukuman dalam p&paplikasi jenis perkembangan kanak-kanak dalam bilik darjahAPLIKASI KECERDASAN EMOSI (EQ) DALAM KOMUNIKASIaplikasi kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaranaplikasi kognitif dalam mentasi masalah disiplin pelajaraplikasi komunikasi yang berkesanaplikasi model behaviorisme untuk membantu murid berkeperluan khasaplikasi model kecergasan goleman dalam pengajaranaplikasi model komunikasi dalam p&paplikasi model pembelajaran di prasekolahAplikasi PEERS ke atas psikologi murid-muridaplikasi pelupusan dalam p&paplikasi peneguhan posotif dan negatifaplikasi pengajaran pavlov dalam bilik darjahaplikasi penyayang dalam jururawataplikasi perbezaan individu -stailaplikasi prinsip prinsip komunikasi bukan lisan dalam kehidupanaplikasi prinsip teori ivan pavlov dalam bilik darjahaplikasi prinsip-prinsip thorndike dalam bilik darjahaplikasi psikologi dalam masalah disiplin pelajaraplikasi psikologi pelajar bermasalah disiplinaplikasi psikologi pendidikan dalam komunikasiaplikasi psikologi pendidikan dalam pembelajaranaplikasi strategi pengajaran pavlov dan skinner di dalam kelasaplikasi teknik tingkah laku murid autismeaplikasi teori behavioris & kognitif untuk kanak-kanak pemulihan dalam bilik darjahaplikasi teori behavioris dalam pengajaran matematik di bilik darjahaplikasi teori behavioris terhadap kanak-kanak berkeperluan khasaplikasi teori behavioris terhadap p&paplikasi teori behaviorisme dalam bahasa melayuaplikasi teori behaviorisme pavlov dan thorndike dalam pengajaran dan pembelajaranaplikasi teori behavioristik terhadap pendidikan awal kanak-kanakaplikasi teori dalam mengendalikan masalah konflik diriaplikasi teori humanistik dalan menangani sosio emosi pelajaraplikasi teori kecerdasan emosiaplikasi teori kecerdasan emosi dalam p&pAPLIKASI TEORI KEGUNAAN DAN KEPUASAN DALAM MEDIA pdfaplikasi teori kegunaan dan kepuasan dalam penggunaan mediaaplikasi teori konflik pendidikan dalam pengurusan tingkah lakuaplikasi teori konstruktivisme dalam pengurusan bilik darjahaplikasi teori pembelajaran behavioris dalam bilik darjahaplikasi teori pengurusan tingkah lakuaplikasi teori tangani stresaplikasi teori watson pembelajaran behaviorismeaplikasikan teori kognitif dan behaviour dalam p&p pemulihan khas dalam bilik darjahaplilakasi teknik tingkah laku murid autismeapplikasi model komunikasi di kelasartikal dan jurnal free draw terhadap kanak-kanakartikal kajia teantang motivasi ataupun stressartikal kajian stress dan motivasiartikal kajian stress pelajarartikal masalah tingkah lakuartikal tanggungjawab jururawatartikal tekanan emosi dikalangan guruartikal teknik pengawalan kelasartikal tenatang cara atasi masalah internet terhadap pelajarartikal tentang masalah sosial dan contoh kritikanartikal tentang memahami perasaanartikal tentang pengajaran guru yang berkesan dan kreatifartikal teori PENGURUSAN AIRMUKAartikal tingkah laku kanak-kanak mengikut teori thorndikeartikal- aspek komunikasiartikel 2012 masalah pendengaran pdfartikel adaptasi kemahiran hidup pendidikan khas masalah penglihatanartikel adaptasi masalah penglihatanartikel bagi komunikasi bukan lisan bagi segi pertentanganartikel bahasa inggeris mengenai pengurusanartikel berkaitan adaptasi dalam kemahiran hidup harian individu bermasalah penglihatanartikel berkaitan dengan kesan buruk kepada kanak-kanak istimewaartikel berkaitan dengan pembentukan tingkah laku melalui teori thorndikeartikel berkaitan dengan psikologi dalam bahasa melayuartikel berkaitan dengan teori pavlovartikel berkaitan dengan teori pembelajaran thorndikeartikel berkaitan disiplin pelajar jururawatartikel berkaitan komunikasi dengan guruartikel berkaitan komunikasi lisan di sekolahartikel berkaitan pemulihan khasartikel berkaitan pemulihan matematikartikel berkaitan perubahan dalam perkembangan emosiartikel berkaitan teori pembelajaran behaviorismeartikel berkaitan teori pembelajaran pavlovartikel berkaitankomunikasi guru dalam bilik darjahartikel berkenaan dengan emosi remajaartikel cara menangani Cara Deal dengan Salah laku Pelajar di dalam kelasartikel cara mengawal perlakuan muridartikel cara menguruskan konflikartikel contoh masalah sosial kanak-kanakARTIKEL DALAM JURNAL MENGENAI KOMUNIKASI KANAK-KANAK KHASartikel dalam majalah tentang emosiartikel dan gambar tentang kawalan emosiartikel dan jurnal pemulihan khas matematikartikel disiplin pelajarartikel dlm jurnal kanak kurang upaya dalam pembelajaranartikel emosi dan permasalahanartikel faktor - faktor bising di dalam kelasartikel fungsi pengurusanartikel guru pemulihanartikel guru stressartikel isu dalam pendidikan khasartikel jenis-jenis masalah disiplin dalam bilik darjahartikel jurnal cabaran pekerja sosialartikel jurnal emosi dan mood dalam kelakuan organisasiartikel jurnal isu pengajaran ictartikel jurnal kesan penggunaan kaedah peneguhan dalam meningkatkan pembelajaran kanak-kanak khasartikel jurnal komunikasi lisan dan bukan lisanartikel jurnal komunikasi positif dan kesannya terhadap tingkah laku kanak-kanakartikel jurnal masalah fizikal oleh pelajarartikel jurnal pendidikan - kesihatan kanak-kanakartikel jurnal pendidikan prasekolahartikel jurnal pengurusan masaartikel jurnal prasekolahartikel jurnal proses pengajaran dan pembelajaran subjek kemahiran hidupartikel jurnal psikologi pendidikan tentang murid dan guruartikel jurnal tekanan bagi guruartikel jurnal tentang isu komunikasiartikel jurnal tentang murid adhdartikel jurnal terapi pendidikan khasArtikel jurnal-mengurus bahasaartikel kajian komunikasi pdfartikel kajian mengawal stresartikel kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasiARTIKEL KAWALAN EMOSI KENDIRIartikel kawalan jurnal pdfartikel keberkesanan latihan/penyampaian berkesanartikel kecerdasan emosi dan sosial kanak-kanakartikel kecerdasan emosi dan tingkahlaku kalangan kanak-kanak khasartikel kecerdasan emosi stres kerja berita harianartikel kepentingan pengurusan kerjayaartikel kepentingan peranan guru pengurusan persekitaran sosio- emosi dalam bilik darjahartikel kepentingan psikologi pendidikan kepada guruartikel kepentingan teori pembelajaranartikel kesan positif dan negatif expresi ibu terhadap bayiartikel kesan tekanan emosi dikalangan muridartikel komunikasi bukan lisan dalam bilik darjahartikel komunikasi dalam kalangan rakan sebayaartikel komunikasi dalam organisasi pdfartikel komunikasi dalam organisasi pendidikanartikel komunikasi guru dan murid melalui internetartikel komunikasi kanak-kanak khas dalam jurnalartikel komunikasi pelajarartikel konflik guru dan kanak-kanakArtikel konflik remaja bermasalahartikel kritikan jurnal disiplin pelajarartikel majalah REMAJA tangani masalah sosialartikel majalah tentang konsep kendiriartikel manfaat dan kesan yang memudaratkan internet kepada pelajarartikel masalah bising dalam bilik darjahartikel masalah disiplin dikalangan pelajar iptartikel masalah disiplin murid pendidikan khasartikel masalah emosi guruartikel masalah emosi kanak-kanak khasartikel masalah komunikasi dalam keluargaartikel masalah komunikasi di sekolahARTIKEL MASALAH KOMUNIKASI MURID-MURID KHAS DALAM JURNALARTIKEL MASALAH KOMUNIKASI MURID-MURID KHAS DALAM JURNAL PENDIDIKAN KHASartikel masalah pelajar bising di dalam kelasartikel masalah tingkah laku dan emosi kanak-kanak berkeperluan khasartikel masalah tingkah laku kanak-kanak autismeartikel masalah tingkah laku kanak-kanak khasartikel masalah-masalah komunikasi dalam bilik darjahartikel masalah-masalah melibatkan komunikasiartikel masalahkomunikasi murid pendidikan khasartikel membincangkan pendidikan kesihatan peers terhadap perkembangan kognitif muridartikel mengenai komunikasi lisan dan bukan lisanartikel mengenai pengurusan emosiartikel mengenai peranan ibubapa dalam kejayaan kanak-kanakartikel mengenai tekanan emosi kanak-kanakartikel mengenai tingkah laku manusiaartikel menjalankan eksperimenartikel model pengajaran personal keluargaartikel murid adhd pendidikan khasartikel murid yang bermasalah bahasa dan komunikasiartikel one child heydenartikel pdf kaedah menangani kanak-kanak bermasalah emosiartikel pelajar autismeartikel pelajar bermasalahartikel pemaksaan keratan akhbarartikel pembentukan konsep kendiriartikel pendekatan pengajaran behaviorisme bahasa melayuartikel pendidikan berterusan dalam kejururawatanartikel pendidikan dan pendekatan stratergi prasekolahartikel pendidikan khas berkaitan pengurusan tingkah laku dan emosiartikel pendidikan pdfartikel pendidikan pemulihanartikel pendidikan tentang program pemulihan matematikartikel pengalaman sebagai jururawatartikel penglibatan ibu bapa pra sekolahartikel pengurusan antara tekanan kerja dengan kepuasan kerja di kalangan guru bahasa inggerisartikel pengurusan bilik darjah beritaartikel pengurusan bilik darjah prasekolahartikel pengurusan kendiriartikel pengurusan masa di kalangan pelajarartikel pengurusan masa dikalangan pelajarartikel pengurusan masa yang menyebabkan tekanan emosiartikel pengurusan masa yang menyebabkan tekanan emosi pelajarARTIKEL PENGURUSAN PERASAANartikel pengurusan persekitaran fizikal bilik darjahartikel pengurusan stress di kalangan guruartikel pengurusan stress pelajarartikel penyata masalah dalam mempengaruhi pencapaian pelajarartikel peranan emosi dan komunikasiartikel peranan komunikasi bukan lisanartikel peranan komunikasi dalam pengurusanartikel peranan komunikasi lisan dalam p&partikel peranan komunikasi lisan dalam p&p di sekolahartikel perkembangan kanak-kanak dalam majalahartikel perkembangan kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaranartikel perlakuan kanak khasartikel psikologi dalam journalARTIKEL psikologi MOTIVASIartikel psikologi pendidikan tingkah laku bermasalahartikel salah laku guru dalam majalahartikel situasi pemujukan pelajar bermasalahartikel stategi memperbaiki kemahiran komunikasi luar bandarartikel strategi pengajaran pendidikan kesihatanartikel strategi program pemulihan matematikartikel surat kabar tentang perubahan emosi remajaartikel surat kabar tentang tekanan guruartikel tekanan emosi dalam kalangan pelajarartikel tekanan emosi kanak-kanakartikel tekanan murid sekolah rendahartikel teknik pengajaran pemulihan matematikartikel teknik pengurusan tingkah lakuartikel tentang adaptasi dalam kemahiran hidup harian individu bermaslah penglihatanartikel tentang adaptasi kemahiran hidup harian murid bermasalah penglihatanartikel tentang bagaimana kanak - kanak belajar cara pengendalian dataartikel tentang elemen kecerdasan emosiartikel tentang emosiartikel tentang faktor-faktor kecerdasan emosi terhadap kerjaartikel tentang isu tekanan emosi guruartikel tentang jenis-jenis asas emosiartikel tentang kanak-kanak bermasalah penglihatanartikel tentang kecerdasan dalam menangani masalahartikel tentang kepentingan mengawal emosi dalam pembelajaranartikel tentang komunikasi guruartikel tentang kurang tumpuan belajar di dalam kelas dikalangan pelajar iptartikel tentang masalah komunikasi di dalam kelasartikel tentang murid-murid autismaartikel tentang pembelajaran kanak-kanak mengikut teori pavlovartikel tentang pendidikan pdfartikel tentang penggunaan bahasa kanak-kanak autismeartikel tentang pengurusan bilik darjah pendidikan khasartikel tentang PENGURUSAN EMOSIartikel tentang pengurusan konflik dan stress di sekolahartikel tentang peranan guru dalam penggunaan internet untuk kanak-kanakARTIKEL TENTANG PERANAN KOMUNIKASI DALAM MENGUBAH TINGKAH LAKUartikel tentang perkembangan emosi dan sosial remaja serta langkah mengatasiartikel tentang permasalahan guruartikel tentang sebab manusia perlu berkomunikasiartikel tentang stress dalam kalangan pelajar jururawatartikel tentang stress di kalangan ibu bapaartikel tentang tekanan emosi guruartikel tentang teknik-teknik pengurusan tingkahlaku berdasarkan 4 model pengurusan tingkahlakuartikel tentang teori behaviorismeartikel teori behaviorisme thorndikeartikel teori kecerdasan emosiartikel teori pembelajaran skinnerARTIKEL TEORI PENEMBUSANartikel tindakan emosi-psikologi pengurusanartikel tingkah laku bermasalahartikel tingkah laku luar normalartikel tingkah laku pelajar di dalam kelasartikel tingkahlaku kanak-kanak berumur 5 tahunartikel yang berkaitan dengan pembelajaran kanak-kanak dan keluarga pdfartikel yang berkaitan dengan program pemulihan dalam matematikartikel yang berkaitan pemulihan matematikartikel- permasalahan pemulihan matematikartikel-pembentukan tingkah laku kanak-kanakartikelmasalah murid dalam matematikartikelmembincangkan kesihatanartikelteori pembelajaran matematik behaviorismeartikel_disiplin pelajar IPTasimilasi dalam bilik darjah aplikasi psikologi pdfaspek kawalan kelasaspek kawalan kelas berkesanaspek masa dalam komunikasi non verbalaspek modifikasidalam sains untuk murid pendidikan khasaspek pencapaian akademik berpandukan teori psikologi pendidikanassgment prinsip tingkah laku organasasiassigment komunikasi berkesan dalam kesihatanassigment pengurusan tingkah laku kanak-kanak pendidikan khasassigment perbezaan elemen motivasi dalam peranan jururawatassigment psikologi pengurusanASSIGMENT TINGKAH LAKU MURID PENDIDIKAN KHASassigment ulasan jurnal teori kecerdasan pelbagai tentang sosial dan emosiassignment disiplin dalam konteks kebisinganassignment implikasi perkembangan keatas pengajaran dan pembelajaranassignment mengendali seorang pelajar bermasalah disiplinassignment pengurusan emosi sebagai seorang mahasiswaassignment perubahan dalam kejururawatanassignment psikologi untuk membezakan antara dua kategori kesedaran dari perspektif psikologiassignment tanggunjawab guru terhadap masyarakatassignment tingkah laku dan emosi murid dalam p&p bilik darjahassignment ulasan artikel teori penembusan sosialassignmentkritikan jurnal kelakuan organisasiassignmentulasan buku pendidikanatasi masalah pelajar bising di dalam kelasatasi tingkahlaku kanak prasekolahatikel berkaitan sosial kanak-kanakatikel program pemulihan khas matematikautisme dalam teori behaviorismeautisme dan teori pembelajaranautisme-strategi pengendalian tingkahlakuautistik jurnal issnb f skinner - teknik pengurusan dirib f skinner pendidikan awal kanak-kanakB F Skinner tidak menggalakkan penggunaan hukumanbagaiman guru dapat mengawal emosi pelajarnyabagaiman guru mengatasi masalah emosibagaiman guru mengawal konflik kanak-kanakbagaiman mengurus emosibagaimana anda boleh mengaplikasikan pendekatan shaping atau pembentukan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang saling membacabagaimana anda menangani pelajar domain ?bagaimana aplikasikan komunikasi bukan verbalbagaimana aspek terapi tingkah laku / behavioristik (therapy) dapat mengubah tingkah laku manusiabagaimana bahasa bukan lisan menjejaskanbagaimana bidang psikologi mengubah kehidupan andabagaimana cara komunikasi luaranbagaimana caranya guru mengendali konflik antara kanak-kanakbagaimana cikgu nengatasi masalah emosi peribadi semasa mengajarbagaimana emosi dapat mengawal komunikasibagaimana emosi memberi kesan kepada komunikasi dalam pengurusanbagaimana guru boleh membantu menangani gangguan emosibagaimana guru boleh mengaplikasikan teori pempelajaran secara berkesan di dalam kelasbagaimana guru elakkan masalah komunikasi berkesanbagaimana guru membantu murid yang mengalami gangguan emosibagaimana guru menangani gangguan luar jangkaanbagaimana guru menangani masalah emosibagaimana guru menangani masalah gangguan emosi kanak-kanak dalam bilik darjahbagaimana guru mengatasi stressbagaimana guru mengawal emosi pelajarbagaimana guru mengawal konflik kanak-kanakbagaimana guru mengelakkan masalah yang menjejaskan keberkesanan komunikasibagaimana guru mengendali konflik kanak-kanakbagaimana guru mengendalikan konflik antara kanak-kanak di prasekolahbagaimana guru mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanak dan menggalakkan mereka?bagaimana guru menyelesaikan konflik dikalangan kanak-kanakbagaimana guru prasekolah mengatasi konfik antara pelejarbagaimana gurus mengurus dan mengawal pelajar dalam kelasbagaimana hendak mengaplikasikan teori hezberg dalam persekitaran kerjabagaimana hendak mengawal emosi sebagai pelajar iptbagaimana hendak mengawal emosi sebagai pelajar iptabagaimana hendak meningkatkan keberkesanan komunikasibagaimana ibu bapa berkomunikasi dengan murid bermasalah pendengaranbagaimana ilmu psikologi pendidikan membantu guru memahami kanak-kanak dalam konteks tingkah lakubagaimana jepun mengaplikasikan bahasa bukan lisanbagaimana kawal kelas pemulihanbagaimana kesimpulan kepentingan jururawatbagaimana komunikasi antara guru dan ibu bapabagaimana komunikasi dapat mempengaruhi seseorangbagaimana komunikasi dapat mengubah tingkah laku bermasalahbagaimana konflik dan stress dapat diatasibagaimana konsep 5p diaplikasi dalam bilik darjahbagaimana menangani masalah-masalah dalam bilik darjahbagaimana mengaplikasikan ilmu psikologi untuk memahami kanak-kanakbagaimana mengatasi konflik antara kanak-kanak di prasekolahbagaimana mengatasi masalah murid prasekolah yang takut kepada gurubagaimana mengatasi masalah remaja dengan cara komunikasi berkesanbagaimana mengatasi murid bisingbagaimana mengawal emosi kanak kanakbagaimana mengawal emosi remajabagaimana mengawal kelasbagaimana mengawal masa dalam pembelajaranbagaimana mengawal masalah sensitif dalam diribagaimana mengawal pelajar bermasalahbagaimana mengawal pelajar di kelasbagaimana mengawal pelajar yang tidak memberi tumpuanbagaimana mengelakkan diri daripada masalah disiplinbagaimana mengendalikan kelasbagaimana mengendalikan tingkahbagaimana menggunakan komunikasi lisan secara berkesan dalam organisasibagaimana menggunakan psikologi dalam mengendalikan pesakitbagaimana menghalang masalah tingkah laku dalam kelasbagaimana mengubah tingkahlaku murid melalui komunikasibagaimana mengubah tingkahlaku negatif murid melalui komunikasibagaimana meningkatkan disiplin seseorang individubagaimana meningkatkan keberkesanan komunikasibagaimana menyelesaikan negatif penggunaan internetbagaimana pendekatan behavioris diaplikasi dalam bilik darjahbagaimana pendengar meningkatkan keberkesanan komunikasibagaimana pengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkahlaku muridbagaimana penggunaan komunikasi di iptbagaimana pengurus mempengaruhi moodbagaimana pengurusan penyayang membantu guru dalam p&pbagaimana psikologi digunakan dalam p&pbagaimana psikologi membantu guru memahami tingkah laku muridbagaimana psikologi mempengaruhi kehidupan seharianbagaimana psikologi mengubah kehidupan sebagai pelajarbagaimana psikologi mengubah kehidupan sebagai seorang pelajarbagaimana psikologi mengubah kehidupan seorang pelajarbagaimana pula anda mengurus emosi dalam pengurusan kawalan kendiri?bagaimana remaja memahami dan mengawal perasaanbagaimana seorang guru biasa menangani murid bermasalahbagaimana seorang guru dapat membantu murid mengurus emosi sendiribagaimana seorang guru dapat meningkatkan perkembangan sosialbagaimana seorang guru menguruskan menguruskan tekananbagaimana sukan mempengaruhi emosi muridbagaimana tangani masalah emosi kanak-kanak meningkat remajabagaimana teori humanistik dapat diaplikasikan bagi menangani masalah muridbagaimana teori kegunaan dan kepuasan di aplikasi dalam penggunaan mediabagaimana teori kognitif membantu menangani stressbagaimana teori psikologi membantu masalahbagaimana teori watson dan pavlov membantu kitabagaimana teori watson dan pavlov membantu kita dalam memahami tingkah laku orang lainbagaimana untuk atasi masalah isu komunikasi dalam organisasibagaimanakah bidang psikologi merubah pengalaman hidup dari segi pelajarbagaimanakah cara kita sebagai guru menanggani cabaran tersebutbagaimanakah kefahaman tentang teori pembelajaran boleh membantu guru urus kelasbagaimanakah pegetahuan psikologi membantu guru memahami tingkahlaku muridbagaimanakah pengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkah laku muridnyabagaimanakah pengurus mempengaruhi moodBagaimanakah seseorang guru dapat mengurus emosi pelajar-pelajar dalam aktiviti P&Pbagaimanakah susunan bilik darjah mempengaruhi tingkah laku kanak kanak prasekolahbagaimanakah teori ellis digunakan untuk membantu masalah stressbahasa badan perlakuan pelajar dalam bilik darjahbahasa dan komunikasi murid pemulihan khas-artikel dalam journel)bahasa dan komunikasi murid pemulihan khas-artikel dalam jurnalbahasa mengawal emosi jurnalbahasa negatif gurubahasa positif dalam komunikasi antara guru dengan muridbahasa yang negatif dalam kelasbanding beza konsep 5p psv kssr dan kbsrbanding beza teori perkembanganbanding beza teori-teori perkembanganbandingkan Watson Pavlov dan Thorndike scribdbeban pembelajaran punca kepada tekanan emosi dikalangan muridbebanan pembelajaran punca tekanan emosi dikalangan muridbentuk komunikasi bukan lisan yang boleh digunakan oleh jururawatbentuk peneguhan dan hukuman dalam P&Pberbezaan teori behaviorismeBerdasarkan model sosial bincangkan bagaimana penglibatan ibu bapa dan sekolah dapat dilaksanakan khususnya bagi tujuan mengubah tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khasBerdasarkan pengalaman anda berada di sekolah bagaimanakah pengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkah laku muridnyaberdasarkan pengalaman anda berada di sekolah bagaimanakah pengetahuan tentang psikologi boleh membantu guru memahami tingkah laku muridnya?berita tentang tingkah laku bermasalah dalam bilik darjahberkomunikasi dan mengawal emosi untuk menangani stressberkomunikasi dapat mengawal stressbertolak ansur dalam ogansisasi-pdfbeza efektif dan afektifbeza hukuman dan peneguhanBibliografi bagaimana ibubapa mengawal tingkahlaku kanak-kanak yang agresifbibliografi jurnal masalah autismebibliografi kritikan jurnal pendidikanbibliografi masalah tingkahlaku muridbibliografi mempengaruhi aspek pencapaian akademikbilik darjah pelajar autistikbincangkan bagaimana teori kegunaan dan kepuasan di aplikasi dalam penggunaan mediabincangkan cara-cara menangani