» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Menentukan tekstur dan butir pepejal tanah secara mendapan

Published on Jan 27 2010 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
09/04/2008 ( rabu )
Masa
:
9.20am-10.30am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
2.0 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.3: komponen tanah
2.3.5: sifat kimia tanah
eksperimen
:
Menentukan tekstur dan butir pepejal tanah secara mendapan
Menguji pH tanah (meter pH dan kaedah KUHN)
Objektif umum
:
Pelajar mampu menjalakan amali disamping mengukuhkan penguasaan konsep sifat fizikal dan kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi amali ini pelajar dapat:
1.      Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
2.      Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen untuk menunjukan butir pepejal tanah secar mendapan
3.      Menetukan kelas tekstur tanah menggunakan kaedah mendapat
4.      Menjalankan eksperiment menguji pH tanah menggunakan meter pH dan larutan penunjuk
5.      Menginterpretasikan data dan pemerhatian eksperiment menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk
Nilai-nilai murni
:
1.      Semangat berkumpulan
2.      Sentiasa berwaspada
3.      bertanggungjawab
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota mastery guide learning, manual amali sains pertanian edisi kedua.
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board,
Langkah keselamatan
:
Rujuk lampiran amali
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari tajuk tanah ( komponen tanah dan sifat kimia tanah) pada sesi pembelajaran lepas.
Bahan/ radas
:
Rujuk lampiran amali
Prosedur amali
:
Rujuk lampiran amali
Set induksi
(5 minit)
:
Guru menunjukkan bahan-bahan dan juga radas yang bakal di gunakan untuk eksperimen. Guru menerangkan penggunaan radas yang mana pelajar tidak pernah menggunakannya sebelum ini. Guru bertanya kepada pelajar adakah mereka sudah membuat persiapan dengan membaca dan menyediakan langkah-langkah eksperimen seperti yang telah di suruh oleh guru.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
Catatan / ABM
Langkah 1
5 minit
Guru menerangkan langkah-langkah yang akan pelajar lakukan semasa eksperimen nanti.
(rujuk manual amali)
Murid akan mendengar dan mengambil perhatian yang serius.
Guru menggunakan buku praktikal sains pertanian seperti yang disediakan.
Langkah 2
5 minit
Guru menekankan aspek penting semasa menjalankan amali.
Guru membahagikan kelas kepada 6 kumpulan mengikut meja. Kesemua ahli kumpulan di kehendaki berkerjasama semasa menjalankan amali.
Pelajar mengambil radas yang diperlukan dari guru.
Radas yang di sediakan
Langkah 3
30 minit
Amali di jalankan
Guru memantau setiap pergerakan dan perlakuan murid agar semuanya berjalan lancar.
Guru membuat pemerhatian kepada setiap perlakuan murid seperti yang terkandung dalam laporan PEKA.
Pelajar secara berkumpulan akan menlakukan amali tersebut.
Setiap kecuaian pelajar hendaklah di tegur dan di tunjuki dengan cara yang betul.
Langkah 4
10 minit
Radas dibasuh, dikemas, dan diletakan di tempat asal
Pelajar secara berkumpulan akan mengemas radas yang telah digunakan tadi.
Langkah 4
10 minit
Guru berbincang dengan pelajar tentang keputusan yang telah mereka perolehi sebentar tadi.
Murid-murid di kehendaki menjawab beberapa soalan seperti yang telah di sediakan dalam buku amali.
Guru mendapatkan jawapan dari pelajar .
Guru mengolah dan menambah kepada kekurangan jawapan pelajar sekiranya perlu.
Penekanan kepada pemecahan dinding sel daun oleh tindakan air yang mendidih selain melembutkan tisu eperdermis.
Iodin digunakan untuk menguji kehadiran kanji dalam daun.
Insferen: pendedahan daun kepada cahaya akan membolehkan daun melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan kanji.
Maka bahagian daun yang tidak ditutupi oleh kertas hitam mengandungi kanji.
Pelajar melengkapkan laporan amali dan dihantar kepada guru.
Kesimpulan
:
Guru merumuskan bahawa cahaya matahari amat penting dalam penghasilan kanji pada daun tumbuhan. Kehadiran kanji dapat di uji dengan menggunakan larutan iodin.
Pelajar harus memahami cara kerja amali ini kerana pernah di tanya dalam soalan SPM.
Penilaian
:
Dijalankan semasa amali dijalankan
Tugasan
:
Pelajar di kehendaki untuk membuat sedikit kajian ilmiah mengenai tanah yang terdapat di malaysia dari segi jenis tanah dan kesesuian untuk tanaman berjenis apa.