tingkah laku tersebut dari aspek kemahiran komunikasiBincangkan kesan positif dan negatif penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dalam konteks bilik darjahbincangkan komunikasi dari perspektif dalam mengatasi masalah rasuahbincangkan penggunaan ict dalam PdP punca guru alami tekanan emosiBincangkan peranan guru Matematik dalam menghasilkan pelajar yang bermotivasi tinggi dalam Matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan Matematik dalam dunia sebenarbiodata goleman dalam bahasa melayublog kritikan jurnal peranan bapablog pengurusan emosi sedihborang pengekalan nama jururawat pdfbuku berkaitan pengurusan tingkah laku kanak-kanak autismebuku cara meningkatkan komunikasi keluargabuku kawal murid carabuku komunikasi dalam keluargabuku komunikasi untuk guruBuku Panduan Konflik Dan Stressbuku pengurusan kelas pendidikan khas masalah pembelajaran\buku peranan komunikasi dalam pembelajaranbuku rujukkan ttg komunikasi yang menyumbang pada prestasi kerja di kalangan jururawatbuku tentang pengurusan emosi muridbuku-buku peranan komunikasi dalam pengurusancabaran guru pendidikan khas mengawal tingkah laku murid bermasalah pembelajarancabaran mengendalikan komunikasicabaran menghadapi tekanan emosi di kalangan gurucadangan aktiviti p&p bm berdasarkan teori behaviorisme dan kognitifcadangan bagaimana komunikasicadangan bagaimana susunan bilik darjah memberi kesan ke atas tingkah laku kanak-kanakcadangan guru menangani masalah komunikasi bukan lisancadangan mengatasi kes tingkah laku bermasalahcadangan mengawal penggunaan internetcadangan mengurangkan kesan memudaratkan penggunaan internetcadangan mengurangkan masalah disiplin bilik darjah di pra sekolahcadangan mengurus sosioemosi kanak-kanakcadangan p mengatasi emosi dikalangan pekerjacadangan pencegahan masalah emosi dan tingkah laku (masyarakat)cadangan teknik-teknik pengurusan modifikasi tingkah lakucadangan untuk mengurangkan kesan memudaratkan penggunaan internet di kalangan pelajarcadangan-cadangan tentang bagaimana untuk menggalakkan kanak-kanak untuk menjadi lebih aktif secara fizikalcadangkan bagaimana menangani konflik dalam situasi prasekolahcandangan menangani masalah beserta contoh dalam teori pembelajaran humanistikcara aplikasi teori pembelajaran behavioris dalam bilik darjahcara atasi malu berkomunikasi di kalangan kanak prasekolahcara atasi murid dengan teori behaviorismecara atasi murid prasekolah yang emosi negatifcara atasi murid prasekolah yang mempunyai masalah adhdcara atasi murid yang mempunyai masalah adhdcara bagaimana untuk memperbaiki komunikasi bukan lisancara berkesan mengawal kemarahan pelajar sekolahcara berkesan untuk membantu kanak-kanak prasekolah menangani tekanancara berkomunikasi dengan berkesan sebagai seorang jururawatcara berkomunikasi di antara jururawat dengan ibubapa pesakitcara betul memberi hukuman kepada pelajarcara cara menangani masalah tingkah laku dari segi kemahiran komunikasi gurucara cara mengubah tingkahlaku murid melalui komunikasi di sekolahcara cara untuk mengawal pelajar bermalahcara dan kawalan internet kepada pelajar pdfcara di mana ibu bapa menyumbang kepada pemahaman emosi emosi sedar diri empati dan simpati kanak-kanakcara guru aplikasikan teori behavioriscara guru boleh membantu murid untuk mengawal diri sewaktucara guru boleh memperbaiki komunikasicara guru membanti murid bermasalah fizikal dalam akdemikcara guru membantu menangani masalah gangguan emosi kanak-kanakcara guru membantu murid mengurus emosi diricara guru memperbaiki emosi muridcara guru menanangi masalah kanak-kanak yang hperaktif diprasekolahcara guru menangani gangguan emosi pelajar dalam bilik darjahcara guru menangani konflik antara pelajar prasekolahcara guru menangani konflik pelajar prasekolahcara guru menangani masalah emosi muridcara guru menangani MASALAH guna internetcara guru menangani masalah murid prasekolahyang suka memilih makanancara guru menangani masalah pembelajaran remaja berdasarkan kecerdasan emosicara guru menangani tingkah laku bermasalah melalui teori pembelajaran burrhus frederic skinnercara guru menangani tingkah laku bukan lisancara guru mendekati remajaCara guru menerapkan peningkatan EQ terhadap pelajarnyacara guru mengamalkan komunikasi pemujukancara guru mengaplikasikan teori pembelajaran behaviorisme dalam kelascara guru mengatasi masalah komunikasi dalam bilik darjah bagi kanak-kanak autismeCara guru mengatasi masalah tekanan emosi murid di dalam kelascara guru mengatasi ragam pelajar mild autisticcara guru mengatasi stress kanak-kanak jurnalcara guru mengatasi tekanan emosi dalam kalangan muridcara guru mengawal emosi sendiri semasa mengajarcara guru mengawal murid mendatangkan masalah dalam kelascara guru mengawal prasekolahcara guru mengendalikan konflik antara kanak-kanak prasekolahcara guru mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanakcara guru mengendalikan konflik kanak-kanakcara guru mengendalikan masalah disiplin ketika p & p dijalankancara guru mengendalikan pengurusan kendiricara guru menggunakan komunikasi guru dengan kanak-kanak pendengaran scribdscara guru mengubah tingkahlaku muridcara guru mengurus emosi untuk mengatasi strescara guru menguruskan bilik darjah yang melibatkan mird autisticcara guru meningkatkan motivasi kendiri bagi pendidikan khascara guru menyelesaikan masalah gangguan emosi muridcara guru pendidikan khas menangani strescara guru tangani masalah emosi muridcara guru tangani masalah emosi pelajar dalam bilik darjahcara guru untuk menangani masalah emosi guru dan emosi pelajarcara guru untuk menegani pelajar bermasalah berdasarkan teori psaikologicara hendak kritik jurnalcara hendak membuat kritikan jurnalcara hukuman guru dan cara mengatasinyacara jururawat mengawal emosi pesakitcara kawal emosi semasa bertunangcara kawal murid bising di perhimpunancara kawal murid pendidikan khascara komunikasi bagi seorang gurucara komunikasi emosi yang baikcara komunikasi menghadapi keluarga dalam kejururawatancara komunikasi terbaik atasi masalah disiplin muridcara kritik jurnalcara latihan kotak koboldcara megurus sosio emosi kanak-kanakcara membantu guru mengurus tekanancara membantu remaja bermasalah emosicara membantu tekanan emosi muridcara membentuk hubungan dan perlakuan mesra dan empati antara kanak-kanakcara membuat seorang pelajar bermasalah tenangcara menanangi pelajar bisingcara menangani gangguan emosi murid-murid sekolahcara menangani jenis-jenis gangguan emosi kanak-kanakcara menangani konflik emosikanak-kanakcara menangani masalah komunikasi-jurnalcara menangani masalah tingkah laku dari aspek kemahiran komunikasi gurucara menangani masalah tingkah laku pelajar dari aspek kemahiran komunikasicara menangani masalah tingkah laku pelajar dari aspek komunikasicara menangani murid bising didalam bilik darjahcara menangani pelajar autisme dengan menggunakan psikologi pendidikancara menangani pelajar bisingcara menangani stress dengan mengaplikasi teori psikologicara menangani stress menggunakan teori psikologicara menangani tingkah laku non verbalcara mendekati murid nakalcara menegani aidscara menegani bapa yang kecewacara menegani pelajar ipta dalam bahasa inggeriscara menegani stresscara mengalakkan penglibatan komunikasi berkesan di prasekolahcara mengangani konflik menerusi komunikasi berkesancara mengaplikasi kemahiran asertifcara mengaplikasi tekanancara mengaplikasi teori goleman dalam p&pcara mengaplikasikan pendekatan shapingcara mengaplikasikan teori behaviorisme di bilik darjahcara mengatasi ganguan komunikasi di sekolahcara mengatasi kemarahan dalam diri pelajarcara mengatasi kes melalui komunukasicara mengatasi masalah bahasa tidak sopancara mengatasi masalah dalam pengurusan bilik darjah pdfcara mengatasi masalah emosi dan tingkah lakucara mengatasi masalah gangguan emosi kanak-kanak dalam bilik darjahcara mengatasi masalah kawalan kelascara mengatasi masalah komunikasi dalam bilik darjahcara mengatasi masalah komunikasi dalam kalangan pelajar melalui modelingcara mengatasi masalah komunikasi gurucara mengatasi masalah pelajar yang malas membaca dengan pendekatan shapingcara mengatasi maslah insomnia mengunakan konsep psikologicara mengatasi murid adhdcara mengatasi murid bermasalah ADHD dari aspek emosicara mengatasi murid bisingcara mengatasi murid bising dalam kelascara mengatasi sikap pelajar negatif murid di dalam menggunakan teori humanistikcara mengatasi tekanan daripada ibu bapa dan tekanan persekitarancara mengatasi tekanan emosi dengan menggunakan teori motivasicara mengatasi tekanan emosi gurucara mengatasi tingkah laku berdasarkan model tingkah laku -assertive disciplinecara mengawal authismecara mengawal autismecara mengawal emosi di iptcara mengawal emosi di kalangan pelajar iptcara mengawal emosi diri sebagai pelajar wikipediacara mengawal emosi masa remajacara mengawal emosi mengikut teori psikologicara mengawal emosi murid pendidikan khascara mengawal emosi pelajar bermasalahcara mengawal emosi pelajar pendidikan khascara mengawal emosi sebagai seorang gurucara mengawal emosi semasa mengajarcara mengawal murid autismecara mengawal murid prasekolahcara mengawal pendengar apabila mereka berbunyi bisingcara mengawal pengurusan emosi sebagai pelajarcara mengawal perasaan negatif pdfcara mengawal perkembangan remajacara mengawal psikologi seseorang yang bermasalahcara mengawal tekanan semasa berkomunikasicara mengelakkan sikap negatif terhadap kanak pendidikan khascara mengendali pelajar lelaki di dalam bilik darjahcara mengendalikan kelas pelajar khascara mengendalikan murid prasekolah yang sukakan perhatiancara mengendalikan pelajar khascara menghadapi dengan murid yang ada masalah dengan masalah komunikasicara menghadapi masalah disiplin staffcara menghadapi murid autismacara mengkaji dan mengulas jurnal psikologicara mengubah sikap dan tingkah laku komunikasicara mengubah tingkahlaku murid supaya rajin membaca guna pendekatan shapingCARA MENGUBAH TINGKAHLAKU PELAJAR YANG MALAS MEMBACAcara menguna teori thorndikedalam bilik darjahcara mengurus P&Pcara menguruskan emosicara menguruskan emosi anak kurang upayacara menguruskan kemarahan kepada pelajar sekolahcara menguruskan murid malascara menguruskan tekanan dalam organisasicara menigkatkan disiplin pelajar pdfcara meningkatkan aspek afektif kanak-kanakcara meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam keluargacara meningkatkan keberkesanan komunikasi pendengar yang baikcara meningkatkan keberkesanan komunikasi sebagai pendengarcara meningkatkan komunikasi berkesancara meningkatkan konsep kendiri yang positif dalam bilik darjahcara meningkatkan pengawalan emosi kendiricara menyelasaikan gangguan emosicara menyelesaikan masalah dalam prinsip pengurusancara menyelesaikan stress mengikut konsep psikologicara murid mengaplikasi perasaancara murid mengatasi masalah pembelajaran pdfcara pelajar menangani tekanan stress - artikal akhbarcara pelajar menguruskan marahcara pembelajaran mempengaruhi emosicara pemberian hukuman kepada murid di dalam bilik darjahcara pemujukan dari sudut psikologicara pendengar meningkatkan keberkesanan komunikasicara pendidik berkomunikasicara pengurusan konflik antara guru dan pelajarcara pengurusan konflik dengan murid bermasalahcara penyampaian komunikasi bagi murid pendengarancara penyampaian p & p yang berkesan dalam geograficara penyelesaian masalah pelajar melalui behavioriscara remaja menguruskan kemarahancara seorang guru menangani masalah emosicara seorang pendengar yang baik meningkatkan keberkesanan komunikasicara stress dikawal berkaitan dengan psikologicara syco remaja bermasalahcara tangani pelajar bising dalam kelascara tangani stess melalui teori psikologicara terbaik untuk mengubah sikap pelajar nakalcara untuk menangani masalah stress di kalangan guru dari aspek fizikal di sekolahcara untuk mengatasi stress dengan pengurusan emosicara untuk mengawal orang yang mengalami masalah pembelajarancara untuk mengawal perlakukancara untuk menggalakkan komunikasi pelajar iptacara untuk meningkatkan harga diri melalui sudut psikologicara urus kelas pelajar nakalcara urus murid autistik dlm bilik drjahcara urus stresscara utk mengawal emosi terutama dlm komunikasicara yang berkesan bagi menangani permasalahan dalam pengurusan masa gurucara yang betul untuk menangani staff yang bermasalahCara yang boleh digunakan bagi mengaplikasikan pendekatan shaping atau pembentukan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacacara-cara berkomunikasi dengan muridcara-cara guru pemulihan mendekati pelajarcara-cara hendak mengelakkan dari cikgu streescara-cara memahami pelajarcara-cara menangani masalah tingkah laku dari aspek komunikasi gurucara-cara mengatasi autisme beserta huraiancara-cara mengatasi masalah kawalan bilik darjahcara-cara mengatasi masalah komunikasi dalam bilik darjahcara-cara mengawal emosi pelajar prasekolahcara-cara mengendalikan masalah disiplin muridcara-cara mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacacara-cara meningkatkan disiplin pelajarcara-cara meningkatkan keberkesanan komunikasicara-cara meningkatkan keberkesanan komunikasi sebagai seorang pendengarcara-cara pengurusan emosi yang betul sebagai pelajar iptcara-cara strategi yang berkesan untuk membantu kanak-kanak prasekolah mengurangkan tekanan dari hari ke haricara2 menangani stress menurut psikologicaraguru membantu perkembangan dalam p&p di dalam kelas dan luar kelascaramenangani masalah tingkah laku melalui komunikasi gurucerita kanak-kanak konsep sebab dan akibatcerita komunikasi dalam kelascerita masalah komunikasi di sekolahcerita masalah komunikasi disekolahcerita mengenai kesedaran kendiricerita situasi kawalan kendiri di sekolahcerita-cerita berkaitan masalah komunikasi disekolahciri emosi kanak-kanak adhdciri-ciri manusia bermasalah menurut teori behaviorismeciri-ciri murid yang menghadapi tekanan emosiciri-ciri perkembangan fisik bagi kanak-kanak masalah penglihatancontoh - contoh isu komunikasi berkesancontoh aktiviti dalam kelas bagi kecergasan emosicontoh aktiviti dalam kelas teori behaviorismecontoh aktiviti peneguhan dalam kelascontoh aktiviti perkembangan sosio emosi ORANG KURANG UPAYAcontoh aktiviti prinsip premackcontoh aktiviti prinsip premack pelupusancontoh analisa artikel jurnal menggunakan teori komunikasicontoh analisis kritikal berkaitan komunikasicontoh analisis pengurusan bilik darjahcontoh aplikasi matematik dalam bilik darjahcontoh aplikasi penggunaan sudut dancontoh arahan untuk kanak-kanak dalam pengurusan kelascontoh artikal permasalhan dalam pengajaran di prasekolahcontoh artikal tanggungjawab pekerjaanCONTOH ARTIKEL BAHASA MELAYUcontoh artikel berkaitan teori komunikasicontoh artikel berkaitan tingkahlaku kanak-kanakCONTOH ARTIKEL GURU BERKESANcontoh artikel jurnal kajian komunikasi organisasicontoh artikel jurnal kesihatancontoh artikel jurnal perubahan tingkah lakucontoh artikel komunikasi sehalacontoh artikel majalah teori pembelajaran kanak-kanakcontoh artikel pemujukancontoh artikel pendidikan awal kanak-kanak ictcontoh artikel pendidikan pemulihan khas dalam kemahiran belajarcontoh artikel tentang sosioemosicontoh asingment ulasan jurnal pendidikancontoh assigment bertajuk sistem penyampaian kesihatancontoh assigment sebagai jururawatcontoh assignment bahasa & komunikasi berkeperluan khascontoh assignment bahasa melayu komunikasicontoh assignment cara berkomunikasicontoh assignment konflik dan stresscontoh assignment pendidikan kesihatan tentang konflikcontoh assignment tekanan keluargacontoh bagaimana guru mengaplikasikan teori pembelajaran behaviorisme dalam p&p(scribd)contoh bahasa bukan lisancontoh cadangan kertas kerja pelajar jururawatcontoh cara kritik jurnal kajian tindakanCONTOH CERITA KANAK-KANAK BERKAIT DENGAN SEBAB DAN AKIBATcontoh dialog berkaitan masalah komunikasicontoh disertasi jururawatcontoh gangguan emosi yang memberi kesan komunikasicontoh ganguan emosicontoh guru atau ibubapa memberi model baik melalui komunikasicontoh guru kebolehan memahami diri sendiri kecerdasan emosicontoh ilustrasi konflik dalam organisasi dan upaya menyelasaikancontoh impak domain afektifcontoh isu yang berkaitan dengan komunikasi strategikcontoh journal berkaitan isu kawalan kelascontoh jurnal artikel tentang diricontoh jurnal berkaitan pendidikan awal kanak-kanakcontoh jurnal berkaitan pengurusan konflikcontoh jurnal berkaitan teori komunikasicontoh jurnal isu-isu pilihanraya PRU-12contoh jurnal jenis pemerhatiancontoh jurnal kajian kes perkembangan sosioemosi kanak-kanakcontoh jurnal kajian tindakan mengenai komunikasi bahasa inggeriscontoh jurnal kawalan muridcontoh jurnal kecerdasan fizikalcontoh jurnal kelakuan organisasicontoh jurnal kesan pencapaian akademik pelajar berkaitan disiplin pelajarcontoh jurnal kesihatancontoh jurnal komunikasicontoh jurnal komunikasi kanak-kanak pendidikan khas tahun 2008contoh jurnal konflik dengan rakan sebayacontoh jurnal kritik perubahan komunikasicontoh jurnal masalah gurucontoh jurnal masalah komunikasicontoh jurnal masalah pembelajarancontoh jurnal masalah pendidikanCONTOH JURNAL PAKAI ANALSIS SEBAGAI KAEDAHcontoh jurnal pend khas di malaysiacontoh jurnal pendidikan khascontoh jurnal pendidikan khas pengurusancontoh jurnal psikologi pendidikancontoh jurnal rancangan program prefensi psikologycontoh jurnal sikap pelajar punca masalah disiplincontoh jurnal terbaik terhadap masalah kawalan kelascontoh jurnal tingkah laku bermasalahcontoh jurnal untuk jururawatcontoh kaedah peneguhan positif dalam bilik darjahcontoh kajian artikel teori komunikasicontoh kajian bukan verbalCONTOH KAJIAN EMOSI DALAM CARA PEMBELAJARANcontoh kajian kecerdasan emosi terhadap pencapaian akademik murid pendidikan khascontoh kajian kes berkaitan masalah emosi dikalangan remajacontoh kajian kes guru bermasalahcontoh kajian kes kanak-kanak autismecontoh kajian kes kanak-kanak kurang upaya scribdcontoh kajian kes komunikasi di sekolahcontoh kajian kes komunikasi ibubapa dan muricontoh kajian kes masalah komunikasi di kalangan muridcontoh kajian kes masalah komunikasi di sekolahcontoh kajian kes masalah komunikasi urus tadbir dalam organisasicontoh kajian kes masalah sosioemosicontoh kajian kes mengenai komunikasicontoh kajian kes murid bermasalah sosial dan emosicontoh kajian kes murid pendidikan khascontoh kajian kes murid prasekolahcontoh kajian kes pemulihancontoh kajian kes pengurusan tingkah laku murid khascontoh kajian kes tingkah laku kanak-kanakcontoh kajian kes tingkahlaku kendiri kanak-kanak prasekolahcontoh kajian kes trauma kejururawatancontoh kajian masalah pelajaran jururawat pelatihcontoh kajian mengenai strategi pengurusan berkesancontoh kajian penyelidikan berkaitan pengurusan pendidikan di prasekolahcontoh kajian perkembangan sosial ke atas murid yang nakalcontoh kajian proposal stress dikalangan jururawatcontoh kajian tentang komunikasi antara pelajar dan gurucontoh kajian tidakan kawalan kelascontoh kajian tindakan dalam bilik darjahCONTOH KAJIAN TINDAKAN DALAM PENGAWALAN KELASCONTOH KAJIAN TINDAKAN DALAM PENGWALAN KELAScontoh kajian tindakan kawalan kelascontoh kajian tindakan mengatasi murid bisingcontoh kajian tindakan murid pendidikan khascontoh kajian tindakan murid prasekolah masalaah disiplincontoh kajian tindakan pendidikan khascontoh kajian tindakan pendidikan khas scribdcontoh kajian tindakan psikologicontoh kajian tindakan tingkah laku guru dan muridcontoh karangan bertajuk gangguan dalam komunikasicontoh karangan usaha mengatasi tekanan perasaancontoh kawalan emosi kendiricontoh kebolehan memahami diri sendiricontoh kecerdasan emosi dalam p&pcontoh kepentingan komunikasicontoh keratan akhbar berkaitan dengan masalah emosi antara guru dan pelajarcontoh kerja kursus psikologi pendidikan- masalah tingkah laku di bilik darjahcontoh kertas konsep pskologi emosicontoh kes tekanan emosi dikalangan gurucontoh kisah kecerdasan emosicontoh komunikasi berkesancontoh komunikasi bukan lisan di dalam kelascontoh komunikasi pelajar dengan gurucontoh komunikasi sedihcontoh konflik pengurusancontoh kritik jurnal skizofreniacontoh kritik jurnal teknologi pendidikancontoh kritikan artikel jurnalcontoh kritikan artikel kajiancontoh kritikan artikel kajian tindakancontoh kritikan artikel pendidikancontoh kritikan artikel pendidikan bahasa inggeriscontoh kritikan jurnal dalam tingkahlaku organisasicontoh kritikan jurnal pendidikan matematikcontoh kritikan jurnal pendidikan tanggungjawab gurucontoh kritikan jurnal/artikelcontoh kritikan kajiancontoh kritikan keatas ulasan jurnal kawalan ibubapa terhadap anak-anakcontoh kritikan makalah kajian tindakan yang baikcontoh majalah mengenai komunikasi lisancontoh masalah dalam bilik darjah teori psikologicontoh masalah dalam kehidupan dengan menggunakan kaedah psikologicontoh masalah dan tekhnik mengambil keputusannyacontoh masalah disiplin di dalam bilik darjah dan cara menanganinyacontoh masalah emosi dalam kalangan remajacontoh masalah emosi murid pendidikan khascontoh masalah kelakuan dalam organisasi pdf 2009contoh masalah penyusunan bilik darjah prasekolah yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak?contoh masalah psikologi sosialcontoh masalah yang mempengaruhi emosicontoh menyebabkan emosi murid-murid menjadi gembira dalam p&pcontoh metodologi kajian komunikasicontoh model pengurusan diri positifcontoh model pengurusan komunikasicontoh modul pengawalan emosicontoh modul pengawalan stress dan emosicontoh modul pengawalan stress dan kawalan emosicontoh murid menghadapi tekanan emosicontoh objektif domain afektif psvcontoh penerapan kecerdasan emosicontoh penerapan kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajarancontoh penulisan kritik jurnal perbezaan individu dan pembelajarancontoh penyampaian kesihatancontoh penyampaian modul komunikasicontoh peranan komunikasi bukan lisancontoh perkembangan afektif di prasekolahcontoh perubahan fizikal menurut psikologicontoh pnp mengaplikasikan teori behaviorismecontoh program kemahiran komunikasi dan motivasicontoh proposal bidang jururawatcontoh proposal kajian mengurangkan stresscontoh proposal kajian tindakan dalam pendidikan awal kanak-kanakcontoh proposal tesis kesihatan persekitarancontoh proposal tesis pendidikan prasekolahcontoh proposal tesis tentang kognitif kanak-kanakcontoh rph luar bilik darjahcontoh rph pemulihan teori behaviorismecontoh rph pengurusan tingkah laku bermasalah pembelajaran-disiplin diricontoh satu laporan akademik mengenai manfaat dan kesan yang memudaratkan Internet kepada pelajarcontoh sikap uncondition stimulus pada remajacontoh situasi bagi kawalan emosicontoh situasi dalam kelascontoh situasi empaticontoh situasi empati dalam pendidikancontoh situasi kebolehan memahami emosi diri sendiricontoh situasi kebolehan mengurus emosicontoh situasi kelas pertama dalam jururawatcontoh situasi kesedaran emosi kendiricontoh situasi konsep kecerdasan emosi empaticontoh situasi murid mengalami gangguan emosi dan pendekatan gurucontoh situasi pengurusan konflikcontoh situasi perlu berkomunikasi secara efektifcontoh situasi tekan dalam teknik mempengaruhi di dalam organisasicontoh tekanan emosi muridcontoh teknik pemujukancontoh teknik penyelesaian konflik melalui tindak balas serta mertacontoh teks artikel bertajuk tingkah laku bermasalahCONTOH TEORI KOMUNIKASI YANG PERNAH DIAPLIKASI DI SEKOLAHcontoh teori peribadi prasekolahcontoh tesis berkaitan masalah tingkah laku pelajarcontoh tesis berkaitan punca pelajar bermasalahcontoh tesis dalam kalangan pelajar kejururawatancontoh tesis kajian tindakan(masalah komunikasi)contoh tesis masalah sosial kanak kanak di sekolahcontoh tesis pelajar kurang berkomunikasi pdfcontoh tesis pengurusan tahun 2008contoh tesis tentang konflik remaja sekolah dengan ibu bapacontoh thesis masalah berkaitan bidang pengurusancontoh tingkah laku bermasalah ketika pembelajarancontoh tingkah laku bermasalah pembelajarancontoh tingkah laku kanak-kanak dalam aplikasi pavlov dan cara mengatasicontoh tingkah laku masalah pendengarancontoh tingkah laku penyesuaian autismecontoh tugasan cadangan mengatasi keburukan internet terhadap pelajarcontoh tugasan HBHE1103 - cara-cara menghasilkan buku panduan berkaitan dengan cara mengawal konflik dan stress di kalangan murid-murid sekolahcontoh tugasan komunikasi dan pemujukancontoh tugasan komunikasi organisasi di sekolahcontoh tugasan mengubah tingkahlaku murid melalui komunikasi di sekolah andacontoh tugasan penyelesaian masalah menggunakan teori / konsep psikologicontoh ulasan artikel / jurnalcontoh ulasan artikel emosicontoh ulasan artikel faktor mempengaruhi perkembangan kanak-kanakcontoh ulasan artikel jurnal sukancontoh ulasan artikel komunikasicontoh ulasan artikel pendidikancontoh ulasan artikel pendidikan prasekolahcontoh ulasan artikel psikologi tentang teori pembelajarancontoh ulasan buku bahasa melayu komunikasicontoh ulasan dan kritikan jurnal pendidikancontoh ulasan dan kritikan jurnal pendidikan awal kanak-kanakcontoh ulasan dan kritikan jurnal pendidikan pedagogicontoh ulasan daripada jurnal kesihatancontoh ulasan emosi seorang murid di dalam kelas pendidikan jasmanicontoh ulasan jurnal artikel komunikasi dua halacontoh ulasan jurnal bahasa dan sistemcontoh ulasan jurnal berkaitan motivasi dalam pekerjaancontoh ulasan jurnal berkaitan motivasi dalam perkerjaancontoh ulasan jurnal dalam disiplincontoh ulasan jurnal isu guru dalam pendidikancontoh ulasan jurnal kemahiran belajarcontoh ulasan jurnal masalah salah laku pelajarcontoh ulasan jurnal masalah sosial remajacontoh ulasan jurnal masalah tingkah lakucontoh ulasan jurnal mengenai kerjayacontoh ulasan jurnal pendidiakan khascontoh ulasan jurnal pendidikan KESIHATANcontoh ulasan jurnal pendidikan khas bermasalah pembelajarancontoh ulasan jurnal pendidkan khas berkaitan pengurusan tingkah lakucontoh ulasan jurnal pengajaran sainscontoh ulasan jurnal pengurusan perbandingancontoh ulasan jurnal pengurusan tekanan kerja gurucontoh ulasan jurnal perkembangan emosi dan sosial kanak kanakcontoh ulasan jurnal perkembangan pdfContoh ulasan jurnal Tahap keupayaan pengajaran guru sejarah dan hubungannya dengan pencapaian murid di sekolah berperestasi rendahcontoh ulasan jurnal tekanan kerja gurucontoh ulasan jurnal tingkahcontoh ulasan jurnalmasalah sosialcontoh ulasan kritikancontoh ulasan kritikan jurnal masalah sosial remajacontoh ulasan pengkajian dalam jururawatcontoh-contoh cerita menggunakan teori kecerdasancontoh-contoh cerita menggunakan teori psikologicontoh-contoh jurnal tentang ADHDcontoh-contoh kajian dalam filmcontoh-contoh kes tekanan emosi guru akibat beban kerja yang meningkat dewasa inicontoh-contoh masalah berkomunikasicontoh-contoh tesis dalam pendidikan khascontoh-contoh ulasan jurnal psikologi kanak-kanakd) Perubahan di dalam perasaan emosi dan kawalan diridata tentang emosi ideadaya tumpuan dalam psikologidefini komunikasi prasekolahdefinis pengurusan kendiridefinisi emosi dan sosial masalah pendengarandefinisi fasa perkembangan p&pdefinisi kawalan emosi kendiridefinisi kesihatan remaja jurnaldefinisi komunikasi penyayang dengan jururawatdefinisi konflik kalangan muridDEFINISI KRISIS/ TRAUMA/ KRITIKAL INSIDENdefinisi mengubah tingkah laku murid melalui komunikasidefinisi modifikasi dalam p&pdefinisi murid autistikdefinisi pemujukandefinisi pemujukan pelajardefinisi pendekatan melalui perlakuandefinisi pendekatan shapingdefinisi pendidikan prasekolah pada sudut psikologidefinisi pengawalan emosi kendiridefinisi pengurusan kawalan kendiridefinisi pengurusan kesihatan diridefinisi penyayang dalam jururawatdefinisi penyayang dalam konteks jururawatdenda dan hukuman dalam teori behaviorismedenda kepada pelajar adhddesertasi :definisi jururawatdialog bercakap dengan sopandialog komunikasi verbal guru dan muriddialog motivasi kepada pelajar bermasalahDiri Sendiri dalaM masalah sosial remajadisertasi konflik diri pelajar sekolahDISIPLIN PELAJAR/CARA ATASIdisiplin penting sebagai jururawatdisplin dalam mengendalikan kanak-kanak autismedokumen artikel perkembangan kognitif kanak-kanak cacat fizikal fizikaldomain afektif dalam kejururawatandomain afektif dalam kemahiran komunikasidomain kognitif dalam psvdomain kognitif malalui psvdominan afektif artistik kanak-kanakdominan afektif dalam proses pembelajaran bahasa melayudownload kritik jurnal BFdua cara bagaimana guru boleh mengaplikasikan teori konstruktivisme di dalam bilik darjahekspresi muka boleh mempengaruhi emosi pdfemosi : fungsi-fungsi dan penyebabemosi adah penting bagi seseorang guruemosi dalam kelakuan organisasi pdfemosi dalam komonikasiemosi dalam komunikasi nonverbalemosi dalam penyampaian dan kawalan bahasa badanemosi dan kesan dalam komunikasiemosi dan komunikasi dalam pendidikanemosi dan psikologi seorang guruemosi dan stress ke atas jururawatemosi dikalangan pelajar iptemosi kanak-kanak masalah disiplinemosi mempengaruhi kehidupan harianemosi mempengaruhi komunikasiemosi mempengaruhi komunikasi pdfemosi perlakuan kognitifemosi positif pendidikan khasemosi sedih menurut psikologiemosi semasa berkomunikasiemosi terhadap tugasemosi yang positif dan kesan pada kerjaemosional dalam komunikasiempati kendiri salah satu langkah guuru meningkatkan emosi pelajarerti emotivismerti pemujukan dikalangan remajaesei guru penyayang berdasarkan assertive dicipline modelesei komunikasi berkesan dalam organisasiesei tentang kepentingan PEERS kepada muridessigment diploma awal kanak-kanak tingkahlaku bermasalahetiologi emosi dan tingkah laku kanak-kanak berkeerluan khasfaedah model komunikasifaktor bilik darjah terhadap stressfaktor dalam kaedah komunikasifaktor dalaman dan luaran terhadap stress pa stpmfaktor dalaman masalah disiplin pelajarfaktor dan kesan salah laku guruFaktor emosional dalam komunikasi adalahfaktor faktor daya tumpuan dalam pembelajaran dikalangan pelajar jururawatfaktor guru punca emosi muridfaktor keberkesanan peneguhanfaktor komunikasi tidak berkesanfaktor luaran mempengaruhi emosi remajafaktor masalah pendengaran di dalam kelasfaktor mempengaruhi ekspresi diriFaktor mempengaruhi emosi kanak-kanak pemulihanfaktor mempengaruhi keberkesanan play therapy terhadap penyakit adhd pdffaktor mempengaruhi komunikasi bukan lisanfaktor mempengaruhi pencapaian akademik berpandukan teori psikologifaktor mempengaruhi pencapaian akademik murid melalui teori behaviorismefaktor mempengaruhi pencapaian akademik murid sekolah rendah scribdfaktor menangani stress dengan menggunakan teori teori psikologifaktor pengawalan emosifaktor penggunaan secara kekerasan dalam proses pengajaran dan pembelajaranfaktor persekitaran atasi komunikasifaktor persekitaran mempengaruhi perkembangan pelajar bermasalah emosi dan tingkah lakufaktor persekitran mempengaruhi perkembangan pelajar bermasalah emosi dan tingkah lakufaktor perubahan emosi remajafaktor sosioemosi karah pembinaan bilik darjah mesra budayafaktor untuk meningkatkan keberkesanan komunikasifaktor yang mempengaruhi aspek pencapaian akademik kanak-kanakFaktor yang mempengaruhi imaginasi kanak-kanakfaktor yang mempengaruhi masalah matematik kanak - kanak kurang upayafaktor yang mempengaruhi pelajar bermasalahfaktor yang mempengaruhi pencapaian akademik berpandukan teori pendidikanfaktor yang mempengaruhi perkembangan murid pemulihanfaktor yang mempengaruhi tingkah laku bermasalah di kalangan pelajarfaktor yang menjadi punca masalah tingkah laku kanak-kanak di dalam p&pfaktor yang menyebabkan kanak-kanak menghadapi konflik di prasekolahfaktor yang menyebabkan komunikasi lisan mengganti komunikasi fizikal jarakfaktor yang menyebabkan pelajar sukar berkomunikasi dengan baik semasa dalam kelas PDFfaktor yang menyumbang kepada p&p pendidikan kesihatan yang berkesanFaktor yang menyumbangkan kepada tekanan emosi kepada gurufaktor-faktor daya tumpuan di kalangan pelajar kejururawatanfaktor-faktor daya tumpuan di kalangan pelajar kejururawatan pdffaktor-faktor gangguan komunikasi dalam organisasi pdffaktor-faktor hilang daya tumpuan pelajar semasa belajarfaktor-faktor kurangnya daya tumpuan dikalangan pelajar jururawatfaktor-faktor mempengaruhi pencapaian akademik pelajar berpandukan teori psikologifaktor-faktor mempengaruhi perasaan emosifaktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik murid berpandukan teori pembelajaran behaviorismefaktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan khas untuk pendidikan awal kanak-kanakfaktor-faktor yang menjadi punca masalah tingkah laku murid prasekolah dalam bilik darjahfaktor-faktor yang telah mempengaruhi aspek pencapaian akademik pelajar berpandukan teori psikologi pendidikanfasa perkembangan yang memberi makna dalam pendidikan khasfasa perkembangan yang memberi makna kepada kanak-kanak khasfasa perubahan pengurusan jururawatFasa yang betul memberi makna kepada kanak-kanak pendidikan khasfizikal sosial dan emosi dalam menjana iklim bilik seni yang kondusifformat ulasan artikel kepentingan pendidikanFREE JURNAL ARTIKEL KONFLIK PENGURUSANfungsi dan sumbangan bahasa kasarfungsi emosifungsi emosi bagi manusiafungsi emosi komunikasifungsi kecerdasan emosifungsi komunikasi bukan lisan dalam pendidikanfungsi komunikasi kepada seseorang-jurnal-artikelfungsi komunikasi lisan dalam p&pfungsi komunikasi mengawal tingkah lakufungsi seorang guru dalam membantu kanak-kanak autismfungsi-fungsi Afektif (emosi)gambaran kepentingan komunikasi guru dengan ibubapa prasekolahgangguan atau bising dalam komunikasigangguan bunyi dalaman dalam komunikasigangguan emosi dalam organisasigangguan emosi dikalangan murid apakah tindakan wajar oleh gurugangguan emosi kanak-kanak- laporan akhbargangguan emosi murid-muridgangguan emosi positifgangguan fisiologi terhadap komunikasiganjaran dalam psikologiganjaran dan hukuman kepada pelajarguna teori psikologi menangani fobiaguru atasi masalah emosi kanak-kanakguru berhadapan masalah konflik dengan pengurusan emosiguru campur tangan dalam konflik pelajar untuk memastikan mereka daripada peningkatan pdfguru dan pengurusan kemarahanguru gagal guna aplikasi psikologi tangani masalah muridguru harus mempunyai kecerdasan emosiguru membantu murid melalui tekanan emosiguru mengaplikasikan pengetahuan perkembangan emosi kanak-kanak dalam bilik darjahguru mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanak dan menggalakkanguru perlu menjaga sensitiviti murid semasa mengajar dalam kelasguru tahu bagaimana hendak mengawal emosi kanak-kanak macam mnaguru tidak emosional dalam komunikasiguru yang memahami diri sendirihalangan pembelajaran bagi kanak2 adhd mengikut domain afektifhubungan antara teori tingkah laku dengan ictHubungan Antara tingkah Laku Asertif Dan Komitmen terhadap Organisasi : Satu Kajian Kes Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menenghubungan guru dengankanak-kanak pendidikan khashubungan komunikasi keluarga dalam menangani konflik dalam kalangan remajahubungan konsep kendiri dengan pencapaian akademik pdfHubungan korelasi stress dikalangan jururawat baru dengan jururawat pelatih yang lamahubungan remaja dengan kemahiran berkomunikasi-powerpointHubungan Sikap dengan Pencapaian Akademikhubungan tingkah laku emosi antara kanak-kanak dengan ibu bapahukuman bagi guru bermasalahhukuman dan denda terhadap psikologi pelajar sekolah rendahhukuman dan ganjaran dalam pengurusan kanak-kanakhukuman dan ganjaran dalam pengurusan tingkah laku kanak-kanakhukuman positif terhadap muridhukuman vs peneguhanhuraian cara mengatasi gagguan komunikasi antara guru dan pelajari rph utk pdp pelajar Bermasalah Pendengaranibu bapa dalam menangani tekanan emosi muridiklim kerja dan stress dalam pengurusan bilik darjah prasekolahilmu pendidikan teknik modifikasi tingkah lakuimage murid Masalah Emosiimagemurid stressimaginasi : kesan positif dan negatif kanak-kanakimaginasi kanak-kanak pendidikan khasimaginasi kesan negatif atau positifimaginasi positif dan negatifimaginasi positif dan negatif kanak-kanakimaginasi-positif atau negatif pada kanak-kanakimpak peers dari segi afektifImpak PEERS dari sudut kognitifimpak perbezaan individu dalam p&pimplikasi dalam bahaviorisme matematikimplikasi emosi gembira terhadap kehidupan pelajarimplikasi emosi kasih sayang terhadap kehidupan pelajarimplikasi emosi marah kepada pelajarimplikasi emosi sedih kepada pelajarimplikasi gagal mengurus emosiimplikasi guru stressimplikasi kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaranimplikasi kecerdasan emosi kepada guru dalam p&pimplikasi kepada murid jika komunikasi tidak berkesanimplikasi kepada seorang jururawat jika pesakit kurang berkeyakinan dengan jururawatimplikasi marah dalam kehidupan pelajarimplikasi masalah tingkah laku terhadap p&pimplikasi model pengajaran behaviorismeimplikasi peers dari aspek kognitif dalam pendidikan kesihatanimplikasi peers ke atas afektif muridImplikasi peers ke atas perkembangan muridimplikasi peers ke atas perkembangan psikologi muridimplikasi peers muridimplikasi peers negatifimplikasi PEERS terhadap aspek afektif muridimplikasi peers terhadap kognitif psikomotor dan efektif muridimplikasi peers terhadap perkembangan remajaimplikasi peers terhadap psikologi muridimplikasi pendidikan kesihatan keatas perkembangan kognitif psikologi dan afektifimplikasi pengurusan tingkah laku ke atas proses p&pimplikasi perasaan kasih sayang dalam kehidupan pelajarimplikasi perbezaan individu kepada guruimplikasi perbezaan individu pada pengajaran pembelajaran guruimplikasi perbezaan individu ter pdfimplikasi perbezaan individu terhadap p&p guruimplikasi perbezaan individu terhadap pengajaranimplikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pemblajaranimplikasi perkembangan emosi terhadap kanak-kanak khasimplikasi perkembangan peranan jururawatimplikasi pNP PENDIDIKAN KHASimplikasi prinsip premackimplikasi psikologi murid kepada guruimplikasi psikologi pendidikan kepada guru kertas kerjaimplikasi psikologi pendidikan membantu guru memahami tingkah laku muridimplikasi tekanan emosi guruimplikasi teori behaviorisme terhadap pekerja hrdimplikasi teori emosiimplikasi teori kepada murid prasekolah yang bermasalah emosiimplikasi teori pembelajaran behavioris terhadap pelajar berkeperluan khasimplikasi teori pembelajaran untuk membentuk disiplinimplikasi terhadap murid jika komunikasi tidak berkesanimplikasi-implikasi kecerdasan emosi dalam kehidupanimplikasinya peers dari segi perkembangan kognitifinteraksi dan komunikasi di dalam bilik darjahinteraksi di dalam bilik darjah yang memberi kesan negatifinteraksi guru dendan muridintervensi kejururawatan gangguan komunikasi berkaitan tracheosytomyintervensi kejururawatan untuk pesakit yang mengalami gangguan komunikasi lisan akibat dari tracheostomyisu berkaitan dengan masalah emosi remajaisu berkaitan prinsip komunikasiisu dan cadangan penggunaan teori pembelajaran behaviorisme di dalam kelasisu denda murid pdfisu isu komunikasi dan interaksi di kalangan pelajar iptaisu isu komunikasi pendidikanisu komunikasi antara pelajarisu masalah emosi remaja dalam bilik darjahisu masalah komunikasi guruisu masalah-masalah dalam pengurusan dakwah dari sudut komunikasiisu melibatkan emosi dalam organisasiisu pelaksanaan mbmmbi dan kaitan dengan teori psikologiisu pendidikan komunikasi guruisu psikologi pendidikan\isu remaja di dalam kelas punca dan penyelesaianisu rumahtangga berkaitan komunikasi bukan lisanisu tekanan emosi dalam kalangan guru dan penyelesaiannya menggunakan teori pengurusanisu yang berkaitan dengan komunikasi strategikisu-isu dalam komunikasi dan interaksi di kalangan pelajar iptaisu-isu dalam komunikasi dan interaksi pelajar iptaisu-isu komunikasi pelajar iptaJelaskan peranan komunikasi bukan lisanJelaskan peranan komunikasi lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolahjenis - jenis emosi positif dan negatifjenis bahasa badan pelajar di bilik darjahjenis emosi diri dan pengurusan gamberjenis ganjaran dalam modifikasi tingkah lakujenis jenis ganguan emosi pdfjenis kemahiran komunikasi bagi seorang gurujenis komunikasi di sekolahjenis masalah emosi murid ini ialah didapati perasaan takut gagaljenis masalah komunikasi yang kritikaljenis motivasi dalam kejururawatanjenis pendekatan emosijenis perasaan emosi pdfjenis tekanan dari segi psikologi kesihatanjenis-jenis aktiviti luar bilik darjah psvjenis-jenis emosi jururawatjenis-jenis gangguan emosi murid-muridjenis-jenis komunikasi berkesanjenis-jenis komunikasi bukan lisan dan kaitannyajenis-jenis komunikasi bukan lisan dan kaitannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolahjenis-jenis komunikasi dalam emosijenis-jenis konflik kanak-kanak di prasekolahjenis-jenis masalah emosi muridjenis-jenis masalah komunikasi di sekolahJENIS-JENIS MASALAH PENGAJARAN KOMUNIKASI DISEKOLAHjenis-jenis masalah psikologikal dalam komunikasijenis-jenis model menangani masalah tingkah lakujenis-jenis program untuk kanak-kanak masalah penglihatanjenis-jenis tekanan emosi di kalangan gurujenis-jenis tekanan emosi kanak-kanakjenis-jenis tekanan emosi muridjenis-jenis tekanan emosi remajajenis-jenis tekanan emosi yang berlaku pada muridjenis-jenis terapi dalam kelas pemulihanjenis-jenis terapi pengurusan tingkah lakujenis-jenis tingkah laku bermasalah positifjenis-jenis tingkah laku positif kanak-kanak prasekolahjenis2 tingkahlaku kanak2 ketika p&pjernal yang berkaitan dengan bahasa dan komunikasi kanak-kanak berkeperluan khasjornal internasional psikology management pengambilan keputusanjornal jenis-jenis masalah tingkah laku muridjournal and bahasa melayu and teknik behaviorismejournal artikel murid bermasalahjournal berkaitan teknik dan keberkesanan komunikasi guru pendidikan khasJOURNAL KOGNITIF AFEKTIF DAN EMOSIjournal komunikasi berkesan dalam pendidikanjournal pendidikan-isu dan masalah disiplin dalam bilik darjahjournal pengurusan bahasa kanak-kanakjournal pengurusan bilik darjah Pendidikan Khasjournal pengurusan stressjournal permasalah pelajar sekolah di malaysiajournal tekanan perasaanjournal tingkah laku penggunaajournal- konsep komunikasi berkesanjurnal (maksud komunikasi)jurnal / artikel pengurusan kelas prasekolahjurnal aktiviti pemulihan bagi masalah membahagi dalam matematikjurnal aplikasi teori kecerdasan emosijurnal artikel ADHDJURNAL artikel bilik belajarjurnal artikel dan ulasan berkaitan pendidikan awal kanak-kanakjurnal artikel dan ulasan pendidikan awal kanak-kanakjurnal artikel gangguan emosijurnal artikel isu masalah perkembangan remajajurnal artikel kajian di organisasijurnal artikel kecerdasan atletjurnal artikel kesan internet kepada pelajarjurnal artikel kesihatanjurnal artikel komunikasi organisasijurnal artikel komunikasi positif dan kesannya kepada tingkah lakujurnal artikel komunikasi positif dan kesannya kepada tingkah laku kanak-kanakJURNAL ARTIKEL MASALAH DISIPLIN DIKALANGAN REMAJAjurnal artikel pendidikan pengurusan bilik darjahjurnal artikel pengaruh perkembangan kanak-kanakjurnal artikel pengurusan sosioemosi dalam bilik darjah mesra budayajurnal artikel peranan emosijurnal artikel tekanan yang dialami oleh guru disiplin pdfJURNAL ARTIKEL TENTANG KONSEP KENDIRI KANAKjurnal artikel teori komunikasijurnal artikel teori pembelajaran kognitifjurnal artikel tingkah laku kanak-kanak berulang-ulangjurnal artikel tingkah laku manusiajurnal atasi ganguan emosi pdfjurnal atau artikel berkaitan pemulihan matematikjurnal bagaimana bahasa mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanakJURNAL BAHASAjurnal bahasa dan emosijurnal bahasa inggeris tingkahlaku bermasalah dan ulasannyajurnal bahasa komunikasi keluargajurnal bahasa komunikasi pra sekolahjurnal bahasa kurang sopanjurnal berkaitan ADHD di Malaysia pdf*jurnal berkaitan afektifjurnal berkaitan dengan ganjaran kepada kanakjurnal berkaitan dengan ganjaran kepada kanak bf skinnerjurnal berkaitan dengan interaksi