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
|manual amali sains pertaniankaedah kuhnmenentukan tekstur tanah melalui cara mendapanlaporan amali tanahcth eksperimen tentukan pH tanah kaedah kuhnmenentukan pH tanah dengan kaedah larutan petunjuk (kaedah kuhn)set induksi sifat kimia tanaheksperimen mendapanRph amali mendapan tanahmenguji ph tanahamali sifat fizikal tanaheksperimen tekstur tanahfaktor mendapan tanaheksperimen mendapan tanaheksperimen mendapan tanah sains pertanian tingkatan 4laporan amali sains tanahmenguji ph tanah kaedah kuhnbukuamali proses sains form 3eksperimen tentukan ph tanah menggunakan kaedah kuhnrph amali sains pertanian tingkatan 4kerja amali tekstur tanah mendapancara menentukan tekstur tanah menggunakan mendapanmenentukan ph tanah dengan kaedah larutan penunjuk(kaedah kuhn)contoh menentukan tekstur tanah secara mendapaneksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapanmenguji kehadiran kanji dalam dauneksperiment tanaheksperimen tekstur tanah kaedah mendapan tingkatan 4eksperimen sains pertanian tingkatan 4 mendapan tanaheksperimen menentukan pH tanah melalui kaedah kuhneksperimen menentukan kelas tekstur tanah kaedah mendapan sains pertanian tingkatan 4meter teksturmenguji ph tanah kaedah khunnota menentukan pH tanah dengan kaedah kuhnmanual amali: menguji kehadiranmanual amali sains pertanian tingkatan 4tajuk amali sains pertanianlaporan amali sains pertanian tingkatan 4skil proses sains tingkatan 4 jawapansoalan amali sains tingkatan 3spn laporan kaedah kuhnlaporan amali sains pertanian spmlaporan amali sains pertanian contoh rphlaporan amali pH tanahamali pertumbuhan haiwanlangkah kerja nilai phlangkah-langkah menentukan kelas tekstur tanahamali menentukan tekstur tanah melalui cara mendapansains pertanian spm kertas 1jawapan amali sains pertanian menguji kehadiranSains pertanian - langkah menentukan ph tanah menggunakan larutan penunjuk universalrph ujikaji menetukan tekstur tanah melalui mendapanamali sistem pepejalmenentukan ph tanah dengan kaedah larutan penunjuklaporan amali menguji ph tanah kaedah kuhnlaporan tingkatan2 tentang kehadiran kanji dalam daunlaporan amali kanji fotosintesislangkah-langkah menguji ph tanah dengan menggunakan meter phmenggunakan kaedah kuhnmanual eksperimen daunlangkah-langkah eksperimen kaedah mendapanlangkah menguji PH tanahmenetukan ph tanah kaedah kunhmenentukan tekstur tanah menggunakan phmastery guide learning sains pertanianmenentukan ph tanah dengan kaedah larutan penunjuk (kaedah kuhn)kaedah menentukan tekstur tanahmenentukan PH tanah melalui cara fizikalmenentukan ph tanah melalui kaedah kuhnlaporan amali sains pertanian tekstur tanah ting 4laporan menguji kehadiran kanji dalam daunmenentukan ph tanah dengan kaedah kuhnlaporan amali sains pertanian eksperimenMenentukan ph tanah mengunakan kaedah kuhnlaporan pertanian amalimanual amali sains pertanian spmujikaji sains menggunakan penunjuk benedictsoalan spm sains pertanian 2006sains pertanian-langkah-langkah menentukan pH tanah megmggunakan pHsains pertanian proses mendapansains pertanian eksperimen menentukan ph tanah menggunakan meter phsains pertanian eksperimen menentukan ph tanah dengan larutan petunjuk universalsain pertanian ujian eksperimen daunsain pertanian amali-menguji tanah menggunakan phrph ujikaji tekstur tanahwww amali proses sains bilingual form3(pelangi) comtajuk tanah 2 3 3tekstur dan butirujikaji ph airujikaji kimia air langkah kerja pH airujian kehadiran kanji dalam proses fotosintesisuji ph tanah pertanianuji ph tanah dengan kaedah kuhntekstur tanah secara mendapantekstur tanahtekstur pepejalrph ujikaji menentukan tekstur kumin tanah melalui cara mendapanrph tekstur tanahrph tanah sains pertanianmenguji pH tanah menggunakan pH dan larutan penunjukmenguji ph tanah menggunakan meter phmenguji ph tanah menggunakan kaedah meter phmenguji ph tanah melalui sifat fizikal tanahmenguji ph tanah dengan menngunakanmenguji pH tanah (pH meter)menguji ph tanah (meter ph)ph tanah melalui pemerhatiannilai ph tanah melalui kaedah