guru dalam bilik darjahjurnal berkaitan dengan masalah pelajar di sekolahjurnal berkaitan dengan pelajarjurnal berkaitan dengan pelajar 2012jurnal berkaitan kebaikan imaginasi kepada kanak-kanakjurnal berkaitan kemahiran untuk mengurus sosialjurnal berkaitan kepentingan psikologi kepada guru pemulihan dari sudut tingkah lakujurnal berkaitan makna efektifjurnal berkaitan pelajar autismejurnal berkaitan pelajar berkeperluan khas- sosial dan masalah tingkah lakujurnal berkaitan peranan guru tangani masalah sosialjurnal berkaitan stres 2013jurnal berkaitan sudut bahasa dan komunikasi prasekolahjurnal berkaitan teori komunikasijurnal berkaitan tingkahlaku kanak-kanakjurnal berkaitana peneguhan positifjurnal bertajuk perlakuan tingkah laku kanak-kanakjurnal bidang tugas guru pemulihan khasjurnal bimbingan tingkah laku remaja 2012 pdfjurnal cara komunikasi yang salahjurnal cara menangani tekanan kerja pdfjurnal dalam pengurusan belajarjurnal dan artikel bebanan pbs kepada pengajaran dan pembelajaran-pdfjurnal daya kreativiti kanak-kanakjurnal dorongan kawalan gangguanjurnal emosi gurujurnal emosi ibu bapa kepada anak anakjurnal emosi kanak khasjurnal emosi murid tahun satujurnal emosi pdfjurnal emosi pendidikan khasjurnal emosi sedihjurnal faktor mempengaruhi proses pembelajaran kanak-kanakjurnal faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosijurnal faktor-faktor stres dalam organisasi2010jurnal gangguan dalam proses komunikasi pdfjurnal gangguan emosi pdfjurnal ganjaran dalam organisasijurnal guna ict dalam kelas pemulihan khasjurnal halangan emosijurnal ipta tentang prinsip prasekolahjurnal isu jururawatjurnal isu komunikasi keluargajurnal isu komunikasi semasajurnal isu pendidikan kemahiran hidupjurnal isu pendidikan pemulihanjurnal jenis masalah tingkah laku pelajarjurnal kaedah pengajaran efektifjurnal kajian B F SKINNERjurnal kajian guru penyayangjurnal kajian kemahiran kecerdasan emosi dan sosial kanak-kanakjurnal kajian kes kanak-kanak autismejurnal kajian kes murid berkeperluan khas autismejurnal kajian masalah membaca murid berkeperluan khasjurnal kajian masalah pendengaran kanak-kanak dalam komunikasijurnal kajian tindakan dalam menangani masalah disiplin pelajar sekolahjurnal kajian tindakan kanak-kanakkhasjurnal kajian tingkah laku kanak-kanak berdasarkan teori behaviorismejurnal kanak-kanak dalam urus dirijurnal kanak-kanak malas dalam hal urus dirijurnal keberkesanan teknik modifikasi tingkah laku dalam program pemulihanjurnal kecerdasan emosi dan hubungan dengan pencapaian akademikjurnal kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial mempengaruhi pembalajaran kanak-kanakjurnal kecerdasan emosi dan sosial disleksiajurnal kecerdasan emosi dan sosial kanak-kanakjurnal kecerdasan emosi kanak-kanak pemulihan khasjurnal kecerdasan emosi mempengaruhi tingkah laku dalam kalangan kanak-kanakjurnal kemahiran mengurus sosialjurnal kepentingan emosi kanak-kanakjurnal kepentingan guru penyayangjurnal kepentingan kecerdasan emosi dalam kehidupan harianjurnal kepentingan kemahiran komunikasi bagi muridjurnal kepentingan komunikasi dalam p&pjurnal kepentingan komunikasi di kalangan kanak-kanakjurnal kepentingan matematikjurnal kepentingan pendidikan kesihatanjurnal kepentingan pengurusan diri pendidikan khasjurnal kepentingan psikologi pendidikan kepada gurujurnal kepentingan tingkahlaku positif kanak-kanakjurnal kepuasan hidup bagi ibu bapajurnal kepuasan hidup keluarga kanak-kanak istimewa pdfjurnal kes komunikasijurnal kes salahlaku gurujurnal kesan kasih sayang ke atas pembelajaran di dalam kelasjurnal kesan motivasi dalam pengurusanjurnal kesihatan dan implikasi terhadap perkembangan manusiajurnal kesimpulan amalan budaya penyayang dalam bilik darjahjurnal komunikasi antara pelajarjurnal komunikasi awal kanak-kanakJURNAL KOMUNIKASI BAHASajurnal komunikasi berkesan dalam kalangan pelajarjurnal komunikasi berkesan dalam pendidikanjurnal komunikasi berkesan dikalangan stafjurnal komunikasi bukan lisanjurnal komunikasi dalam kejururawatanjurnal komunikasi dalam membentuk tingkah laku kanak-kanak prasekolahjurnal komunikasi dalam organisasi downloadjurnal komunikasi dan konsep kendirijurnal komunikasi guru dengan murid praekolahjurnal komunikasi lisan dalam pendidikanjurnal komunikasi lisan dalam pengajaranjurnal komunikasi lisan dan bukan lisanjurnal komunikasi lisan mempengaruhi disiplin kerjajurnal komunikasi mahasiswajurnal komunikasi murid cacat pendengaranjurnal komunikasi murid prasekolahjurnal komunikasi organisasi 2010jurnal komunikasi pelajar pemulihan khasjurnal komunikasi pengurusan organisasijurnal komunikasi positif di kalangan kanak-kanakJurnal komunikasi tanpa lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaranjurnal komunikasi untuk penyelesaian konflikjurnal komunikasi vs displin pelajarjurnal komunikasi yang mempengaruhi disiplinjurnal konflik berkaitan emosijurnal konflik pelajar pdfjurnal konsep kaedah lisanjurnal konsep kendiri dan teorijurnal manfaat dan kesan yang memudaratkan internet kepada pelajarjurnal masalah 3m dalam pendidikan khasjurnal masalah afektif dalam pembelajaranjurnal masalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak berkeperluan khasjurnal masalah bahasa kanak adhdjurnal masalah bahasa kanak-kanak autismejurnal masalah bahasa murid pemulihan dan kecerdasan emosijurnal masalah belajar matematik psikologijurnal masalah dalam bahasa dan komunikasi kanak-kanak khasjurnal masalah disiplin dalam pendidikan khasjurnal masalah disiplin murid dalam kelas Sainsjurnal masalah emosi dan tingkah lakujurnal masalah emosi kanak-kanak bekeperluan khasjurnal masalah emosi pelajar dalam kelasjurnal masalah emosi remajajurnal masalah ibu bapa dalam pendidikan khasjurnal masalah komunikasi dalam bilik darjahjurnal masalah komunikasi guru barujurnal masalah komunikasi kanak-kanakjurnal masalah murid tidak dapat kawaljurnal masalah pelajar pra sekolahjurnal masalah pembelajaran autismejurnal masalah pembelajaran kanak-kanak di dalam kelasjurnal masalah pembelajaran kanak-kanak khasjurnal masalah pembelajaran kanak-kanak khas ADHDjurnal masalah pemulihan khasjurnal masalah pendidikan khasjurnal masalah penglihatanjurnal masalah tingkah laku gurujurnal masalah tingkah laku kanak-kanak khasjurnal masalah tingkah laku kanak-kanak prasekolah pendidikan khasjurnal masalah tingkah laku pendidikan khasJURNAL MASALAH TINGKAH LAKU PRASEKOLAHjurnal masalah tingkahlaku pelajar khasjurnal maslah tingkahlaku komunikasi guru dan muridjurnal mengatasi masalah komunikasi dengan sainsjurnal mengawal kelasjurnal mengenai autismejurnal mengenai bahasa dan komunikasi kanak-kanak autismejurnal mengenai isu masalah fizikal sosial dan emosi dalamjurnal mengenai komunikasi jururawatjurnal mengenai mengawal emosijurnal mengenai pengurusan kelas pdfjurnal mengenai PERANAN KOMUNIKASI DARI PERSPEKTIFjurnal mengenai psikologi mengubah kehidupanjurnal mengenai sikap dalam berkomunikasijurnal mengenai tingkah laku kanak-kanakjurnal menggunakan teori pembelajaran behaviorisjurnal menguruskan emosijurnal model stress jururawatjurnal modifikasi tingkahlaku awal kanak-kanakjurnal murid autismejurnal murid bisingjurnal murid-murid berkeperluan khas/ADHDjurnal pandangan teori tangani stresjurnal panduan hukuman terhadap tingkahlaku kanak-kanakjurnal pdf komunikasi yang berkesanjurnal pembelajaran remajajurnal pemulihan masalah bahasa dan komunikasijurnal penceritaan bidang komunikasijurnal pendidikan - komunikasi guru pelajarjurnal pendidikan - teknik pengajaran dan pembelajaran pdfjurnal pendidikan -keberkesanan pembelajaran kemahiran hidupJurnal pendidikan : Guru pemulihan matematik yang berjayajurnal pendidikan anak-anak sewaktu kecil dapat mempengaruhi kualiti organisasijurnal pendidikan awal kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasijurnal pendidikan behaviorismejurnal pendidikan cabaran guru dengan tingkah laku muridjurnal pendidikan disiplin kerja gurujurnal pendidikan kaunseling dalam mengatasi masalah buli pdfjurnal pendidikan kecerdasan sosial emosi kanak-kanakjurnal pendidikan kelakuan organisasijurnal pendidikan khas awal kanak-kanak masalah emosi 2012jurnal pendidikan khas masalah autismejurnal pendidikan khas masalah emosi kanak-kanakjurnal pendidikan khas pengurusan bilik darjahjurnal pendidikan komitmen gurujurnal pendidikan masalah komunikasijurnal pendidikan masalah pembelajaran komunikasi verbaljurnal pendidikan mengenai isu guru barujurnal pendidikan modifikasi tingkah lakujurnal pendidikan orang dewasa scribdjurnal pendidikan pendidikan awal kanak kanak penglibatan ibubapa kemahiran komunikasijurnal pendidikan peneguhanjurnal pendidikan pengurusan masajurnal pendidikan psikologi stresjurnal pendidikan stressjurnal pendidikan tanggungjawab gurujurnal pendidikan tentang komitmen guru pemulihanjurnal pendidikan tentang komunikasi Di bilik darjahJURNAL PENDIDIKAN TENTANG MASALAH KOMUNIKASI DI BILIK DARJAHjurnal peneguhanjurnal peneguhan positifjurnal peneguhan positif kebaikanjurnal pengajaran kemahiran hidupjurnal pengaplikasian teori behaviourisme dalam p&pjurnal pengaruh gangguan emosi dan komunikasi keluarga terhadap masalah afektif murid-murid bermasalah pembelajaranjurnal penggunaan keberkesanan peneguhanjurnal penggunaan peneguhanjurnal penglibatan ibu bapa dalam memenangi perasaan anak berkeperluan khasjurnal penglibatan ibu bapa dalam pembentukan motivasi kanak-kanakjurnal penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanakJurnal penguasaan bahasa dan kemahiran komunikasi kanak-kanak prasekolahjurnal pengurusan bilik darjah dalam pendidikan khas pdfjurnal pengurusan bilik darjah pdfjurnal pengurusan bilik darjah pendidikan khasjurnal pengurusan bilik darjah prasekolahjurnal pengurusan bilik darjah yang berkesanjurnal pengurusan diri kanak-kanak autismjurnal pengurusan fizikal bilik darjahjurnal pengurusan kemarahan dalam bahasa melayujurnal pengurusan konflik emosi dalam organisasijurnal pengurusan masa dalam kejururawatanjurnal pengurusan pembelajaran kemahiran hidup dalam kelas pendidikan khasjurnal pengurusan pendidikanjurnal pengurusan strategikjurnal pengurusan stres pelajarjurnal pengurusan stressjurnal pengurusan tekananjurnal pengurusan tingkah laku kanak kanakjurnal pengurusan tingkah laku kanak-kanak khasjurnal penyelesaian masalah penglihatanjurnal peranan ciri ciri dan bidang tugas guru pemulihan khasjurnal peranan emosi dan komunikasijurnal peranan guru menangani masalah emosi muridjurnal peranan ibu bapa kepada murid autismejurnal peranan ibubapa dalam perubahan tingkahlaku kanak-kanakjurnal perancangan strategik untuk meningkatkan pengekalan kejururawatan semasajurnal perbezaan komunikasi i-itJURNAL PERKEMBANGAN BAHASA DAN KOMUNIKASIjurnal perkembangan bahasa dengan rakan sebaya prasekolah pdfjurnal perkembangan bahasa prasekolah kelas pemulihan pdfjurnal perkembangan fizikal remajajurnal perlakuan kanak khasjurnal persekitaran bising dalam kelasjurnal persekitaran yang berkaitan stressjurnal persekitaran yang mempengaruhi emosi negatifjurnal psikologi bidang emosijurnal psikologi dalam billik darjahjurnal psikologi gurujurnal psikologi guru bermasalahjurnal psikologi interaksi guru dan pelajarjurnal psikologi kecerdasan emosi dan komitmen kerjajurnal psikologi kognitif tentang emosijurnal psikologi masalah autistikjurnal psikologi masalah pelajarjurnal psikologi masalah tingkahlakujurnal psikologi mengawal stres dewasa pertengahanjurnal psikologi mengenai faktor stress dikalangan pelajarjurnal psikologi pendidikan (komunikasi dalam bilik darjah)jurnal psikologi pendidikan khas pelajar masalah pendengaranjurnal psikologi pendidikan pdf di malaysiajurnal psikologi pendidikan tingkah laku bermasalahjurnal psikologi perapatan ibu bapa dengan anak-anakjurnal psikologi perassanjurnal psikologi tekanan dalam kerjajurnal psikologi tekanan hidupjurnal psikologi tekanan pelajar tahun 2012jurnal psikologi timed out pada kanak-kanakjurnal psikologi tingkah lakujurnal psikologi \ stressjurnal psikologis tahun 2008 autisme phdjurnal psikology gurujurnal sain dan pencarian makna Louis Leahyjurnal strategi daya tindak terhadap penyesuaianjurnal strategi komunikasijurnal strategi komunikasi pendidikanjurnal strategi membentuk interaksi berkesan dalam kelasjurnal strategi menangani masalahpengamatanjurnal strategi pengurusan terhadap organisasijurnal strategi yang menggunakan kaedah \time-out\ dalam mengurangkan tingkah laku negatifjurnal stres akibat masalah disiplin pelajarjurnal stres pelajar di sekolahjurnal stress dalam kalangan jururawat pdfjurnal tahun 2008 berkaitan masalah bahasa dan komunikasi dalam golongan kanak-kanakjurnal tekanan emosi dalam kalangan muridjurnal tekanan emosi pdfjurnal tekanan guru kemahiran hidupjurnal tekanan kerja dalam organisasijurnal tekanan pelajar daripada ibubapa gurujurnal teknik mendidik tingkahlaku kanak-kanak mengenai amalan kesihatanjurnal teknik-teknik mengatasi masalah tingkah laku dalam pembelajaran pdfjurnal tentang adaptasi dalam kemahiran hidup harian orang butajurnal tentang cabaran seorang mahasiswajurnal tentang cara menangani stressjurnal tentang cara-cara untuk meningkatkan pengurusan persekitaran fizikal bilik darjahjurnal tentang emosi manusiajurnal tentang faktor-faktor kemahiran memimpin dalam kalangan pelajar pengurusanjurnal tentang guru penyayangjurnal tentang isu pengurusan konflik 2011 DAN 2012Jurnal tentang isu tingkah laku kanak- kanak pendidikan khasJurnal tentang kaunseling tahun 2010-2015jurnal tentang kawalam kelasjurnal tentang kawalan kelasjurnal tentang komunikasi di sekolahjurnal tentang komunikasi gurujurnal tentang masalah adhdjurnal tentang murid adhdjurnal tentang pendidikan khas masalah autismajurnal tentang pengurusan konflik dalam organisasi pdfjurnal tentang pengurusan sosioemosijurnal tentang tahap kecerdasan murid masalah penglihatanjurnal tentang teori perkembangan fizikal emosi dan sosial orang dewasa di malaysia 2012 emosi dan sosialjurnal teori anomi berkaitan masalahjurnal teori behaviorisjurnal teori behavioris lebih menarik dalam bilik darjahjurnal teori behaviorismejurnal teori berkaitan sosioemosi kanak-kanak pdfjurnal teori dan model pengurusan kelas khasjurnal teori kecerdasan emosi dalam pendidikan khasjurnal teori komitmen guru terhadap pelajarjurnal teori konflik dalam situasijurnal teori pengurusan organisasijurnal teori perancangan strategik dalam pendidikanjurnal teori psikologi pendidikanjurnal terapeutikjurnal terapi rakan sebayajurnal tesis pengurusan masajurnal tesis pengurusn kelasjurnal tindak balas afektif dalam permainanjurnal tingkah lakujurnal tingkah laku kanak-kanak khasjurnal tingkah laku pelajarjurnal tingkahlakujurnal tingkahlaku awal kanak-kanakjurnal tingkahlaku dalam pendidikan khasjurnal tingkahlaku kanak-kanakjurnal tingkahlaku positif kanak-kanakjurnal tujuan kajian modifikasi tingkahlakujurnal untuk perlakuan kerjajurnal urus diri kanak-kanakjurnal yang berkaitan dengan masalah traumajurnal(permasalahan dalam pemulihanjurnal- aplikasi teori pembelajaran behaviorismejurnal-artikel isu pendidikan - peranan guru prasekolahjurnal-isu-isu masalah autismejurnal-jurnal tentang peranan komunikasi dalam matematikjurnal-jurnal teori komunikasijurnal/ komunikasi bahasajurnal: teori tentang teknik-teknik belajarjurnal:kajian tentang teknik komunikasi yang berkesanjurnal:kecerdasan emosi dan sosial kanak-kanakjurnal:kepentingan psikologi pendidikanjurnalkeberkesanan kajian PEKA sainsjurnalkomunikasi bukan lisan dalam pengajaranjurnall mengenai kanak-kanak bermasalah pembelajaran komunikasi dan tingkahlakujurnaltentang murid autismajurnl psikologi tentang sikap individujurnol tentang cara komunikasi kalangan jururawatjururawat sebagai agen terapeutikkaedah guru m3ngawal:emosikaedah kawal situasi muridkaedah kawalan emosikaedah kawalan kepada pendengarkaedah komunikasi jururawatkaedah komunikasi jururawatankaedah komunikasi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah non verbalkaedah mengajar murid pemulihan matematik di dalam kelaskaedah mengatasi pelajar disiplin dalam konsep psikologikaedah mengurus diri autismkaedah meningkatkan komunikasi dalam organisasikaedah modeling untuk menangani masalah pengamatankaedah pemujukankaedah pemujukan muridkaedah pemujukan tangani masalah pelajarkaedah peneguhan menangani remaja bermaslahkaedah peneguhan positif dalam pengajaran behaviorismekaedah peneguhan untuk kanak-kanak autismekaedah shaping dalam mengatasi masalah membacakaitan bahasa dengan tingkahlaku remajakaitan kecerdasan emosi dengan nilai kerja guru sekolah di Malaysiakaitan komunikasi dengan masalah pelajar melawan gurukaitan psikologi dendan pendidikan khaskaitan stress dan kecerdasan emosi dengan tingkahlaku kesihatan dalam kalangan pelajarkaitan teori behavioris dalam pendidikan khaskaitan teori behavioris dengan masalah tingkahlaku muridkaitan teori behaviourisme dengan masalah disiplin pelajarrkaitan teori daniel goleman dengan pbskajia stress jururawatkajian artikal berkaitan dengan gangguan emosi dikalangan pelajar jururawatkajian berkaitan cara menangani stress pdfkajian berkaitan kemahiran emosi pada tahun 2000kajian berkaitan komunikasi verbal dan non verbalkajian cara mengatasi kesan negatif internertkajian emosi guru mempengaruhi tindakankajian emosi murid pemulihankajian faktor mempengaruhi perkembangan pelajar pendidikan khas bermasalah emosiKAJIAN GANJARAN DAN HUKUMANKAJIAN GURU MENGENDALI MASALAH DISIPLINkajian jenis komunikasi verbal non verbal tahun 2000 keataskajian jurnal cara atasi stresskajian kawalan muridkajian kecerdasan emosi dan keberkesanan pengurusan sekolahkajian kecerdasan emosi di malaysiakajian kecerdasan emosi pelajarkajian kecerdasan emosi phdkajian kemahiran emosi nelson dan low (2003)kajian kemahiran interaksi dikalangan jururawatkajian kemahiran komunikasi terapeutik dalam kejururawatankajian kes berkaitan dengan pengurusan organisasikajian kes berkaitan emosi prasekolahkajian kes berkaitan tekanan akibat gagal dalam peperiksaankajian kes berkaitan teori tingkahlaku bf skinner pdfkajian kes individu tingkah laku bermasalahkajian kes kanak-kanak bermasalah tingkah laku murid pemulihan khaskajian kes kanak-kanak keperluan khaskajian kes keberkesanan komunikasikajian kes kemahiran berkomunikasi di kalangan muridkajian kes komunikasi di sekolahkonsep komunikasikajian kes lelaki jadi guru prasekolahkajian kes masalah komunikasi antara guru di sekolahkajian kes masalah komunikasi disekolahkajian kes masalah komunikasi guru dalam p&pkajian kes masalah komunikasi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelaskajian kes masalah pelajar malas m engulangkaji dan tidak memberi tumpuan dalam kelas serta teori psikologi yang digunakan untuk atasi masalah inikajian kes masalah tingkah laku pemulihan khaskajian kes melibatkan komunikasikajian kes mengenai kanak-kanak berkeperluan khaskajian kes mengubah tingkah laku murid melalui komunikasikajian kes murid adhdkajian kes murid pendidikan khas bermasalah tingkah lakukajian kes penglibatan ibu bapa terhadap sekolahkajian kes pengurusan bilik senikajian kes pengurusan prasekolahkajian kes pengurusan tingkah laku murid blogkajian kes peranan guru dan ibubapa dalam pembelajaran pelajar dalam sainskajian kes perkembangan kanak-kanak prasekolahkajian kes perubahan tingkahlaku melalui terapi muzikkajian kes psikologi kanak-kanak di dalam kelaskajian kes psikologi pendidikankajian kes salah laku guru di sekolahkajian kes tentang penggunaan teknik peneguhan dalam pengurusan tingkah lakukajian kes tentang teori pilihan masalah pelajarkajian kes teori humanistikkajian kes tingkah laku bermasalah murid pemulihankajian kes tingkah laku bermasalah/perbezaan individukajian kes tingkah laku murid khaskajian kes:cara atasi streskajian kesan komunikasi negatifkajian klinikal perkembangan kanak-kanak abdul shukorkajian komitmen dan kecerdasan emosikajian komunikasi antara jururawatkajian komunikasi berkesankajian komunikasi berkesan di bilik darjahkajian komunikasi dan pemikiran dalam kalangan gurukajian komunikasi dikalangan jururawatkajian konflik terhadap jururawatkajian lalu bagaimana guru mengaplikasikan konsep peneguhan dalam p&pkajian lepas jurnal dan aplikasi teori pengurusan air mukakajian lepas pengurusan tekanan tentang perubahan fizikal pelajarkajian lepas pengurusan tekanan tentang perubahan sikap pelajarkajian masalah disiplin di kalangan pelajar iptkajian masalah jururawat di malaysiakajian mengapa pelajarbisingkajian mengenai afektif domainkajian mengenai bagaimana seorang guru menangani pelajar adhdkajian mengenai kepentingan komunikasikajian mengenai konflik pelajarkajian mengenai perhubungan pelajar normal dengan pelajar berkeperluan khaskajian mengenai tekanan emosi gurukajian mengurus kemahiran komunikasi dikalangan kanak-kanakkajian motivasi jururawat pelatihkajian motivasi tekanan perasaankajian motivasi tentang stresskajian pencapaian akademik murid berpandukan teori psikologikajian pengetahuan psikologikajian penggunaan ict di kalangan jururawatkajian pengurusan bilik darjah dalam kontek emosikajian pengurusan pendidikankajian pengurusan prasekolahkajian penyelidikan pengurusan masa di organisasikajian permasalahan kanak-kanak autisma dalam pengurusan hariankajian perubahan dalam pengurusan pendidikankajian proposal dikalangan jururawatkajian psikologi muridkajian psikologi sosial isu pilihan rayakajian stres jururawat pelatihkajian stres terhadap perubahan sikap pelajarkajian tekanan emosi gurukajian tentang cara mengatasi pelajar bermasalah disiplinkajian tentang hubungan komunikasi ibu bapa dengan tingkah laku muridkajian tentang implikasi peers ke atas perkembangan kognitif melaluikajian tentang jururawat penyayangkajian tentang kaedah peneguhankajian tentang kawalan dirikajian tentang kelas bermasalahkajian tentang kepentingan komunikasi bagi gurukajian tentang kepentingan motivasi kepada gurukajian tentang kesan peneguhan dan hukuman terhadap pelajarkajian tentang komunikasi jururawat dan pesakitkajian tentang pengurusan emosikajian tentang pengurusan sosioemosikajian tentang pentingnya peneguhan kepada seseorangkajian tentang psikologi guru prasekolahkajian tentang teknik-teknik pengurusan tingkahlaku berdasarkan 4 model pengurusan tingkah lakukajian teori penggunaan dan kepuasankajian terhadap murid pendidikan khaskajian terhadap perbandingan tumpuan belajar dikalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran pdfkajian terkini tentang kepentingan rangsangan ke atas tingkah laku muridkajian tindakan cara mengatasi masalah kawalan kelaskajian tindakan dalam pendidikan sainskajian tindakan ganjaran murid pelajar pdfkajian tindakan jurnal kemahiran berkomunikasi dalam keluargakajian tindakan kanak-kanak autismekajian tindakan kawalan kelas penggunaan sistem ganjaran dan hukuman dalamkajian tindakan masalah kawalan kelaskajian tindakan masalah komunikasikajian tindakan menangani masalah tumpuan pembelajaran pelajar autismekajian tindakan menangani stresskajian tindakan murid tahun 1 masalah tingkah lakukajian tindakan pendidikan kesihatankajian tindakan pendidikan khas masalah pembelajaran matematikkajian tindakan pendidikan khas-autismekajian tindakan peranan guru menggalakkan pelajar bersukan pdfkajian tindakan sosioemosikajian tindakan tentang tekanan emosi gurukajian tindakan teori behaviorismekajian tindakan yang menggunakan teori am komunikasikajian tindakan-menangani masalah tumpuan pembelajaran untuk pelajar autismekajian tingkah laku bising di aklanagan pelajarkajian tingkah laku murid nakalkajian tingkah laku pelajar bermasalah pembelajarankajian tingkah laku pendidikan khaskajian yang telah berjaya dan diaplikasikan terhadap murid pendidikan khaskajin pengurusan kelaskamunikasi dalam keluargakanak-kanak autisme tesiskanak-kanak autisme yang bermasalah tingkah laku - artikelkanak-kanak bermasalah jenis komunikasikarakter jururawat penyayangkarangan aspek komunikasi penting dalam kerjayakarangan bagaimana kawalan emosi di iptkarangan jelaskan pendapat anda ibubapa tidak menggalakkan anak dalan sukankarangan kawalan emosi di ipt sebagai seorang pelajarkarangan seorang pelajar pengurusan perhubungankasih sayang dalam kontek kawalan tingkah laku kanak-kanakkasih sayang dalam kontek kawalan tingkah laku kanak-kanak di pra sekolahkategori kesedaran menurut ahli psikologi tentang peranan emosi dan kawalan dirikategori masalah psikoKAWALAN EMOSI DALAM KOMUNIKASIkawalan emosi dan komunikasikawalan emosi ketika di iptkawalan emosi sebagai pelajar iptkawalan emosi semasa pengajaran mikrokawalan guru sosio emosi di dalam bilik darjah yang mesra budayakawalan keatas program komunikasikawalan kelas berkesan murid pendidikan khaskawalan kelas prasekolahkawalan kelas yang kesankawalan kendiri pengurusan kendiri masa & dirikawalan kendiri seorang gurukawalan mengatasi stresskawalan murid sewaktu P&Pkawalan perasaan di ipt sebagai seorang pelajarkawalan tingkah laku dan kelas pemulihan aplikasi teorikeadah menagani tekanankebaikan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak samakebaikan internet dari segi tingkahlakukebaikan internet mengelakkan stress dan pengurusan masa di kalangan pelajarkebaikan internet terhadap tingkah lakukebaikan komunikasi berkesankebaikan komunikasi sehalakebaikan melakukan kaedah trancheostomykebaikan memberi peneguhan positif kepada pelajarkebaikan menangani emosikebaikan menangani masalah emosi muridkebaikan mengatasi emosikebaikan mengatasi emosi muridkebaikan mengatasi emosi remajakebaikan mengatasi masalah penglihatankebaikan mengawal emosi marahkebaikan pemulihan di dalam kelaskebaikan pendidikan pemulihankebaikan pengurusan konflikkebaikan pengurusan psikologi dalam kelasKEBAIKAN TEKNIK KOMUNIKASIkeberkesanan ganjaran dan hukuman kepada tingkah laku pelajarkeberkesanan ict dalam masalah pembelajaran pendidikan khaskeberkesanan kaedah ganjaran dan hukuman dalam kajian tindakankeberkesanan komunikasi autismekeberkesanan komunikasi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah lakukeberkesanan p&p pendidikan kesihatankebolehan MEMAHAMI kendiri dalam Kecerdasan emosikecelaruan emosi dan tingkah lakukecerdasan emosi dan aplikasi dalam bilik darjahkecerdasan emosi dan kaitannya dengan pencapaian akademikkecerdasan emosi dan komunikasikecerdasan emosi dan prestasi pelajar IPTkecerdasan emosi dan sosial individu disleksiakecerdasan emosi gurukecerdasan emosi guru artikel jurnalkecerdasan emosi guru dan pengaruhnya terhadap p&pkecerdasan emosi mengenali emosi diri dengan pencapaian akademik artikelkecerdasan emosi mengurangkan gangguan emosikecerdasan emosi penting untuk gurukecerdasan emosi tekanan kerja dan kesihatankecerdasan emosi vs komunikasi efektifkecerdasan emosi yang perlu ada pada seseorang guru bagi menangani masalah disiplin pelajar sekolahkecerdasan pemulihan matematikKEFAHAMAN TERHADAP HAK ASASI KANAK-KANAK MEMBENDUNG MASALAH TEKANAN EMOSI KANAK-KANAKkegagalan guru mengawal pelajar bising dalam bilik darjahkegunaan dan cara mengendalikan dalam bahasa melayukegunaan dan cara mengendalikan scale dalam bahasa melayukegunaan dan kepuasankegunaan dan kepuasan di aplikasi dalam penggunaan mediakelakuan organisasi dan kaedahkelebihan komunikasi bukan lisan dalam bilik darjahkelebihan teknik time out dalam pengurusan tingkah lakukelebihana & kelemahan pendekatan kognitifkelebihana pendekatan psikologi dalam masalah disiplinkemahiran berkomunikasi bagi pendidikan khaskemahiran bertutur dan manfaat kepada individukemahiran disiplin dalam Pendidikan Kesihatankemahiran hidup individu bermasalah penglihatankemahiran hidup pendidikan khaskemahiran komunikasi berkesan guru prasekolahkemahiran komunikasi guru bukan lisankemahiran komunikasi guru dalam bilik darjahkemahiran komunikasi guru menangani tekanan emosikemahiran komunikasi guru scribdskemahiran mengendali emosi murid pendidikan khaskemahiran mengurus emosi takut scribdkemahiran merancang dalam menangani masalah pegurusan kesihatan dirikemahiran merancang dalam meningkatkan pengurusan kesihatan dirikemampuan guru dalam mengawal kelaskemampuan mengurus disiplin dalam bilik darjahkenapa ada masalah sosial dan komunikasikalangan kanak2kenapa emosi murid-murid penting?kenapa emosi penting pada kanak-kanak/jurnalkenapa guru memerlukan komunikasi yang baguskenapa guru perlu komunikasi?kenapa jururawat sangat pentingkenapa komunikasi dalam keluarga pentingkenapa komunikasi penting untuk gurukenapa pelajar bisingkenapa pengetahuan pengurusan penting dalam kehidupankenapa pengurusan emosi penting untuk jururawatkenapa pengurusan mempunyai masalahkenapa perlu latihan/kursus untuk guru menangani murid autismekepentigan emosi pelajar pemulihankepentigan peers dan implikasinyakepentingan afektif dalam pendidikankepentingan berkomunikasikepentingan bertoleransi terhadap individukepentingan cerita dalam kelaskepentingan cpd dalam bidang jururawatkepentingan cpd kepada jururawatkepentingan dalam mengatasi tekanan emosi remajakepentingan dalam mengawal emosi untuk mengelakkan perselisihan faham antara budayakepentingan disiplin prasekolah jurnalkepentingan domain afektifkepentingan domain afektif dalam kehidupankepentingan domain afektif dalam pengajaran dan pembelajarankepentingan domain afektif dalam psvkepentingan domain kognitif dalam psvkepentingan ekspresi dalam kelaskepentingan emosi amarah kepada pelajarkepentingan emosi dalam konteks keluargakepentingan emosi dalam pendidikankepentingan emosi marah dalam kalangan pelajarkepentingan emosi pada manusiakepentingan emosi sedih bagi pelajarkepentingan emosi sedih dalam kehikepentingan emosi sedih dalam kehidupan sehariankepentingan emosi tenangkepentingan emosi terhadap kehidupan seorang pelajarkepentingan guru dalam masalah tingkah laku kanak kanakkepentingan guru memahami afektif pelajarkepentingan guru mengawal streskepentingan ilmu komunikasi dalam kekeluargaan jurnalkepentingan imaginasi dalam pendidikan kemahiran hidupkepentingan interaksi dalam keluargakepentingan jururawat mengawal emosiKepentingan kanak-kanak mengawal emosikepentingan kasih sayang guru kepada murid prasekolahkepentingan kawalan emosi sebagai gurukepentingan kawalan kelas yang baik oleh gurukepentingan kebolehan kanak-kanak mengawal emosi merekakepentingan kebolehan mengawal emosi bagi kanak-kanakkepentingan kebolehan mengurus emosikepentingan kecerdasan emosi dalam p&pkepentingan kecerdasan emosi dalam pendidikankepentingan kecerdasan emosi sebagai seoang pendidikkepentingan kemahiran komunikasi bagi guru sukankepentingan kemahiran komunikasi kepada pengurus sukankepentingan kemahiran mendengar holistickepentingan keperkembangan penguasaan bahasa serta kemahiran komunikasi di kalangan kanak-kanak prasekolahKepentingan kognitif gurukepentingan komunikasi bagi seorang gurukepentingan komunikasi bahasa inggeris dalam kejururawatankepentingan komunikasi berkesan bagi pendidikkepentingan komunikasi berkesan dalam kejururawatan pdfkepentingan komunikasi berkesan dalam profesion pendidikankepentingan komunikasi bukan lisan bagi gurukepentingan komunikasi bukan lisan dalam bilik darjahkepentingan komunikasi bukan lisan dalam pengajarankepentingan komunikasi dalam keluargakepentingan komunikasi dalam konteks pengurusan sekolahkepentingan komunikasi dalam matematikkepentingan komunikasi dalam mengubah tingkah lakukepentingan komunikasi dalam organisasi sekolahkepentingan komunikasi dalam pendidikan dan bagi gurukepentingan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajarankepentingan komunikasi dalam pengajaran gurukepentingan komunikasi dalam pengurusankepentingan komunikasi dalam psvkepentingan komunikasi guru dengan murid prasekolahkepentingan komunikasi kepada gurukepentingan komunikasi kepada muridkepentingan komunikasi lisankepentingan komunikasi secara lisankepentingan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan guru prasekolahkepentingan komunikasi yang berkesankepentingan komunikasi-jurnal-artikel-rujukankepentingan komunkasi dari segi kerjayakepentingan memahami aspek ‘unconscious’ dalam menangani tingkah laku bermasalah dalam kalangan pelajarkepentingan memenuhi keperluan emosi bagi kanak-kanak yang dimasukkan ke wadkepentingan menangani masalah gangguan emosi muridKepentingan mengatasi masalah emosi remajakepentingan mengatasi tekanan perasaankepentingan mengawal emosi dalam keluarga islamkepentingan mengawal emosi dalam pekerjaankepentingan mengawal emosi kelaskepentingan mengawal emosi marahkepentingan mengawal konflik dalam organisasikepentingan mengawal stressKepentingan mengawal tingkah laku murid autismekepentingan mengetahui emosi anak anakkepentingan mengurus tingkah laku dalam pengajaran dan pembelajarankepentingan menguruskan emosikepentingan menjaga tingkah lakukepentingan model komunikasikepentingan modifikasikepentingan modifikasi dalam p&p murid khaskepentingan modifikasi dalam pembelajaran dan pengajaran murid masalah pembelajarankepentingan modifikasi dalam pnpkepentingan modifikasi murid masalah pembelajarankepentingan modifikasi pembelajarankepentingan modifikasi pembelajaran u ntuk murid bermasalah pembelajarankepentingan modifikasi pendidikan khaskepentingan modifikasi strategikepentingan modifikasi strategi dalam pengajaran sainskepentingan modifikasi strategi dalam pnpkepentingan modifikasi tingkah laku di dalam kelaskepentingan modifikasi tingkah laku untuk pemulihankepentingan motivasi diri semasa menghadapi tekanan perasaankepentingan paparan imej positif jururawatkepentingan peers bagi perkembangan kognitifkepentingan peers dalam pen kesihatankepentingan pemahaman hubungan dalam pengajaran matematikkepentingan pemahamanpsikologi perkembangan dalam pendidikankepentingan pembelajaran berterusan dikalangan jururawatkepentingan pendidikan prasekolah dari segi emosikepentingan pengawalan emosi gurukepentingan pengawalan emosi remajakepentingan pengetahuan psikologi pendidikan kepada gurukepentingan penglibatan ibu bapa di prasekolahkepentingan pengurusan bilik darjah terhadap pengekalan tumpuan dalam p&pkepentingan pengurusan emosikepentingan pengurusan tingkah laku dalam kelas_artiklekepentingan pengurusan tingkah laku dalam proses pengajaran dan pembelajarankepentingan penyampai dalam ilmu komunikasikepentingan penyimpanan sumber maklumat kurid kepada gurukepentingan peranan guru dalam menguruskan persekitaran sosio-emosikepentingan peranan saIN KOMUNIKASIkepentingan perkembangan emosi pelajarkepentingan perkembangan psikologi penyakit kepada jururawatkepentingan prinsip komunikasikepentingan psikologi di sekolah khaskepentingan psikologi pendidikankepentingan psikologi untuk jururawatkepentingan psv dalam pendidikan prasekolahkepentingan rangsangan dalam bilik darjah-pavlovkepentingan strategi pengurusan tingkah laku pendidikan khaskepentingan sudut bahasa untuk prasekolahkepentingan sudut dalam kelaskepentingan sudut di dalam kelaskepentingan sudut komputer di dalam kelaskepentingan sudut komunikasi di prasekolahkepentingan sudut komunikasi prasekolahkepentingan sudut mata pelajaran di dalam kelaskepentingan tahap kecerdasan emosikepentingan tekanan emosikepentingan teknik modifikasi tingkah lakukepentingan teori bahviorisme pdfkepentingan teori behaviorisme dalam bilik darjahkepentingan teori gordon pengurusan kemarahan kanak-kanakkepentingan teori ialah Membolehkan keputusan dibuat berdasarkan kepentingan yang disejajarkan dengan ramalan dan jangkaankepentingan teori motivasi dalam kejururawatankepentingan teori pavlovkepentingan teori pembelajaran pavlov dan skinnerkepentingan teori pilihankepentingan terapi dalam mengawal emosi kanak - kanak khaskepentingan terapi psikologi kepada murid berkeperluan khaskepentingan tingkah laku kepada penguruskepentingankomunikasi kepada gurukepentingansudut matakeperluan komunikasi dalam kehidupan hariankeperluan sosial kanak-kanak yang dimasukkan ke wadkepntinngan komunikasikepuasan dan media pdfkeratan akhbar BH komunikasikeratan akhbar hubungan komunikasi dengan prestasi pekerjakertas cadangan penyelidikan masalah disiplin pelajarkertas kerja emosikertas kerja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku bermasalahkertas kerja guru dan perubahan tingkah laku pelajarkertas kerja kenapa murid bisingkertas kerja kursus pengurusan emosikertas kerja kursus pengurusan stress dan pengawalan emosikertas kerja masalah remajakertas kerja memek muka untuk prasekolahkertas kerja mengatasi masalah adhdkertas kerja mengawal stresskertas kerja Mengubah tingkah laku murid melalui komunikasi di sekolahkertas kerja peranan komunikasi bukan lisankertas kerja permasalahan komunikasikertas kerja perubahan komunikasi dalam keluargakertas kerja program motivasi bagi kanak-kanakkertas kerja remaja dan perubahan psikologikertas kerja tentang emosi dan tekanankertas kerja tentang psikologi pendidikan kanak-kanakkertas kerja teori behaviorismekes berkaitan masalah sosial dalam kelas pemulihankes berkaitan tingkah laku kanak-kanakkesan afektif dalam pendidikan peerskesan afektif terhadap pendidikan peerskesan buruk jika tidak menguruskan sosioemosi murid dengan baikkesan dalam perkembangan peranan kejururawatankesan daripada pendekatan bahasa bagi ICT untuk kanak-kanakkesan denda kepada psikologi pelajarkesan emosi keatas proses komunikasi di dalam organisasikesan emosi melalui penggunaan bahasa kasarkesan emosi sedih kepada pelajarkesan gangguan bising terhadap pelajarkesan gangguan bising terhadap pencapaian akademik pelajarkesan ganjaran dan hukumankesan guru mengurus masa pengajarankesan imaginasikesan imaginasi kepada kanak-kanak : positif dan negatifnyakesan imaginasi positifkesan kaedah psikology dalam pengurusan stresskesan kawalan kelas yang baikkesan kecerdasan emosi dalam p&pkesan kemiskinan terhadap perkembangan sosial kanak-kanakpdfkesan kepada guru akibat murid bermasalahkesan kerja lebih masa ke atas jururawatKESAN KOGNITIF MURID TENTANG PEERSkesan komunikasi dalam perhubungankesan komunikasi dengan guru pendidikan di malaysiakesan komunikasi lisan terhadap hubungan rakan sebayakesan komunikasi verbal guru dan ibu bapaKesan Konsep Kendiri Terhadap Tingkah Laku Murid-Muridkesan masalah disiplin terhadap pelajar secara lisanKESAN MASALAH KOGNISI KE ATAS PEMBELAJARAN LISANKESAN masalah penglihatan dari segi emosi kanak-kanakkesan masalah sampingan penglihatan dalam pembelajarankesan membantu kanak-kanak menangani tekanan terhadap program pendidikan awal kanak-kanakkesan memudaratkan internet pada pelajarkesan memudaratkan pelajar penggunaan internetkesan menghadapi konflik dan streskesan negatif guru tiada pengetahuan tentang psikologikesan negatif imaginasikesan negatif imaginasi kanak-kanakkesan negatif komunikasi secara lisankesan negatif komunikasi tidak berkesan dalam organisasikesan negatif pemberian ganjaran kepada kanak-kanakkesan negatif penggunaan kaedah lawatan dalam pembelajaran kepada muridkesan negatif pergunaan internet terhadap kanak-kanak dari aspek tingkah lakukesan peers dalam perkembangan kognitif muridkesan peers ke atas perkembangan psikologi muridkesan PEERS kepada muridkesan peers terhadap afektifkesan PEERS terhadap muridkesan pelajar bisingkesan pembelajaran terhadap perberzaan individukesan pendekatan bahasa bagi ICT untuk kanak-kanakkesan pendidikan peers terhadap psikomotor muridkesan pendidikan pemulihankesan peneguhan positifkesan penggunaan bahasa negatif di dalam kelaskesan penggunaan kaedah peneguhan satu eksperimenkesan peranan muka dalam pengajarankesan perbezaan individu kepada pengajaran dan pembelajaran gurukesan perbezaan individu terhadap pendidikankesan perbezadaan terhadap p&pkesan persekitaran kepada tingkahlaku pelajarkesan persekitaran terhadap perbezaan emosi muridkesan perubahan komunikasikesan positif dan negatif imaginasi pada kanakkesan positif faktor psikologi kanak-kanak melalui komputerkesan positif ibu bapa untuk jururawatkesan positif imaginasi kanak-kanakkesan positif kecerdasan emosi kepada pelajarKESAN SALAH LAKUTERHADAP PEMBELAJARAN KANAK-KANAK KEPERLUAN KHASkesan solat dalam PSIKOLOGIkesan stress terhadap fizikal dan emosi gurukesan stress terhadap gurukesan stress terhadap pelajar kejururawatankesan stress terhadap pencapaian akademikkesan tantang masalah pelajar membuat bisingkesan teori kegunaan dan kepuasaan media pdfkesan terapi dalam tingkatkan kualiti hidup murid bermasalah pembelajarankesan tingkah laku terhadap mentaliti yang negatifkesan tracheostomyKesan Yang Memudaratkan Internet Ke Atas Pelajarkesanmodel disiplin asertif kepada prasekolahkesannya guru tidak berpengetahuan tentang perkembangan sosio emosikesimpulan afektif dalam psikologikesimpulan keberkesanan komunikasi di sekolahkesimpulan keberkesanan komunikasi keluargakesimpulan kepentingan peranan muka dalam komunikasikesimpulan komunikasi berkesankesimpulan mengawal stresskesimpulan tentang komunikasi dalam keluargakesimpulan tingkah laku kanak-kanak prasekolahkesimpulannya peneguhan dan hukuman adalah penting keranakesukaran mengawal kemarahan berdasarkan psikologikisah benar masalah tingkah laku murid di dalam kelaskoleksi artikel domain kognitif dalam pendidikan kesihatankoleksi artikel pendidikan pemulihan matematikkoleksi jurnal masalah komunikasikoleksi jurnal teori komunikasikomputer dan tingkahlaku kanak-kanak berkeperluan khaskomunikas keberkesanan p&pkomunikasi antara jururawat dan pesakit pdfkomunikasi antarabudaya kajian lepaskomunikasi berkesan dalam bidang kejururawatankomunikasi berkesan dalam kalangan pelajarkomunikasi berkesan dalam kerja tugasan pelajarkomunikasi berkesan dalam pengurusan stresskomunikasi berkesan dalamkejururawatankomunikasi berkesan dari segi emosikomunikasi berkesan dengan pelajar bermasalahkomunikasi berkesan di dalam bilik darjah-scribdkomunikasi berkesan dlm kejururawatankomunikasi berkesan jururawatkomunikasi berkesan mengubah tingkah laku pelajar satu kajiankomunikasi berkesan pelajar hilang bosanKOMUNIKASI BUKAN LISANkomunikasi bukan lisan antara jururawat dan kasihkomunikasi bukan lisan atau gambarkomunikasi bukan lisan dalam bidang kejururawatankomunikasi bukan lisan dalam bilik darjahkomunikasi bukan lisan dalam jururawatkomunikasi bukan lisan dalam p&pkomunikasi bukan lisan dalam pengajarankomunikasi bukan lisan dan perananannyakomunikasi bukan lisan digunakan oleh jururawatkomunikasi bukan lisan kajian tindakankomunikasi bukan lisan konsep kejururawatankomunikasi bukan lisan mungkin mempengaruhi atau menjejaskan keberkesanan komunikasikomunikasi bukan lisancontoh menunjukkan sikapkomunikasi dalam jururawatkomunikasi dalam kejururawatankomunikasi dalam konteks pengurusan sekolahkomunikasi dalam mendorong pelajarkomunikasi dalam mengawal tingkah laku pelajarkomunikasi dalam mengubah tingkah laku muridkomunikasi dalam organisasi sekolah-jurnalkomunikasi dan autisme pdfkomunikasi dan contoh contohyakomunikasi dan interaksi di kalangan pelajar iptakomunikasi dan pemujukan berkesan untuk menangani pelajar bermasalahkomunikasi dan pemujukan kes pelajar bemasalahkomunikasi dan pemujukan murid yang bermasalahkomunikasi dan pemujukan serta kes pelajar bermasalahkomunikasi dan pemujukan:kes pelajar bermasalahkomunikasi dan pemujukkan dalam kes pelajar bermasalahkomunikasi dan perubahan tingkahlakukomunikasi dan strategi pengurusankomunikasi dan tekanankomunikasi dapat atasi masalah tingkahlaku muridkomunikasi dapat membantu mengenali diri sendirikomunikasi dapat mengawal emosikomunikasi dapat mengubah murid bermasalah di sekolahkomunikasi dari segi imej dirikomunikasi di antara pelajar kejururawatan dan kesankomunikasi di kalangan jururawatkomunikasi di kalangan pelajar pendidikan khaskomunikasi dorongan dan motivasi dalam mengubah tingkah lakukomunikasi efektif dalam p&p kanak-kanakkomunikasi guru jika streskomunikasi jururawat