larutan penunjuknota kerja amali sains pertanianpemerhatian ph tanah meterrph eksperimen sains pertanian tingkatan 4rph eksperimen kimiarph amali sifat kimia tanahrph amali mendapan tanah sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian eksperimen sains pertanian tingkatan 4proses mendapan tanahpengujian Meter Teksturpengujian menggunakan meter teksturmenguji ph tanah ( kaedah meter ph)Eksperimen mendapan airbuku amali sains tingkatan 4buku amali sains tanahamali untuk komponen tanahamali tekstur tanah sains pertanian tingkatan 5amali tekstur tanahamali tanah sains pertanianamali tanahamali sains tanah 4amali sains pertanian tingkatan 4 tajuk:menentukan tekstur tanah melalui cara medanBuku Amali Skil Proses Sains Tingkatan 4 Jawapanbuku teks amali kimia tingkatan 4 jawapancara cara mengkaji sel tumbuhan laporan amali spmeksperimen butir pepejal tanahcontoh soalan cara menentukan tekstur tanahcontoh rph eksperimen amali sainscontoh report amali sains pertanian pH tanahcontoh manual amali sains pertaniancontoh amali mendapan tanah rphcara menentukan pH tanah menggunaka kaedah larutan penunjuk (kaedah kuhn)cara manual menentukan ph tanahcara kaji ph tanahamali sains pertanian tekstur tanahamali sains pertanian menentukan ph tanah melalui kaedah kuhnamali sains bilingual form 5 jawapanamali ph tanahamali nilai ph tanah kaedah meter phamali meter ph tanahamali meter phamali menguji ph tanah (meter ph)amali mengkaji kanji dalam daunamali menentukan tekstur tanah melalui kaedah mendapanamali mendapan tanahamali kanji sains pertanianamali ph tanah menggunakan meter phamali prosea sains bilingual tingkatan 5amali proses sains bilingual form 1amali proses sains tingkatan 4 jawabanamali proses sains physics tingkatan 5 jawabanamali proses sains physics form 5 jawapanamali proses sains form 4 (bilingual)Amali Proses Sains Form 3 (Bilingual)amali proses sains bilingual form2amali proses sains bilingual form 5amali proses sains bilingual form 3 pelangi bookamali proses sains bilingual form 3 jawapan4 cara untuk menguji ph tanahlangkah melakukan eksperimen menguji ph tanah menggunakan kaedah kuhnkaedah kuhn sains pertanianjawapan soalan kertas 1 sains pertanian spm 2006jawapan manual amali sains pertanianjawapan laporan amali sains tingkatan 4jawapan buku amali tingkatan 4 kaedah saintifikjawapan buku amali sains proses skill tingkatan 4jawapan buku amali sains form 5jawapan buku amali proses sains tingkatan1jawapan buku amali proses sains bilingualkaedah mendapan (kaedah kuhn)kaedah mendapan amali sains pertanianamali sains pertanian ph tanahlangkah langkah menentukan tekstur tanah melalui mendapanlangkah keselamatan amali menguji kehadiran kanji dalam daunlangkah kerja nilai ph airlangkah eksperimen bagi menentukan pH tanah dengan menggunakan ph meter (sains pertanian )kesimpulan dan pemerhatian eksperimen menetukan tekstur tanah secara mendapankerja amali tanahkerja amali menentukan nilai ph tanah kaedah kuhnkanji pada daunkaedah mengukur ph tanah kuhnjawapan amali sains form 3jawapan amali proses sains tingkatan 5 pelangijawapan amali proses sains tingkatan 5eksperimen untuk menentukan ph tanah dengan menggunakan kaedah kuhneksperimen tekstur tanah mendapan tingkatan 4eksperimen tekstur tanah mendapan sains pertanianeksperimen sains pertanian-mendapaneksperimen pepejaleksperimen menunjukkan butir pepejal tanaheksperimen mengkaji kehadiran kanji dalam dauneksperimen mengkaji kehadiran kanjieksperimen menentukan tekstur tanah dengan kaidah kuhneksperimen untuk menguji pH tanaheksperiment sains menggunakan tanahExperimen menggunakan tanahjawapan amali proses sains form 5jawapan amali proses sains bilingual tingkatan 3jawapan amali proses sains bilingual ting 1jawapan amali proses sains bilingual form 4jawapan amali proses sains bilingual form 3jawapan amali prosesjawaban buku pelangi amali proses sains tingkatan 3jawaban buku amali kimiajawaban amali proses sains bilingual tingkatan 3eksperimen menentukan kehadiyran kanji dalam daun|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!