bermasalah?komunikasi jururawat dengan ibubapa pesakitkomunikasi jururawat dengan remajakomunikasi kaedah analisa ishikawakomunikasi kanak-kanak bermasalah pembelajarankomunikasi lisan dalam P&P di sekolahKOMUNIKASI LISAN DALAN PNPkomunikasi lisan dan bukan lisan dalam bilik darjahkomunikasi lisan gurukomunikasi membantu mengenali diri sendirikomunikasi mengawal tingkah lakukomunikasi mengawal tingkahlakukomunikasi menggunakan emosikomunikasi mengubah tingkah laku muridkomunikasi mengubah tingkahlaku muridkomunikasi non-verbal berdasarkan emosikomunikasi pemujukankomunikasi pemujukan dalam pendidikankomunikasi pemujukan di sekolahkomunikasi pemujukan mengubah tingkahlaku pelajarkomunikasi pemujukan murid bermasalahkomunikasi tanpa lisanmengawal interaksikomunikasi tidak berkesan dapat menyebab masalah tingkah laku muridkomunikasi untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak prasekolahkomunikasi untuk perubahan tingkah lakukomunikasi verbal dlam sukankomunikasi verbal lebih penting ?komunikasi yang berkesan dapat membantu peranan gurukomunikasi yang berkesan mampu mengatasi streskomunikasi yang memberikan motivasi terhadap ibu bersalinkomunikasi yang mempengaruhi emosikonflik ambil alih tugas penguruskonflik dalam kalangan murid yang bermasalah tingkah lakukonflik dalam kalangan murid-murid tingkah laku serta peranan guru dalam mengatasinyakonflik dalam pendidikan khaskonflik di kalangan kanak-kanak prasekolahkonflik didalam kelas prasekolahKONFLIK KOMUNIKASI DALAM PEMULIHANkonflik komunikasi guru tekanankonflik murid yang mempunyai masalah tingkah lakukonflik semasa komunikasikonflik terhadap jururawatkonflik tingkah laku bermasalah murid serta peranan guru dalam mengatasinyakonsep 5p dalam psv dan ianya diaplikasikan dalam p&pkonsep 5p pengurusan psv dalam bilik darjahkonsep 5p pengurusan psv luar bilik darjahkonsep afektif dalam psvkonsep atau teori berkaitan sudut p & p di kelaskonsep emosi gemuruhkonsep emosi untuk menangani stress disebabkan peperiksaankonsep ganjaran dan dendaan kepada pelajar pdfkonsep kawalan emosikonsep kendiri daaam kejururawatanKONSEP KENDIRI MURID MEMPENGARUHI GURU DI DALAM BILIK DARJAHkonsep kesedaran emosi kendirikonsep komunikasi antara guru dengan pelajarkonsep komunikasi dikalangan gurukonsep komunikasi secara bukan lisan dengan muridkonsep pemujukan dalam komunikasikonsep peneguhan dn hukuman di sekolahkonsep teori menangani masalah stresskonteks komunikasi dari segi emosikonteks sifat penyayang komunikasi jururawatkotak koboldkritik jurnal penglibatan ibu bapakritikal analisis teori pemujukkan televisyen sebagai medium yang berkesankritikan artikel kajian penyelidikan pendidikan mengenai perspektif guru pada suara muridkritikan dalam komunikasikritikan journal pengurusan pdfkritikan jurnal berkaitan dengan pengajaran dan pembelajarankritikan jurnal disiplin pengurusankritikan jurnal motivasi guru kepada pelajarkritikan jurnal pendidikan bahasa melayukritikan jurnal peranan bapa dalamkritikan jurnal tingkahlakuKRITIKAN MASALAH REMAJAkritikan model komunikasikritikan pada model komunikasikritikan teori kegunaan dan kepuasankritikan teori kegunaan dan kepuasan dalam penggunaan media pdfkritikan terhadap pengawalan internetksan psikologi dari perspektif sebagai pelajarkuiz penyelesaian konflikkurang empati dalam berkomunikasilagkah mengatasi tekanan bagi pelajar ipta dalam perhubunganlangkah - langkah pengurusan emosi gurulangkah dan teori mengawal emosilangkah guru mengawal emosi dirilangkah kawal tekanan emosi muridlANGKAH MENANGANI GANGGUAN EMOSI MURID-MURIDlangkah menangani stress berdasarkan individulangkah menangani tekanan emosi murid-muridlangkah mengatasi emosi muridlangkah mengawal psikologi atletlangkah mengendalikan perubahan emosi muridlangkah mengurangkan tekanan emosi gurulangkah meningkatkan keberkesanan komunikasilangkah untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dengan pesakitlangkah-langkah dan program modifikasi tingkah untuk mengatasi masalah tingkah laku kategori ADHDlangkah-langkah jururawat bagi mengatasi masalah psikologilangkah-langkah menangani gangguan emosi gurulangkah-langkah mengatasi masalah komunikasilangkah-langkah mengatasi masalah salah laku dalam kalangan pelajar daripada sudut individulangkah-langkah mengatasi tekanan emosi dikalangan gurulangkah-langkah mengurangkan tekanan emosi gurulangkah-langkah pembentukan disiplin murid prasekolahlangkah-langkah pencegahan autismelangkah-langkah pengurusan emosi gurulangkah-langkah pengurusan tekanan emosilangkah-langkah untuk mengurangkan kesan memudaratkan penggunaan internet di kalangan pelajarlangkah-langkah untuk peningkatan kualiti hidup murid bermasalah pembelajaranLAporan jurnal Psikologi Komunikasilaporan tingkahlaku emosilatihan kendiri autismelima faktor proses perubahan dalam kejururawatanlima keadaan manusia perlu berkomunikasilima prinsip model displin asertif di prasekolahlogo kysluahan perasaan melalui komunikasi bukan lisanmahasiswa tidak mempunyai strategi dan teknik komunikasi lisan yang baikmajalah berkaitan tingkahlaku kanak-kanakmajalah mengenai komunikasi lisanmakalah peranan emosi bagi kehidupan manusiamakalah tentang kualiti kontrolmaksud dan contoh kemahiran afektifmaksud emosi dalam kontek komunikasimaksud kemahiran komunikasi berbentuk laisser-faire (child)maksud kendiri dalam komunikasimaksud kurikulum suasana persekitaran awal kanak-kanak pdfmaksud peranan dan cara mengatasi emosi sedihmaksud perbezaan teknik komunikasimaksud physco komunikasimaksud prinsip premackmaksud psikologikal dalam komunikasimaksud sensitif dalam jururawatmaksud sifat penyayang jururawatmanfaat perkembangan emosi remajamasaah komunikasi pra sekolahmasalah apabila menggunakan video dalam kelasmasalah bahasa berkaitan lisan di kalangan autismemasalah bahasa dalam komunikasi d kalangan pelajar kejururawatanmasalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak pemulihanmasalah berkaitan dengan teori pilihanmasalah dalam bilik darjah-artikelmasalah dalam pembelajaran dalam kalangan jururawatMASALAH DALAM PENERIMAAN KANAK-KANAK TERHADAP CERITA BINATANGmasalah dalam teknik penerimaan perubahanmasalah disiplin di prasekolahmasalah disiplin murid berkeperluan khasmasalah emosi dalam kalangan iptmasalah emosi dalam komunikasi berkesanmasalah emosi dan tingkah laku etiologimasalah emosi guru dan murid pemulihanmasalah emosi pendidik dan tingkah laku gurumasalah emosi pendidikan khasmasalah guru mengikut teori pilihanmasalah insomnia teori yang digunakanmasalah kawalan emosi yang dialami pelajarmasalah kelemahan kemahiran komunikasi antara pesakit dengan jururawatmasalah komunikasi antara pelajarmasalah komunikasi bahasa di kalangan jururawat indiamasalah komunikasi dalam bilik darjahmasalah komunikasi dalam kalangan kanak-kanak autisme pptMasalah Komunikasi Dalam P&P Dan Cara Mengatasinyamasalah komunikasi dari aspek psikologimasalah komunikasi lisan pelajar bukan melayu dalam bilik darjahmasalah komunikasi melalui pengalamanmasalah komunikasi mengatasi masalah disiplinmasalah komunikasi murid autisme dan strategi mengatsimasalah komunikasi murid kritikal dalam bilik darjahmasalah komunikasi murid-cara pendekatan gurumasalah komunikasi non verbal murid autismemasalah komunikasi pelajar jururawat denganmasalah komunikasi pelajar jururawat pdfmasalah kritikal dalam organisasimasalah lisan dari segi kognisi murid tahun 5masalah maslah yang timbul pelaksanaan dasar mbmmbimasalah murid pemulihan khas pdfmasalah murid prasekolah leka dalam tugasanmasalah p&p di sekolah khasmasalah pelajar dalam kelas dan kaitan dengan teorimasalah pembelajaran autisme di dalam bilik darjahmasalah pembelajaran dan kaitan dengan teori psikologimasalah pembelajaran diprasekolah dan mengatasinyamasalah pembelajaran gangguan emosi berdasarkan teori pembelajaranmasalah pembelajaran pelajar kurang memberi perhatian dalam kelas dan teori psikologi pendidikan yang digunakan untuk atasi maslah inimasalah pendengaran dalam p&pMasalah pendengaran dan cara mengatasimasalah pendidikan pemulihan matematikmasalah penerimaan perubahanmasalah pengurusan masa & penyelesaiannya menggunakan teorimasalah perkembangan fizikal emosi dan kognitif mempengaruhi pengurusan bilik darjahmasalah perkembangan fizikal kanak-kanak mempengaruhi pengurusan disiplinmasalah persekitaran yang menyumbang kepada pembelajaran kanak-kanakmasalah perubahan emosi di kalangan remajamasalah perubahan komunikasimasalah psikologi kanak-kanak dalam kelas dan cara mengatasinyamasalah psikologi komunikasimasalah remaja diaplikasikan dalam pendidikanmasalah sampingan bagi bermasalah pembelajaranmasalah sampingan bagi kanak-kanak bermasalah penglihatanmasalah sampingan kanak pendengaranmasalah sampingan kanak-kanak bermasalah pendengaran jurnalmasalah sampingan kanak-kanak masalah emosimasalah sampingan masalah penglihatan kanakmasalah sampingan murid austismemasalah sampingan murid bermasalah pendengaranmasalah semasa menjalankan kajian tentang masalah pembelajaran cacat penglihatanmasalah sosial pelajar berkeperluan khasmasalah sosio-emosi teori humanistikmasalah stress dan cara mengatasinya menggunakan teorimasalah tingkah laku dalam kelas prasekolahmasalah tingkah laku dan emosi kanak-kanak berkeperluan khas-journal/artiklemasalah tingkah laku dan teori pemujukanmasalah tingkah laku jurnalmasalah tingkah laku murid pendidikan khasbutamasalah tingkah laku seorang gurumasalah yang boleh diselesaikan menggunakan teori psikologimasalah-masalah perkembangan fizikal kognitif dan emosi yang mempengaruhi pengurusan disiplinmasalah-masalah sampingan kanak-kanak cacat penglihatanmasalah-masalah sampingan kanak-kanak yang bermasalah penglihatanmasalah-masalah sampingan murid bermasalah dalam pembelajaranmedia masa mempengaruhi perkembangan kognitif emosi di kalangan kanak2 hinga remajamegawal didiplin pelajar melalui komunikasimemahami emosi diri sendiri dalam bilik darjahmemahami kepentingan berkomunikasi dengan remajamemahami perasaan dari sudut psikologimemahami perasaan jenis gembira sedihmemahami perasaan pendidikan kesihatanmembaca dalam pendidikan awal kanak-kanak-peranan gurumembantu kanak-kanak menangani tekananmembantu kanak-kanak pra sekolah mengani tekananmembantu pelajar menguasai emosi dan sikap positifmembincangkan sumbangan b f skinnermemek muka mempengaruhi pelbagai emosimemek muka murid prasekolahmemenuhi keperluan emosi bagi kanak-kanak yang di masukkan ke wadmemenuhi keperluan emosi bagi kanak-kanak yang dimasukkan ke wadmemperbaiki pemulihan matematikmenangani emosi murid dalam kelasmenangani komunikasi guru yang negatifmenangani konflik di prasekolahmenangani masalah dengan aplikasi psikologimenangani masalah emosi muridmenangani masalah malas majalah remajamenangani masalah malas majalah remaja\menangani masalah murid melalui teori humanistikmenangani masalah pelajar yyang tidak membuat kerja mengikut teorimenangani masalah sosio-emosi murid menurut teori humanistikmenangani masalah sosio-emosi pelajar menurut teori humanistikmenangani masalah tingkah laku negatif kanak-kanak prasekolah di dalam p&pmenangani pelajar yg suka mencederakan dirimendidik autisme menggunakan peendekatan teori psikologi pendidikanmendidik remaja bermasalah guna kaedah psikologimenerangkan cara mengurus emosi berdasarkan pengalaman yang telah dilaluimenerangkan kelebihan sudut komunikasi prasekolahmenerangkan konflik-konflik emosi di prasekolah dan cara menanganinyamenerangkan sudut komunikasi prasekolahmenerapkan imaginasi kanak-kanak dalam kehidupan seharianmengajar murid disleksia menggunakan teori kecerdasan pelbagaimengapa guru perlu berkomunikasimengapa kawalan emosi dan stres pentingmengapa komunikasi penting bagi gurumengapa komunikasi penting dalam membantu kanak-kanak belajar matematikmengapa komunikasi yang berkesan penting untuk jururawatmengapa manusia bermasalah menurut teori behaviorismemengapa pelajar bisingmengapa pemakanan dapat mempengaruhi pencapaian akademiberpandukan teori-teori psikologi pendidikanmengapa pengawalan emosi penting kepada gurumengapa pengetahuan psikologi penting dalam mengkaji tingkah laku muridmengapa penting menguruskan tekanan dalam organisasimengapa pentingnya mengawal marah?mengapa pentingnya sikap positif kepada muridmengapa tingkahlaku posotif dan negatif boleh mendatangkan masalah dan adakah hukuman dan dendaan boleh menyelesaikan masalahmengapakah komunikasi sangat penting antara guru dan pelajar?mengapakah pengetahuan psikologi penting dalam mengkaji tingkah laku murid andamengaplikasi pengetahuan tentang perbezaan individu mengikut teori behaviorismemengaplikasi pengurusan konsep penyayang dalam pengurusan tingkah laku kanak-kanakmengaplikasi teori humanistik dalam menangani masalah sosio-emosimengaplikasi teori tangani stresmengaplikasikan konsep skinner dalam p & pmengaplikasikan pendekatan shaping atau pembentukan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malas membacamengaplikasikan teori behaviorisme dalam bilik darjahmengatasi fobia cicak menurut bf skinnermengatasi kesan komunikasimengatasi konflik dalaman sukar dikesan dalam organisasimengatasi masalah emosi semasa bekerjamengatasi masalah pembelajaran menggunakan teknik shapingmengatasi masalah pendengaran pada remajamengatasi tekanan kehidupan sebagai pelajarmengawal disiplin pelajar dalam kelasmengawal emosi mempengaruhi cara pembelajaranmengawal emosi muridmengawal gangguan emosimengawal interaksi dalam komunikasi bukan lisanmengawal perasaan ketika berkomunikasimengawal tekanan semasa berkomunikasimengawal tekanan semasa komunikasimengendali emosi dan hubungannya dengan kualiti hidup murid bermasalah pembelajaranmengendali pekerja bermasalahmengendalikan konflik dikalangan kanak-kanakmengguna pendekatan psikologi untuk mengawal emosi anak-anakmenggunakkan teori psikologi untuk mengatasi masalah emotionalmenghukum tidak dapat memperbaiki perlakuan pelajarMENGKAJI STRATEGI PENGURUSAN TEKANAN DIKALANGAN GURUmengkaji tahap tekanan atletmengubah sikap dan tingkahlaku melalui komunikasimengubah sikap murid melalui komunikasimengubah tingkah laku melalui komunikasi di sekolahmengubah tingkahlaku dmurid melalui komunikasimengubah tingkahlaku murid melalui komunikasi disekolah andamengurangkan kesan memudaratkan penggunaan internet di kalangan pelajarmengurus hukuman tingkah lakumengurus konflik dan peranan remaja dalam mengatasinyaMenguruskan konflik dan masalah behaviorismemenguruskan konflik dan masalah behaviourismemenguruskan stress menggunakan teori ishikawameningkatkan imej kejururawatanmeningkatkan keberkesanan komunikasimeningkatkan keberkesanan komunikasi keluargamenurut langkah-langkah mengatasi tekanan emosimenurut teory bagaimana guru mengandalikan konflik di kalangan kanak-kanakmenyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri bagi kanak-kanakmenyelesaikan masalah kemarahan menggunakan teori psikologimenyelesaikan masalah murid tingkahlaku bermasalahmenyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam kehidupan mengunakan teori/konsep psikologimetodologi kajian kes tingkah laku murid berkeperluan khasmetodologi kajian pengurusan bilik darjahmetodologi masalah pembelajaran kemahiran hidup pelajar pendidikan khasmetodologi menangani disiplinmetodologi-metodologi yang berbeza dalam pengajaran klinikal nursingmodel bagi buku kawalan kelasmodel behaviorisme pengurusan bilik darjahmodel biofizikal pengurusan tingkah lakumodel disiplin pengurusan kendirimodel displin pengurusan dirimodel pemujukanmodel pemujukan scribdmodel pengurusan berkesan berdasarkan komunikasimodel pengurusan disiplinmodel pengurusan tingkahlaku di bilik darjahmodel penyelesaian masalah tingkah laku di malaysiamodifikasi tingkah laku melalui komunikasimodifikasi tingkahlaku adhdmodifikasi tingkahlaku menggunakan teori behaviorismemodifikasi tingkahlaku sangat pentingModul Pelan Tindakan Menguruskan Stresmodul power point komunikasi bukan kekerasanmotivasi dalam kejururawatanmotivasi dan peneguhan positifmotivasi mempengaruhi bahasa dan komunikasi kanak-kanakmovie tentang pengurusan bilik darjahmovie yang berkaitan perlakuan organisasimurid belajar mengawal dan menguruskan diri sendirimurid bermasalah pembelajaran pdfmurid domain afektif cara atasinama pengarang buku komunikasi PEMUJUKANnota cara menangani konflik guru muridnota pengurusan tigkah laku kanak-kanak-penglibatan ibu bapanota prinsip pengurusan yang bertajuk komunikasinota ringkas teori-teori psikologi pendidikannota ringkas untuk KPPnota tekanan emosi dalam kalanagan gurunota tekanan emosi dalam kalangan muridnota tentang pengurusan emosinota uthm faktor penyebab masalah pendidikan khasobjektif pengurusan diri dan kecerdasanorientasi pemulihan dalam mengatasi masalah budiP ()langkah-langkah mengatasi tekanan emosipada pendapat anda fasa manakah yang betul memberi makna kepada kanak-kanak pendidikan khas bagi kategori bermasalah pembelajaran bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatanpandangan bagaimana prasekolah tersebut boleh meningkatkan pengurusan kesihatan di prasekolahpandangan mengenai masalah emosi dan tingkahlakupandangan mengenai tingkah laku kanak-kanak yang mempunyai masalah sosialpandangan model kognitif bagi kanak-kanak khaspandangan tekanan emosi kanak-kanakpandangan video teori pembelajaran behaviorismepanduan peneguhan negatif untuk mengelakkan perangai yang tidak baik di sekolahpdf contoh jurnal pembelajaran yang berkaitan dengan pakkpdf jurnal cara mengatasi stress di kalangan gurupdf jurnal Kepentingan Komunikasi dan Kuasa dalam Organisasipdf jurnal mengawal perasaaan remajapdf jurnal motivasi dalam kelakuan organisasi 2009pdf jurnal tekanan di kalangan guru pendidikan khaspdf kajian masalah pembelajaran autismepdf kesan negatif penggunaan internet dalam kalangan pelajar iptapdf langkah-langkah pencegahan masalah penglihatanpdf menangani tingkah laku kanak-kanak autismapdf peranan guru bermasalah pembelajaranpdf peranan jururawat dalam terapi persekitaranpdf research kejururawatanpdf teknik penerimaan perubahanpdf teori tingkah laku bf skinner dan bibliografipdf teori yang digunakan untuk kes autisme di malaysiapdf tingkah laku agresif dan pengawalan emosi kanak-kanakpdf-hukuman psikologi untuk pelajarpdf: cara-cara tangani tekanan dalam kalangan dewasapdf: jurnal asas kelakuan individu dalam organisasi 2012pdf: jurnal pengurusan dalam organisasi 2010pdf: jurnal tingkah laku dalam organisasi 2010pedagogi langka mengatasi gangguan murid nakalpedagogi pengurusan kelas secara komunkasi lisanpeers afektif muridpeers mendatangkan implikasi terhadap kognitif muridpelajar bising pendekatan cara mengatasipelajar disisihkan di dalam bilik darjahpelajar menunjukkan cara menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan teknik awanpelaksanaan kecerdasan emosi dalam p&ppelaksanaan teori kecerdasan emosi golemanpelan lakar kelas pemulihan khaspelan strategik pendidikan khas bermasalah pembelajaran dan keputusanpelan tindakan kanak-kanak bermasalah pendengaranpelan tindakan masalah gangguan emosi muridpelan tindakan masalah kanak-kanak prasekolahpelan tindakan masalah tingkah laku kanak-kanakpelan tindakan membantu kanak-kanak autismepelan tindakan menangani masalah autismepelan tindakan menangani masalah stress guru dan muridPELAN TINDAKAN MENANGANI STRES gurupelan tindakan mengatasi masalah tingkah laku muridpelan tindakan modifikasi tingkah laku muridpelan tindakan pendidikan khas - autismepelan tindakan pengurusan tingkahlaku kanak-kanak bermasalah pendengaranpelopor teori kecerdasan emosipemahaman psikologi membantu jururawat dalam tugasan harianpembangunan profesional berterusan jururawatpembelajaran murid pendidikan khas masalah pendengaran kajian kespembentukan kendiri dalam pembelajaran peerspemberian ganjaran kepada murid dan implikasiPEMERHATIAN BIODATA MURID BERMASALAHpemerhatian tentang komunikasi penguruspemerhatian terhadap kaedah pembelajaran kanak - kanak pendidikan khaspemerhatian terhadap kanak-kanak bermasalah disiplinpemujukan dalam kelaspemujukan dalam perubahan sikappemujukan dan masalah tingkah lakupemujukan dan peneguhan dalam mengubah tingkahlaku muridpemujukan gurupemujukan kanak-kanakpemujukan kepada pelajar bermasalahpemujukan kes- kes pelajar bermasalahpemujukan murid bermasalahpemujukan pelajar bermasalah disiplinpemulihan masalah pembelajaran melalui pendekatan teori humanistikpencapaian sudut prasekolah matematikpencarian makna nama Qalishpencegahan stress dikalangan remaja dan kanak kanak sekolahpendapat mengenai tekanan pelajarpendapat pengkaji autisme jurnal pdfpendapat pengkaji lain mengenai stresspendapat sarjana tentang teori interaksi di bilik darjahpendapat-pendapat tentang peranan komunikasi lisan dalam p&ppendekatan afektif di sekolahpendekatan behaviorisme dalam menangani masalah disiplin murid dalam kelaspendekatan guru dalam menangani emosi dalam bilik darjahpendekatan guru dalam menangani tekanan dalam bilik darjahpendekatan guru menangani masalah gangguan emosi kanak-kanakpendekatan guru mengatasi masalah emosi kanak-kanakpendekatan guru mengendalikan murid nakalpendekatan guru tangani masalah emosi dalam bilik darjahpendekatan humanistik dalam pemujukanpendekatan kognitif pemujukanpendekatan komunikasi dalam menagatasi tingkah laku muridPENDEKATAN MENANGANI GANGGUAN EMOSI KANAK-KANAK\pendekatan mengawal emosi guru di bilik darjahpendekatan prinsip peneguhan positif mengatasi masalah murid dalam bilik darjahpendekatan psikologi dalam menangani pelajarpendekatan psikologi penting untuk pelajar bermasalahpendekatan shaping adalah satu teknik pengajaran yang berkesanpendekatan shaping atau pembentukanpendekatan shaping atau pembentukan dalam mengubah tingkahlaku pelajar yang malaspendekatan shaping bagi pelajar malaspendekatan shaping dalam masalah membacapendekatan shaping dalam menangani masalah malas membacapendekatan shaping dalam mengatasi masalah membacapendekatan shaping mengubah sikap pelajarpendekatan shaping oleh gurupendekatan shaping untuk tingkah lakupendekatan sistem dan kesan kawalan sistem dalam pengurusan sekolahpendekatan teori bisingpendekatan teori kognitif dalam cerita one child torey haydenPendekatan untuk mengatasi masalah komunikasipendekatan yang digunakan guru apabila murid bising di dalam kelaspendengar yang baik dalam meningkatkan keberkesanan komunikasiPenderaan emosi dan pengaruhnya terhadap perkembangan dan peranan gurupendidikan anak-anak tesispendidikan dari segi komunikasipendidikan kesihatan dan perubahan afektifpendidikan kesihatan membantu perasaan muridpendidikan kesihatan penyelesaian konflikpendidikan kesihatan perasaanpendidikan kesihatan tentang perasaanpendidikan mengikut torey haydenpendidikan sebagai fungsi komunikasipendidikan tentang pengawalan internetpeneguhan dalam bentuk ganjaran dan hukumanpeneguhan dalam mengurangkan masalah tingkah lakupeneguhan positif scribdpenerapan domain kognitif dalam pendidikan kesihatanpenerapan emosi dalam bilik darjahpenerapan kecerdasan emosi dalam p&ppenerapan kecerdasan emosi dalam pembelajaran dan pengajaranpenerapan kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajarnpenerapan kecerdasan emosi dlm pengajaran dan pembelajaranpenerapan teori dalam menghadapi peranan gurupenerapan teori kecerdasan emosi dalam p&ppenerimaan gangguan emosipenerimaan melalui perlakuanpengajaran cara komunikasi keluargapengajaran dari imaginasi kanakPENGAJARAN KLINIKAL KEJURURAWATANpengalaman urus kelas dan disiplin bilik darjahpengaplikasian teori kepuasan dan kegunaanpengaruh dan kesan peranan ibu bapa terhadap motivasi pelajarpengaruh emosi dalam kelaspengaruh emosi dalam komunikasipengaruh emosi pelajar dalam pembelajaranpengaruh hiasan bilik darjah terhadap perkembangan emosi remajapengaruh ibubapa terhadap tekanan emosi kanak-kanakpengaruh kecerdasan emosi keatas stress dan masalah disiplin pelajarPENGARUH KOMUNIKASI BUKAN LISAN DI SEKOLAHpengaruh persekitaran keluarga terhadap daya tindak murid pintarpengaruh persekitaran terhadap komunikasi berkesanpengaruh psikologi kanak-kanak terhadap penggunaan internetpengaruh tekanan emosi gurupengawalan emosi dan tanggapan negatifpengawalan emosi guruPengawalan emosi- kajian kespengawalan guru terhadap murid yang guna internetpengawalan kelas yang baik- jurnalpengawalan marah dalam kesejahteraan psikologipengawalan masa p&ppengawalan tingkah laku terhadap remajapengekalan tingkah lakupengekalan tingkah laku-psikologi pendidikanpengelolaan emosi dalam komunikasipengelolaan kelas terhadap kanak-kanak bemasalah penglihatanpengenalan komunikasi pptpengendalian disiplin pelajar dalam kelaspengendalian konflik kanakpengertian cerita dan kesan kepada pendidikanPengertian Komunikasi dalam pdppengertian pembangunan profesional berterusan(CPD) dikalangan jururawatpengertian tehnik komunikasi masa prasekolah pdfpengetahuan guru dalam mengurus autismepenggunaan bahasa positif antara pelajar dan gurupenggunaan emosipenggunaan ict dalam Pdp punca tekanan emosi gurupenggunaan kecerdasan emosi dalam mengatasi masalah disiplin pelajarpenggunaan model goleman dalam pendidikan penting keranapenggunaan simbol emosi bagi kanak-kanak berkeperluan khaspenggunaan teknik sebab dan akibat dalam kajianpenggunaan teknik sebab dan akibat dalam kelaspenggunaan teori dalam menangani guru BERMASALAHpenggunaan teori dalam mengatasi masalah murid pendidikan kahspenggunaan teori psikologi dalam keluargapengkategorian mata pelajaran KBSRpenglibatan ibu bapa murid pemulihan pdfpenglibatan murid buta dalam pendidikan luarpenguasaan emosi dalam komunikasipengurus sebagai agen perubahanpengurusaan kawalan emosipengurusan afektif remajapengurusan bilik darjah - motivasi dan kesan-kesannyapengurusan bilik darjah berdasarkan teori gordon dan glasserpengurusan bilik darjah dengan teori peneguhan skinnerpengurusan bilik darjah kelas pendidikan khaspengurusan bilik darjah murid autismepengurusan bilik darjah murid autistikpengurusan bilik darjah prasekolah yang melibatkan tingkahlaku kanak-kanakpengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khaspengurusan bilik PSV mengikut emosipengurusan dan tingkah laku murid autismepengurusan diri autisme di malaysia satu kajian 2008pengurusan diri dan kecerdasanpengurusan diri kanak-kanak khaspengurusan disiplin guru dan kesan ke atas pencapaian pelajarpengurusan disiplin kendiripengurusan disiplin pelajar iptpengurusan emosi dalam komunikasipengurusan emosi dapat meningkatkan motivasi gurupengurusan emosi kanak-kanakpengurusan emosi kanak-kanak pdfpengurusan emosi kendiripengurusan emosi pdfpengurusan emosi pelajarpengurusan emosi pelajar oleh gurupengurusan emosi personelpengurusan kanak-kanak autisme sebagai jururawatpengurusan kemarahan kertas kerjapengurusan kesihatan di prasekolahpengurusan komunikasi kanak-kanakpengurusan konflik dan cara tanganipengurusan konflik dan komunikasi dalam pemulihanpengurusan konflik guru yang bermasalahpengurusan konflik masalah anak-anakpengurusan konflik prasekolahpengurusan konflik remajapengurusan masa MEMPENGARUhi pencapaian akademikpengurusan masa mengawal emosi komunikasi berkesanpengurusan p&p pendidikan khas berkesanPengurusan Persekitaran Bilik Darjah untuk     murid berkeperluan khaspengurusan persekitaran fizikalpengurusan persekitaran sosio emosipengurusan persekitaran sosioemosiPengurusan psikologi Perbezaan dan persamaan manusia dalam organisasipengurusan psikologikal bilik drjahpengurusan seorang pelajar dalam pengawalanpengurusan stres remajapengurusan stress menggunakan teori ishikawapengurusan stress pptpengurusan tekanan emosi kerana anak rapatpengurusan tekanan jururawatpengurusan tingkah laku disiplin pendidikan khaspengurusan tingkah laku kanak-kanakpengurusan tingkah laku kanak-kanak prasekolahpengurusan tingkah laku murid pemulihanpengurusan tingkah lakumurid bermasalah pembelajaranpengurusan tingkahlaku melalui shapingpengurusan tingkahlaku mengikut model persekitaranPENGURUSAN TINGKAHLAKU MURID PRASEKOLAHPENGURUSAN_MASALAH_EMOSI_DAN_TINGKAH_LAKU_KANAK-KANAKpenting emosi bagi individupenting komunikasi bagi gurupentingnya komunikasi semasa mengajarpentingnya mengawal emosipentingnya teknik komunikasi sebagai seorang personnel kesihatanpenulis jurnal salah laku gurupenulisan kritik jurnal perbezaan individu dan pembelajaranpenyampaian ilmu komunikasi lisan p&ppenyayang dalam konteks komunikasipenyelesaian masalah disiplin pelajar menggunakan teoripenyelesaian masalah melalui emosipenyelesaian masalah stres menggunakan teori/konsep psikologipenyusunan bilik darjah yang mempengaruhi tingkah laku kanak – kanak prasekolahpep akhir tahun ting 4 ictperam guru dalam mengatasi konflikperanan bahasa melayu dari segi komunikasi pelajarperanan bf skinnerperanan cerita kanak-kanak dalam aspek emosiperanan cerita kanak-kanak dalam pendidikan pemulihanperanan dan ciri guru pendidikan pemulihan(pengurus konflik dan komunkasi)peranan dan ciri guru pendidikan pemulihan(pengurus perubahan)peranan dan strategi guru atasi masalah disiplin pelajarperanan dan sumbangan b f skinnerperanan dan tanggungjawab jururawat dalam memberi kesedaran penyakit pinggang kronikperanan emosi dalam komunikasiperanan emosi dalam pengajaran dan pembelajaranperanan emosi pelajarperanan emosi sedihperanan emosi terhadap kehidupan seseorangperanan EQ dalamperubahan tingkah lakuperanan guru afektif di dalam bilik darjahperanan guru atasi tekanan kanak-kanakperanan guru dalam kecerdasan emosiperanan guru dalam memahami remaja yang bermasalahperanan guru dalam membantu murid mengurus emosi diriperanan guru dalam membantu murid menguruskan emosi diriperanan guru dalam membantu pelajar mengurus emosiperanan guru dalam menangani kanak kanak yang mengalami gangguan emosiperanan guru dalam menangani masalah emosi dalam bilik darjahperanan guru dalam menangani masalah komunikasiperanan guru dalam mengajar pelajar ADHDperanan guru dalam mengatasi perasaan rendah diri muridperanan guru dalam mengawal kelasperanan guru dalam sosio emosi kanak-kanakperanan guru dan ibu bapa dalam p&p adhdperanan guru dan metodologi berkesan dalam menangani masalah disiplin pelajarperanan guru dari aspek emosi terhadap pelajar bermasalahperanan guru dari aspek emosi terhadap pelajar bermasalah pdfperanan guru dlm pengurusan persekitaran sosio-emosiperanan guru emosi kanakperanan guru kelas pemulihan dalam mengawal tingkah laku pelajarperanan guru kelas pemulihan dalam pemerhatian tingkahlakuperanan guru membantu murid-murid gangguan emosiperanan guru membentuk hubungan guru murid scribdperanan guru mengatasi masalah gangguan emosi muridperanan guru mengatasi perlakuanperanan guru mengatasi stress pelajarperanan guru mengawal imaginasi kanak-kanakperanan guru mengawal imaginasi muridperanan guru mengurus krisis emosi pptperanan guru pemulihan dalam mengawal masalah tingkah lakuperanan guru pemulihan dalam menguruskan tingkah laku bermasalah negatifperanan guru pemulihan dalam pengurusan tingkah lakuperanan guru pemulihan dalam pengurusan tingkah laku muridperanan guru pemulihan dan modifikasi tingkah lakuperanan guru pemulihan membantu kanak-kanak berkomunikasi dengan berkesanperanan guru pendidikan khas-jurnalperanan guru penyayangperanan guru prasekolah dalam pengurusan penyayangperanan guru psv aspek psikologi kanak-kanakperanan guru psv dari segi psikologiPERANAN GURU PSV DI SEKOLAH BERKAITAN DENGAN PSIKOLOGI KANAK-KANAKperanan guru psv di sekolah dari segi psikologi kanak-kanakperanan guru psv-kaitan konsep 5p dlm pengurusan aktiviti dlm dan luar bilik darjahperanan guru seni dalam pengetahuan seni dan psikologi kanak-kanakperanan ibu bapa dalam menangani gangguan emosi muridperanan ibu bapa dalam mengawal penggunaan internet dalam kalangan kanak-kanak pra sekolahperanan ibu bapa menangani masalah emosi kanak-kanak khasperanan ibu bapa menangani mslh emosi dan tingkah laku kanak2 berkeperluan khasperanan ibubapa kepada kanak-kanak- persekitaran perapatan pemerhatian sensitivitiperanan ibubapa mengurus kanak-kanak khasperanan ibubapa meningkatkan sosioemosi pelajarperanan ibubapa terhadap tingkahlaku kanak-kanakperanan interaksi guru dalam perkembangan remajaPERANAN JURURAWATperanan jururawat austismeperanan jururawat bidan menangani kes ibu tidak berkahwinperanan jururawat dalam autismaperanan jururawat dalam autismeperanan jururawat dalam komunikasiperanan jururawat dalam menangani gangsterism di kalangan remajaperanan jururawat dalam menjaga kanak-kanak istimewaperanan jururawat dalam pemberian nebulizer kpd kanak kanakperanan jururawat dalam pengendalian kanak-kanak cacatperanan jururawat psikologi sebagai guruperanan jururawat terhadap kanak-kanak istimewaperanan jururawat untuk mengawal penyakit ginjalperanan kaunselor yang efektif pptperanan kecerdasan emosiperanan kognitif skinner dalam pendidikan awal kanak-kanakperanan komunikasi berkesanperanan komunikasi bukan lisan dalam p&pperanan komunikasi bukan lisan dalam pengajaran dan pembelajaranperanan komunikasi dalam pengurusan bilik darjahperanan komunikasi dalam persekitaran kanak-kanak dalam pendidikan awal kanak-kanakperanan komunikasi dalam perubahan tingkahlakuperanan komunikasi lisan dalam p & pperanan komunikasi lisan dalam pembelajaranperanan komunikasi lisan dalam pendidikanperanan komunikasi lisan dalam pengajaranperanan komunikasi lisan dalam pengajaran dan pembelajaranperanan komunikasi lisan dalam proses p&p di sekolahperanan komunikasi lisan dalam proses p@pperanan komunikasi lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sekolahperanan komunikasi lisan dan hubungannya dengan rakan sebayaperanan komunikasi lisan di kalangan rakan sebayaperanan komunikasi menyelesaikan kes pelajar yang bermasalahperanan komunikasi semasa p7pperanan murid dalam teori behaviorismeperanan pengurus jururawatperanan pengurus sekolah mengatasi kesan negatif penggunaan internetperanan penting komunikasi bukan lisan dalam urus niagaperanan persekitaran terhadap emosiperanan psikologi dalam kejururawatanperanan psikologi dalam nursingperanan psikologi dan kejururawatanperanan psikologi dapat membantu atlet mengatasi tekanan emosi?peranan psikologi pendidikan dalam kegiatan pembelajaran pdfperanan sekolah atasi impak perbezaan kelas sosial pelajarperanan sekolah menangani gangguan emosi muridperanan sekolah mengawal penggunaan internetperanan sekolah mengubah tingkah laku pelajar bemasalahperanan seorang guru pemulihan untuk membantu kanak-kanak berkomunikasi dengan berkesanperanan seorang pelajar menangani stressperanan sudut - sudut dalam prasekolahperanan sudut komunikasi dalam kelasperanan teori tingkah laku dalam perkembangan kanak-kanak prasekolahperanan terapi seniperananan muka sebagai komunikasi dalam pengajaran bahasa melayuperancangan pendidikan-faktor yang mempengaruhinyaperasaan dalam pendidikan kesihatanperbandingan antara peneguhan negatif dan hukumanperbandingan teori behaviorisme oleh pavlov watson dan thorndykeperbandingan teori pembelajaran behavioris dan konstruktifperberzaaan adhd dan autismperbezaan antara harga diri dan keberkesanan diriperbezaan antara prinsip watson dengan pavlovperbezaan antara teori fungsi teori konflik dan teori interaksi simbolikperbezaan beza teori-teori emosiperbezaan elemen motivasi dalam peranan jururawatperbezaan individu kanak-kanak menunjukkan emosiperbezaan individu multiple intelligencesperbezaan individu pbsperbezaan kesan emosi negatif dan emosi positif terhadap perkembangan kognitifperbezaan kesan emosi positif dan negatif terhadap perkembangan sosial kanakperbezaan kognitif dan behaviorisperbezaan motivasi dan emosiperbezaan peneguhan dan hukumanperbezaan peneguhan dan hukuman dalam psikologiperbezaan pengaruh pada pengurusperbezaan prinsip dan teori psikologi pengurusanperbezaan prinsip thorndike dengan skinnerperbezaan setiap model pengurusan tingkah lakuperbezaan teori behaviorisme dengan teori kognitifperbezaan teori kecerdasan gardner dan behaviorismeperbezaan teori pavlov watson dan thorndikeperbezaan teori watson dengan pavlovperbezaan ulasan artikel dan kritikpergerakan asas dalam p@pperincian tentang bidang jururawatperkaitan antara kemahiran bersosial komunikasi dan emosiperkaitan antara pengurusan masa dan stress di kalangan pelajar siswazah di ipt 2013 pdfperkaitan konsep 5p dengan peranan guruperkaitan teori bf skinner dengan perlakuan daam solatperkaitan teori psikologi dengan masalh emosi pelajarperkatian teori pksikologi terhadap murid bermasalahperkembangan afektif kanak-kanak dalam pendidikan kesihatanperkembangan bukan sehala kepada kanak-kanak pdfperkembangan dan kesihatan remaja pdfperkembangan emosi remaja bermasalahPERKEMBANGAN KECERDASAN EMOSI KANAK-KANAK PRASEKOLAH BERMASALAH PENDENGARAN: IMPLIKASINYA TERHADAP PERANAN IBUBAPAperkembangan kognitif dalam pra-sekolah jurnalperkembangan kognitif kanak-anak/jurnalperkembangan komunikasi jururawatperkembangan murid prasekolah daripada sudut komunikasiperkembangan pembelajaran kanak-kanak domain komunikasi psvperkembangan psikologi gangguan emosi PDFperkembangan sosioemosi kanak-kanak dari segi fisiologiperlakuan guru dan pelajar dalam kelas-teori humanistikperlakuan kanak-kanak kreatifperlakuan murid dalam psvperlakuan murid dlm psvperlakuan murid terhadap kesukaran berkomunikasi dalam pengajaran guruperlakuan murid terhadap komunikasi proses pembelajaranperlakuan murid terhadap komunikasi proses pengajaran gurupermainan psikologi dalam bentuk komunikasipermasalahan antara emosi dengan pencapaian akademik artikelPermasalahan dalam pengajaran dan pembelajaran sains pertanianpermasalahan p&p pendidikan khaspersamaan antara emosi dan moodpersamaan masalah komunikasipersamaan pendapat tentang tekanan emosi anakpersamaan teori behavioris pavlov thorndike dan watsonpersekitaran dari emosi dalam penggunaan bahasapersekitaran mempengaruhi komunikasipersekitaran mempengaruhi masalah emosi tingkah lakupersekitaran mempengaruhi pengurusan pelajarpersekitaran menpengaruhi komunikasipersoalan mengenai komunikasipersoalan tentang komunikasipertimbangan teknik komunikasi lisan dan non verbalperubahan afektif dalam tingkah lakuperubahan dalam proses perasaan emosi dan kawalan diriperubahan emosi guruPerubahan emosi perasaan dan kawalan diriperubahan komunikasi dalam organisasiperubahan komunikasi kejururawatanperubahan tingkah laku murid dengan teknik komunikasiperubahan tingkah laku pelajarperubahan untuk komunikasi berkesanphd tesis kecerdasan emosipnp emosipnp yang sesuai untuk kanak bermasalah peljranpower point kegagalan kemahiran emosi kanak-kanakpower point mengawal emosi remajapower point pengurusan emosi di organisasipower point perkembangan kanak-kanak: sosio-emosi dan bahasapowerpoin peranan jururawatpowerpoint dakwah dan komonikasipowerpoint mengawal emosippt pdf doc makalah teori komunkasi dalam pembelajaranppt- komunikasi dalam kejururawatanprinsip autismeprinsip dan teori pengurusan psikologiprinsip guru berkomunikasi dengan bukan lisanprinsip guru semasa berkomunikasi dengan bukan lisanprinsip jururawat bidan dikaitkan dengan kepercayaanprinsip kerjasama dalam komunikasi di sekolahprinsip komunikasi bukan lisanprinsip komunikasi kanak- kanakprinsip komunikasi lisanprinsip masalah pendengaranprinsip pelupusan contoh pengajaran dan pembelajaran p&pprinsip pelupusan dalam psikologi pendidikanprinsip peneguhan dalam pendidikan khasprinsip peneguhan dalam pengurusan tingkahlaku kanak-kanak khasprinsip peneguhan tingkah laku adhd dan autismaprinsip pengawalan displinprinsip pengurusan emosiprinsip pengurusan mambantu dalam kerjayaprinsip premack dalam pembelajaranPRINSIP PREMACK DALAM PEMBELAJARAN BEHAVIORISMEprinsip premack dan pelupusanprinsip psikologi kemarahanprinsip psikologi pengurusan kemarahanprinsip psiokologi berkaitan marahprinsip sebab dan akibat dalam prinsip teknologi pemujukanprinsip teori emosiprinsip time out dalam mengatasi masalah tingkah laku pelajar/muridprinsip-prinsip yang perlu difahami oleh guru semasa komunikasi bukan lisanProgram Komunikasi Untuk Perubahan Tingkahlakuprogram modifikasi tingkah laku pada kanak2 nakalprogram pemulihan matematikprogram pengurusan stress dikalangan guruproposal berkaitan kelemahan komunikasi di kalangan pelajarproposal berkaitan kerjasama serta bertolak ansur adalah budaya kerjaproposal kajian di organisasi tekanan kerjaproposal kajian kecerdasan emosiPROPOSAL PENGURUSAN BILIK DARJAHPROPOSALBIDANG KAUNSELING MASTERproses alam tidak sedar unconsciousness dalam kognitifproses kejururawatan untuk gangguan emosiproses penceritaan yang berkesan terhadap kanak-kanakproses sebab dan akibat dalam perkembangan kognitifproses tindakan menangani emosi anakpsiklotugas guru pendidikan khaspsikologi behaviorisme dalam menguruskan pelajar yang nakalpsikologi behaviorisme untuk menangani pelajar nakalPsikologi emosi adaptasi dan stresspsikologi kanak yang mempengaruhi kehidupanPsikologi kanak-kanak : adaptasi perasaanpsikologi komunikasi bukan verbalPSIKOLOGI KOMUNIKASI KANAK-KANAK AUTISMEpsikologi masalah kanak-kanak malas menyusun buku dan cara untuk mengubah tingkah laku tersebutpsikologi memahami tingkah laku muridpsikologi membantu jururawat dalam tugas harianpsikologi menangani pelajar nakalpsikologi mengubah kehidupan sebagai seorang pelajarpsikologi menguruskan anak 2 tahunPsikologi meningkatkan keberkesanan kawalan kelaspsikologi merubah kehidupan sebagai pelajarpsikologi motivasi dalam kejururawatanpsikologi pelajar bermasalahpsikologi pendidikan holistikpsikologi pendidikan mengatasi disiplin pelajarpsikologi pendidikan pelajar bermasalahpsikologi pendidikan prinsip premackpsikologi pendidikan tesis perkembangan emosipsikologi pendidikan-pengurusan bilik darjahpsikologi pendidikan-pengurusan bilik darjah ganjaranpsikologi perapatan dikalangan kanak-kanak pdfpsikologi perkembangan dan cara aplikasi dalam bilik darjahpsikologi remaja bermasalah dalam kelaspsikologi seorang jururawat yangpsikologi sosial model pemujukanpsikologikal bilik drjahpsikologikal dalam pengalaman kehidupanpts hubungan mata komunikasi bukan lisanpts hubungn mata komunikasi bukan lisanpujukan kepada pelajar bermasalah dalam pembelajaranpunca behaviorismepunca emosi gembirapunca emosi sedih dalam kalangan muridpunca kekurangan sikap empati pada kanak - kanak pdfpunca ketiadaan sesiapa mengawal pelajarpunca manusia bermasalah teori behaviorispunca masalah emosi bagi remaja mengikut teoripunca masalah matematik pecahan murid pendidikan khaspunca masalah sosioemosi pelajar prasekolahpunca masalah tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah jurnalpunca murid prasekolah bisingpunca pelajar bising waktu p&ppunca pelajar hilang daya tumpuan pdfpunca permasalahan guru yang melibatkan emosipunca permasalahan ponteng mengikut teori albert ellispunca tekanan emosi muridpunca tekanan emosi murid-muridpusingan pembelajaran teori kecerdasan gardnerqalish com langkah-mengatasi-masalah-bahasa-dan-komunikasirancangan pendidikan individu pengurusan tingkah laku pemulihanrancangan pengajara mengguanakan individu komputer untuk kanak-kanak masalah komunikasi dan bahasarangsangan kendiri murid autismereferance ttg komunikasi yang menyumbang pada prestasi kerja di kalangan jururawatrefleksi pengalaman guru di sekolah berdasarkan satu insiden yang berkait rapat dengan modul pengajaran behaviorismerefleksi pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah disiplinrefleksi tentang teori-teori kepentingan kanak-kanak autismerencana cara menangani masalah emosirencana komunikasi keluarga berkesanrencana mengenai masalah komunikasi pekerja sains pdfrencana pelajar contohrencana peranan disiplin dalam kesihatanrph berdasarkan model behaviorisrph emosi sedihrph menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri bagi kanak-kanakrph pengurusan tingkah laku pendidikan khasrumusan kepada terapi dalam pendidikan khassaikology dalamkejururawatansains kenapa menghadapi masalah komunikasi kanaksalah laku guru stresssalah laku verbal melawan gurusample jurnal psikologi motivasi dalam pendidikansatu kajian tentang stress pelajar jururawatscribd cara pencegahan autismescribd kesan masalah tingkah lakuscribd komunikasi bukan lisan dalam pengajaranscribd komunikasi dalam pendidikanscribd mengubah tingkahlaku murid melalui Komunikasisebab belajar proses komunikasi serta aplikasikan dalam kelas prasekolahsebab dan akibat bagaimana latihan kursus pemakanan dapat membantu guru prasekolahsebab guru memerlukan komunikasi yang baiksebab komunikasi tidak berkesan dalam konteks formalsebab pengaplikasian kaedah berdasarkan teori behaviorismesebab usia remaja penting dalam kehidupan seseorangsebab wujud sudut komunikasi prasekoahsebab yang releven komunikasi tidak berkesansebab-sebab kelemahan jururawatsebagai pendengar yang baik bagaimana dapat meningkatkan keberkesanan komunikasisebagai seorang guru bagaimana mengamalkan kecerdasan emosisebagai seorang pendengar yang baik bagaimana tingkatkan keberkesanan komunikasisebagai seorang pendengar yang baik cara meningkatkan keberkesanan komunikasiseminar Jurnal Cabaran Komunikasi Keluarga dalam menangani masalah remajaseminar Menangani stres ibu bapa Kanak2 Autismeseminar peranan ibu bapa menangi kanak2 Autismesenraikan cara-cara mengurus pekerja bermasalahservei konflik guruseseorang berkelakuan mengikut emotivism dalam keadaan tertentu terangkan bagaimana ia memberi kesan kepada orang lain dan juga bagaimana ia memberi kesan kepada individu itu sendiri Bagaimana dia / dia bertindak balas kepada keadaan tertentusesi pengajaran dalam kecerdasan emosisifat penyayang dalam diri jururawatsifat penyayang dalam komunikasisifat penyayang dalam komunikasi antara jururawat dan pesakitsifat sifat komunikasi kejururawatansignifikan tugas mengendalikan pelajar bermasalahsikap dan tingkah laku dalam kritikan filemsikap dan tingkah laku yang tidak baik dikalangan pelajar jururawatsikap guru negatif penggunaan ict matematik 2012 fobia jurnalsikap ibubapa mempengaruhi disiplin pelajar_pdfsikap peka dalam kejururawatan pdfsikap penyayanng jururawat semas komunikasi dengan pesakitsikap positif dan negatif seorang guru jurnalsikap seorang guru menangani stresssinopsis artikel tekanan gurusinopsis buku mengurus disiplin pelajarsinopsis buku pendidikan pemulihansinopsis buku pengurusan kelas yang berkesanSINOPSIS CERITA PSIKO UNTUK MENDAPAT KEMAHUANNYAsinopsis kemahiran komunikasisiri pendidikan guru komunikasisituasi ( memahami tingkah laku)situasi emosi di bilik darjahsituasi memahami diri sendiri dalam kelassituasi pemujukan pelajar oleh gurusituasi peneguhan lisan positif dalam kelassoalan kajian kes autismesoalan kajian kes masalah komunikasi dalam organisasisoalan pengajian am 2 tahun-tahun lepassoalan pengurusan emosisosio emosi oleh watsonsosio emosi remajasosioemosi memek mukastrategi berkesan dalam menguruskan hubungan dan penerimaan pekajarstrategi BERKESAN MENGAWAL EMOSIstrategi berkesan untuk memperbaiki komunikasi masyarakat luar bandarSTRATEGI DALAM DALAM MENGURUSKAN TEKANAN EMOSI RAKAN GURU DI SEKOLAH AKIBAT TAHAP PENGUASAAN YANG RENDAH DALAM ICTstrategi dan kaedah pengajaran pendidikan khas model sosial peranan ibu bapastrategi guru berkomunikasi dalam bilik darjahstrategi komunikasi emosionalstrategi komunikasi keluarga yang berkaitan dengan emosistrategi membantu murid autismestrategi menangani masalah pengamatan-role modelstrategi mengaplikasi teori pembelajaran behaviorismestrategi mengatasi masalah pengamatan dengan menggunakan teknik modellingstrategi mengatasi masalah pengamatan modelingstrategi mengendali kanak-kanak autismestrategi menghadapi dan mengawal tingkahlakustrategi mengurus eosistrategi menyelesaikan masalah melalui emosistrategi pengajaran dan pembelajaran masalah komunikasi murid autismestrategi pengajaran kanak-kanak autismestrategi pengajaran kanak-kanak autisme scribdstrategi pengajaran kelas pemulihan khas matematikstrategi pengajaran komunikasi dalam sainsstrategi pengendalain tingkahlaku autismestrategi pengendalian autismestrategi pengendalian kanak-kanak bermasalah komunikasistrategi pengendalian tingkah laku terhadap autismestrategi pengendalian tingkahlaku autismestrategi pengendalian tingkahlaku murid autismestrategi pengurusan tekanan yg positif dalam keluargastrategi pengurusan tingkah laku pelajarSTRATEGI PERUBAHAN DALAM KEJURURAWATANstrategi strategi mengawal emosistrategi untuk menanangi masalah emosi gurustrategi yang digunakan dalam teori behaviorismestrategi/kaedah pengajaran murid keperluan khas-model sosialstres dan cara utk mengatasi menggunakan teori psikologistres dan kanak-kanak pdfstres dan peranan dalam perubahan tingkah laku manusiastress dalam pendidik prasekolahstress dengan prinsip psikologisudut bahasa dan komunikasi prasekolahsudut komunikasi prasekolahsudut pandangan tentang persekitaran kanak-kanaksudut psikologi dalam kelassudut psikologikal contohsudut time out dalam kelas khassudut TMK dalam bilik darjahsumbangan B f Skinner dalam pendidikan awal kanak2SUMBANGAN DAN PERANAN b f skinnersumbangan guru membantu perkembangan remajasumbangan jururawat pdfsumbangan kecerdasan pelbagai dan emosi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran remajasumbangan yang dibuat oleh watson dan skinnersusunan bilik darjah untuk kanak kanak prasekolahtahap perkembangan disiplin dan emositangani masalah sosio-emosi pelajar menurut teori humanistiktangani stress dalam organisasitangani stress mengikut psikologitanggung jawab jururawat dalam gangguan komunikasitanggungjawab dalam kelas dan kesannyatanggungjawab ibubapa menangani masalah tekanan remajatanggungjawab jururawat kepada autismetanggungjawab jururawat terhadap masalah sosial remajatanggungjawab masyarakat dalam pengurusan tingkahlaku bermasalah murid pemulihantanggungjawab psikologi dalam kejururawatantekanan dan emosi dalam kelakuan organisasitekanan emosi dalam kalangan gurutekanan emosi dalam kalangan guru dan penyelesaiannya menggunakan teori pengurusantekanan emosi dalam kalangan murid pendidikan khastekanan emosi dan kesannyatekanan emosi dihadapi rakan guru kerana tidak menguasai ict untuk pdp di sekolahtekanan emosi guru tentang penggunaan ict dalam majalahtekanan emosi kanak-kanaktekanan emosi kanak-kanak faktor pendidikantekanan emosi kanak-kanak pendidikan khastekanan emosi mempengaruhi pembelajarantekanan guru pendidikan khas kertas kerjatekanan masa dalam komunikasitekanan mempengaruhi perkembangan kanak-kanaktekanan mempengaruhi proses pembelajarantekanan mengikut teori psikologitekanan pelajar dalam konteks psikologitekanan perasaan punca masalah disiplintekanan psikologi gurutekanan psychology yang diberikan oleh ibubapa kepada pelajar di sekolahtekanan terhadap jururawat pdfteknik apabila mengambil alih premis bermasalahteknik guru kawal disiplin kelasteknik guru marah di dalam bilik darjah untuk pelajar pelbagai upaya pdfteknik guru menangani masalag gangguan emosi dalam bilik darjahteknik kawalan emositeknik menangani untuk menghilangkan stres dari pandangan psikologiteknik mengawal tingkah laku ivan pavlovteknik menguruskan emositeknik modifikasi tingkah laku bermasalahteknik modifikasi tingkah laku bermasalah pelajarteknik modifikasi tingkah laku murid dari segi dendaanteknik modifikasi tingkah laku murid pdfteknik modifikasi tingkah laku peneguhan pdfteknik motivasi kepada remaja bermasalahteknik pemujukanteknik pemujukan dalam komunikasiteknik pendengar yang baik untuk kanak-kanakteknik peneguhan dalam pendidikan khasteknik pengajaran 3m bagi pelajar Autisme pdfTeknik pengurusan tingkah laku bermasalah negatif dalam bahasateknik pengurusan tingkah laku prasekolahteknik psiko pelajar bisingteknik teknik guru menghukum pelajar prasekolahteknik-teknik membantu murid yang mempunyai maslah disiplinteknik-teknik mengawal kanak-kanakteknik-teknik modifikasi tingkah laku yang sesuai untuk membantu murid-murid anda menangani masalah merekateknik-teknik pengurusan tingkah laku murid pemulihan shapingteks peranan komunikasi lisantentang pentingnya psikologi bagi pelajarteoi psikologi untuk mengurangkan masalah stressteori Afektif dalam aplikasi psikologi pendidikanteori behavior terhadap murid autismeteori behavioris proposal penyelidikanteori behaviorisme dalam kehidupanteori behaviorisme dalam pemulihan matematikteori behaviorisme dalam pengurusan pelajar nakalteori behaviorisme dengan masalah guruteori behaviorisme kajian tindakanteori behaviorisme membantu guru dalam mengurusteori behaviorisme membantu guru dalam pengurusan bilik darjahteori behaviorisme pavlov journalteori behaviorisme skinner ( mengatasi masalah disiplin )teori behaviorisme untuk pelajar nakalteori behaviorisme watson dalam mempengaruhi emosi muridteori behaviorisme-pelajar keperluan khasteori berkaitan masalah emositeori berkaitan sudut bilik darjahteori cadangan mengatasi stressteori dalam pengawalan kelasteori dan cadangan b f skinnerteori dan model pengurusan tingkah laku yang diaplikasikanteori dan model tekananteori digunakan dalam masalah stressteori digunakan dalam menangani masalah disiplin remajateori digunakan dalam pendidikan kejururawatanteori emosi dan kejayaanteori emosi dan pencapaian pelajarteori emosi ibubapateori empati dalam kejururawatanteori ganjaran danhukuman dalam pendidikanteori glasser yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah disiplin pelajarteori guru penyayangteori humanistik menyelesaikan masalah emosi muridteori interaksi bukan lisanteori kajian cara mengatasi hilang tumpuanteori kecerdasan emosi dalam proses p&pteori kecerdasan emosi daniel goleman dalam proses pengajaran dan pembelajaranteori kecerdasan emosi yang dikemukakan oleh daniel goleman menyatakan kepentingan pengurusan emositeori kegunaan dan kepuasanteori kegunaan dan kepuasan aplikasi dalam penggunaan media cetak dan contohteori kegunaan dan kepuasan dan aplikasinyateori kegunaan dan kepuasan di aplikasi dalam penggunaan mediateori kegunaan dan kepuasan pembelajaranteori kegunaan dan kepuasan psikologiteori kepentingan pengurusan emositeori kesan pengurusan tekanan dan pengurusan masa terhadap perubahan pengurusan pendidikanteori kesihatan emositeori kognitif dalam teknik pembelajaranteori komunikasi berkesan di sekolahteori komunikasi bukan lisanteori komunikasi guruteori komunikasi lisanteori konflik berkaitan isu sosialteori konflik dalam bilik darjahteori langkah menangani gangguan emosi muridteori membantu guru menguruskanteori menangani masalah tingkahlaku kanak-kanakteori mengawal emosi dan tingkah laku dalam pelbagai keadaanteori mengawal keadaanteori mengawal tingkah laku murid-jurnalteori menghilangkan tekananteori model penerimaan guru terhadap perubahanteori motivasi kaitannya dengan tingkahlaku muridteori pavlov dalam pemulihanteori pembelajaran afektif dalam psvteori pembelajaran behaviorisme yang boleh dilaksnakan oleh guru didalam kelas berdasarkan kaedah peneguhan positifteori pembelajaran berkaitan masalah sebutanteori pembelajaran dan disiplin muridteori pembelajaran konstruktivisme yang berkaitan dengan masalah disiplinteori pembelajaran mengenai pengurusan diriteori pembelajaran untuk orang masalah pendengaranteori pembelajaran yang diamalkan di bilik darjahteori pemujukanteori pemujukan dalam komunikasiteori pemulihan kognitifteori pencapaian akademik muridteori pencegahan - psikologi pengurusanteori pendidikan dan komunikasi hiv dalam kalangan remajateori pendidikan masalah disiplin pelajarteori peneguhan dalam organisasiteori peneguhan skinnerteori pengawalan kelasteori pengurusan bermasalahteori pengurusan diriteori pengurusan disiplin muridteori pengurusan konflik fungsi pendidikanteori pengurusan muridteori pengurusan pelajarteori pengurusan perubahanteori pengurusan tekananteori perbezaan individuteori perkembangan bahasa nelsonteori psaikologi unutk menyelesaian masalah tekanan perasaanteori psaikololgi untuk mengatasi tekanan perasaanteori psiklogi menangani autismeteori psikobiologi terhadap stressteori psikologi bagi kes menghukum anakteori psikologi berkaitan dengan masalah emosi pelajarteori psikologi berkaitan stressteori psikologi dala menangani stressteori psikologi dalam menyelesaikan masalah stresteori psikologi membantu masalah emositeori psikologi mengatasi stressteori psikologi menghadapi masalah adaptasiteori psikologi pendidikan mempengaruhi aspek pencapaian akademikteori psikologi tangani buliteori psikologi tangani stress scribdteori psikologi terhadap masalah sosial remajateori psikologi untuk menangani stresteori psikologi yang boleh aplikasi dalam autismeteori psikologi yang digunakan bagi membantu masalah insomniateori psikologikal mengawal emositeori skinner yang boleh digunakan untuk menangani masalah disiplin pelajarteori stres dan pencapaian akademik pelajar pdf pdfteori stres kerja guruteori stress kerja guruteori tangan semasa kawalan kelasteori tangani masalahteori tangani tekananteori tekanan jururawatteori tekanan kerja di kalangan jururawatteori tekanan kerja guruteori tekanan perananteori tidak boleh kontrol emositeori tingkah laku mengatasi fobiateori tingkah laku mengenai autismteori tingkahlaku kesihatanteori torey haydenteori tugas guru pendidikan khasteori untuk menangani tekananteori untuk mengatasi emosi murid prasekolahteori untuk mengawal diriteori untuk urus bilik darjahteori withdrawal dalam pemulihanteori yang berkaitan dengan sudut-sudut di dalam bilik darjahteori yang berkaitan dengan tugas guru prasekolahteori yang digunakan dalam kelas pemulihanteori yang digunakan dalam pengurusan tekanan kerjateori yang digunakan untuk atasi masalah pelajar kurang memberi perhatian sewaktu pangajaran guru dalam kelasteori yang digunakan untuk masalah stressteori yang digunakan untuk mengatasi stresteori yang digunakan untuk pengurusan emosi pdfteori-teori dalam modul psikologi pengurusan yang berkaitan dengan sikapteori-teori pembelajaran membantu mengurus bilik darjahteori-teori pembelajaran yang membantu guru mengawal bilik darjahteori-teori psikologi pendidikan dan pencapaian akademik pelajarteori-teori untuk mengatasi guru-guru bermasalahterangkan kepentingan memahami aspek ‘unconscious’ dalam menangani tingkah laku bermasalah dalam kalangan pelajarterapi mengawal kanak-kanak masalah emosi austismeterapi pengurusan emositerapi psikologi untuk mencegah masalah pembelajaranterdapat beberapa model yang boleh diaplikasikan dengan berkesan dalam melaksanakan pnp di dalam kelas pemulihan khas pilih satu model yang kamu suka dan jelaskan bagaimana kamu mengaplikasikannya dengan berkesantesis berkaitan dengan pra sekolahtesis berkaitan tingkahlaku kanak-kanak dan hubungannya dengan ibubapatesis kajian kes murid pendidikan khastesis kawalan emositesis konflik dalam organisasitesis konsep kendiri dan hubungannya masalah displintesis masalah komunikasi dalam bilik darjahtesis masalah pembelajaran lisan murid darjah 4tesis model dan teori jururawat strestesis pemahaman dan penerimaan terhadap pengurusan dan perancangan harta pusakatesis pendidikan khastesis pendidikan khas masalah pembelajarantesis pendidikan pencegahan aids di malaysiatesis pengurusan strategiktesis penuh konsep guru penyayang mengatasi masalah pelajartesis penuh stres dan pencapaian akademiktesis peranan ibu bapa dalam membentuk perkembangan afektiftesis perkembanga fizikal remajatesis phd kecerdasan emositesis phd keupayaan ibu bapa membentuk sikap sopan santun anak-anaktesis phd pengurusan emositesis psikologi pdftesis refleksi jururawat belajartesis stress mempengaruhi akedemik pelajartesis tindakan tingkah laku bermasalahtesis yang berkaitan dengan masalah disiplin pelajar dalam kelastesis-masalah bahasatesis-pengurusan stres freethe importance of differentiation in class by autism typesTHESIS PHD PENGURUSAN DIRI KANAK-KANAK ADHD DI INDONESIAtindak balas positif muridtindak balas verbal kepada kanak-kanaktindakan guru dalam memastikan emosi pelajartindakan jururawat gangguan komunikasi verbaltindakan kejurawatan berkaitan masalah komunikasitindakan kejururawatan berkaitan gangguan komunikasitindakan kejururawatan skizofreniatindakan kejururawatan untuk individu tidak berkesan menangani berkaitan dengan tanggapan kurang kawalantindakan supaya tidak tergolong dalam kategori guru yang mengalami tekanan emositingkah laku bermasalah dalam bilik darjah jurnal pemerhatiantingkah laku bermasalah dalam bilik darjah pdfTingkah laku bising murid prasekolah dan teoritingkah laku guru bermasalah menurut teori behavioristingkah laku kanak kanak suka main air liurtingkah laku kanak-kanak dalam aplikasi pavlovtingkah laku kanak-kanak pendidikan khas scribdtingkah laku mengenai perbuatan dari aspek komunikasitingkah laku negatif murid bermasalah pembelajarantingkah laku organisasi dalam filmtingkah laku pelajar bermasalah dari segi masatingkah laku penyesuaian pelajar autismetingkah laku yang tidak dapat dikenalpasti dalam psikologi kanak-kanaktips bagaimana nak mengawal emosi sebagai seorang pelajartips emosional dalam tingkah laku belajar agar terkontaminasi teks yang dibacatips guru mengawal pelajar nakal di kelastips guru mengendalikan konflik di kalangan kanak-kanaktips mengawal emosi sebagai seorang pelajartips mengawal memek muka ketika berkomunikasitips mengawal tekanan ketika berkomunikasitips menghadapi murid prasekolah nakaltips untuk sosial dan komunikasi di sekolahtrauma yang dikaitkan dengan teori-teori psikologitugas guru untuk mengatasi tingkah laku murid p khastugas ulasan tentang masalah disiplintugasan faktor perbezaan pembelajaran individutugasan kecerdasan emosi penting untuk kanak-kanaktugasan komunikasi bukan lisan dalam pengajarantugasan kritikan jurnal komunikasitugasan masalah tingkahlaku autismetugasan peranan komunikasi bukan lisantugasan psikologi kpptugasan psikologi pendidikantugasan teori kegunaan dan kepuasantujuan guru pemulihan mempelajari teknik perubahan tingkah lakutujuan pendekatan positif dalam menangani masalah disiplin muridtumpuan pelajar terhadap waktu p & p selepas rehatulasan artikel bagi masalah emosi kanak-kanakulasan artikel di dalam jurnal kanak-kanak berkeperluan khasulasan artikel disiplin pelajarulasan artikel jurnal bagi isu-isu pendidikanulasan artikel jurnal pendidikanulasan artikel jurnal pendidikan bagi isu-isu pengajaranulasan artikel jurnal pengurusan tingkah lakuulasan artikel jurnal prasekolahUlasan artikel masalah dalam prinsip pengurusanulasan artikel masalah sosio emosiulasan artikel mengenai dominan kanak-kanakulasan artikel pendidikanulasan artikel pendidikan awal kanak-kanakulasan artikel pendidikan kesihatanulasan artikel Pendidikan KhasULASAN ARTIKEL PENEGUHANulasan artikel peneguhan positifulasan artikel pengurusanulasan artikel pengurusan tingkah lakuulasan artikel perkembangan kanak-kanakulasan artikel prasekolahulasan artikel psikologi teori perkembanganulasan artikel tentang pendidikanulasan artikel tingkah laku muridulasan bg pengurusan emosi dan persekitaranulasan buku - teknik mengawal bilik darjahulasan buku pendidikan komunikasi berkesanulasan dan kritikan jurnal pendidikanulasan dan kritikan jurnal pendidikan peranan guruulasan emosi negatifulasan ilmiah mengurus diriulasan jurnal bahasa melayuulasan jurnal berkaitan masalah remajaulasan jurnal berkaitan remajaulasan jurnal berkaitan teori kecerdasan pelbagaiulasan jurnal disiplinulasan jurnal emosi kanak contohulasan jurnal guruulasan jurnal guru berkesanulasan jurnal guru efektifulasan jurnal iklim kerja dan stres guru pra sekolahulasan jurnal isu pendidikanulasan jurnal kanak-kanak autismeulasan jurnal kebaikanulasan jurnal kemahiran komunikasiulasan jurnal kerjayaulasan jurnal komunikasi efektifulasan jurnal masalah disiplin pelajarulasan jurnal masalah pembelajaran pelajar pendidikan khasulasan jurnal masalah tingkah laku muridulasan jurnal pelajar prasekolahulasan jurnal pendidikan isu-isu bahasaulasan jurnal pendidikan khasulasan jurnal pendidikan masalah kanak-kanak penglihatanulasan jurnal pendidikan pengurusan bilik darjahulasan jurnal pendidikan seni prasekolahulasan jurnal penglibatan ibu bapa terhadap anak-anak dalam pendidikanulasan jurnal pengurusan kerjayaulasan jurnal pengurusan pdfulasan jurnal perkembangan kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaranulasan jurnal perkembangan kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran: implikasinya terhadap peranan ibubapaulasan jurnal perkembangan kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran:implikasinya terhadap ibu bapaULASAN JURNAL REMAJA STRESSulasan jurnal tentang pengurusan tingkah laku muridulasan jurnal tingkah laku pelajar bermasalahulasan jurnal tinkahlaku bermasalahulasan kebaikan pengurusan emosi diri dan persekitaranulasan media teori konstruktivismeulasan perbezaan individuulasan tentang gangguan emosi terhadap kerjaulasan tentang journal kanak-kanak berkeperluan khasulasan tentang peneguhan teori behaviorisulasan tesis (2008-2013tentang stress dikalangan guruulasan tesis tentang stress dikalangan guruulasan ttg mnangani stressulasan-pendidikan mengawal emosi kanak-kanakunsur bahasa negatif dalam komunikasi lisan scribdurus emosivedio teori bahaviarisme dalam bilik darjahvideo kertas kerja masalah tingkahlaku muridvideo klip masalah pengurusan emosivideo Organisasi mempengaruhi emosiwikipedia konsep kesedaran diri dari sudut psikologiwikipedia tentang prinsip dan kaaedah p & pwright 1978 dan peranan ibubapa dalan pembentukan tingkahlaku anak-anakwww scribd com bahasa positifwww scribd com bahasa positif di kalangan muridwww scribd com kanak-kanak bermasalah penglihatanwww scribd com komunikasi dalam organisasi sekolahwww scribd com peranan komunikasi lisan p&Pbagaimana  mengendalikan  p  &  p|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!